Вихованець Іван Романович

член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, головний науковий співробітник. Лавреат двох премій НАН України – премії НАН України імені І. Я.Франка (1989) та премії НАН України імені О. О. Потебні (2004).

Народився в селі Колосові, тепер Кременецького р-ну Тернопільської обл.
Закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка 1959 р.
Працював у відділі до липня 2013 року. 

Кандидатську дисертацію “Синтаксис знахідного відмінка в сучасній українській літературній мові” захистив 1968 року, докторську дисертацію “Функціональна типологія прийменників і відмінків (на матеріалі сучасної української літературної мови)” – 1983 року.

Напрямки наукових досліджень :

синтаксис, морфологія, культура української мови, загальне мовознавство, автор підручників і науково-популярних книжок. Утвердив у вітчизняному мовознавстві функційно-граматичний напрям. Обґрунтував класифікацію відмінків і частин мови, ґрунтовно дослідив взаємодію прийменникової та відмінкової систем, розкрив функційний аспект морфологічних і синтаксичних одиниць, співвідношення синтетизму й аналітизму в граматичній структурі сучасної української літературної мови.

Написав понад 700 праць, із-поміж яких:

 • 5 одноосібних монографій: “Синтаксис знахідного відмінка в сучасній українській літературній мові” (1971), “Прийменникова система української мови” (1980), “Система відмінків української мови” (1987), “Частини мови в семантико-граматичному аспекті” (1988), “Нариси з функціонального синтаксису української мови” (1992);
 • 2 монографії у співавторстві: “Семантико-синтаксична структура речення” (1983), “Теоретична морфологія української мови” (2004);
 • 3 науково-популярних праці: “У світі граматики” (1987), “Таїна слова” (1990), “Розмовляймо українською” (2012);
 • 2 підручники для вищої школи: “Граматика української мови” (у співавторстві; 1982), “Граматика української мови. Синтаксис” (1993).

Автор низки статей та член редколегії енциклопедії “Українська мова”.

Науковий редактор підручників “Рідна мова” (5–8 класи) та підручників “Українська мова” для 9 і 10 класів.

Найважливіші публікації у фахових виданнях:

 • Дієслівно-іменниковий граматичний тип української мови. Українська мова. 2012. № 2. С. 3-10.
 • Словничок юного мовознавця. Методичні діалоги – журнал для вчителів української мови й літератури. 2011. № 11–12. С. 38–49.
 • “Бережіть рідну мову – найдорожчий скарб!”: Інтерв’ю. Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2009. №1.
 • Дієслівність відприслівникових одиниць. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. Київ, 2008. Вип. 4. С. 3-5.
 • Чи доречний в українській граматичній термінології термін неозначена форма дієслова? Українська термінологія і сучасність: зб.наук. праць. Київ : Друк ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім “Формат”, 2007. С.3-7.
 • З українського синтаксису і граматичної термінології. Ucrainica II. Současná ukrainistika. Problémy jazyka, literatury a kultury / Sborníc článků. 1. Část. Olomouc, 2006. S. 31-36.
 • Словотвірні категорії прикметника в сучасній українській мові. Лінгвістика: зб. наук. праць. Херсон: Вид-во ХДУ, 2005. Вип. 1. С. 130-134.
 • Семантико-граматичні класи слів і слова-морфеми. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія „Лінгвістика”. Херсон, 2005. Вип. 2. С. 85-89.
 • Динамічні процеси в українському іменниковому відмінюванні. Українська мова. 2003. №3-4. С. 33-37.
 • Синтаксичний словник службових слів української мови. П’ятий конгрес Міжнародної асоціації україністів (25-29 серпня 2002 р., Чернівці). Мовознавство. Чернівці: Вид-во “Рута” Чернівецького національного університету, 2003. С. 244–249.
 • Аналітизм у граматичній структурі сучасної української мови. Українська мова. 2002. №2. С.3-8.
 • Деякі питання українського правопису. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). 2000. Вип. 23. С. 3-8.