Діалектні лексикографічні джерела

Авдеева М. Т. Словарь украинских говоров Воронежской области: в 2 т. – Воронеж: ИПЦ ВГУ. – Т. 1: А–М. – 2008. – 228 с.; Т. 2: Н‑Я. – 2012. – 307 с.

Анохина В. В., Никончук Н. В. Полесская терминология пчеловодства // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. Н. И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 320‑365.

Аркушин Г. Л. Мисливська лексика західнополіського говору. (Матеріали до «Лексичного атласу української мови») // Дослідження з української діалектології: зб. наук. праць / Редкол.: П. Ю. Гриценко (відп. ред.) та ін. – К.: Наукова думка, 1991. – С. 181–225.

Аркушин Г. Л. Силенські фразеологізми // Аркушин Г. Л. Силенська гуторка. – Луцьк: Вежа, 1996. – С. 134‑146.

Аркушин Г. Л. Сказав, як два зв’язав: Народні вислови та загадки із Західного Полісся і західної частини Волині. – Луцьк; Люблін, 2003. – 177 с.

Аркушин Г. Л. Словник арґотизмів мови сліпців-жебраків Західного Полісся // Slavia Orientalis. – P. XIV. – № 2.– Kraków, 1996. – S. 267–277.

Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говірок: в 2 т. – Луцьк: Вежа, 2000.

Аркушин Г. Л. Словник евфемізмів, уживаних у говірках та молодіжному жаргоні Західного Полісся і західної частини Волині. ‑ Луцьк; Люблін, 2005. – 198 с.

Аркушин Г. Л. Словник луцьких жаргонізмів і сленгізмів – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 272 с.

Аркушин Г. Л. Словник семантичних діалектизмів Західного Полісся // Поліська дома. Фольклорно-діалектологічний збірник / Упоряд. В. Давидюка і Г. Аркушина. – Вип. 1. – Луцьк: РВВ Волин. обл. упр. по пресі, 1991. – С. 113‑185.

Аркушин Г. Л. Словничок діалектизмів // Аркушин Г. Силенська гуторка. – Луцьк: Вежа, 1996. – С. 57‑133.

Астаф’єва М., Воронич Г. Словник гуцульських говірок Річки та Яворова: у 4-х томах. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014. – Кн. 1: А‑Ж. – 2014. – 516 с.

Бандрівський Д. Г. Матеріали до діалектного словника Бориславського і суміжних районів Львівської області // Дослідження і матеріали з української мови / Відп. ред.: І. П. Крип’якевич , АН Української РСР, Ін-т суспільних наук. – К.: Вид-во АН УРСР, 1959. – Т. 4. – 1961. – С. 3–14.

Бевка О. Словник-пам’ятник. Діалектний словник села Поляни Мараморошського комітату. – Ніредьгаза, 2004. – 178 с.

Бейлина Д. А. Материалы для полесского ботанического словаря // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. Н. И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 415–438.

Бережняк В. Лексика східнополіських гончарів // Український діалектологічний збірник: Книга 3. Пам’яті Тетяни Назарової / Упоряд., ред., передм. П.Ю. Гриценко; Редкол.: П. Ю. Гриценко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра, 1997. – С. 359–368.

Березовська Г. Г. Словник назв одягу та взуття у східноподільських говірках. – Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2010. – 348 с.

Берлізов А. А. Лексика рибальства українських говорів Нижнього Подністров’я. ‑ Чернігів: ЧДПІ, 1959. – 84 с. – (Наукові записки Чернігівського педагогічного інституту. – Чернігів: ЧДПІ, 1959. – Т. ІV. – Вип. 4.).

Бичко З. М. Наддністрянські говірки. Короткий словник. – Тернопіль, 2005. – 80 с.

Бичко З. М. Словник діалектної лексики с. Грабовець Стрийського району Львівської обл. Матеріали до вивчення курсу «Українська діалектологія». – Львів : ЛДУ, 1992. – 27 c.

Бігуняк А., Гойсак О. Лемківський словничок. – Тернопіль, 1997. – 46 с.
Див. ще: Бігуняк А., Гойсак О. Лемківський словничок. [Електронний ресурс]. ‑ Режим доступу: http://www.lemko.org/lemko2/slovnyk.html.

Брилінський Д. Словник подільських говірок. – Хмельницький: РВВ, 1991. – 116 с.

Буґера І. Лемківський словничок: Доповнення до словничка М. Приймака // Рідна мова. – Варшава, 1938. – Ч. 3. – С. 139‑143.

Вакалюк Я. Назви захворювань овець і кіз / упор. Г. Дидик-Меуш // Діалектологічні студії. 1: Мова в часі і просторі / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2003. ‑ С. 304‑310.

Вархол Н. Словник народних ботанічних назв // Вархол Н. Рослини в народних повірʼях русинів-українців Пряшівщини. – Пряшів; Едмонт: Вид-во «EXCO s.r.o.», 2002. – C. 111‑144.

Вархол Н., Івченко А. Фразеологічний словник лемківських говірок Східної Словаччини. – Братіслава: Словацьке педагогічне вид-во; Пряшів: Відділ української літератури, 1990. – 160 с.

