Труб Володимир Михайлович

Труб Володимир Михайлович

доктор філологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник

ORCID iD:

e-mail: trub44@ukr.net

Коло наукових зацікавлень: соціолінгвістика, лінгвістична семантика (логічний аналіз мови, референція, заперечення, лексичне значення), словникарство

Біографія

Перші кроки на ниві науки у 1966 році зробив під керівництвом й опікою доктора філологічних, наук, професора Е. Ф. Скороходька у лабораторії (потім відділі) документальних інформаційних систем в Інституті кібернетики АН УРСР спочатку на посаді інженера, старшого інженера, а згодом молодшого наукового співробітника. В 1994 році, вже працюючи на посаді старшого інженера-технолога в УкрНДІССІ, захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності «теорія мовознавства» на тему «Особливості мікро- та макрорівнів семантичної інтерпретації висловлювання (комунікативні, презумптивні, референційні та істиннісні аспекти)». З 1995 році працює в Інституті української мови НАН України. Докторську дисертацію «Особливості декодування значень лексики і висловлення (цільові, модальні, темпорально-просторові та оцінні аспекти)» захистив у 2008 р.

Освіта

  • Київський державний університет (тепер – Київський національний університет імені Тараса Шевченка), відділення структурної та прикладної лінгвістики (1966)

Публікації:

Монографія:

  • Особливості семантичної інтерпретації лексики і висловлення (цільові, модальні, темпорально-просторові та оцінні аспекти). Київ, Видавничий дім Дмитра Бураго, 2007, 324 с.

Препринт:

Об одном подходе к исчислению типов объектных означаемых. Предварительные публикации Ин-та русского языка АН СССР, вып. 181. Москва, 1991. 50 с.

Словник:

Російсько-український словник-довідник з ділової документації „Порадник ділової людини” . Вид-во „Основи”, Київ, 1995. 318 с. (у співавторстві)

  • 1. Явище суржику як форма просторіччя в ситуації двомовності // Мовознавство, 2000, №1. С. 46–58.
  • 2. Противопоставительная структура как средство семантической интерпретации отрицания // Восток – Запад (East West Encounter): Вторая международная конференция по модели «Смысл ó Текст», Языки Славянской Культуры, Москва, 2005, С. 486–497.
  • 3. О некоторых средствах и способах семантической интерпретации высказываний // Wiener Slawistischer Almanach, Band 65, 2010. P. 253–266.
  • 4. Ограничения на вариативность видовых глагольных форм и некоторые функции видового противопоставления // DIE WELT DER SLAVEN, Band 56. Verlag Otto Sagner. München – Berlin – Washington/D.C. 2015. Р. 545–560.
  • 5. К проблеме семантической интерпретации употреблений существительных угроза, опасность, риск // Логический анализ языка: Человек в интерьере. Внутренняя и внешняя жизнь человека в языке. Москва, Издательский Дом ЯСК 2017, С. 225–245.
  • 6. Про деякі сучасні тенденції у функціонуванні української мови // Мова і суспільство. Language and society. Випуск 9. Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. С. 55 – 62.
  • 7. Активний словник лексичної сполучуваності як засіб оптимізації оволодіння мовою // Українська мова, 2021. № 1. C. 50–60.