Вимоги до рукописів

ДЛЯ АВТОРІВ

 

Редколегія збірника наукових праць «Лексикографічний бюлетень» приймає до друку оригінальні, раніше не публіковані наукові статті, пов’язані з історією лексикографії, методологією й технологією укладання словників різних типів, аналізом українського та іноземного словникарства, лексикологією, фразеологією, а також із проблемами структурного, семасіологічного, ономасіологічного, комунікативного, соціо- та етнокультурного аналізу мовних фактів, словникові матеріали, рецензії, хроніки, огляди, присвячені видатним мовознавцям та науковим заходам, лексикографічні консультації зі складних або дискусійних питань лексикології, фразеології та лексикографії, дефініції термінів сучасної лексикографії. Обсяг матеріалу – до 1 авторського аркуша (40 000 знаків з проміжками). Термін подання рукописів – до 1 листопада. Публікація статей для авторів – безкоштовна.

Збірник містить рубрики: Лексикографія, лексикологія, фразеологія: теорія та практика; Словникові матеріали; Комп’ютерні технології у лексикографії; Персоналії; Рецензії, анотації; Хроніки; Ювілеї; Сторінка пам’яті; Лексикографічні консультації; Терміни сучасної лексикографії.

Рукописи можна подавати українською, іншими слов’янськими (крім російської) та англійською мовами.

Рукописи подавати ідентичними в паперовому (у 2-х пронумерованих примірниках) та електронному варіантах на адресу електронної пошти редколегії: slovsprava@ukr.net

Автор підписує першу сторінку паперового варіанта статті (дата, ПІБ).

Аспіранти і здобувачі наукового ступеня доктора філософії подають статті з рекомендацією завідувача відділу чи наукового керівника.

З автором статті редколегія підписує Ліцензійний договір на її використання.

Назва файлу має містити прізвище автора, наприклад: Петренко_стаття.docх або rtf. Для адекватного відтворення у збірнику тексту матеріалів автори подають, у разі необхідності, оригінальні шрифти, а також текст у форматі pdf.

Кожна стаття рубрики «Лексикографія, лексикологія, фразеологія: теорія та практика» повинна мати такі компоненти: код УДК, назву статті та відомості про автора українською та англійською мовами. Інформація про автора обов’язково подано в такій послідовності: ПІБ повністю, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, поштова адреса з індексом, адреса електронної пошти. Цю інформацію обов’язково дублюють українською й англійською мовами.

 

Вимоги до оформлення

Формат: А-4, через 1,5 інтервала.

Поля: праве – 1,5 см.; ліве, верхнє та нижнє – по 2,5 см; абзац – відступ на 1,25 см.

Шрифт: Times New Roman, розмір – 14, виконані на комп’ютері у редакторі WordforWindows (*.dос, *docx, *rtf). Для набору формул, графіків і таблиць треба використовувати спеціальні програми, вмонтовані у Word for Windows.

Спеціальні символи:

лапки в українських текстах використовувати лише друкарські «», проте“ ” – в іншомовних текстах, а також для подання етимологічних відомостей;

знак тире ставити за допомогою комбінації клавіш –Ctrl–мінус;

ініціали в межах статті подавати уніфіковано через знак «нерозривний проміжок» (Ctrl+Shift+проміжок): М. П. Лісовий.

Спеціальні шрифти (у разі їх використання) надсилати разом із файлом статті. У статті не ставимо переноси слів та не робимо кольорові виділення. Нумерація сторінок наскрізна по всьому рукопису. На першій сторінці номер не ставимо.

 

Ім’я та прізвище автора розміщувати справа, нижче зліва – УДК; назву друкувати через рядок по центру з великої літери:

Ольга Петренко

 

УДК 161.2.81’374.46

Один з аспектів лексикографічної фіксації термінів

 

Потім через рядок анотацію та ключові слова українською мовою. Анотацію англійською мовою розміщувати через рядок після Legend та References у кінці тексту.

 

Вимоги до анотацій статей

– українською мовою: анотація (до 500 знаків з проміжками) з ключовими словами (до 80 знаків, не більше п’яти слів) без загальних слів, методологічних деталей, абревіатур;

– англійською мовою: науковий реферат статті (від 1800 до 2000 знаків з проміжками) з ключовими словами.