Ващенко В. С. З історії та географії діалектних слів. Матеріали до вивчення лексики говорів середньої та нижньої Наддніпрянщини.– Харьків: Вид-во ХДІ ім. О. М. Горького, 1962. – 176 с.

Ващенко В. С. Лінгвістична географія Наддніпрянщини. Лексичні матеріали / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1968. – 158 с.

Ващенко В. С. Словник полтавських говорів. – Харків: Вид-во ХДІ ім. О. М. Горького, 1960. – Вип. 1. – 107 с.

Ващенко В. С., Поповський А. М. Українізми в російських народних говорах: Словник-покажчик. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1994. – 97с.

Веремійчик І. М. Короткий словник сільськогосподарської, побутової та ремісничої лексики // Традиційні знаряддя праці, промисли і ремесла на Волині. – Луцьк, 1995. – С. 118‑221.

Верхратський І. Знадоби до словаря южноруського. ‑ Львів, 1877. – 88 с.

Верхратський І. Нові знадоби номенклятури і термінольоґії природописної, народної, збирані між людьми // Збірник математично-природописної лікарської секції НТШ. – Львів, 1908. – Т. 12. – С. 13‑23.

Верхратський І. Початки до уложення номенклятури и терминологиі природописноі, народноі и замітка о волосьюмъ-павуку. – Львівъ: Въ печатні М. Ф. Поремби, 1864. – Т. 1. – 18 с.

Верхратський І. Початки до уложення номенклятури и терминологиі природописноі, народноі. – Львівъ: Зъ друкарні Ставропигийського Институту. ‑ Т. 2. – 1869. – 40 с.; Т. 3. – 1869. – 23 с.; Т. 4. – 1872. – 23 с.; Т. 5. – 1872. – 40 с.; Т. 6. – 1879. – 24 с.

Верхратский І. Словарець // Верхратський І. Говір батюків. – Львів: З друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка, 1912. – С. 251‑305.

Верхратский І. Словарець // Верхратський І. Про говір галицьких лемків. – Львів: З печатні Наукового Товариства імені Шевченка, 1902. – С. 388 – 487.

Верхратський І. Словарчик // Верхратський І. Про говор долівский / Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. ХХХV – ХХХVІ. – Львів, 1900. – С. 94–127.

Вешторт Г. Ф. Названия пищи в говорах Полесья // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. Н. И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 366‑415.

Вікторіна О. М. Матеріали до фразеологічного словника Кіровоградщини (фітофразеологізми) // Наукові записки. Серія: філологічні науки (мовознавство): у 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 89. – Ч. 3. – С. 31–36.

Вікторіна О. М. Матеріали до фразеологічного словника Кіровоградщини (соматичні фразеологізми) // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць / Відп. ред. Г. І. Мартинова; МОУ України; Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. ‑ Вип. 11. – С. 59–66.

Вікторіна О. М. Словник лексики та фразеології народної медицини й лікувальної магії Кіровоградщини. – Кіровоград: Центрально-Українське вид-во, 2006. – 436 с.

Владимирская Н. Г. Полесская терминология ткачества // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. Н. И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 193‑281.

Выгонная Л. Т. Полесская земледельческая терминология // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. Н. И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 93‑130.

Говірка села Машеве Чорнобильського району / Уклад.: Ю. І. Бідношия, Г. В. Воронич, Л. В. Дика, Л. А. Москаленко, Л. Г. Пономар:

  • Ч. 3. Матеріали до Лексичного атласу української мови. – К.: Довіра, 2003. – 226 с.
  • Ч. 4. Матеріали до Поліського етнолінгвістичного атласу. – К.: Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій, 2005. – 704 с.

Головацький Я. Ф. Матеріялы для словаря Малорусского нарѣчія, собраные въ Галиціи и вь Сѣверовосточной Венгрии // Науковий збірник музею української культури у Свиднику. ‑ Пряшів, 1982. ‑ Т. 10. – С. 351‑612.

Горбач О. Діялектний словник села Бродина, повіту Радівці (Румунія) // Горбач О. Зібрані статті VIII: Історія мови. Діялектологія. Лексикологія / Фотопередрук. – Мюнхен, 1997.– С. 136‑275.

Горбач О. Діялектний словник села Красний Брід бл. Меджилаборець (Пряшівщина) // Горбач О. Південнолемківська говірка й діалектний словник с. Красний Брід бл. Меджилаборець (Пряшівщина) / Український вільний університет. –Мюнхен, 1973. – С. 1–95. – (Матеріяли до української діялектології. – Вип. 2).

Горбач О. Діялектний словник села Поляни над р. Русковою (Румунія) // Горбач О. Зібрані статті VIII: Історія мови. Діялектологія. Лексикологія / Фотопередрук. – Мюнхен, 1997.– С. 279–322.

Горбач О. Південна буковинсько-покутська говірка с. Милемовець бл. Радовець. Словник // Горбач О. Зібрані статті VIII: Історія мови. Діялектологія. Лексикологія / Фотопередрук. – Мюнхен, 1997.– С. 328–373.

