Яцій Василь Олександрович

Яцій Василь Олександрович

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН України. Кандидатська дисертація: «Ойконімія Івано-Франківської області», 2009 р.
ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-3691-2154
e-mail:  jatsiy@ukr.net

Коло наукових зацікавлень:

Етимологія. Ономастика.

Освіта:

Волинський державний університет імені Лесі Українки.
 • Інститут української мови НАН України

Публікації:

 • 1. Про одну словотвірну модель в ойконімії України (назви поселень на -ч-) // Студії з ономастики та етимології. 2004 / Відп. ред. О.П. Карпенко. – К.: Науково-видавничий центр НБУВ, 2004. – С. 212–227.
 • 2. Прізвища жителів Миколаївської сільської ради Радехівського р-ну Львівської обл. // Студії з ономастики та етимології. 2004 / Відп. ред. О.П. Карпенко. – К.: Науково-видавничий центр НБУВ, 2004. – С. 313–314.
 • 3. Антропоніми з суфіксом *-idl-o в основах ойконімів України // Актуальні питання антропоніміки / Відп. ред. І.В. Єфименко. – К.: Друкарня Видавничого дому “Академперіодика” НАН України, 2005. – С. 259–267.
 • 4. Наукові читання пам’яті Юліана Редька // Українська мова / Гол. ред. В. Німчук. – 2005. – № 3. – С. 127–130.
 • 5. Ойконіми Івано-Франківщини з суфіксом -ів та його різновидами // Культура слова / Відп. ред. С.Я. Єрмоленко. – К.: Інститут української мови НАН України, 2005. – Вип. 65. – С. 80–82.
 • 6. Прізвища жителів Зубильненської сільської ради Локачинського р-ну Волинської обл. // Студії з ономастики та етимології. 2005 / Відп. ред. В.П. Шульгач. – К.: Друкарня видавничого дому “Академперіодика” НАН України, 2005. – С. 288–291.
 • 7. Ойконімія Коломийського району Івано-Франківської області (матеріали до історико-етимологічного словника). І // Студії з ономастики та етимології. 2006 / Відп. ред. О.П. Карпенко. К., 2006. С. 150 – 164.
 • 8. Ойконіми Івано-Франківської області з формантами -ець, -иця // Українська мова / Гол. ред. В. Німчук. – 2006. – № 2. – С. 44–56.
 • 9. Ойконімія Коломийського району Івано-Франківської області (матеріали до історико-етимологічного словника). ІІ // Студії з ономастики та етимології. 2007 / Відп. ред. В.П. Шульгач. К., 2007. С. 351 – 365.
 • 10. Варіантність назв народних дитячих ігор у західнополіських говірках (синхронічний аспект) // Волинь філологічна: текст і контекст. Західнополіський діалект у загальноукраїнському та всеслов’янському контекстах: Збірник наукових праць / Упор. Г.Л. Аркушин. Луцьк, 2007. Вип. 4. С. 413 – 423.
 • 11. Відтопонімні прикметники Івано-Франківської області (деривати від ойконімів із суфіксами -ичі; -ча, -че та *-ьj-) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Слов’янська філологія / Редкол.: Б.І. Бунчук (Наук. ред.), Н.В. Гуйванюк, Б.І. Мельничук та ін. Чернівці, 2007. Вип. 354 – 355. С. 278 – 281.
 • 12. Назви населених пунктів Івано-Франківщини, утворені основоскладанням // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія: Філологія / Ред. колегія: В.Г. Матвіїшин (голова), Д.Г. Бучко, М.І. Голянич, В.В. Ґрещук, В.І. Кононенко та ін. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. – Вип. XV–XVIII. – С. 458–460.
 • 13. Відапелятивні власні особові назви з суфіксом *-adl-o (на матеріалі ойконімів України) // Дослідження з ономастики: Збірник наукових праць пам’яті Олексія Сильвестровича Стрижака / Редкол.: І.М. Желєзняк (відп. ред.) та ін. К., 2008. С. 141 – 148.
 • 14. До походження ойконімів Бабухів, Букачíвці та Ворóхта // Діалектна мова: сучасний стан і динаміка в часі. До 100-річчя професора Ф.Т. Жилка. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (5–7 березня 2008 р., Київ) / Ред. колегія: П.Ю. Гриценко (відп. ред.), В.М. Брицин, Л.В. Дика та ін. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008. – С. 222–223.
