Вимоги до рукописів

Вимоги до рукописів
Редколегія збірника наукових праць «Лексикографічний бюлетень» приймає до друку оригінальні, раніше не публіковані наукові статті, пов’язані з історією лексикографії, методикою й технологією укладання словників різних типів, аналізом українського та іноземного словникарства, лексикологією, фразеологією, а також із проблемами структурного, семасіологічного, комунікативного, соціо- та етнокультурного аналізу мовних фактів,словникові матеріали, рецензії, хроніки, огляди, присвячені видатним мовознавцямта науковим заходам. Публікація статей для авторів – безкоштовна.
Збірник містить рубрики: Лексикографія, лексикологія, фразеологія: теорія та практика; Словникові матеріали; Комп’ютерны технології у лексикографії; Персоналії; Рецензії, анотації; Хроніки; Лексикографічні консультації; Різне.
Рукописи можна подавати українською, іншими слов’янськими та англійською мовами.
Рукописи подавати ідентичними в паперовому (у 2-х пронумерованих примірниках) та електронному варіантах на адресу електронної пошти редколегії:slovsprava@ukr.net
Автор підписує першу сторінку паперового варіанта статті (дата, ПІБ).
Аспіранти і здобувачі подають статті з рекомендацією завідувача відділу чи наукового керівника.
Разом зі статтею подається підписаний Ліцензійний договір на використання твору.
Назва файлу має містити прізвище автора, наприклад: Петренко_стаття.doc
Кожна стаття рубрики «Лексикографія, лексикологія, фразеологія: теорія та практика» повинна мати такі компоненти: код УДК, назву статті та відомості про автора українською та англійською мовами. Інформація про автора обов’язково подається в такій послідовності: ПІБ повністю, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, поштова адреса з індексом, адреса електронної пошти. Ця інформація обов’язково дублюється українською й англійською мовами.
Вимоги до оформлення
Формат: А-4, через 1,5 інтервали.
Поля:праве – 1,5 см.; ліве, верхнє та нижнє – по 2,5 см; абзац – відступ на 1,25 см.
Шрифт: TimesNewRoman, розмір – 14, виконані на комп’ютері у редакторі WordforWindows (*.dос, *docx, *rtf). Для набору формул, графіків і таблиць треба використовувати спеціальні програми, вмонтовані у Word for Windows.
Спеціальні символи:
лапкив українських текстахвикористовувати лише друкарські«», проте“ ” – в іншомовних текстах;
знак тире ставити комбінацією клавіш –Ctrl–мінус;
ініціали в межах статті подавати уніфіковано через знак «нерозривний проміжок» (Ctrl+Shift+проміжок): М. П. Лісовий.
Спеціальні шрифти (у разі їх використання) надсилати разом із файлом статті. У статті не ставимо переноси слів та кольорові виділення. Нумерація сторінок наскрізна по всьому рукопису. На першій сторінці номер не ставимо.

Ім’я та прізвище автора розміщувати справа, нижче зліва –УДК; назву друкувати по центру з великої літери:
Ольга Петренко
УДК 161.2.81’374.46
Один з аспектів лексикографічної фіксації термінів

Потім через рядок анотацію та ключові слова українською мовою. Анотацію англійською мовою розміщувати через рядок після Legend та References.
Вимоги до анотацій статей
– українською мовою: анотація (до 500 знаків) з ключовими словами (до 80 знаків, не більше восьми слів) без загальних слів, методологічних деталей, абревіатур;
– англійською мовою: науковий реферат статті (від 1800 до 2000 знаків) з ключовими словами.
До рубрик «Персоналії», «Рецензії, анотації», «Хроніки», «Лексикографічні консультації», «Різне» – УДК, анотацію з ключовими словами українською мовою не подавати (англійською – за бажанням).
Покликання
–на наукові джереласписку літератури брати в квадратні дужки, сторінку зазначати через двокрапку після порядкового номера джерела, напр.:[21: 107], [Там само], [Там само: 108]; [22: 15; 23];
– на джерела списку умовних скорочень брати в круглі дужки, напр.: (СФУМ: 85),(Там само: 115);
– том багатотомного виданняпозначати римською цифрою після номера джерела, напр.: [7 V: 112].
Списки умовних скорочень та літератури
Джерелата Літератураподаються мовою оригіналу, оформлені відповідно до ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (див. http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf)
Список джерел(з умовними скороченнями їхніх назв) подавати в алфавітному порядку через рядок після тексту статті.Літературув алфавітному порядку слід подавати через рядок після списку умовних скорочень джерел. Бібліографічний опис оформити відповідно до загальноприйнятих вимог. Обов’язково зазначати: для багатотомних видань–скільки всього томів має видання, рік публікації першого та останнього тому; для статей–початкову та кінцеву сторінки в джерелі:

Джерела

ЕСУМ – Етимологічний словник української мови: в 7-ти т. Київ, 1982–2012.
Св. Л. – Люборадскі. Семейна хроника А. Патриченка Свидницкого. Зоря. 1886. № 1–22.
Св. Л. 1 – Свидницький Анатоль. Люборацькі. Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Фонд 3. № 3663. ч. 1. 373 с.

Література

1. Лисиченко Л. А. Лексикологія сучасної української мови. Семантична структура слова. Харків, 1977. 114 с.
2. Малаховский Л. В. Теория лексической и грамматической омонимии. Львів, 1990. 240 с.

Legend(подавати після Літератури): ліва колонка – мовою оригіналу, а права – переклад англійською.References (через рядок після Legend) подаємо таким можливим варіантом структури бібліографічних посилань: транслітеровані прізвище й ініціали автора (між ініціалами і прізвищем – кома), в круглих дужках рік видання, переклад назви статті та джерела англійською мовою,вихідні дані з позначеннями англійською, в круглих дужках мова видання.
СТАТТІ, ПОДАНІ БЕЗ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ, НЕ ПУБЛІКУЄМО.
Матеріали, подані для публікації у збірнику, підлягають конфіденційному рецензуванню, кожна стаття отримує не менше двох рецензій. За потреби може застосовуватися додаткове незалежне, конфіденційне рецензування.
Редакційна колегія збірника залишає за собою право рецензувати та редагувати статті. У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень стаття може бути відхилена або направлена автору (авторам) на доопрацювання. Відхилені рукописи авторам не повертають. Рецензовані, доопрацьовані статті розглядає редакційна колегія збірника. До друку збірник рекомендує Вчена рада Інституту української мови НАН України.
Відповідальність за достовірність поданої інформації, посилань та правильність перекладу англійською мовою несе автор(автори) публікації.
Матеріали, що публікуються у збірнику, відбивають точку зору авторів, яка не завжди може збігатися з позицією редакційної колегії.
Для безпосереднього зв’язку редколегії збірника з автором до статті додається інформація: ПІБ автора, номер мобільного чи стаціонарного домашнього телефону, адреса електронної пошти.
На сайті http://www.slovnyk.uaможна безоплатно скористатися програмою транслітерації українського тексту латиницею.
На сайті http://www.translit.ru – транслітерація текстів старослов’янською та російською мовами.