Горбач О. Словник говірки села Негостина (Румунія) [опрацювала і підготувала до друку Н. Хобзей] // Діалектологічні студії. 3: Збірник пам’яті Ярослави Закревської. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, Вид-во М. П. Коць, 2003. – С. 422‑453.

Горбач О. Словник діялектної лексики північно-наддністрянської говірки сіл Романів, Підсоснів, Підберезівці й Лагодів // Горбач О. Північно-наддністрянська говірка й діялектний словник с. Романів Львівської області / Відбитка з «Наукових записок» Українського технічно-господарського ін-ту в Мюнхені, т. VII (X), 1965. – Мюнхен, 1965. – С. 22‑103.

Горбач О. Словник північно-підляської говірки села Добровода близько Гайнівки (Польща) [опрацювали і підготували до друку Н. Хобзей, О. Тріль] // Діалектологічні студії. 3: Збірник пам’яті Ярослави Закревської. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, Вид-во М. П. Коць, 2003. – С. 454‑488.

Гороф’янюк І. В. Ботанічна лексика центральноподільських говірок: Матеріали до Лексичного атласу української мови / Відп. ред. П. Ю. Гриценко. – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2012. – 304 с.

Гоцкій І. А. Бойковскій словарец // Временник Ставропигійского Института с місяцесловом на обыкновенный 1895 числящій 365 дней / Издан под редакціею М.М.К. [М.М. Клемертович]. – Львов: Ин-т Ставропиг. Тип. Ставропиг. ин-та, [1894]. – XXXIII; [1895]. – XVII; [1896]. – XVII; [1898]. – XLVIII. – С. 128–132; [1901]. – XLVIII; [1902]. – XXXIV.

Гримашевич Г. І. Словник назв одягу та взуття середньополіських і суміжних говірок. – Житомир: Північноукраїнський діалектологічний центр Житомирського державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2002. – 184 с.

Гримашевич Г. І. Словничок поліських назв одягу (назви спідниць) // Назви одягу та взуття правобережного Полісся. ‑ Житомир, 1999. ‑ С.158‑176.

Грицак М. Скарби гуцульського говору: Росішка (вівчарство в текстах). – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008 р. – 320 с. ‑ (Серія «Діалектологічна скриня»).

Грищенко П. Материалы до диалектного фразеологического словаря украинского Полесья (село Лучанки Овручского района Житомирской области) // Труды Самаркандского университета. ‑ Вып. 272. Вопросы фразеологии. – Самарканд, 1975. – № 8. ‑ С. 162‑177.

Громко Т. В., Лучик В. В., Поляруш Т. І. Словник народних географічних термінів Кіровоградщини / Відп. ред. В. В. Лучик; НАН України, Український мовно-інформаційний фонд. – К.; Кіровоград: РВГІЦ КДПУ, 1999. – 224 с.

Гуцульські говірки: короткий словник / Уклад.: Г. Гузар, Я. Закревська, У. Єдлінська та ін.; відп. ред. Я. Закревська. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1997. – 232 с.

Данилюк О. К. Словник народних географічних термінів Волині / Відп. ред. І. М. Желєзняк. – Луцьк: Надстир’я, 1997. – 108 с.

Дзендзелівський Й. О. Практичний словник семантичних діалектизмів Закарпаття. На допомогу вчителям Закарпатської області. ‑ Ужгород, 1958. – 48 с.

Дзендзелівський Й. О. Словник специфічної лексики говірок нижнього Подністров’я // Лексикографічний бюлетень. – Вип. 6. ‑ 1958. – С. 36‑54.

Дзендзелівський Й. О. Традиційна лексика говірки села Залісся Кобринського району на Берестейщині // Полісся: етнікос, традиції, культура / Ред. В. Давидюк; НАН України. Ін-т народознав. – Луцьк: Вежа, 1997. – С. 200‑210.

Доброльожа Г. М. Ідеографічний словник поліських народних порівнянь з компаративними об’єктами – назвами тварин. – К.: Вид-во «Волинь», 1997. – 53 с.

Доброльожа Г. М. Красне слово – як золотий ключ: Постійні народні порівняння в говірках Середнього Полісся та суміжних територій. – Житомир: Вид-во «Волинь», 2003. – 160 с.

Доброльожа Г. М. Фразеологічний словник говірок Житомирщини. – Житомир: ПП Туловський, 2010. – 404 с.

Доленко М. Т. Материалы для словаря диалектических фразеологизмов Подолья // Труды Самаркандского университета. ‑ Вып. 272. Вопросы фразеологии. – Самарканд, 1975. – № 8. – С. 131‑161.

Дорошенко І. С. Матеріали до словника діалектної лексики Сумщини // Діалектологічний бюлетень. – 1962. – Вип. 9. – С. 101‑122.

Дорошенко Л. Словник будівельної лексики східнополіського діалекту / Рец. П. Ю. Гриценко, В. В. Герман. – Суми: Сум. ДПУ, 2006. – 248 с.

Дуда І. Лемківський словник. 26 000 слів. – Тернопіль: Астон, 2009. ‑ 376 с.

Євтушок О. М. Короткий словник говірок Рівненщини // Вивчення говірок Рівненщини. – Рівне, 1997. – С. 38–138.