 • 15. З історичної ойконімії Івано-Франківщини // Студії з ономастики та етимології. 2008 / Відп. ред. О.П. Карпенко. – К.: Університетське вид-во “Пульсари”, 2008. – С. 195–204.
 • 16. Назви населених пунктів Івано-Франківської області, мотивовані християнськими канонічними іменами // Λоγоς όνоμαστική / Гол. ред. Є.С. Отін. Донецьк, 2008. № 2. С. 37 – 47.
 • 17. Назви населених пунктів Богородчанського району Івано-Франківської області (діахронічний аспект) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство / Ред. кол.: М.В. Моклиця (Гол. ред.), Л.К. Оляндер, Л.В. Бублейник та ін. Луцьк, 2008. № 10. С. 144 – 150.
 • 18. Етимологічні спостереження над деякими західноукраїнськими діалектизмами // Северное Причерноморье: к глубинам славянской культуры (V Чтения памяти академика О.Н. Трубачева). Материалы Международной конференции (25 – 30 сетнября 2008 г., Алупка) / Сост.: Г.А. Богатова, А.К. Шапошников. К.; М., 2008. С. 214 – 216.
 • 19. З історичної ойконімії Івано-Франківщини (етимологічний коментар) // Культура слова / Ред. колегія: С.Я. Єрмоленко (відп. ред.), К.Г. Городенська, П.Ю. Гриценко, Г.М. Сюта, І.Г. Матвіяс та ін. – К.: Інститут української мови НАН України, 2009. – Вип. 71. – С. 141–145.
 • 20. Матеріали до словника українських прізвиськ (прізвиська жителів с. Миколаїв Радехівського р-ну Львівської обл.) // Лексикографічний бюлетень: Зб. наук. праць / Відп. ред. В. Німчук. – К.: Інститут української мови НАН України, 2008. – Вип. 17. – С. 100–106.
 • 21. Словник мікротопонімів с. Миколаїв Радехівського р-ну Львівської обл. // Студії з ономастики та етимології. 2008 / Відп. ред. О.П. Карпенко. – К.: Університетське вид-во “Пульсари”, 2008. – С. 293.
 • 22. До походження давніх топонімів Львівської області. 16–22 // Життя – у слові: Зб. наук. праць на пошану академіка В.М. Русанівського / Відп. ред. В.Г. Скляренко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – С. 146–151.
 • 23. До походження історичних топонімів Голинь, Замулинці та Космач // Записки з українського мовознавства: Збірник наукових праць (Opera in linguistica ukrainiana: Fascicullum 18) / Відп. ред. О.І. Бондар. Одеса, 2009. Вип. 18. С. 321 – 326.
 • 24. До походження українських антропонімів (на матеріалі “Реєстру Війська Запорозького 1649 року”) // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. статей / Ред. колегія: І.П. Бондаренко, Г.Ю. Івакін, Г.В. Самойленко, Д.Я. Телегін (відп. ред.), Р.В. Терпиловський та ін. – К.: Науково-дослідний центр “Часи козацькі”, 2009. – Вип. 18. – С. 330–335.
 • 25. Із спостережень над топонімією Івано-Франківщини (матеріали до історико-етимологічного словника) // Studia Slovakistica: Ономастика. Топоніміка: Зб. наук. праць / Упоряд. і відп. ред.: С. Пахомова, Я. Джоґаник. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2009. – Вип. 10. – С. 307–312.
 • 26. Назви населених пунктів Богородчанського району Івано-Франківської області (діахронічний аспект). ІІ // Студії з ономастики та етимології. 2009 / Відп. ред. В.П. Шульгач. – К.: Довіра, 2009. – С. 202–212.
 • 27. Науковий семінар “Ойконімія України: стан і перспективи розвитку” (м. Київ, 17–18 вересня 2009 року) // Українська мова / Гол. ред. В. Німчук. – 2009. – № 4. – С. 139–141.
 • 28. До походження українських антропонімів (на матеріалі “Реєстру Війська Запорозького 1649 року”). ІІ // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. праць / Ред. колегія: І.П. Бондаренко, Г.Ю. Івакін, Г.В. Самойленко, Д.Я. Телегін (відп. ред.), Р.В. Терпиловський та ін. – К.: Науково-дослідний центр “Часи козацькі”, 2010. – Вип. 19. – С. 398–400.
