Збірник наукових праць “Термінологічний вісник”

 ISSN друкованої версії – 2221-8807

Сайт:

Збірник наукових праць «Термінологічний вісник»

Засновник журналу:
Інститут української мови НАН України

Періодичність:
Виходить раз на два роки

Відповідальний редактор:
І.А. Казимирова

Мова видання:
українська, англійська, російська

Фахова реєстрація у ДАК України:
включено до Переліку друкованих фахових видань України (наказ МОН України № 1290 від 30.11.2021) 

Склад редколегії:
16 осіб, з них 1 – член-кореспондент НАН України; 4 – закордонні фахівці у галузі мовознавства, доктори філологічних наук (Республіка Болгарія, Республіка Польща, Чеська Республіка); 15 – доктори філологічних наук.

Тематична спрямованість:
висвітлення теоретичних і практичних питань лінгвостилістики, соціолінгвістики, культури мови, історії мови та писемності, мови фольклору, діалектології, граматики, термінології, ономастики, публікація мовних порад, консультацій.

Проблематика:

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ТЕРМІНОЛОГІЇ

До збірника увійшли статті термінологів України, Білорусі, Польщі за такими підрозділами термінознавства: теорія та історія термінознавства, слов’янське термінознавство; термінологія лінгвістики та суміжних наук; термінологія суспільних та економічних наук; термінологія природничих наук; термінологія промислового та сільськогосподарського виробництва; теорія термінографії і практика укладання галузевих словників. Не залишилися поза увагою й проблеми функціонування терміна в тексті. Статті спрямовані на вироблення настанов і рекомендацій щодо уніфікування термінів у словниках та фаховому спілкуванні. Для мовознавців, фахівців різних галузей знань, аспірантів, докторантів, викладачів, студентів закладів вищої освіти.

 

В електронних бібліотеках

Електронну версію наукового збірника «Термінологічний вісник» розміщено

На сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАНУ: http://dspace.nbuv.gov.ua/

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України: http://www.nas.gov.ua/

Бібліометричний профіль журналу в Google Академія: https://scholar.google.com.ua/

В соціальних мережах

Facebook
Wikipedia.org