Жеґуц І. Матеріали до гуцульського говору в Закарпатті: Говірка с. Берлибаш (Костилівка) р-ну Рахів у 30-х рр. Словник із додатками. ‑ Мюнхен, 1999. ‑ 96 с.

Жеґуц І., Піпаш Ю. Словник гуцульського говору в Закарпатті. ‑ Мюнхен, 2001. ‑ 180 с.

Зеленько А. С. Словник специфічної лексики с. Чайкиного Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл. // Методичні вказівки з діалектології української мови. ‑ Луганськ, 1990. ‑ С. 40‑53.

Зеленько А. С., Сенчук І. В., Середа Ф. Я. Словник східнополіського говору // Методичні вказівки з діалектології української мови (та матеріали до словника східнополіського говору). – Луганськ : ЛДПІ, 1990. – С. 5–40.

Івченко А. Матеріали до фразеологічного словника Харківщини // Збірник Харківського історико-філологічного товариства: Нова серія. – Харків: Око, 1993. – Т. 1. – С. 153–162.

Івченко А., Вархол Н. Фразеологічний словник лемківських говірок Східної Словаччини (додаток) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства: Нова серія. – Харків: Око, 1993. – Т. 2. – С. 145‑148.

Карпенко В., Волкова О., Карпенко О., Капустіна Т. Словник діалектизмів, запозичень та застарілих слів в українській мові. – К.: Видавець Карпенко В. М., 2012. – 284 с.

Кірілкова Н. В. Матеріали до фразеологічного словника південноволинських говірок. – Рівне; Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – 128 с.

Кірілкова Н. В. Словник волинських фразеологізмів. – Рівне; Острог: [Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.»], 2013. – 192 с.

Кобринський П. Матеріяли до словаря, зôбрани вь Космачѣ окр. Коломыйского // Вечерницѣ. ‑Л., 1863. ‑ Річник 2.

Коваленко Н. Д. Лексикографічний опис фразем західноподільських говірок // Діалектологічні студії. 4: Школи, постаті, проблеми / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАН України, 2004. ‑ С. 379‑391.

Коваленко Н. Д. Матеріали до словника фразем західноподільських говірок // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. праць. Вип. 4. Українське і слов’янське мовознавство. Міжнар. конф. на честь 80-річчя професора Йосипа Дзендзелівського. – Ужгород, 2001. – С. 253–257.

Коваленко Н. Д. Слова з язика, як бджоли з вулика. Матеріали до словника народних порівнянь подільських і волинських говірок Хмельниччини: навч. посіб. ‑ Камʼянець-Подільський: ПП Буйницький, 2011. – 144 с.

Козій Н. Говірка містечка Олешичі на Любачівщині [упорядкувала і підготувала до друку Л. Хомчак] // Діалектологічні студії. 7: Традиції і модерн / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2008. ‑ С. 208‑ 219.

Коковський Ф. До словника назов народніх одягів // Рідна мова. – Варшава, 1933. – Ч. 3. – С. 111‑112.

Коковський Ф. Лемківські слова // Рідна мова. – Варшава, 1933. – Ч. 7. – С. 249‑250.

Коковський Ф. Доповнення до «Лемківського словничка» М. Приймака // Рідна мова. – Варшава, 1935. – Ч. 2. – С. 74‑76

Колісник І. С. Місцева хліборобська лексика буковинських говірок. – Діалектологічний бюллетень. – 1961. ‑ Вип. 8. – С. 64–71.

Конобродська В. Номінація поліського поховального обряду. І // Український діалектологічний збірник: Книга 3. Пам’яті Тетяни Назарової / Упоряд., ред., передм. П.Ю. Гриценко; Редкол.: П. Ю. Гриценко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра, 1997. – С. 428‑458.

Корень Н. Д., Шушкевич М. С. Полесская строительная терминология (хата и хозяйственные постройки) // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. Н.И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 131‑161.

Корзонюк М. М. Матеріали до словника західноволинських говірок // Українська діалектна лексика. – К.: Наукова думка, 1987. – С. 62‑267.

Крашеніннікова Т. В. Короткий словник діалектизмів українських літературних казок ХІХ століття / Дніпропетровськ. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2008. – 48 с.

Куриленко В. М. Лексика тваринництва поліських говорів. ‑ Суми: Мрія, 1991. – 87 с.

Кухаренко Я. Вівці і чабани в Чорноморці. Чабанський словарь // Основа. – 1862. ‑ Кн. 5. – С. 29‑39.

Лесів М. Словник діалектизмів // Лесів М. Українські говірки у Польщі. – Варшава: Український дім, 1997. – С. 414‑425.

Лесюк М. Із ковалівського лексикону // Лесюк М. Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Колмийського району). – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2008. – С. 85‑128.

Лєснова В. В. Матеріали до словника говірок Східної Слобожанщини: Людина та її риси. ‑ Луганськ: Шлях, 1999. ‑ 76 с.

Лєснова В. В. Матеріали до словника українських східнослобожанських говірок: риси людини // Лєснова В. В. Номінація рис людини в українських східнослобожанських говірках: монографія. – Луганськ: Альма-матер, 2004. – С. 124‑192.

