Українська ономастична комісія

Структура Комісії

Бюро Комісії:

д.ф.н., провідний науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН України С.О. Вербич (голова Комісії);

д.ф.н., провідний науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН України О.П. Карпенко (заступник голови);

к.ф.н., доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка Л.О. Кравченко (секретар);

д.ф.н., професор кафедри української філології Хмельницького національного університету М.М. Торчинський;

к.ф.н., доцент кафедри української мови Інституту філології та журналістики Житомирського державного університету ім. І. Франка Л.В. Ящук.

Члени Комісії:

к.ф.н., завідувач кафедри загального та слов’янського мовознавства Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Г.В. Бачинська;

к.ф.н., доцент кафедри української мови Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника М.М. Габорак;

д.ф.н., професор кафедри Дніпровського національного університету ім. О. Гончара В.О. Горпинич;

д.ф.н., завідувач кафедри граматики англійської мови Одеського національного університету  ім.
І.І. Мечникова
О.Ю. Карпенко;

к.ф.н., завідувач кафедри української мови Центральноукраїнського державного педагогічного  університету ім. В. Винниченка
С.Л. Ковтюх;

д.ф.н., доцент кафедри історії культури української мови Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича Н.С. Колесник;

д.ф.н., завідувач кафедри української мови Львівського національного університету ім.
І. Франка З.О. Купчинська;

д.ф.н., професор кафедри інформаційних систем управління Донецького національного університету  ім. В. Стуса
Г.П. Лукаш;

д.ф.н., професор кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська  академія» Л.Т. Масенко;

д.ф.н., доцент кафедри української мови Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна І.В. Муромцев;

к.ф.н., доцент кафедри слов’янської філології ім. проф. І. Свєнціцького Львівського національного  університету ім. І. Франка
Л.Р. Осташ;

д.ф.н., професор кафедри словацької філології Ужгородського національного університету С.М. Пахомова;

к.ф.н., доцент кафедри історії та культури мови Чернівецького національного університету ім.
Ю. Федьковича Я.П. Редьква;

д.ф.н., завідувач відділу історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН  України В.П. Шульгач.

 

 

Історія

Українська ономастична комісія (УОК) – наукова установа при Відділенні літератури, мови та мистецтвознавства НАН України, що координує назвознавчі дослідження й науково-практичну діяльність наукових інститутів, вищих навчальних закладів, впливає на ухвалення рішень, дотичних до сфери практичної ономастики, органами державної влади та місцевого самоврядування.

Комісію з топоніміки та ономастики було створено в 1960 р. при Бюро відділу суспільних наук АН УРСР, очолив її К.К. Цілуйко. У квітні 1962 р. цей орган перейменовано на Українську ономастичну комісію. Метою УОК було координувати наукову, методичну і науково-організаційну роботу назвознавчих осередків задля забезпечення всебічного розвитку ономастики в Україні.

Друкований орган УОК – бюлетень «Повідомлення Української ономастичної комісії», перший випуск якого побачив світ у 1966 р. (1966‒1976, вип. 1‒15). Його завданням було інформувати українських ономастів й інших небайдужих до назвознавства науковців про найрізноманітніші аспекти функціонування української онімної лексики в часі й просторі, її місце в слов’янському оніміконі, ознайомлювати з актуальними проблемами вітчизняних ономастичних досліджень, надавати на своїх сторінках фахову консультаційну допомогу як науковцям, так і іншим зацікавленим особам із тих чи тих питань ономастичної теорії і практики.

Період середини 90-х років позначений спадом активності організаційно-координаційної роботи Української ономастичної комісії. Цей напрям діяльності активізовано у відділі ономастики Інституту української мови НАН України, який очолювала на ту пору д.ф.н. І.М. Желєзняк.

