Збірник “Культура слова”

ISSN друкованої версії – 0201-419Х
e-ISSN 2708-9827

Сайт:

ЗБІРНИК «КУЛЬТУРА  СЛОВА»

Засновники збірника:
Національна академія наук України та Інститут української мови НАН України

Видавець:
Інститут української мови НАН України

Виходить: з вересня 1967 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ № 11864-735Р від 19.10.2006 р., видане Міністерством юстиції України

Періодичність: два рази на рік

Сфера розповсюдження:
загальнодержавна та зарубіжна

Коло читачів:
науковці, аспіранти, викладачі, студенти

Вітчизняне наукове видання

Фахова реєстрація у ДАК України:
включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія “Б” (наказ МОН України № 735 від 29.06.2021)

Склад редколегії:
20 осіб, з них – 1 академік НАН України, 16 – доктори філологічних наук; 3 – кандидати філологічних наук, зокрема 1 – закордонний учений (Чехія).

Тематична спрямованість:
висвітлення теоретичних і практичних питань лінгвостилістики, соціолінгвістики, культури мови, історії мови та писемності, мови фольклору, діалектології, граматики, термінології, ономастики, публікація мовних порад, консультацій.

Рубрики збірника

 • Теорія та історія лінгвостилістики
 • Слово в художньому творі
 • Мова і час
 • Термін і сьогодення
 • Мова засобів масової комунікації
 • Мовна норма: стале і змінне
 • З історії культури і писемності
 • У світі власних назв
 • Граматична стилістика
 • Вимова і наголос
 • Скарби народного слова
 • На допомогу вчителеві
 • Постаті українських мовознавців
 • Рецензії
 • Наші консультації
 • Думки понад часом
 • Відомості про авторів

В електронних бібліотеках

Електронну версію наукового збірника «Культура слова» розміщено

На сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАНУ: http://dspace.nbuv.gov.ua/

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України: http://www.nas.gov.ua/

Бібліометричний профіль журналу в Google Академія: https://scholar.google.com.ua/

В соціальних мережах

Правоустановчі документи

Проблематика

Журнал друкує матеріали, присвячені актуальним теоретичним і практичним проблемам української мови в галузі лінгвостилістики, соціолінгвістики, лінгвокультурології, історії мови, діалектології, граматики, термінології, ономастики, культури мови, а також з проблем інтегративного мовознавства, правопису, кодифікації лексико-граматичних і стилістичних норм тощо.

На сторінках журналу публікують огляди новинок з українського та славістичного мовознавства, лінгвостилістики та рецензії на видання, які становлять помітне явище у мовознавстві. Крім цього, журнал публікує статті, присвячені ювілеям видатних мовознавців, висвітлює проблеми, порушувані на мовознавчих форумах – симпозіумах, конференціях та конгресах.

Рецензування

Усі статті, що надсилаються до редакції журналу «Культура слова», переглядаються та редагуються. Редакція журналу приймає рішення про подані рукописи.

За рекомендацією рецензента, згідно з рішенням редакції, їх приймають до друку, надсилають на доопрацювання або відхиляють.

На прохання редакції статті подаються із зовнішніми рецензіями.

Журнал не є передплатним виданням