Лєснова В. В. Словник оцінних номенів людини в українських діалектах / За заг. ред. П. Ю. Гриценка. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 304 с.

Лизанець П. М. Словник місцевих діалектизмів // Лизанець П. М. Українські південнокарпатські говірки. Затисся Виноградівського району Закарпатської області. – Ужгород: Карпати, 2008. – С. 251‑330.

Лысенко П. С. Словарь диалектной лексики северной Житомирщины // Славянская лексикография и лексикология. – М., 1966. – С. 5‑60.

Лисенко П. С. Словник діалектної лексики Середнього і Східного Полісся. – К.: АН УРСР, 1961. – 72 с.

Лисенко П. С. Словник поліських говорів. – К.: Наукова думка, 1974. – 260 с.

Лисенко П. С. Словник специфічної лексики правобережної Черкащини // Лексикографічний бюлетень. – Вип. 6. – К., 1958. – С. 5‑21.

Магрицька І. Словник весільної лексики українських східнослобожанських говірок (Луганська область). – Луганськ: Знання, 2003. – 172 с.

Масленникова Л. И. Из полесской терминологии транспорта // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. Н.И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 161‑193.

Матейко К. Український народний одяг. Етнографічний словник. К.: Наукова думка, 1996. – 196 с.

Матеріали до словника буковинських говірок. – Чернівці, 1971 – 1979. – Вип. 1–6.

Матіїв М. Словник говірок центральної Бойківщини / Відп. ред. В. В. Німчук. – К.; Сімферополь: Ната, 2013. – 602 с.

Мацюк З. С. Із народу не викинеш: діалектний словник фразеологізмів. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – 134 с.

Мельничук О. С. Словник специфічної лексики говірки села Писарівки (Кодимського району Одеської області) // Лексикографічний бюлетень. – К., 1952. ‑ Вип. 2. – С. 67‑99.

Миголинець О.Ф. Ботанічна лексика українських говорів Закарпатської області. Назви дерев та кущів // Молодь ‑ Україні: Наукові записки молодих учених Ужгородського державного університету. – Ужгород, 1995. ‑ Т. 5‑6. ‑ С. 262‑279.

Миголинець О. Ф. Ботанічна лексика українських говорів Закарпатської області. Назви дикоростучих трав’янистих рослин (Матеріали до «Лексичного атласу української мови») // Молодь ‑ Україні: Наукові записки молодих учених Ужгородського державного університету. – Ужгород, 1994. – Т. 4. – С. 215 – 255.

Миголинець О. Ф. Назви грибів в українських говірках Закарпатської області (Матеріали до «Лексичного атласу української мови») // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія філологічна. ‑ Ужгород: УжДУ, 1995. ‑ Вип. 1 ‑ С. 33‑37.

Мілєва І. В. Матеріали до евфемістичного фразеологічного словника східнослобожанських і східностепових говірок. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – 127 с.

Москаленко А. А. Словник діалектизмів українських говірок Одеської області. – Одеса : Вид-во Одес. пед. ін-ту, 1958. – 78 с.

Неґрич М. Скарби гуцульського говору: Березови. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. – 224 с. ‑ (Серія «Діалектологічна скриня»).

Николаев С. Л., Толстая М. Н. Словарь карпатоукраинского торуньского говора: с грамматическим очерком и образцами текстов. ‑ Москва, 2001. ‑ 232 с.

Никончук Н. В. Из лексики полесского села Листвин // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря. ‑ М.: Наука, 1968. – С. 79‑92.

Никончук М. В. Матеріали до лексичного атласу української мови (Правобережне Полісся) / Відп. ред. А. М. Залеський; рец.: М. М. Богдан, Н. Й. Марчук. – К.: Наукова думка, 1979. – 316 с.

Никончук Н. В. Полесские названия птиц // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. Н.И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 439‑471.

Никончук М. В. Сільськогосподарська лексика правобережного Полісся / Відп. ред. А. М. Залеський; рец.: П. Ю. Гриценко, П. Ф. Романюк. – К.: Наукова думка, 1985. – 312 с.

Никончук М. В., Никончук О. М. Будівельна лексика правобережного Полісся в лексико-семантичній системі східнослов’янських мов. – Житомир : РВВ облполіграфвидаву, 1990. – 369 с.

Никончук М. В., Никончук О. М. Ендемічна лексика Житомирщини. Методичні рекомендації для вчителів. – Житомир, 1989. – 272 с.

Никончук М. В., Никончук О. М. Транспортна лексика Правобережного Полісся в системі східнослов’янських мов / Відп. ред. П. Ю. Гриценко. – К.: Наукова думка, 1990. – 292 с.

Никончук М., Никончук О., Доброльожа Г., Гримашевич Г. Назви одягу та взуття правобережного Полісся / Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Я. Франка; Відп. ред. В. Мойсієнко. – Житомир, 1998. – 230 с.

Никончук М., Никончук О., Мойсієнко В. Поліська лексика народної медицини та лікувальної магії. – Житомир: Полісся, 2001. – 148 с.