 • 29. Ойконімія Івано-Франківської області: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 – українська мова; Захищена 27.05.2009; Затв. 08.07.2009. – К.: Інститут української мови НАН України, 2009. – 18 с.
 • 30. Етимологічні спостереження над деякими західноукраїнськими діалектизмами. ІІ // Мовознавчі студії. Діалект у лінгвокультурологічному просторі (за матеріалами Міжнародної наукової конференції на пошану 100-річчя від дня народження професора Гаврила Шила) / Упоряд.: Л. Баранська, Н. Грицик, К. Іваночко, О. Кушлик, П. Мацьків та ін. – Дрогобич: Швидкодрук, 2010. – Вип. 3. – С. 402–405.
 • 31. З історичної ойконімії Львівщини. 1–11 // Студії з ономастики та етимології. 2010 / Відп. ред. І.В. Єфименко. – Луцьк: Терен, 2010. – С. 274–285.
 • 32. З історії українських антропонімів (на матеріалі “Реєстру Війська Запорозького 1649 року”) // Культура слова / Ред. колегія: С.Я. Єрмоленко (відп. ред.), К.Г. Городенська, П.Ю. Гриценко, Г.М. Сюта, І.Г. Матвіяс та ін. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 73. – С. 121–126.
 • 33. Лінгвістичний коментар до деяких західнополіських мікротопонімів // Волинь філологічна: текст і контекст. Західнополіські говірки в просторі та часі: Зб. наук. праць / Упоряд. Г.Л. Аркушин. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – Вип. 9. – С. 327–333.
 • 34. До походження давніх топонімів Львівської області. 12–15 // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія: Філологія / Ред. колегія: В.Г. Матвіїшин (голова), Д.Г. Бучко, М.І. Голянич, В.В. Ґрещук, В.І. Кононенко та ін. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету, 2011. – Вип. XXIX–XXXI. – С. 131–133.
 • 35. До походження деяких українських прізвищ // Культура слова / Ред. колегія: С.Я. Єрмоленко (відп. ред.), К.Г. Городенська, П.Ю. Гриценко, Г.М. Сюта, І.Г. Матвіяс та ін. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 74. – С. 152–155.
 • 36. До походження українських антропонімів (на матеріалі “Реєстру Війська Запорозького 1649 року”). ІV // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. праць / Ред. колегія: О.М. Титова (відп. ред.), І.П. Бондаренко, Г.Ю. Івакін, Г.В. Самойленко, Р.В. Терпиловський та ін. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – Вип. 20. – Ч. ІІ. – С. 63–68.
 • 37. До походження українських антропонімів (на матеріалі “Реєстру Війська Запорозького 1649 року”). V // Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: Зб. наук. праць / Ред. колегія: Л.М. Полюга (гол. ред.), К.Г. Городенська, П.Ю. Гриценко, В.В. Жайворонок, А.К. Мойсієнко та ін. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр “Візаві”, 2011. – Вип. 1. – С. 323–331.
 • 38. Про назву поселення Прикарпаття Гáлич // Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. праць / Ред. колегія: О.М. Титова (гол. ред.), В.І. Акуленко, Л.О. Гріффен, Т.В. Кара-Васильєва, Б.В. Колосок та ін. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – Вип. 19. – С. 195–199.
 • 39. Про походження українського прізвища Клепало // Записки з ономастики = Opera in onomastica: Зб. наук. праць / Ред. колегія: О.Ю. Карпенко (відп. ред.), Т.Ю. Ковалевська, Е.В. Боєва, О.І. Бондар, В.О. Горпинич та ін. – Одеса: Астропринт, 2011. – Вип. 14 = Fascicullum 14. – С. 216–218.
 • 40. До етимології топонімів у “Слові о полку Ігоревім” (ще раз про назву міста Галич) // “Слово о полку Ігоревім” та його доба (на посвяту Ярославу Осмомислу): Матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Галич, 8 листопада 2012 року) / Ред. колегія: О. Береговський (гол. ред.), Л. Бойко, В. Дідух, С. Побуцький, Т. Тріщ. – Галич: Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника “Давній Галич”, 2012. – С. 23–32.
 • 41. До походження українських антропонімів (на матеріалі “Реєстру Війська Запорозького 1649 року”). VІ // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. праць / Ред. колегія: О.М. Титова (відп. ред.), С.О. Біляєва, Л.І. Виногродська, Г.Ю. Івакін, В.О. Константинов та ін. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – Вип. 21. – Ч. І. – С. 260–266.
