Городенська Катерина Григорівна

Городенська Катерина Григорівна

доктор філологічних наук, професор завідувач відділу
e-mail: k.horodenska70@gmail.com
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-2638-9037

Народилася в с. Мелюшках Хорольського району Полтавської області.

Закінчила Кіровоградський педагогічний інститут.

1975 року захистила кандидатську дисертацію “Морфологічна структура відіменних дієслів у сучасній українській мові”.

1991 року захистила докторську дисертацію “Деривація синтаксичних одиниць”.

Напрямки наукових досліджень:

словотвір сучасної української мови, морфологія, семантичний і дериваційний синтаксис.
Знаний в Україні фахівець у галузі функціональної та категорійної граматики. Має вагомі й різновекторні напрацювання в теорії деривації. Уперше в лінгвоукраїністиці розробила теоретичні засади синтаксичної деривації, випрацювала концепцію дериваційного синтаксису, що започаткував нову галузь синтаксичної науки. Застосувала функціонально-семантичний підхід до аналізу та систематизації дериваційних морфем, який посприяв виокремленню нової, синтаксично орієнтованої галузі словотвірної морфеміки. Останнім часом працює в галузі категорійного словотвору та синтаксису, розробляє теоретичні засади словотвірних і синтаксичних категорій.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ:

Індивідуальні монографії

 • Деривація синтаксичних одиниць. Київ : Наук. думка, 1991. 191 с.
 • Сполучники української літературної мови. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. 208 с.

Монографії у співавторстві

 • Арполенко Г. П. , Городенська К. Г., Щербатюк Г. Х. Числівник української мови. Київ : Наук. думка, 1980. 242 с. (С. 3 – 125; 234 – 239).
 • Городенська, К. Г., Кравченко М. В. Словотвірна структура слова. Київ : Наук. думка, 1981. 199 с. (С. 3 – 108; 190 – 191).
 • Вихованець І.Р. , Городенська К.Г. , Русанівський В.М. Семантико-синтаксична структура речення. Київ : Наук. думка, 1983. 219 с. (С. 152 – 212).
 • Безпояско О. К, Городенська К. Г. Морфеміка української мови. Київ: Наук. думка, 1987. 211 с. (С. 3 – 25; 163 – 206).
 • Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови : Академ. граматика укр. мови / за ред. Івана Вихованця. Київ : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. 400 с. (С. 217 – 390).

Колективні монографії

 • Словотвір сучасної української літературної мови / Г. М. Гнатюк, К. Г. Городенська, А. П. Грищенко, Н. Ф. Клименко, І. І. Ковалик, Л. О. Родніна, В. М. Русанівський, Л. А. Юрчук. Київ : Наук. думка, 1979. 496 с. (С. 285 – 313).
 • Украинская грамматика / В. М. Русановский, М. А. Жовтобрюх, Е. Г. Городенская, А. А. Грищенко. Київ : Наук. думка, 1986. 360 с. (С. 175 – 251).
 • Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, А. П. Загнітко, С. О. Соколова; відп. редактор К. Г. Городенська. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. 752 с. (С. 3 – 18; 195 – 212; 214 – 220; 245 – 251; 273 – 276; 306 – 318; 364 – 414; 442 – 450; 466 – 749).

Словники

 • Граматичний словник української мови : Сполучники. Херсон ; Київ : Вид-во ХДУ, 2007. 340 с.

Підручники

 • Безпояско О. К., Городенська К. Г. , Русанівський.В. М. Морфологія. Граматика української мови. Київ : Либідь, 1993. 335 с. (С. 3 – 15; 142 – 157; 243 – 329).

Посібники

 • Вихованець І. Р. , Городенська К. Г., Грищенко А. П. Граматика української мови. Київ : Рад. школа, 1982. 209 с. (С. 6 – 31; 118 – 132).
 • Городенська К. Г., Кочукова Н. І., Куцак Г. М. Із найновіших рекомендацій щодо складних уживань в українській мові. Київ ; Слов’янськ, 2006. 83 с.
 • Proмова, або Де ми помиляємося / відп. редактори: К. Г. Городенська, В. Л. Кабак. Київ : Стандарт, 2006. 195 с. (С. 59 – 85; 87 – 89; 181 – 189).
 • Українське слово у вимірах сьогодення. Київ : КММ, 2014. 124 с.
 • Городенська К. Г., Кочукова Н. І, Куцак Г. М. Довідник з української мови (найновіші рекомендації). Київ ; Слов’янськ : Вид-во «Друкарський двір», 2015. 136 с.
 • Українське слово у вимірах сьогодення. Видання друге, істотно доповнене. Київ : КММ, 2019. 208 с.

