Хрестоматії українських діалектних текстів

 1. Аркушин Г.Л. Голоси з Берестейщини : тексти. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 536 с. + 1 електрон. оптич. двосторон. диск (DVD).
 2. Аркушин Г.Л. Голоси з Волинського Полісся : тексти. – Луцьк: РВВ “Вежа” ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 542 с. + 2 електрон. оптич. диски (CD-ROM).
 3. Аркушин Г. Голоси з Підляшшя (Тексти). – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 536 с.
 4. Бандрівський Д.Г. Додаток. Записи суцільних текстів // Бандрівський Д.Г. Говірки Підбузького району Львівської області. – К.: Видавництво Академії Наук Української РСР, 1960. – С. 98–102.
 5. Березовська Г.Г., Кривошея І.І., Тищенко Т.М. та ін. Тексти // Говірки історичної Уманщини та суміжних земель / За ред. Т.М. Тищенко. – Умань: РВЦ “Софія”, 2008. – С. 81–246.
 6. Бідношия Ю.І., Дика Л.В. Говірки Бориспільщини: Сучасні діалектні тексти та пам’ятки мови. – Київ: Інститут української мови НАНУ, 2008. – 480 с.
 7. Бідношия Ю. Діалектні тексти зі села Криворівня Верховинського р-ну Івано-Франківської обл. // Діалектологічні студії. 5: Фонетика, морфологія, словотвір / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2005. – С. 327–331.
 8. Буковинські говірки: хрестоматія діалектних текстів / Укл. Руснак Н., Гуйванюк Н., Бузинська В. – Чернівці: Рута, 2006. – 384 с.
 9. Верхратский Іван. Взорцї бесїди галицких Лемків // Про говор галицких лемків. – Львів, 1902. – С. 164–387.
 10. Верхратський Іван. Взорцї бесїди батюків // Говір батюків. – Львів, 1912. – С. 87–250.
 11. Волинські говірки Хмельниччини. Збірник діалектних текстів : навч.-метод. посіб. / Упоряд. : Коваленко Н.Д., Коваленко Б.О. – Кам’янець- Подільський: ТОВ «Рута», 2019. – 344 с.
 12. Глушко М., Хомчак Л. Надсяння: традиційна культура і побут (етнолінгвістичні скарби) / Михайло Глушко, Леся Хомчак. – Львів, 2017. – 502 с. – (Серія «Діалектологічна скриня»; Українознавчанаукова бібліотека НТШ. Ч. 47).
 13. Гнатишак Ю. Болехівські бувальщини. Діалектні тексти / відпов. ред Т. Ястремська; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2021. – 624 с. – (Серія «Діалектологічна скриня»).
 14. Говірка села Машеве Чорнобильського району. Тексти. – Частина перша / Укладачі Ю.І. Бідношия, Л.В. Дика. – К., 2003. – 456 с.; частина друга / Укладачі Г.В. Воронич, Л.А. Москаленко, Л.Г. Пономар. – К., 2003. – 608 с.
 15. Говірки Західної Полтавщини. Збірник діалектних текстів (з додатком CD “Говірки Західної Полтавщини”) / Упорядник Г.І. Мартинова. – Черкаси, 2012. – 324 с.
 16. Говірки південно-західного наріччя української мови. Збірник текстів / Упорядник Н.М. Глібчук. – Львів, 2000. – 156 с.
 17. Говірки Південної Київщини. Збірник діалектних текстів (з додатком CD “Говірки Південної Київщини”) / Упорядники: Г.І. Мартинова, З.М. Денисенко, Т.В. Щербина. – Черкаси, 2008. – 369 с.
 18. Говірки Східної Слобожанщини: збірник діалектних текстів: навч. посіб. / Упоряд. В.В. Лєснова; за заг. ред. П.Ю. Гриценка; Держ. закл. “Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ: Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 304 с.
