Шульгач Віктор Петрович

Шульгач Віктор Петрович

Доктор філологічних наук, завідувач відділу історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН України. Звання старшого наукового співробітника з 1996 р. Кандидатська дисертація «Давньоруська гідронімія басейну р. Стир» (1990 р.). Докторська дисертація «Праслов’янський гідронімний фонд межиріччя Західного Бугу і Случі» (1998 р.). Автор понад 300 праць, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях.
ORCID iD:  
e-mail: victor.shulgach@ukr.net

Коло наукових зацікавлень:

Етимологія. Ономастика.

Освіта:

 • Інститут української мови НАН України
 • Київський державний (нині національний) університет ім. Т.Г. Шевченка

Публікації:

 • 1. Ономастика України І тисячоліття нашої ери. – К., 1992 (у співавторстві).
 • 2. Гідронімія басейну Стиру. – К., 1993.
 • 3. Праслов’янський гідронімний фонд (фрагмент реконструкції). – К., 1998.
 • 4. Ономастика України та етногенез східних слов’ян. – К., 1998 (у співавторстві).
 • 5. Ономастика Полісся. – К., 1999 (у співавторстві).
 • 6. Ойконімія Волині: Етимологічний словник-довідник. – К., 2001.
 • 7. Словник мікрогідронімів України. – К., 2004 (у співавторстві).
 • 8. Нариси з праслов’янської антропонімії. – К., 2008. − Ч I.
 • 9. Старожитня гідронімія України і праслов’янський ономастичний континуум // Мовознавство. – 2008.
 • 10. Болг. диал. КЪН в славянском апеллятивном и проприальном контексте // Балканско езикознание. – 2009. – Т. XVIII. № 1-2. – С. 51-59.
 • 11. Фрагмент праслов’янського антропонімного фонду (похідні з коренем *Mъrd-) // Състояние и проблеми на българската ономастика. Велико Търново, 2010. Т. 11. С. 326–338.
 • 12. Лексико-словотвірна мікросистема з коренем *Měz- (на матеріалі антропонімії) // Життя – у слові: Збірник наукових праць на пошану академіка В.М. Русанівського (1931–2007) / Відп. ред. В.Г. Скляренко. К., 2011. С. 139–143.
 • 13. Про один із випадків делабіалізації у слов’янських мовах (лексична система L’ud- › Lid-) // Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav: Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja: Zbornik referatov z mednarodnega znanstvenega simpozija v Ljubljani, 16.–18. septembra 2010 / Uredili M. Furlan in A. Šivic-Dular. Ljubljana, 2012. S. 241–250.
 • 14. Палеотопонимия Украины и праславянский ономастический фонд // XV Міжнародны з’езд славістаў (Мінск, Беларусь, 20–27 жніўня 2013 г.): Тэзісы дакладаў: У 2 т. Т. 1: Мовазнаўства / Рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) і інш. Мінск, 2013. С. 223.
 • 15. Нариси з праслов’янської антропонімії. – К., 2008. – Ч. І.
 • 16. Нариси з праслов’янської антропонімії. – К., 2015. – Ч. ІІ.
 • 17. Нариси з праслов’янської антропонімії. – К., 2016. – Ч. ІІІ.
 • 18. Нариси з праслов’янської антропонімії. – К., 2017. – Ч. IV.
 • 19. Нариси з праслов’янської антропонімії. – К., 2018. – Ч. V.
 • 20. Нариси з праслов’янської антропонімії. − К., 2019. ­ Ч. VI.
 • 21. Нариси з праслов’янської антропонімії. − К., 2022. – Ч. VІI.