Докторантура

Докторантура

Щороку в Інституті української мови Національної академії наук України (м. Київ) проводиться набір до докторантури з відривом від виробництва зі спеціальності 035 Філологія, спеціалізація – українська мова

Загальні положення

Підготовка в докторантурі Інституту української мови НАН України здійснюється за рахунок:

 – коштів державного бюджету (за державним замовленням);
 – коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти різноманітних грантів).

Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі Інституту української мови НАН України – два роки.

Протягом строку перебування в докторантурі докторант зобов’язаний захистити результати своїх наукових досягнень у вигляді докторської дисертації, або опублікованої монографії, або наукової доповіді за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується МОН України, на спеціалізованій вченій раді наукової установи.

Здобувач ступеня доктора наук у дисертації (монографії, сукупності наукових робіт) повинен представити узагальнення самостійних досліджень стосовно актуальної наукової проблеми (групи проблем) у межах однієї або кількох галузей знань, результати яких забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення, є достовірними та пройшли широку апробацію.

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Для вступу до докторантури Інституту вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає відповідному відділу наукової установи розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та / або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідний структурний підрозділ Інституту заслуховує їх наукові доповіді і за допомогою голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради наукової установи.

Перелік та строк подання документів, необхідних для вступу до докторантури визначається в правилах прийому до Інституту української мови НАН України.

Перелік повинен містити:

письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником наукової установи, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

копію диплома доктора філософії або кандидата наук.

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради Інституту української мови НАН України щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада Інституту одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена рада наукової установи надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

Прийом до докторантури Інституту української мови НАН України здійснюється з урахуванням положень його статуту (положення про нього), зареєстрованого в установленому законодавством порядку.

Вчена рада Інституту української мови НАН України в місячний строк розглядає висновки відділу щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних наукових працівників наукової установи із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом керівника Інституту української мови НАН України.

На здійснення наукового консультування відводиться щороку 50 академічних годин навантаження на одного докторанта. Науковий консультант може здійснювати підготовку лише одного докторанта.

Атестація докторанта здійснюється постійно діючою спеціалізованою вченою радою, яка функціонує в Інституту української мови НАН України, до якого зарахований докторант.

Права та обов’язки докторантів

Докторанти Інституту української мови НАН України користуються правами здобувачів вищої освіти, визначеними Законом України “Про вищу освіту”. З метою належного проведення наукових досліджень докторанти також мають право на:

 – вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної в Інституті української мови НАН України, бібліотеках і державних архівах України;

 – отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо власного дослідження від наукового консультанта;

 – безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи;

 – академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 (“Офіційний вісник України”, 2015 р., № 66, ст. 2183);

 – академічну відпустку, зокрема за станом здоров’я, у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відповідно до законодавства України.

Докторанти зобов’язані виконувати всі обов’язки здобувачів вищої освіти, визначені Законом України “Про вищу освіту”. З метою забезпечення належного проведення наукових досліджень докторанти також зобов’язані:

 – дотримуватися морально-етичних норм і стандартів поведінки дослідників у відповідній галузі (професії), встановлених Інститутом;

 – виконувати індивідуальний план наукової роботи та систематично звітувати про хід його виконання на засіданні відділу наукової установи, який уповноважений для цього його вченою радою;

 – захистити в установлений строк свої наукові досягнення у вигляді дисертації, або опублікованої монографії, або за сукупністю опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях статей на спеціалізованій вченій раді.

Покладення науковою установою на докторанта обов’язків, не пов’язаних з виконанням відповідної освітньо-наукової (наукової) програми та підготовкою дисертації (монографії, статей), забороняється.

Докторанти мають право брати участь у конкурсах на отримання грантової підтримки наукових досліджень та стипендій, заснованих на честь видатних діячів науки, освіти, культури, громадських діячів, а також заснованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, державними чи недержавними органами, підприємствами, установами чи організаціями.