До інших рубрик УДК, анотацію з ключовими словами українською мовою не подавати (англійською – за бажанням).

 

Покликання

–на наукові джерела списку літератури в квадратних дужках подавати сторінку через двокрапку після порядкового номера джерела, напр.: [21: 107], [Там само], [Там само: 108]. У разі покликання на кілька джерел, подаємо їхні номери в порядку зростання; між сусідніми номерами в списку літератури ставимо дефіс [15; 22-23];

–покликання на умовні скорочення джерел подаємо в круглих дужках, напр.: (СФУМ: 85),(Там само: 115);

– том багатотомного видання позначаємо римською цифрою після номера джерела, напр.: [7 V: 112].

 

Списки умовних скорочень та літератури

Джерела та Література подавати мовою оригіналу, оформлені відповідно до ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (див. http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf)

Список джерел (з умовними скороченнями їхніх назв) подавати в алфавітному порядку через рядок після тексту статті. Літературу в алфавітному порядку слід подавати через рядок після списку умовних скорочень джерел. Бібліографічний опис оформити відповідно до загальноприйнятих вимог спершу кирилицею, потім – латиницею. Обов’язково зазначати: для багатотомних видань – скільки всього томів має видання, рік публікації першого та останнього тому; для статей – початкову та кінцеву сторінки в джерелі:

Legend (подавати через рядок після Літератури): ліва колонка – мовою оригіналу, а права – переклад англійською. References (через рядок після Legend) подаємо таким можливим варіантом структури бібліографічних посилань: транслітеровані прізвище й ініціали автора (між ініціалами і прізвищем – кома), в круглих дужках рік видання, переклад назви статті та джерела англійською мовою, вихідні дані з позначеннями англійською, в круглих дужках мова видання.

 

Джерела

 

  1. АК – Архівна картотека. 2018. URL: https://ak.iul-nasu.org.ua (останнє звернення: 25.07.22).
  2. СФУМ – Словник фразеологізмів української мови. Київ: Наукова думка, 2003. 786 с.

 

Література

 

  1. КоптіловВ. В. Теорія і практика перекладу. Київ: Вища школа, 1982. 165 с.
  2. СтріхаМ. Українських художній переклад: між літературою і націєтворенням. Київ: Факт-Наш час, 2006. 344 с.

Legend

 

  1. АК – Archival card index. URL: https://ak.iul-nasu.org.ua (last accessed: 25.07.22) (in Ukr.).
  2. ФСУМ ‒ Phraseological dictionary of Ukrainian (1993). Kyiv (in Ukr.).

 

Reference

 

  1. Koptilov, V. V. (1982). Theory and practice of translation. Kyiv: Higher School. 165 p. (in Ukr.).
  2. Strikha, M. (2006). Ukrainian artistic translation: between literature and nation-building. Kyiv: Fakt-Nash chas. 344 p. (in Ukr.).

 

СТАТТІ, ПОДАНІ БЕЗ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ, НЕ ПУБЛІКУЄМО.

Матеріали, подані для публікації у збірнику, підлягають конфіденційному рецензуванню, кожна стаття отримує не менше двох рецензій. За потреби може застосовуватися додаткове незалежне, конфіденційне рецензування.

Редакційна колегія збірника залишає за собою право рецензувати та редагувати статті. У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень стаття може бути відхилена або направлена автору (авторам) на доопрацювання. Відхилені рукописи авторам не повертаємо. Рецензовані, доопрацьовані статті розглядає редакційна колегія збірника. До друку збірник рекомендує Вчена рада Інституту української мови НАН України.

Відповідальність за достовірність поданої інформації, посилань та правильність перекладу англійською мовою несе автор (автори) публікації.

Матеріали, публіковані у збірнику, відбивають точку зору авторів, яка не завжди може збігатися з позицією редакційної колегії. Редколегія збірника в таких випадках залишає за собою право це зазначити в коментарі до статті.

Для безпосереднього зв’язку редколегії збірника з автором (авторами) до статті слід додати інформацію: ПІБ автора, номер мобільного чи стаціонарного домашнього телефону, адреса електронної пошти.

На сайті http://www.slovnyk.ua можна безоплатно скористатися програмою транслітерації українського тексту латиницею.

На сайті http://www.translit.ru – транслітерація текстів старослов’янською мовою.