 • 42. Матеріали до історико-етимологічного словника ойконімів Львівщини // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012 / Відп. ред. О.П. Карпенко, В.П. Шульгач. – К.: Кий, 2012. – С. 257–265.
 • 43. Про походження ойконіма Белз // Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. праць / Ред. колегія: О.М. Титова (гол. ред.), В.І. Акуленко, Л.О. Гріффен, Т.В. Кара-Васильєва, Б.В. Колосок та ін. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – Вип. 21. – С. 217–222.
 • 44. Відтопонімні прикметники Львівської області (деривати від ойконімів на -ич-і та -че) // Культура слова / Ред. колегія: С.Я. Єрмоленко (відп. ред.), К.Г. Городенська, П.Ю. Гриценко, Г.М. Сюта, І.Г. Матвіяс та ін. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 78. – С. 154–157.
 • 45. Відіменні прізвища жителів Зубильненської сільської ради Локачинського району Волинської області // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Локачинський район та Затурці в історії України та Волині: Науковий збірник. Матеріали XLVI Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції / Упоряд. А. Силюк. – Луцьк: “Волинські старожитності”, 2013. – Вип. 46. С. 163–165
 • 46. До походження давніх топонімів Львівської області. 23–29 // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Збірник наукових праць / Гол. ред. М.Є. Скиба; відпов. за випуск М.М. Торчинський. – Хмельницький: Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації, 2013. – Вип. 6. – Ч. 2. – С. 288–294.
 • 47. До походження українських антропонімів (на матеріалі “Реєстру Війська Запорозького 1649 року”). VІІ // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірник наукових праць / Ред. колегія: О.М. Титова (відп. ред.), С.О. Біляєва, Л.І. Виногродська, Г.Ю. Івакін, В.О. Константинов та ін. – К.; Нікополь: СПД Фельдман О.О., 2013. – Вип. 22. – Ч. ІІ. – С. 197–203.
 • 48. Топонімія Радехівського району Львівської області (матеріали до історико-етимологічного словника ойконімів України). І // Студії з ономастики та етимології. 2013 / Відп. ред. О.П. Карпенко, В.П. Шульгач. – К.: Кий, 2013. – С. 206–221.
 • 49. Українська ономастика: бібліографічний покажчик / Відп. ред. С.О. Вербич. – К.: Видавництво ТОВ “Компанія “Медіа майстер”, 2013. – 366 с. (співукладач).
 • 50. [Рец. на:] Walter Wenzel. Lausitzer Familiennamen slawischen Ursprungs. – Leipzig: Domowina-Verlag, 1999. – 271 S. // Студії з ономастики та етимології. 2013 / Відп. ред. О.П. Карпенко, В.П. Шульгач. – К.: Видавничий дім “Кий”, 2013. – С. 273–275.
 • 51. До походження українських антропонімів (на матеріалі “Реєстру Війська Запорозького 1649 року”). VІІІ // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. праць / Ред. колегія: О.М. Титова (відп. ред.), С.О. Біляєва, Л.І. Виногродська, Г.Ю. Івакін, В.О. Константинов та ін. – К.; Ніжин: ТОВ “ВІО-поліграфісти”, 2014. – Вип. 23. – С. 470–476.
 • 52. Топонімія Радехівського району Львівської області (матеріали до історико-етимологічного словника ойконімів України). ІІ // Студії з ономастики та етимології. 2014 / Відп. ред. В.П. Шульгач. – К.: Видавничий дім “Кий”, 2014. – С. 120–133.
 • 53. [Рец. на:] Купчинський О. Студії з історії української мови та ойконімії: Вибрані статті та матеріали. – Львів: Дослідно-видавничий центр Наукового товариства імені Шевченка, 2011. – Т. 1. – 468 с. // Студії з ономастики та етимології. 2014 / Відп. ред. В.П. Шульгач. – К.: Видавничий дім “Кий”, 2014. – С. 217–221.
 • 54. Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України. Історико-біографічний довідник / Відп. ред. М.Г. Жулинський; авторськ. колектив: В.А. Бурбела (упоряд.), К.С. Буркут, Т.В. Власенко та ін. – К.: Академперіодика, 2015. – 304 с. (співукладач).
