Яцій Василь Олександрович

Яцій Василь Олександрович

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН України. Кандидатська дисертація: «Ойконімія Івано-Франківської області», 2009 р.
ORCID iD:  
e-mail:  jatsiy@ukr.net

Коло наукових зацікавлень:

Етимологія. Ономастика.

Освіта:

Волинський державний університет імені Лесі Українки.
 • Інститут української мови НАН України

Публікації:

 • 1. Ойконіми Івано-Франківщини з суфіксом -ів та його різновидами // Культура слова / Відп. ред. С.Я. Єрмоленко. – К.: Інститут української мови НАН України, 2005. – Вип. 65. – С. 80–82.
 • 2. Ойконімія Коломийського району Івано-Франківської області (матеріали до історико-етимологічного словника). І // Студії з ономастики та етимології. 2006 / Відп. ред. О.П. Карпенко. К., 2006. С. 150 – 164.
 • 3. Ойконімія Коломийського району Івано-Франківської області (матеріали до історико-етимологічного словника). ІІ // Студії з ономастики та етимології. 2007 / Відп. ред. В.П. Шульгач. К., 2007. С. 351 – 365.
 • 4. Варіантність назв народних дитячих ігор у західнополіських говірках (синхронічний аспект) // Волинь філологічна: текст і контекст. Західнополіський діалект у загальноукраїнському та всеслов’янському контекстах: Збірник наукових праць / Упор. Г.Л. Аркушин. Луцьк, 2007. Вип. 4. С. 413 – 423.
 • 5. Відтопонімні прикметники Івано-Франківської області (деривати від ойконімів із суфіксами -ичі; -ча, -че та *-ьj-) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Слов’янська філологія / Редкол.: Б.І. Бунчук (Наук. ред.), Н.В. Гуйванюк, Б.І. Мельничук та ін. Чернівці, 2007. Вип. 354 – 355. С. 278 – 281.
 • 6. Відапелятивні власні особові назви з суфіксом *-adl-o (на матеріалі ойконімів України) // Дослідження з ономастики: Збірник наукових праць пам’яті Олексія Сильвестровича Стрижака / Редкол.: І.М. Желєзняк (відп. ред.) та ін. К., 2008. С. 141 – 148.
 • 7. Назви населених пунктів Івано-Франківської області, мотивовані християнськими канонічними іменами // Λоγоς όνоμαστική / Гол. ред. Є.С. Отін. Донецьк, 2008. № 2. С. 37 – 47.
 • 8. Назви населених пунктів Богородчанського району Івано-Франківської області (діахронічний аспект) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство / Ред. кол.: М.В. Моклиця (Гол. ред.), Л.К. Оляндер, Л.В. Бублейник та ін. Луцьк, 2008. № 10. С. 144 – 150.
 • 9. Назви населених пунктів Івано-Франківської області, мотивовані християнськими канонічними іменами // Λоγоς όνоμαστική / Гол. ред. Є.С. Отін. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2008. – № 2. – С. 37–47.
 • 10. Етимологічні спостереження над деякими західноукраїнськими діалектизмами // Северное Причерноморье: к глубинам славянской культуры (V Чтения памяти академика О.Н. Трубачева). Материалы Международной конференции (25 – 30 сетнября 2008 г., Алупка) / Сост.: Г.А. Богатова, А.К. Шапошников. К.; М., 2008. С. 214 – 216.
 • 11. З історичної ойконімії Івано-Франківщини (етимологічний коментар) // Культура слова / Відп. ред. С.Я. Єрмоленко. К., 2009. Вип. 71. С. 141 – 14
 • 12. До походження історичних топонімів Голинь, Замулинці та Космач // Записки з українського мовознавства: Збірник наукових праць (Opera in linguistica ukrainiana: Fascicullum 18) / Відп. ред. О.І. Бондар. Одеса, 2009. Вип. 18. С. 321 – 326.
 • 13. До походження давніх топонімів Львівської області. 16–22 // Життя – у слові: Зб. наук. праць на пошану академіка В.М. Русанівського / Відп. ред. В.Г. Скляренко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – С. 146–151.
 • 14. Про походження українського прізвища Клепало // Записки з ономастики = Opera in onomastica: Зб. наук. праць / Ред. колегія: О.Ю. Карпенко (відп. ред.), Т.Ю. Ковалевська, Е.В. Боєва, О.І. Бондар, В.О. Горпинич та ін. – Одеса: Астропринт, 2011. – Вип. 14 = Fascicullum 14. – С. 216–218.
 • 15. До походження українських антропонімів (на матеріалі “Реєстру Війська Запорозького 1649 року”). X // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. праць / Ред. колегія: О.М. Титова (відп. ред.), С.О. Біляєва, Л.І. Виногродська, Г.Ю. Івакін, В.О. Константинов та ін. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – Вип. 21. – Ч. І. – С. 260–266.
 • 16. Про походження ойконіма Белз // Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. праць / Ред. колегія: О.М. Титова (гол. ред.), В.І. Акуленко, Л.О. Гріффен, Т.В. Кара-Васильєва, Б.В. Колосок та ін. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – Вип. 21. – С. 217–222.
 • 17. До етимології топонімів у “Слові о полку Ігоревім” (ще раз про назву міста Галич) // “Слово о полку Ігоревім” та його доба (на посвяту Ярославу Осмомислу): Матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Галич, 8 листопада 2012 року) / Ред. колегія: О. Береговський (гол. ред.), Л. Бойко, В. Дідух, С. Побуцький, Т. Тріщ. – Галич: Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника “Давній Галич”, 2012. – С. 23–32.