Статті

 • Синтаксичні засади словотвірних категорій граматичної ад’єктивації. Актуальні проблеми українського словотвору. Івано-Франківськ: Плай, 2002. С. 46–54.
 • Проблема статусу зв’язок в українському мовознавстві. Українська мова. 2003. № 3–4. С. 8–56.
 • Керовані другорядні члени речення і валентність предиката. Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Мовознавство. Чернівці: Рута, 2003. С. 260–263.
 • Системна словотвірна співвіднесеність і реальне утворення дієслів та іменників. Лінгвістика. Херсон: Вид-во ХДУ, 2005. Вип. 1. С. 135–140.
 • Функціонально-категорійна граматика української мови. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”. Херсон: Вид-во ХДУ, 2005. Вип. ІІ. С. 92–97.
 • Синтаксичні позиції ступеньованих прислівників з первинною локативною семантикою. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. Вип. 2. С. 6–11.
 • Синтаксична сфера компаративних і суперлативних прислівників міри й ступеня. Ucrainica II. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury: Sbornik článků. 3. Olomoucke symposium ukrajinistů 24–26. srpna 2006. Olomouc, 2006. 1. část. S. 53–58.
 • Власне-прислівникова й транспозиційна сфера ступеньованих прислівників з первинною якісно-означальною семантикою. Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Ювілейний випуск на пошану 100-річчя від дня народження проф. Івана Ковалика. Філологія. Івано-Франківськ, 2007. Вип. XV–XVIII. C. 41–43.
 • Сполучникова спеціалізована й транспозиційна реалізація семантико- синтаксичних відношень у складнопідрядних реченнях. Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. Чернівці: Рута, 2007. Вип. 321–322. С. 73–77.
 • Нові явища та процеси в українському словотворенні: динаміка чи деструкція словотвірних норм. Українська мова. 2013. № 2. С 3–12.
 • Функційність як засада створення сучасних граматик слов’янських мов. Науковий збірник “Граматики слов’янських мов: основа типології і характерології”: матеріали тематичного блоку ХV Міжнародного з’їзду славістів. Київ: Вид-во ТОВ “КММ”, 2013. С. 3–18 (у співавторстві з І.Р. Вихованцем та А.П.Загнітком).
 • Центр і периферія формально-синтаксичної сфери сполучників в українській мові. Граматичні студії. Вінниця: ДонНУ, 2015. С. 53–58.
 • Статус компонента зі значенням статичної локалізації у двоскладних реченнях з нульовою формою бути. Українська мова на осі часу. Василеві Васильовичу Німчукові. Київ: КММ, 2017. С. 151–157.
 • Транспозитори синтаксичної сфери : порівняльна характеристика. Українська мова. 2017. № 3.С. 3–14.
 • Граматичний стандарт української літературної мови і сучасна практика. Граматичні студії. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. Вип. 3. С. 17–21.
 • Кременецька «Граматика» (1638 р.) і сучасні граматики української мови: погляд крізь сторіччя. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Мовознавство. Тернопіль, 2018. С. 3–39.
 • Граматична лексикографія: стан і перспективи. Українська мова. 2018. № 1. C. 30–37.
 • Морфологія в контексті академічної лінгвоукраїністики. Українська мова. 2018. № 4. С. 3–21.
 • Нові тенденції та зміни в координації форм іменного складеного присудка. У просторі культури мови і стилю. Київ, 2019. С. 297–303.
 • Морфологічні категорії української мови в нових семантико-синтаксичних вимірах. Рідний край . Альманах Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. № 1(40). С. 64–68.
 • Словотвір в академічній лінгвоукраїністиці. На сторожі слова. Збірник наукових праць на пошану професора Василя Ґрещука. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019. С. 83–94.
 • Семантико-синтаксична типологія сполучникових складносурядних речень. Українська мова. 2019. № 2. С. 21–29.
 • Деривати на -чий в українській народній та літературній мові. Українська мова. 2020. № 4. С. 3–6.
 • Морфолого-словотвірне перевнормування запозичених прикметників в усталених словосполученнях. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія. Ужгород, 2020. Вип. 1 (43). С. 92–99.