 • 55. До походження давніх топонімів Львівської області // Записки з ономастики = Opera in onomastica: Зб. наук. праць / Ред. колегія: О.Ю. Карпенко (відп. ред.), Т.Ю. Ковалевська, Е.В. Боєва, О.І. Бондар, В.О. Горпинич та ін. – Одеса: Астропринт, 2015. – Вип. 18 = Fascicullum 18. – С. 838–846.
 • 56. До походження українських антропонімів (на матеріалі “Реєстру Війська Запорозького 1649 року”). ІХ // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. праць / Ред. колегія: О.М. Титова (відп. ред.), С.О. Біляєва, Л.І. Виногродська, Г.Ю. Івакін, В.О. Константинов та ін. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – Вип. 24. – С. 428–435.
 • 57. Ойконімія Івано-Франківської області: історико-етимологічний словник / Відп. ред. В.П. Шульгач. – К., 2015. – 392 с.
 • 58. До походження українських антропонімів (на матеріалі “Реєстру Війська Запорозького 1649 року”). Х // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. праць / Ред. колегія: О.М. Титова (відп. ред.), С.О. Біляєва, Л.І. Виногродська, Г.Ю. Івакін, В.О. Константинов та ін. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. – Вип. 25. – С. 515–521.
 • 59. До походження українських антропонімів (на матеріалі “Реєстру Війська Запорозького 1649 року”). ХІ // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. праць / Ред. колегія: О.М. Титова (відп. ред.), С.О. Біляєва, Л.І. Виногродська, В.М. Гоменюк, Г.Ю. Івакін та ін. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – Вип. 26. – С. 483–489.
 • 60. З ойконімії Прикарпаття (назва населеного пункту Кáлуш) // Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. праць / Ред. колегія: О.М. Титова (гол. ред.), В.І. Акуленко, Л.М. Бєсов, Н.О. Гаврилюк, Л.О. Гріффен та ін. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – Вип. 32. – С. 167–173.
 • 61. Лінгвістичний коментар до деяких прізвищ Ківерцівського району // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ківерцівщина та Олика в історії України та Волині: Наук. зб. Випуск 62. Матеріали краєзнавчих читань, 22 вересня 2017 року, м. Ківерці – смт Олика / Упоряд.: Г. Бондаренко, С. Войчик, А. Силюк. – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – С. 278–282.
 • 62. Топонімія Сколівського району Львівської області (матеріали до історико-етимологічного словника ойконімів України). І // Студії з ономастики та етимології. 2015–2016 / Відп. ред. О.П. Карпенко. – К.: Вид-во ТОВ “КММ”, 2017. – С. 186–198.
 • 63. [Рец. на:] Кравченко Л.О. Українська ономастика: антропоніміка: навчальний посібник. – К.: Знання, 2014. – 239 с. // Студії з ономастики та етимології. 2015-2016 / Відп. ред. О.П. Карпенко. – К.: Вид-во ТОВ “КММ”, 2017. – С. 253–257.
 • 64. [Рец. на:] Скорук І.Д. Курсова та дипломна роботи з ономастики: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 296 с. // Студії з ономастики та етимології. 2015–2016 / Відп. ред. О.П. Карпенко. – К.: Вид-во ТОВ “КММ”, 2017. – С. 265–267.
 • 65. [Рец. на:] Словник мікротопонімів та мікрогідронімів Ровенщини / Упоряд. С.В. Шийка; відп. ред. О.П. Карпенко. – Тернопіль: Астон, 2016. – 452 с. // Студії з ономастики та етимології. 2015–2016 / Відп. ред. О.П. Карпенко. – К.: Вид-во ТОВ “КММ”, 2017. – С. 268–271.
 • 66. До питання слов’янської антропонімії (за матеріалами однієї з груп соматичної лексики) // Українознавчі студії / Гол. ред. В. Ґрещук. – Івано-Франківськ: Ін-т українознавства при Прикарпатськ. нац. ун-ті ім. В. Стефаника, 2018. – Вип. 19. – С. 41–58.
 • 67. Реалізації варіантів коренів вороб- і гороб- у словʼянській антропонімії // Прикарпатський вісник НТШ. Слово / Гол. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ: Вид-во Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2018. – Вип. 4 (48). – С. 81–90.
 • 68. До питання слов’янської антропонімії (за матеріалами однієї з груп соматичної лексики) // Українознавчі студії / Гол. ред. В. Ґрещук. – Івано-Франківськ: Ін-т українознавства при Прикарпатськ. нац. ун-ті ім. В. Стефаника, 2018. – Вип. 19. – С. 41–58.