Огієнко І. Словник місцевих слів, в літературній мові не вживаних. – Жовква: Друкарня О. О. Василіян, 1934. – 155 с.

Огоновський И. Слова з Гуцульщини // Правда. – Львів, 1879. – Вип. 1 (січень). – С. 52–56.

Омельченко З. Л., Клименко Н. Б. Матеріали до словника східностепових українських говірок. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2006. – 114 с.

Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок: в 2 ч. – К.: Наукова думка, 1984.

Осадча-Яната Н. Українські народні назви рослин. ‑ Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, 1973. ‑ 173 с

Осташ Н. Словник діалектної лексики переселенців із Холмщини // Діалектологічні студії. 4: Школи, постаті, проблеми / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАН України, 2004. ‑ С. 355‑378.

Осташ Р., Осташ Л. Словник говірки села Стриганці Тисменицького району Івано-Франківської області // Діалектологічні студії. 9: Запозичення та інтерференція / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2010. ‑ С. 346‑410.

Паламарчук Л. С. Словник специфічної лексики говірки с. Мусіївка Вчорайшенського району Житомирської області // Лексикографічний бюлетень. – 1958. ‑ Вип. 6. ‑ С. 22‑35.

Панцьо С. Є. Матеріали до словника лемківських говірок (дієслівна лексика). – Тернопіль, 1997. – Ч. 1. – 56 с.

Панцьо С. Є. Матеріали до словника лемківських говірок (дієслівна лексика). – Тернопіль: Джура, 2009. – 108 с.

Пиртей П. С. Короткий словник лемківських говірок / Упоряд. і підгот. до друку Є. Д. Турчин. – Івано-Франківськ: Сіверсія МВ, 2004. – 326 с.

Пиртей П. С. Словник лемківської говірки: Матеріали до словника. – Legnica; Wrocław, 2001. – 345 с.

Піпаш Ю., Галас Б. Матеріали до словника гуцульських говірок: Косівська Поляна і Росішка Рахівського району Закарпатської області. ‑ Ужгород, 2005. – 266 с.

Пошивайло О. Ілюстрований словник народної гончарської термінології Лівобережної України. Гетьманщина. – Опішня: Українське народознавство, 1993. ‑ 280 с.

Приймак І. І. До особливостей місцевої лексики північно-західних районів Сумської області. (Матеріали до словника українських говорів). – Нова Каховка: Вид-во Херсон. пед. ун-ту, 1957. – 24 с.

Приймак М. Лемківський словничок // Рідна мова. – Варшава, 1934. – Ч. 10. – С. 450; Ч. 11. – С. 495‑498.

Пшеп’юрська М. Надсянський говір. Слівник // Пшепюрська-Овчаренко М. Мова українців Надсяння / Зібрав і до друку підготував В. Пилипович. – Перемишль: Перемиський відділ ОУП, 2007. – С. 184‑210. ‑ («Перемиська бібліотека» Перемиського відділу Об’єднання українців у Польщі. – Т. ХІ).

Рабій-Карпинська С. Діялектні матеріяли зібрані за Квестіонаром для збирання матеріялу для Мовного Атласу Галичини та за Діялектологічним квестіонаром 1931 року // Рабій-Карпинська С. Бойківські говірки. Збірник статей / Вступ та редакція М. Лесів; зібрав і до друку підготував В. Пилипович. – Перемишль, 2011. – С. 120‑158. ‑ («Перемиська бібліотека» Перемиського відділу Об’єднання українців у Польщі. – Т. ХVIIІ).

Роговичъ А. Г. Опыть словаря народныхъ названій растеній Юго-Западной России. ‑ К.: Университетъ, 1874. ‑ 54 с.

Романюк П. Ф. Лексика весільного обряду правобережного Полісся: Матеріали до «Лексичного атласу української мови» // Дослідження з української діалектології. – К., 1991. – С. 225‑251.

Сабадош І. В. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району. ‑ Ужгород: Ліра, 2008. – 408 с.

Сабадош І. В. Лісосплавна лексика українських говорів Карпат // Український діалектологічний збірник: Книга 3. Пам’яті Тетяни Назарової / Упоряд., ред., передм. П. Ю. Гриценко; Редкол.: П. Ю. Гриценко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра, 1997. – С. 343‑398.

Сабадош І. В. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району. ‑ Ужгород: Ліра, 2008. ‑ 480 с.

Сагаровський А. А. Матеріали до діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини). ‑ Вип. 1 (А–Об’ясняться). – Харків: ОВВ НМЦ ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 296 с.

Свенцицкій И. С. Слова, уживанныи в косовском и коломыйском повітах // Временник Ставропигійского Института с місяцесловом на обыкновенный год 1899, числящій365 дней / Издан под редакціею М.М.К. [М.М. Клемертович]. – Львов: Ин-т Ставропиг. Тип. Ставропиг. ин-та. Управитель тип. І. Греняк, [1898]. – XLVIII. – С. 138–140.

Сизько А. Т. Словник діалектної лексики говірки с. Кишеньок Кобеляцького р-ну Полтавської обл. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровськ. ун-ту, 1981. – 44 с.