 19. Говірки Черкащини. Збірник діалектних текстів (з додатком CD “Говірки Черкащини”) / Упорядники: Г.І. Мартинова, Т.В. Щербина, А.А. Таран. – Черкаси, 2013. – 881 с.
 20. Говірки Чорнобильської зони. Тексти / Упорядники П.Ю. Гриценко, Н.П. Прилипко, О.А. Малахівська, Л.А. Москаленко, Л.Г. Анісімова, Ю.Б. Бідношия, С.П. Гриценко, Л.В. Дика, М.В. Поістогова, Л.В. Рябець. – К., 1996. – 358 с.
 21. Говори української мови: Збірник текстів / Упорядники С.Ф. Довгопол, А.М. Залеський, Н.П.Прилипко. – К., 1977. – 590 с.
 22. Горбач О. Із записів південногуцульської говірки с. Бродина, пов. Радівці (Rădăúţi). Весілля // Український діалектологічний збірник: Книга 3. Пам’яті Тетяни Назарової / Упоряд., ред., передм. П.Ю. Гриценка; Редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред) та ін. – К.: Довіра, 1997. – С. 302–306.
 23. Горбач О. Народні пісні з с. Бродина // Горбач О. Зібрані статті VIII. Історія мови. Діялектологія. Лексикологія. Фотопередрук. – Мюнхен, – С. 252–274.
 24. Горбач О. Тексти // Горбач О. Зібрані статті VIII. Історія мови. Діялектологія. Лексикологія. Фотопередрук. – Мюнхен, 1997. – С. 238–250, С. 373–374.
 25. Гримашевич Г. Одяг і взуття Житомирщини в повір’ях та обрядах // Діалектологічні студії. 9. Запозичення та інтерференція / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2010. – С. 564–579.
 26. Гура А.В., Терновская О.А., Толстая С.М. Материалы к полесскому этнолингвистическому атласу // Полесский этнолингвистический сборник. Материалы и исследования. – М.: Наука, – С.54–153.
 27. Делюсто М. Українська наддунайська говірка: збірник діалектних текстів. – Ізмаїл: СМИЛ, 2016. – 196 с.
 28. Діалектні тексти із середньополіських говірок Житомирської області // Єдність у різноманітності. Поліщуки. Навчально-методичний посібник / Упорядн.: Мойсієнко В.М., Гримашевич Г.І. – Житомир , 2018. – С. 9–115.
 29. Дурново Н. Хрестоматия по малорусской диалектологии. Пособие при преподавании русского языка в высших учебных заведениях. С приложением карты. – М., 1913. – 77 с.
 30. Жегуц І. Вибрані тексти з гуцульського говору в Закарпатті. – Мюнхен, 2001. – 47 с.
 31. Жилко Ф.Т. Записи говірок української мови // Жилко Ф.Т. Нариси з діалектології української мови. – К.: Радянська школа, 1966. – С. 214–299.
 32. Західноподільські та суміжні говірки. Тексти: у 2-х т. / упоряд.: Н.Д.Коваленко.– Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. – Т.  – 536 с.
 33. Західноподільські та суміжні говірки. Тексти: у 2-х т. / упоряд.: Н.Д.Коваленко.–Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. – Т.  – 512 с.
 34. Зразки діалектного мовлення гуцулів // Гуцульщина. Лінгівстичні етюди / АН України. Ін-т суспільних наук; Редкол.: Я. Закревська (відп. ред.) та ін. – К.: Наук. думка, 1991. – С. 271–289.
 35. Зразки мови // Пшепюрська-Овчаренко М. Мова українців Надсяння. – Перемишль, 2007. – С. 153–183, 263–266.
 36. Краєвська Г. Народновиробнича термінологія центральноподільських говірок: матеріали до Лексичного атласу української мови. – К., 2018. – С. 115–132.
 37. Курило О. Матеріяли до української діалектології та фольклористики. – К.: Друкарня Всеукр. АН, 1928. – 135 с.
