Вітання

Докторові габілітованому,
Професорові Феліксу Чижевському

 Високоповажаний Пане Професоре!

 Інститут української мови Національної академії наук України, діалектологи всієї України, редколегія часопису «Українська мова» щиро вітають Вас, відомого полоніста, україніста і славіста зі славним ювілеєм!

Українські лінгвісти високо цінують Ваш науковий доробок – докладні, глибокі, багаті живим матеріалом студії над польськими й українськими говірками, традиційною культурою етномовного суміжжя на теренах Південного Підляшшя, Холмщини – історичної Люблінщини.

Продовживши напрацювання світової слави лінгвістів Владислава Курашкевича, Павла Смочинського, увібравши досвід Здзіслава Штібера, Івана Зілинського, Кароля Дейни, Ви зробили вагомий внесок у розбудову студій складних слов’янських ареалів, де сходяться східнослов’янський і західнослов’янський культурний архетипи, де народне мовотворення і ментальні стереотипи виявляють свою історично зумовлену неповторність. Ви один із небагатьох у слов’янській лінгвогеографії втілили ідеї комплексного двомовного картографування регіону, що виявилося потужним оновленням методології слов’янської лінгвістичної географії. Згодом разом із професором Стефаном Вархолом Ви здійснили глибинне дослідження міжмовної взаємодії на підставі ґрунтовного зібрання українських і польських діалектних текстів.

Свій широкий досвід осмислення і вивчення сучасних польських діалектів Ви максимально реалізували в новаторській праці «Atlas gwar polskich» у 4 томах, виконаній разом із К. Дейною, С. Ґалею, А. Зданюкевичем.

Цілісний погляд на народне мовлення як на явище, невіддільне від традиційної культури, Ви втілили в багатьох працях з етнолінгвістики, охопивши увагою не лише традиційний антропонімікон, а й такі малознані досі ділянки, як цвинтарні інскрипції. Кожна Ваша праця демонструє, що для Вас важливий щонайменший прояв народної мовотворчості і традиційної культури, які заслуговують на докладне вивчення та інтерпретацію.

Ви доклали значних зусиль для розбудови україністики і славістики в Університеті Марі Кюрі-Склодовської в Любліні, навертаючи до україністики обдаровану польську молодь.

Як співкерівник Комісії польсько-українських культурних зв’язків Відділу Польської академії наук у Любліні Ви сприяли широкому долученню до співпраці провідних українських учених, зміцнюючи традиції польсько-українського інтелектуального єднання.

Зичимо Вам, високодостойний Пане Професоре, нових наукових і творчих осягнень, міцного здоров’я і миру.