Вихованець Іван Романович

член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, головний науковий співробітник.

Працював у відділі до липня 2013 року. 1968 року захистив кандидатську дисертацію “Синтаксис знахідного відмінка в сучасній українській літературній мові”.

1983 року захистив докторську дисертацію “Функціональна типологія прийменників і відмінків” (на матеріалі сучасної української літературної мови).

Напрямки наукових досліджень – синтаксис, морфологія, культура української мови, загальне мовознавство, автор підручників і науково-популярних книжок. Утвердив у вітчизняному мовознавстві функціонально-граматичний напрям. Обґрунтував класифікацію відмінків і частин мови, глибоко дослідив взаємодію прийменникової та відмінкової систем, висвітлив функціональний аспект морфологічних і синтаксичних одиниць, співвідношення синтетизму й аналітизму в граматичній структурі сучасної української мови. Лауреат премій НАН України ім. І.Я.Франка (1989), ім. О.О.Потебні (2004). Автор понад 600 праць. 

Автор монографій “Синтаксис знахідного відмінка в сучасній українській літературній мові” (1971); “Прийменникова система української мови” (1980); “Система відмінків української мови” (1987); “У світі граматики” (1987); “Частини мови в семантико-граматичному аспекті” (1988); “Таїна слова” (1990); “Нариси з функціонального синтаксису української мови” (1992); “Граматика української мови. Синтаксис” (1993); “Розмовляймо українською: мовознавчі етюди” (2012).    Співавтор “Теоретичної морфології української мови” (2004).   Автор низки статей та член редколегії енциклопедії “Українська мова”.   Науковий редактор підручників “Рідна мова” (5–8 класи) та підручників “Українська мова” для 9 і 10 класів.  

Найважливіші публікації в періодичних виданнях:

 • Вихованець І.Р. Дієслівно-іменниковий граматичний тип української мови // Українська мова. – 2012. – № 2. – С. 3-10.
 • Словничок юного мовознавця // Методичні діалоги – журнал для вчителів української мови й літератури. – 2011. – № 11–12. – С. 38–49.
 • “Бережіть рідну мову – найдорожчий скарб!”: Інтерв’ю // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – №1.
 • Дієслівність відприслівникових одиниць // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. К., 2008. – Вип. 4. – С. 3-5.
 • Чи доречний в українській граматичній термінології термін неозначена форма дієслова? // Українська термінологія і сучасність: Збірник наук. праць. – К.: Друк ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім “Формат”, 2007. – С.3-7.
 • З українського синтаксису і граматичної термінології // Ucrainica II. Současná ukrainistika. Problémy jazyka, literatury a kultury / Sborníc článků. – 1. Část. – Olomouc, 2006. – S. 31-36.
 • Словотвірні категорії прикметника в сучасній українській мові // Лінгвістика: Збірник наукових праць. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2005. – Вип. 1. – С. 130-134
 • Семантико-граматичні класи слів і слова-морфеми // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія „Лінгвістика”. – Херсон, 2005. – Вип. 2. – С. 85-89.
 • Динамічні процеси в українському іменниковому відмінюванні // Українська мова. – 2003. – №3-4. – С. 33-37.
 • Синтаксичний словник службових слів української мови // П’ятий конгрес Міжнародної асоціації україністів (25-29 серпня 2002 р., Чернівці). Мовознавство. – Чернівці: Вид-во “Рута” Чернівецького національного університету, 2003. – С. 244–249.
 • Аналітизм у граматичній структурі сучасної української мови // Українська мова. – 2002. –№2. – С.3-8.
 • Деякі питання українського правопису // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – 2000. – Вип. 23. – С. 3-8.