Фурса Валентина Миколаївна

Фурса Валентина Миколаївна

кандидат філологічних наук старший науковий співробітник e-mail: v_fursa@ukr.net ORCID iD https://orcid.org/0000–0001–7862–1542

Народилася в с. Монастирищі Ічнянського району Чернігівської області.

Закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя .

Кандидатську дисертацію “Семантико-граматичне та словотвірне освоєння невідмінюваних імен” захистила в 2004 році.

Досліджує освоєння невідмінюваних імен іншомовного походження, динамічні процеси в семантичній структурі невідмінюваних іменників та прикметників, основні тенденції в диференціації роду невідмінюваних субстантивів.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ:

Монографії

 • Семантико-граматичне та словотвірне освоєння невідмінюваних імен. Київ : Інститут української мови НАН України, 2005. 252 с.

Словники

 • Словник дієслівного керування. Київ : Либідь, 2016. 656 с. (у співавторстві з Л.Колібабою)

Статті

 • Особливості входження невідмінюваних імен іншомовного походження до словотвірної системи української мови. Лінгвістика: зб. наук. пр. Вип. 1. Херсон, 2005. С. 162–166.
 • Синтаксичне вираження числових значень невідмінюваних субстантивів. Актуальні проблеми менталінгвістики: зб. наук. ст. Черкаси : Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, 2005. С. 67–69.
 • Особливості словотвірних гнізд з невідмінюваним іменем у ролі їхнього вершинного слова. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”: зб. наук. пр. Херсон, 2006. Вип. 2. С. 258–265.
 • “Невідмінюваність” іменників іншомовного походження на тлі відмінкової системи української мови. Ucrainica II. Současná ukrainistika. Problémy jazyka, literatury a kultury: Sborníc článků. 1. Část. Olomouc, 2006. S. 275–279.
 • Проблема критеріїв виокремлення словотвірних категорій. Лінгвалізація світу: теоретичний та методичний аспекти. Черкаси : Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2007. С. 287–294 (у співавторстві з Л.М. Колібабою).
 • Семантико-синтаксичні параметри дієслів словотвірної категорії стану. “Наукові записки” Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: зб. наук. пр. Серія: Філологія. 2007. Вінниця, 2007. С. 63–68 (у співавторстві з Л.М. Колібабою).
 • Динамічні процеси в семантичній структурі невідмінюваних іменників. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серія: Філологія. Том 20 (59). №1. Сімферополь, 2007. С. 226–230.
 • Проблема зв’язку словотвірних категорій дієслів із синтаксисом. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. Вип. ХV–ХVІІІ. Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. С. 133–138 (у співавторстві з Л.М. Колібабою).
 • Диференціація нових іншомовних невідмінюваних іменників за родами в сучасній українській мові. Наукові записки. Серія “Філологічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. Кн. 2. С. 167–171.
 • Словозмінна парадигматика іншомовних невідмінюваних іменників. Типологія та функції мовних одиниць : наук. журн. на пошану члена-кореспондента НАН України Івана Романовича Вихованця. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. № 2 (4), 2015. С. 229–236.
 • Граматичне освоєння іншомовних невідмінюваних іменників в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ сторіч. Тенденції розвитку української лексики та граматики : зб. наук. праць кафедри україністики Варшавського університету. Частина ІІ. Варшава–Івано-Франківськ, 2015. С. 331–341.
 • Проблема невідмінюваних прикметників у сучасному мовознавстві. Граматичні студії: зб. наук. праць. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. Вип. 3. С. 67–69.
 • Родова диференціація іншомовних невідмінюваних іменників у лінгвістичній концепції Івана Огієнка. Іван Огієнко і cучасна наука та освіта: наук. зб. Серія філологічна. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2017. Вип. ХIV. С. 364–370.
 • Лексико-семантична типологія дієслівного керування в українській мові. Українська мова. 2017. № 3. С. 120–131.
 • Дієслівне керування на тлі граматичних норм української літературної мови початку ХХІ сторіччя. Граматичні читання–Х. Донецький нац. ун-т імені Василя Стуса. Вінниця: ТОВ “Твори”, 2019. С. 59–65.
 • Зміни в нормах дієслівного керування в українській літературній мові початку ХХІ сторіччя. Граматичний простір сучасної лінгвоукраїністики. Катерині Григорівні Городенській / Ін-т укр. мови НАН України: упоряд.: Н. Г. Горголюк, Л. М. Колібаба, В. М. Фурса. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. С. 245–254.
 • Ієрархія керованих форм дієслів руху / переміщення в українській літературній мові. У ПОШУКАХ ГАРМОНІЇ МОВИ. До 80-ліття від дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора Ніни Федорівни Клименко. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. С. 297–307.
 • Прескриптивні і дескриптивні граматичні норми у словниках (на матеріалі «Словника дієслівного керування»). Галактика Слова. Галині Макарівні Гнатюк / Ін-т укр. мови НАН України. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. С. 266–289 (у співавторстві з Л.М. Колібабою).
 • Синтаксичні норми дієслівного керування в словниках української мови. Граматичні читання – ХІ: матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції 13–14 травня 2021 року. Вінниця : ТОВ «Твори», 2021. С. 70–76.

Мовні мозаїки

 • Чим варто користуватися, а чим ні! Культура слова. 2014. Вип. 81. С. 154.
 • Зрікатися ідеалів чи зрікатися від ідеалів? Українська мова. 2017. № 1. С. 91.
 • Відвідати Дубай чи Дубаї. Українська мова. 2017. № 4. С. 114.