 38. Лесюк М. Тексти // Лесюк М. Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Коломийського району). – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2008. – С. 206–326.
 39. Литвиненко Я.О. Мікротексти як джерело вивчення народних назв птахів (на матеріалі східнополіських говірок) / Я.О. Литвиненко // Студії з діалектології. Матеріали і дослідження. – К. – Вип. 1, 2017. – С. 165–209.
 40. Матеріали для роботи з діалектною лексикою : навчальний посібник / І.В. Панченко, Л.М. Тищенко – Слов’янськ : мінідрукарня «Папірус», 2015. – С. 203–231.
 41. Миголинець О. Українські закарпатські говірки. Збірник текстів. – Ужгород, 2002. – 64 с.
 42. Николаев С.Л., Толстая М.Н. Словарь карпатоукраинского торуньского говора: с грамматическим очерком и образцами текстов. – М., 2001. – С. 217 – 229.
 43. Павлюк М., Робчук І. Українські говори Румунії. – Едмонтон–Львів–Нью-Йорк–Торонто: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2003. – 784 с.
 44. “Палає пам’яті свіча. Вогонь – не згас”: Хрестоматія діалектних текстів очевидців Голодоморів / Упорядник І.В. Гороф’янюк. – Вінниця: ПП “ТД «Едельвейс і К»”, 2014. – 148 с., диск DVD.
 45. Панькевич І.А. Взірці бесіди // Панькевич І.А. Українські говори Підкарпатської Русі і суміжних областей. Взірці бесіди. – Прага, 1938. – С. 409–546.
 46. Пащенко В.М. Південно-західна макросистема діалектних систем української мови: хрестом. з метод. реком. для практ. занять з укр. діалектології, етнолінгвістики, етнографії та фольклору / В.М.Пащенко, В.М. Бережняк. – Ніжин: Ніжин. держ. ун-т ім. М.В. Гоголя, 2005. – 68с.
 47. Пащенко В.М. Південно-східна макросистема діалектних систем української мови: хрестом. з метод. реком. для практ. занять з укр. діалектології, етнолінгвістики, етнографії та фольклору / В.М. Пащенко, В.М. Бережняк. – Ніжин: Ніжин. держ. ун-т ім. М.В. Гоголя, 2005. – 68 с.
 48. Пащенко В.М. Поліська макросистема діалектних мікросистем української мови: хрестом. з метод. реком. для практ. занять з укр. діалектології, етнолінгвістики, етнографії та фольклору / В.М. Пащенко, В.М. Бережняк. – Ніжин: Ніжин. держ. ун-т ім. М.В. Гоголя, 2005. – 62 с.
 49. Північно-східна Слобожанщина (Новопсковський, Біловодський, Міловський райони Луганської області). Матеріали фольклорно-діалектологічних експедицій / Упорядники І.В. Магрицька, В.Ф. Семистяга, З.С. Сікорська, М.Г. Чорнописький, В.О. Шевцова. – Львів, 2002. – 254 с.
 50. Полесские заговоры (в записях 1970–1990гг.).– М.: Индрик, 2003. – 752 с. (Традиционная духовная культура славян. Публикация текстов).
 51. Приступа П.І. Тексти // Приступа П.І. Говірки Брюховицького району Львівської області. – К.: Видавництво Академії Наук Української РСР, 1957.– С. 114–133.
 52. Розповіді з Підкарпаття: Українські говірки Східної Словаччини / Упоряд. О. Лешка, Р. Шішкова, М. Мушинка. – New-York, Praha, Київ: Euroslavica, 1998. – 321 с.
 53. Романина І. Діалектні тексти про чуда з Наддністрянщини // Діалектологічні студії. 9. Запозичення та інтерференція / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2010. – С. 558–562.
 54. Сабадош І. Додатки. Тексти, записані у говірці села Сокирниця Хустського району // Сабадош І. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району. – Ужгород: Ліра, 2008. – С. 430–476.