 • 18. Матеріали до історико-етимологічного словника ойконімів Львівщини // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012 / Відп. ред. О.П. Карпенко, В.П. Шульгач. – К.: Кий, 2012. – С. 257–265.
 • 19. Українська ономастика: бібліографічний покажчик / Відп. ред. С.О. Вербич. – К.: Видавництво ТОВ “Компанія “Медіа майстер”, 2013. – 366 с. (співукладач).
 • 20. Відтопонімні прикметники Львівської області (деривати від ойконімів на -ич-і та -че) // Культура слова / Ред. колегія: С.Я. Єрмоленко (відп. ред.), К.Г. Городенська, П.Ю. Гриценко, Г.М. Сюта, І.Г. Матвіяс та ін. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 78. – С. 154–157.
 • 21. [Рец. на:] Walter Wenzel. Lausitzer Familiennamen slawischen Ursprungs. – Leipzig: Domowina-Verlag, 1999. – 271 S. // Студії з ономастики та етимології. 2013 / Відп. ред. О.П. Карпенко, В.П. Шульгач. – К.: Видавничий дім “Кий”, 2013. – С. 273–275.
 • 22. Відіменні прізвища жителів Зубильненської сільської ради Локачинського району Волинської області // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Локачинський район та Затурці в історії України та Волині: Науковий збірник. Матеріали XLVI Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції / Упоряд. А. Силюк. – Луцьк: “Волинські старожитності”, 2013. – Вип. 46.
 • 23. Топонімія Радехівського району Львівської області (матеріали до історико-етимологічного словника ойконімів України). І // Студії з ономастики та етимології. 2013 / Відп. ред. О.П. Карпенко, В.П. Шульгач. – К.: Кий, 2013. – С. 206–221.
 • 24. До походження українських антропонімів (на матеріалі “Реєстру Війська Запорозького 1649 року”). VІІ // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірник наукових праць / Ред. колегія: О.М. Титова (відп. ред.), С.О. Біляєва, Л.І. Виногродська, Г.Ю. Івакін, В.О. Константинов та ін. – К.; Нікополь: СПД Фельдман О.О., 2013. – Вип. 22. – Ч. ІІ. – С. 197–203.
 • 25. До походження давніх топонімів Львівської області. 23–29 // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Збірник наукових праць / Гол. ред. М.Є. Скиба; відпов. за випуск М.М. Торчинський. – Хмельницький: Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації, 2013. – Вип. 6. – Ч. 2. – С. 288–294.
 • 26. До походження давніх топонімів Львівської області // Записки з ономастики = Opera in onomastica: Зб. наук. праць / Ред. колегія: О.Ю. Карпенко (відп. ред.), Т.Ю. Ковалевська, Е.В. Боєва, О.І. Бондар, В.О. Горпинич та ін. – Одеса: Астропринт, 2015. – Вип. 18 = Fascicullum 18. – С. 838–846.
 • 27. До походження українських антропонімів (на матеріалі “Реєстру Війська Запорозького 1649 року”). VІ // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. праць / Ред. колегія: О.М. Титова (відп. ред.), С.О. Біляєва, Л.І. Виногродська, Г.Ю. Івакін, В.О. Константинов та ін. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. – Вип. 25. – С. 515–525.
 • 28. [Рец. на:] Кравченко Л.О. Українська ономастика: антропоніміка: навчальний посібник. – К.: Знання, 2014. – 239 с. // Студії з ономастики та етимології. 2015-2016 / Відп. ред. О.П. Карпенко. – К.: Вид-во ТОВ “КММ”, 2017. – С. 253–257.
 • 29. Ойконімія Івано-Франківської області: історико-етимологічний словник / Відп. ред. В.П. Шульгач. – К., 2015. – 392 с.
 • 30. До походження українських антропонімів (на матеріалі “Реєстру Війська Запорозького 1649 року”). Х // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. праць / Ред. колегія: О.М. Титова (відп. ред.), С.О. Біляєва, Л.І. Виногродська, Г.Ю. Івакін, В.О. Константинов та ін. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. – Вип. 25. – С. 515–521.
 • 31. Реалізації варіантів коренів вороб- і гороб- у словʼянській антропонімії // Прикарпатський вісник НТШ. Слово / Гол. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ: Вид-во Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2018. – Вип. 4 (48). – С. 81–90.
 • 32. До походження українських антропонімів (на матеріалі “Реєстру Війська Запорозького 1649 року”). ХІІ // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. праць / Ред. колегія: О.М. Титова (відп. ред.), С.О. Біляєва, Л.І. Виногродська, В.М. Гоменюк, Г.Ю. Івакін та ін. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2018. – Вип. 27. – С. 387–391. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1kGoRMr6p6B1xiun3GBxS_YZPh8SbZILK/view
 • 33. Лінгвістичний коментар до деяких прізвищ Ковельського району Волинської області // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в українській та європейській історії: Науковий збірник / Упоряд.: Г. Бондаренко, І. Прокопів, А. Семенюк, А. Силюк. – Ковель: ТОВ “Ковельська міська друкарня”, 2018. – Вип. 65. – С. 341–345.