Сизько А. Т. Словник діалектної лексики говірок сіл південно-східної Полтавщини: навч. посіб. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1990. – 100 с.

Сікорська З., Шевцова В., Шутова Л. Словник діалектної лексики Луганщини / За ред. З. С. Сікорської. – К.: Шлях, 2002. ‑ 224 с.

Сімович О. Словник вербальних символів: Барвінок // Діалектологічні студії. 9: Запозичення та інтерференція / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2010. ‑ С. 554‑557.

Сімович О. Словник вербальних символів: Верба. Вишня. Рожа. Сосна. Тополя. Хліб. Черемшина. Явір. // Діалектологічні студії. 8: Говори південно-західного наріччя / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2009. ‑ С. 238‑281.

Сімович О. Словник вербальних символів: Дуб. Береза. // Діалектологічні студії. 7: Традиції і модерн / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2008. ‑ С. 335‑348.

Сімович О. Словник вербальних символів: Калина // Діалектологічні студії. 5: Фонетика, морфологія, словотвір / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2005. ‑ С. 287‑298.

Словник буковинських говірок / заг. ред. Н.В. Гуйванюк. – Чернівці: Рута, 2005. – 688 с.

Словник гуцульських говірок (Літера «Б») // Гуцульщина. Лінгвістичні етюди / Редкол.: Я. Закревська (відп. ред.) та ін. – К.: Наукова думка, 1991. – С. 90‑270.

Словник українських говірок Карпатського регіону: пояснення та походження слів / Укладач Д.П. Савчук; передмова М.Д. Павлюка – Київ; Косів: Писаний Камінь, 2012. – 154 с.

Словник українських говорів Одещини / Гол. ред. О. І. Бондар. – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2011. – 224 с.

Словник українських східнослобожанських говірок / К. Глуховцева, В. Лєскова, І. Ніколаєнко та ін. – Луганськ: Вид-во ЛДПУ імені Тараса Шевченка, 2002. – 234 с.

Соколовская А. С. Полесские названия одежды и обуви // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. Н. И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 281‑320.

Словник рідковживаних слів // Говірки історичної Уманщини та суміжних земель: монографія / Г. Г. Березовська, І. І. Кривошея, Т. М. Тищенко та ін.; за ред. Т. М. Тищенко. – Умань: РВЦ «Софія», 2008. – С. 247‑259.

Список діялектних слів, словакізмів та богемізмів // Розповіді з Підкарпаття: Українські говірки Східної Словаччини / Упоряд. О. Лешка, Р. Шішкова, М. Мушинка. – New-York, Praha, Київ: Euroslavica, 1998. – С. 314‑320.

Ступінська Г. Ф., Битківська В. Я. Фразеологічний словник лемківських говірок. –Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 472 с.

Терновська Т. Ковальська лексика українських говорів // Український діалектологічний збірник: Книга 3. Пам’яті Тетяни Назарової / Упоряд., ред., передм. П. Ю. Гриценко; Редкол.: П. Ю. Гриценко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра, 1997. – С. 399‑427.

Тищенко Т. Лексика бджільництва Східного Поділля: Словник. – Умань: РВЦ «Софія», 2008. – 88 с.

Тищенко Т. Лексика на позначення бджіл у говірках Східного Поділля (матеріали до «Лексичного атласу української мови») // Діалектологічні студії. 7. Традиції і модерн / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2008. – С. 323‑334.

Тищенко Т. М. Східноподільський родинний обряд: лексикографічний і текстовий опис. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 390 с.

Турчин Є. Д. Словник села Тилич на Лемківщині. – Л.: Українська академія друкарства, 2011. – 384 с.

Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу. – 5-е вид., перероб. й доп. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – 348 с.

Ужченко Д. В. Словник жаргонних фразеологізмів Східної Слобожанщини: Матеріали. – Луганськ, 2009. ‑248 с.

Франко І. Галицько-руські народні приповідки. ‑ Т. 1‑3. ‑ Львів, 1901‑1910.

Хібеба Н. Весільна лексика бойківського говору: матеріали до словника // Діалектологічні студії. 5: Фонетика, морфологія, словотвір / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. ‑ Львів, 2005. ‑ С. 299‑308.

Хібеба Н. Весільна лексика бойківського говору: матеріали до словника // Діалектологічні студії. 5: Фонетика, морфологія, словотвір / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2005. ‑ С. 298‑308.

Хобзей Н. Гуцульська міфологія: Етнолінгвістичний словник. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2002. ‑ 216 с.

Хобзей Н., Сімович О., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. Гуцульські світи. Лексикон. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крипʼякепива НАН України, 2013. – 668 с. ‑ (Серія «Діалектологічна скриня»).

Хобзей Н., Сімович О., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. Лексикон львівський: поважно і на жарт. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крипʼякевича НАН України, 2009. – 672 с. ‑ (Серія «Діалектологічна скриня»).

Хомчак Л. Матеріали до етнолінгвістичного словника родинної обрядовості Надсяння: родильний обряд // Діалектологічні студії. 8: Говори південно-західного наріччя / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2009. ‑ С. 199‑237.

Чабаненко В. Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини: в 4 т. – Запоріжжя: Запоріз. держ. ун-т, 1992.

