Руда Олена Григорівна

Руда Олена Григорівна

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-2157-193X

 email: olenaruda@yahoo.com

Біографія

2004 року закінчила аспірантуру Інституту української мови НАН України, відтоді працює у відділі соціолінгвістики Інституту. У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова – «Комунікативні девіації в умовах українсько-російського білінгвізму». З вересня 2010 року – стипендіатка Президента України для молодих вчених.

Коло наукових зацікавлень:

дискурс; інтенційна складова комунікації; тактики і стратегії міжособистісного спілкування; мовні маніпуляції, урбанолінгвістика; мова ЗМІ

Освіта:

 • аспірантура Інституту української мови НАН України (2001 – 2004);
 • Національний університет ім. Т.Г. Шевченка (1996 – 2001).

Публікації:

Монографії:

Колективні монографії:

 • - Українсько-російська двомовність. Лінгвосоціокультурні аспекти: Зб. наук. праць. – К.: Унів. вид-во Пульсари, 2007 (Комунікативна невдача в контексті українсько-російської двомовності (жанр анекдоту). – С. 188–198).
 • - Мова як інструмент маніпуляцій в умовах гібридної війни: колективна монографія / М.Г. Жулинський, М.П. Бондар, Н.В. Герасименко, Л.Т. Масенко, О.Г. Руда, О.В. Стяжкіна; за наук. ред. М.Г. Жулинського. Тернопіль (Навколомовні дискусії в українському сегменті Інтернету в умовах гібридної війни. – С. 143–202).

Статті:

 1. Міфологізація мовної дійсності в Україні // Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia: Między pamięcią a nie-pamiętaniem. Trauma postkomunistyczna, red. nauk. A. Matusiak. – 2013, nr 1. – S. 123–132.
 2. Проблема порозуміння у лінгвокультурному просторі України (у світлі етнокультурної концепції О.О. Потебні) // Олександр Потебня: сучасний погляд. Матеріали міжнародних читань, присвячених 170-річчю від дня народження фундатора Харківської філологічної школи. – Харків: Майдан, 2006. – С. 181–189.
 3. Компліментарна поведінка українців (гендерний аспект) // Соціолінгвістичні студії. – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2010. – С. 153–158.
 4. Лексико-семантична інтерференція як джерело комунікативних девіацій в українсько-російській міжмовній взаємодії // Dialog kultur. Języki wschodniosłowiańskie w kontakcie z polszczyzną i innymi językami europejskimi. – 2013. – S. 58–72.
 5. Двомовність засобів масової комунікації в оцінках майбутніх журналістів // Українська мова. – 2014. – № 3(51). – С. 84 – 92.
 6. Мовні преференції киян сьогодні // Ukraina: narracje, języki, historie / nauk. M. Gaczkowski, red. prof. J. Klyus; rec. G. Hryciuk, P. Jóźwikiewicz, K. Kusal, A. Matusiak; Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej «Trickster», Wrocław 2015. – S. 205–217.
 7. Прецедентність як ознака мовного ландшафту Києва // Мова: класичне – модерне – постмодерне: зб. наук. ст. / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія»; відп. ред. В. М. Ожоган. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. – Вип. 2. – С. 163–174.
 8. Механізми мовної адаптації (на прикладі мовної поведінки «нових киян») // Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics: зб. наук. пр. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2016. – Вип. 19 (2). – С. 52–64.
 9. Мовна ситуація в українських засобах масової комунікації в оцінках громадян (за результатами масового опитування) // Мова: класичне – модерне – постмодерне: зб. наук. ст., Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія»; відп. ред. В. М. Ожоган, вип. 3. Київ: 59–68.
 10. Нові тенденції в мовному ландшафті сучасного українського міста (на прикладі Києва) // Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch, zborník príspevkov z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie v cykle Slovanské jazyky v sociolingvistickom ponímaní Komisie pre sociolingvistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov, konanej 5–6.09.2016 v Banskej Bystrici / PATRÁŠ, Vladimír (ed.). Banská Bystrica: 140–147.
 11. Типи мовної поведінки в сучасному слов’янському білінгвальному мегаполісі. Українські обрії: доповіді XV Міжнародного з’їзду славістів. Вип. 6, ч. 1. Мовознавство. С. 173–196 (співавтори: Соколова С., Труб В., Масенко Л., Данилевська О.). 
 12. Територіальні та соціокультурні аспекти функціонування сучасних слов’янських мов як державних // Слов’янські обрії: доп. укр. учасн. XVI Міжнар. з’їзду славістів (м. Белград, Сербія, 20–27 серп. 2018 р.) / редкол.: О. Онищенко (голова) [та ін.]; НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. Вернадського. – К., 2018. – Вип. 9. – С. 145–169 (співавтори – С.О. Соколова, О.М. Данилевська).
 13. Законодавче врегулювання сфери ЗМІ й культури: державні пріоритети й суспільний запит // ІХ Міжнародний конгрес україністів. Мистецтвознавство. Культурологія. Збірник наукових статей (До 100-річчя Національної академії наук України) / [голов. ред. С. Пирожков, А. Загородній, Г. Скрипник]; НАН України; МАУ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2019. – С. 523–533.
 14. Legislative regulation of mass media and culture in Ukraine: governmental priorities and social request // Kwartalnik Neofilologiczny. Polska akademia nauk, rocznik LXVI, 4/2019. Warszawa. S. 652–662.
 15. The Linguistic Situation in the Ukrainian Media as Viewed by the Public // Discourse and Practice of Bilingualism. Contemporary Ukraine and Russia / Tatarstan. Daniel Müller, Monika Wingender (eds.). – Harrassowitz 2020 Interdisziplinäre Studien zum östlichen Europa 7. – P. 89–100.
 16. Мовні засоби агітації молоді на виборах Президента України 2019 року // Українська мова. – 2021. – № 1 (77). – С. 36–49.
 17. „Ти не підеш голосувати“: як мобілізувати молодіжний електорат (на прикладі виборів-2019 в Україні) // Generacija interneta / The internet generation. D. Stolac, A. Vlastelić (eds.) Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet. Zagreb – Rijeka 2021. – P. 326–342. 
 18. Рідна мова vs мова повсякденного спілкування в оцінках українців // Slavia Meridionalis 21, Article 2414. https://doi.org/10.11649/sm.2414