 55. Сватівщина. Матеріали фольклорно-діалектологічних експедицій / Упорядники К.Д. Глуховцева, Є.С. Дзюба, В.С. Курило, І.О. Ніколаєнко, В.В. Просін, З.С. Сікорська, В.О. Шевцова. – Луганськ, 1998. – 134 с.
 56. Скарби українських говорів: тексти про борщ / Відп. Н.Хібеба, В.Лєснова. – Львів, – 320 с.
 57. Скопненко О.І. Тексти // Берестейсько-пинські говірки: генеза і сучасний стан (історико-фонетичний нарис). – Київ, 2001. – С. 154–172.
 58. Старобільщина. Матеріали фольклорно-діалектологічних експедицій / Упорядники К.Д. Глуховцева, В.С. Курило, В.В. Лєснова, О.А. Міхно, І.О. Ніколаєнко, З.С. Сікорська, В.О. Шевцова. – Луганськ, 2000. – 128 с.
 59. Східнослобожанські українські говірки. Нотатки до мовного портрета переселенців з Лемківщини: Науково-навчальний посібник / За заг. ред. К.Д. Глуховцевої. – Луганськ, 2006.– 110 с.
 60. Тищенко Т.М. Східнополіський родинний обряд: лексикографічний і текстовий опис. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2014. – 390 с.
 61. Ткачук М.М. Діалектні тексти з говірки с. Корогород Чорнобильського р-ну Київської обл. / М.М. Ткачук // Студії з діалектології. Матеріали і дослідження. – К. – Вип. 1, 2017. – С. 227–253.
 62. Ткачук М.М. Українські говірки Башкортостану: Золотоношка і Степанівка / Відп. ред П.Ю.Гриценко. – К, 2020. – 228с. (електронне видання).
 63. Українські говірки південно-західного наріччя. Тексти / Упор. Н.М. Глібчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 235 с.
 64. Українські закарпатські говірки: Тексти / Упоряд. та передм. О.Ф. Миголинець, О.Д. Пискач. – Ужгород: Ліра, 2004. – 400 с.
 65. Хібеба Н. Повір’я та звичаї бойківського весілля. 2. // Діалектологічні студії. 9. Запозичення та інтерференція / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2010. – С. 548–553.
 66. Хобзей Н. У просторах воєнного часу. Про Першу світову війну в записах для “Атласу української мови”. Додатки // Українська мова в Галичині: історичний вимір / Відп. ред. Я. Ісаєвич, М. Мозер, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011. – С. 286–306. – (Серія “Історія мови”).
 67. Черенкова А.Д. Переходные украинско-русские говоры // Воронежские диалектные тексты как источник для изучения русского национального язика, истории и культуры народа. Учебное пособие. – Воронеж: Полиграф, 2009. – С. 294–307. – (Прил.: CD “Видеоиллюстрации к текстам”).
 68. Шелемех В. Діалектні тексти про страви з Надсяння // Діалектологічні студії. 8: Говори південно-західного наріччя / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2009. – С. 315–332.
 69. Шило Г.Ф. Тексти // Шило Г.Ф. Південно-західні говори УРСР на північ від Дністра. – Львів, 1957. – С. 207–227.
 70. Ястремська Т. Полонинське пастухування Гуцульщини в текстах // Ястремська Т. Традиційне гуцульське пастухування. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008 (Серія “Діалектологічна скриня”). – С. 217–271.
 71. AnaniewaN. Tekst z Szaróweczki na Podolu // Studia nad Polszczyzną Kresową / wydawnictwo ciągłe, pod red. Janusza Riegera. – T.VIII. – Warszawa, 1995.
 72. Arkuszyn H., Rieger J. Teksty gwarowe ze wsi Szczedrohir na Polesiu // Studia nad Polszczyzną Kresową / wydawnictwo ciągłe, pod red. Janusza Riegera. – T.XII.– Warszawa, 2010.