Чабаненко В. Фразеологічний словник говірок Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2001. ‑ 200 с.

Черепанова Е. А. Народная географическая терминология Черниговско-Сумского Полесья. – Сумы: СГПИ им. А. С. Макаренка, 1984. – 276 с.

Шевченко Є. Народна деревообробка в Україні: Словник народної термінології. – К.: Артанія, 1997. – 312 с.: іл.

Шило Г. Ф. Наддністрянський реґіональний словник. – Львів; Нью-Йорк: Ін-т мовознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Наукове товариство ім. Т. Шевченка в Америці, 2008. – 288 с. ‑ (Серія «Діалектологічна скриня»).

Юрченко А. С., Ройзензон Л. И., Ройзензон С. И. Украинский диалектный словарь Харьковской области (фрагмент словаря) // Труды Самаркандского университета. ‑ Вип. 272. Вопросы фразеологии. ‑ 1975. ‑ №8. ‑ С. 192‑208.

Юрченко О. С., Івченко А. О. Словник стійких народних порівнянь. – Х.: Основа, 1993. – 175 с. – Попередні публікації: Юрченко О. С., Івченко А. О. Словник стійких народних порівнянь // Прапор. – 1988. ‑ № 9. – С. 167‑174; 1989. ‑ № 2. – С. 175‑180; 1989. ‑ № 8. – С. 175‑184; 1989. ‑ № 12. – С. 169‑175; 1990. ‑ № 8. – С. 173‑180; 1990. ‑ № 10. – С. 164‑172; 1990. ‑ № 12. – С. 166‑173; Березіль. – 1991. ‑ № 4. – С. 177‑183; 1991. ‑ № 11. – С. 172‑179.

Ястремська Т. Словник лексики пастухування гуцульського говору // Ястремська Т. Традиційне гуцульське пастухування. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАН України, 2008. – С. 272‑343. ‑ (Серія «Діалектологічна скриня»).

Bronikowska R. Dawne słownictwo zachodniołemkowskiej gwary Szczawnika koło Krynicy // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Рolsce: Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / Pod kierunkiem J. Riegera. ‑ Warszawa, 2002. ‑ S. 17‑64.

Domoradz K. Słownictwo wsi Żernica na pograniczu łemkowsko-bojkowskim // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Рolsce: Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / Pod kierunkiem J. Riegera. ‑ Warszawa, 2002. ‑ S. 65‑106.

Gregorowicz J. Słownik wyrazów huculskich // Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego. – Kraków, 1880. – T. 5. – S. 26‑35.

Janów J. Słownik huculski / Opracował i przygotował do druku J. Rieger. – Kraków: DWN, 2001. ‑ 292 s.

Janów J. Słowniczek huculski sprzed stulecia. – Lwów, 1937. – 42 s. / Odbitka ze Sprawozdań Towarzystwa Naukowego we Lwowie. – R. XVI. – Z. 3. – S. 1‑12.

Kudryk А. Słowniczek wsi Lubliniec Stary koło Cieszanowa // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Рolsce: Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / Pod kierunkiem J. Riegera. ‑ Warszawa, 2002. ‑ S. 335‑366.

Lewicka U. Słownictwo wsi Terka na pograniczu łemkowsko-bojkowskim // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Рolsce: Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / Pod kierunkiem J. Riegera. ‑ Warszawa, 2002. ‑ S. 107‑180.

Onyszkanycz-Kowalska М. Słowniczek gwary łemkowskiej Jawornika i Rzepedzi // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Рolsce: Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / Pod kierunkiem J. Riegera. ‑ Warszawa, 2002. ‑ S. 181‑207.

Rieger J. Ze słownictwa gwar nadsańskich (na podstawie zapisów Stefana Hrabca) // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Рolsce: Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / Pod kierunkiem J. Riegera. ‑ Warszawa, 2002. ‑ S. 323‑334.

Rigier J. Słownictwo i nazewnictwo Łemkowskie. – Warszawa: Wydawnictwo naukowe «Semper», 1995. – 256 s.

Rudolf-Ziółkowska Е. Dawne słownictwo pogranicza bojkowsko-łemkowskiego // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Рolsce: Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / Pod kierunkiem J. Riegera. ‑ Warszawa, 2002. ‑ S. 209‑322.

Słownictwo gwarowe przesiedleńców z Ukrainy : słownik porównawczy kilku wsi w Tarnopolskiem, dir. J. Rieger; composed on the basis of material collected under the direction of Władysław Paryl by Katarzyna Czarnecka, Dorota Kowalska, Elżbieta Rudolf-Ziółkowska. ‑ Kraków: Lexis, 2007. – 304 s.

Studia nad dialektologią ukraińską i polską (z materiałów B. Katedry jezyków ruskich UJ) / Oprac. i przygot. do druku Mieczysław Karaś. ‑ Kraków: Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1975. – 244 s. ‑ (Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace językoznawcze, zesz. 44.).

Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Рolsce: Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / Pod kierunkiem J. Riegera. ‑ Warszawa, 2002. – 440 s.

Деякі рукописні словники зберігаються в авторів або в різних установах.