Періодичні видання

У відділі щороку виходить друком відновлений у 2004 році “Лексикографічний бюлетень”, який зберігає засадничий принцип обговорення теорії та практики лексикографії однойменного наукового збірника, що розпочав свою історію як видання Інституту мовознавства імені О. О. Потебні АН України і виходив у 1951–1963 рр. (побачили світ 9 випусків). Відроджене з 10-го випуску видання висвітлює проблематику досліджень, зорієнтованих на лексикографічне осмислення української мови: теоретичні засади створення словників; узагальнення лексикографічного досвіду, аналіз сучасних тенденцій української лексикографії в контексті як лінгвоукраїністики, так і славістики. Не залишаються поза увагою інші галузі мовознавчої науки, результатом яких є словникове осмислення мовних одиниць різних рівнів: морфо-, лексико-, терміно-, фразео-, синтаксографія і т.ін. На сьогодні опубліковано 22 випуски бюлетеня.

Нині збірник наукових праць є фаховим виданням (див. “Бюлетень Вищої атестаційної комісії України”, 2005, вип. 9, с.21):

відповідальний редактор —
І. С. Гнатюк (к.філол.н., с.н.с.);

члени редакційної колегії —
В. В. Німчук (д.філол.н., проф., чл.-кор. НАН України); К. Г. Городенська (д.філол.н.,проф.);
С.Я. Єрмоленко (д.філол.н., проф.); С.О. Соколова (д.філол.н., проф.); В. Л. Іващенко (д.філол.н., с.н.с.);

відповідальний секретар —
О. М. Тищенко (к.філол.н., с.н.с.).

У збірникові передбачено такі рубрики: Лексикографія, лексикологія, фразеологія: теорія та практика; Словникові матеріали; Комп’ютерна лінгвістика; Персоналії; Рецензії, анотації; Хроніки.