 73. Bronikowska R. O czarach, urokach i bosorkach. Teksty z Łemkowszczyzny // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce.Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / red. Janusz Rieger.– Warszawa,
 74. Cechosz I. Teksty z Gródka Podolskiego // Studia nad Polszczyzną Kresową / wydawnictwo ciągłe, pod red. Janusza Riegera. – T.VIII.– Warszawa, 1995.
 75. Cechosz I. Teksty z Oleszkowców koło Gródka Podolskiego // Studia nad Polszczyzną Kresową / wydawnictwo ciągłe, pod red. Janusza Riegera. – T.VIII. – Warszawa, 1995.
 76. Czyżewski, WarchołS. Polskie i ukraińskie teksty gwarowe ze wshodniej Lubelszczyny. Rozprawy Slawistyczne. 9. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1998. – 496 s.
 77. Dzięgiel E. Teksty z Hałuszczyńców pod Tarnopolem // Studia nad Polszczyzną Kresową / wydawnictwo ciągłe, pod red. Janusza Riegera.– T.VIII. – Warszawa, 1995.
 78. Dzięgiel Е. Teksty ze Żwańca nad Dniestrem // Studia nad Polszczyzną Kresową / wydawnictwo ciągłe, pod red. Janusza Riegera.– T.VIII. – Warszawa, 1995.
 79. Golachowska E. Teksty z Tarnorudy nad Zbruczem // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce.Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / red. Janusz Rieger.– Warszawa,
 80. Krasowska H., Rieger J. Teksty z Bukowiny: przykład języka młodej inteligencji // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce.Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / red. Janusz Rieger.– Warszawa,
 81. Krasowska H., Rieger J. Teksty z Panki na Bukowinie // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce.Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / red. Janusz Rieger.– Warszawa,
 82. Kuraszkiewicz Zarys dialektologii wschodniosłowiańskiej z wyborem tekstów gwarowych. – Wydanie drugie zmienione i rozszerzone.– Warszawa: PAN, 1963. – 167 s. + VI map.
 83. Mazur H., Rieger J. Teksty z Obertyna na Pokuciu // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce.Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / red. Janusz Rieger.– Warszawa,
 84. Paňkevič І. Chrestomatie ukrajjnskych textů ze současńe a staré ukrajinské literatury s přilohou ukázek z historické mluvnice a dialectologie. Praha. Státní ped. nakladatelstvi, 1954.
 85. Pociłujko O. Teksty ze Starego Skałatu i Połupanówki pod Tarnopolem z komentarzem językowym // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce.Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / red. Janusz Rieger. – Warszawa, 2002.
 86. Rieger J., Nepop L. Teksty z Burtyna koło Połonnego z komentarzem językowym // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce.Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / red. Janusz Rieger. – Warszawa, 2002.
 87. Rudnyćkyj J.B. Dialektische Texte // Lemberger ukrainische Stadtmundart (Znesinnja).– Wiesbaden: Harrassowitz,– S. 97–111.
 88. Smierczko A., Cechosz I. Teksty z Lublan koło Sambora // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce.Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / red. Janusz Rieger.– Warszawa, 2002.
 89. Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym / Praca zbiorowa pod red. A.Obrębskiej-Jabłońskiej. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.– 225 s.
 90. Vašíček M. Chrestomatie jihokarpatských nářečí. – Praha: Slovanský ústav AV ČR, v.v.i, 2020. – 271 s.
 91. Warchol W, Czyżewski F. Polskie i ukraińskie teksty gwarowe ze wschodniej Lubelszczyzny. – Lublin, 1998. – 498 s.
 92. Wolska J. Teksty z Niwnej koło Dowbysza (z komentarzem językowym) // Studia nad Polszczyzną Kresową / wydawnictwo ciągłe, pod red. Janusza Riegera.– T.VIII. – Warszawa, 1995.