Формально Українська ономастична комісія діяла до 2006 р., коли помер її голова А.П. Непокупний. З об’єктивних причин у роботі Комісії настала перерва, яка, проте, тривала недовго. З ініціативи колишнього секретаря УОК д.ф.н., члена-кореспондента НАН України В.В. Німчука було поновлено діяльність Комісії. Це сталося 2007 р. на ХІІ Всеукраїнській ономастичній конференції в Чернівцях. Під час конференції сформовано оновлений склад УОК і склад її бюро (затверджено на засіданні Бюро Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України: протокол №2, § 5 від 20.03.2008 р.). Головою Комісії обрано В.В. Німчука, заступником – д.ф.н. О.П. Карпенко, секретарем – к.ф.н. С.О. Вербича. Серед членів Комісії – д.ф.н., завідувач кафедри загального та слов’янського мовознавства Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Д.Г. Бучко, д.ф.н., професор кафедри української мови Дніпропетровського (тепер Дніпровського) університету ім. О. Гончара В.О. Горпинич, д.ф.н., головний науковий співробітник Інституту української мови НАН України І.М. Желєзняк, д.ф.н., завідувач кафедри загального та слов’янського мовознавства Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова Ю.О. Карпенко, д.ф.н., дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка О.А. Купчинський (м. Львів), д.ф.н., завідувач кафедри загального та слов’янського мовознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія» В.В. Лучик, д.ф.н., професор кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія» Л.Т. Масенко, к.ф.н., доцент кафедри української мови Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна І.В. Муромцев, к.ф.н., старший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича Р.І. Осташ, д.ф.н., декан філологічного факультету Донецького національного університету Є.С. Отін, д.ф.н., завідувач кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Н.М. Павликівська, д.ф.н., завідувач кафедри словацької філології Ужгородського національного університету С.М. Пахомова, к.ф.н., доцент кафедри історії та культури мови Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Я.П. Редьква, д.ф.н., завідувач кафедри української філології Хмельницького національного університету М.М. Торчинський, д.ф.н., провідний науковий співробітник Інституту народознавства НАН України М.Л. Худаш (м. Львів), д.ф.н., професор кафедри словацької філології Ужгородського національного університету П.П. Чучка, д.ф.н., завідувач відділу ономастики Інституту української мови НАН України В.П. Шульгач. До складу бюро УОК увійшли В.В. Німчук, О.П. Карпенко, С.О. Вербич, В.В. Лучик, М.М. Торчинський.

Видання бюлетеня «Повідомлення Української ономастичної комісії» відновлено в 2012 р. Станом на сьогодні опубліковано 7 випусків нової серії.

Оновлена Українська ономастична комісія виступила співорганізатором таких всеукраїнських ономастичних конференцій: ХІІІ Всеукраїнської ономастичної конференції (Ужгород, 2009 р.), XIV Всеукраїнської ономастичної конференції «Українська онімія в просторі й часі» (Івано-Франківськ, 2011 р.), XV Всеукраїнської ономастичної конференції «Український ономастикон: типологія, словотвір, функціонування» (Хмельницький, 2013 р.), XVI Всеукраїнської ономастичної конференції «Українська ономастика: минуле, сучасне, перспективи» (Одеса, 2015 р.), XVII Міжнародної ономастичної конференції, присв. 80-річчю від дня народження проф. Д.Г. Бучка «Актуальні проблеми української та інослов’янської ономастики» (Тернопіль, 2017 р.), XVIII Всеукраїнської ономастичної конференції (Львів, 2019 р.), ХІХ Всеукраїнської (з міжнародною участю) ономастичної конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження К.Й. Галаса (Ужгород, 2021 р.), ХХ Всеукраїнської (з міжнародною участю) ономастичної конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження члена-кореспондента НАН України В.В. Німчука (Житомир, 2023 р.).

Сьогодні Українська ономастична комісія працює в межах тих завдань, які визначені положенням про її діяльність, а саме: координує роботу регіональних ономастичних осередків, бере участь у підготовці й організації всеукраїнських ономастичних конференцій, готує до друку бюлетень «Повідомлення Української ономастичної комісії», консультує державні інституції з різних питань функціонування, правопису й перейменування назв столичних вулиць і українських ойконімів, зокрема Комісію з питань найменувань Київської міської держадміністрації й Інститут національної пам’яті України.