Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження»

Інститут української мови > Новини > Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження»

16 – 17 червня 2022 року в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича у співпраці з Інститутом української мови НАН України відбулася Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження».

Цей захід був присвячений 110-річчю від дня народження професора Іларіона Слинька  – видатного вченого-лінгвіста, талановитого й невтомного науковця-новатора, добросовісного та принципового педагога, доктора філологічних наук, професора, багаторічного завідувача кафедри української мови Чернівецького державного університету.

Конференція об’єднала широке коло учасників: науковців, викладачів, аспірантів і студентів, вчителів української мови. З доповідями виступили представники Інституту української мови НАН України й викладачі ЗВО з усієї України: Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Ужгородського національного університету, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Криворізького державного педагогічного університету, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Донецького університету імені Василя Стуса, Бердянського державного педагогічного університету; викладачі лінгвістичних кафедр Буковинського медичного університету та ПВНЗ «Буковинський університет», Національного університету біоресурсів і природокористування України, Харківської державної академії дизайну й мистецтв, Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Із вітальним словом до Організаторів та учасників конференції звернувся директор Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук, професор Павло Юхимович Гриценко.

Конференція тривала два дні. У перший день на пленарному й семи секційних засіданнях на платформі Google Meet було заслухано й обговорено низку доповідей із важливих проблем сучасної української лінгвістики. Зокрема, проблеми типології й кваліфікації формально-граматичних параметрів синтаксичних одиниць, функційно-семантичний контекст синтаксичних одиниць, проблеми комунікативного синтаксису й лінгвопрагматики, категорійного, експресивного й діалектного синтаксису, проблеми синтаксису в різних дискурсивно-жанрових формах української мови та синтаксичні особливості письменницького мовостилю.

На пленарному засіданні д. ф. н., проф. О.В. Кульбабська своєю доповіддю «“Ім’я в науці. Професор Іларіон Слинько”: від концепції монографії до видання» презентувала монографію про І.І. Слинька: Імʼя в науці. Професор Іларіон Слинько: монографічно-довідкове видання / упор. О.В. Кульбабська, Н.О. Шатілова. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. 608 с.(https://kulbabska.com/images/catalog/pdf/monographs/slinko_vipravlenij_10.01.2020.pdf), якою започатковано серію видань Історіографія мовознавчої науки на Буковині.

Книга має передмову, два розділи («Іларіон Іларіонович Слинько – відомий український учений і педагог», «Мовознавчі й лінгводидактичні аспекти дослідження синтаксису української мови в науковому доробку І.І. Слинька») й 5 додатків (їх унаочнено багатим ілюстративним рядом – фотокопіями документів, унікальними світлинами І.І. Слинька з родиною, колегами, учнями).

До початку роботи конференції було опубліковано тези доповідей: Актуальні проблеми синтаксису : сучасний стан і перспективи дослідження : матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 110-річчю від дня народження професора Іларіона Слинька (Чернівці, 16 – 17 червня 2022 р.). Чернівці : Чернів. Нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2022. 246 с.

Наступного дня в Червоній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбувся Круглий стіл «Концептуальні засади синтаксичної теорії професора Іларіона Слинька», після якого було підведено підсумки конференції.

Програма конференції