 • 69. До походження українських антропонімів (на матеріалі “Реєстру Війська Запорозького 1649 року”). ХІІ // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. праць / Ред. колегія: О.М. Титова (відп. ред.), С.О. Біляєва, Л.І. Виногродська, В.М. Гоменюк, Г.Ю. Івакін та ін. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2018. – Вип. 27. – С. 387–391. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1kGoRMr6p6B1xiun3GBxS_YZPh8SbZILK/view
 • 70. «Людина славна працею» (до ювілею доктора філологічних наук В.П. Шульгача) // Українська мова / Гол. ред. П.Ю. Гриценко. – 2018. – № 2. – С. 160–163.
 • 71. Лінгвістичний коментар до деяких прізвищ Ковельського району Волинської області // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в українській та європейській історії: Науковий збірник / Упоряд.: Г. Бондаренко, І. Прокопів, А. Семенюк, А. Силюк. – Ковель: ТОВ “Ковельська міська друкарня”, 2018. – Вип. 65. – С. 341–345.
 • 72. Топонімія Сколівського району Львівської області (матеріали до історико-етимологічного словника ойконімів України). ІІ // Студії з ономастики та етимології. 2017–2018 / Відп. ред. В.П. Шульгач. – К.: [б. в.], 2018. – С. 187–199.
 • 73. З нагоди ювілею В.П. Шульгача // Повідомлення Української ономастичної комісії. Нова серія / Відп. ред. С.О. Вербич. – Луцьк: Терен, 2019. – Вип. 4 (19). – С. 52–56.
 • 74. Деякі прізвища Львівщини з погляду походження (Бахор, Біяк, Бута, Заруба) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Зб. наук. праць / Редколегія: Т. Салига (Гол. ред.), Я. Гарасим, М. Гірняк. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Вип. 71. – Ч. ІІ. – С. 45–54.
 • 75. До походження давніх топонімів Львівської області (матеріали до історико-етимологічного словника). 35–41 // Лінгвостилістичні студії / Редколегія: Ю. Громик (Гол. ред.), С. Богдан, Т. Тарасюк, Г. Аркушин, Н. Данилюк та ін. – Луцьк: Волинськ. нац. університет імені Лесі Українки, 2020. – Вип. 13. – С. 186–198.
 • 76. До походження українських антропонімів (на матеріалі “Реєстру Війська Запорозького 1649 року”). ХІІІ // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. праць / Ред. колегія: О.М. Титова (Відп. ред.), С.О. Біляєва, Л.І. Виногродська, В.М. Гоменюк, В.О. Константинов та ін. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2019. – Вип. 28. – С. 428–432
 • 77. До походження українських антропонімів (на матеріалі “Реєстру Війська Запорозького 1649 року”). ХІV // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. статей (присвячується 400-річчю заснування Ніжинського реєстрового козацького полку та 395-річчю надання Ніжину Магдебурзького права) / Ред. колегія: О.М. Титова (Відп. ред.), С.О. Біляєва, Л.І. Виногродська, В.М. Гоменюк, С.Ю. Зозуля, В.Г. Івакін та ін. – Ніжин; К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2020. – Вип. 29. – С. 416–421.
 • 78. Лінгвістичний коментар до деяких прізвищ Камінь-Каширського району Волинської області // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Камінь-Каширський район в історії України і Волині: Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції (Луцьк – Камінь-Каширський) / Упоряд.: Г. Бондаренко, А. Силюк, А. Шваб, C. Чибирак. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2020. – Вип. 69. – С. 110–114.
 • 79. Деякі прізвища Львівщини з погляду походження (Бовтач, Богун, Бодай, Бодня) // Студії з ономастики та етимології. 2019–2020 / Відп. ред. В.П. Шульгач. – К.: [б. в.], 2021. – С. 236–242.
 • 80. До походження українських антропонімів (на матеріалі “Реєстру Війська Запорозького 1649 року”). ХV // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. праць. Присвячується 30-річчю проголошення Незалежності України / Ред. колегія: О.М. Титова (Відп. ред.), С.О. Біляєва, Л.І. Виногродська, В.М. Гоменюк, С.Ю. Зозуля, В.Г. Івакін та ін. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2021. – Вип. 30. – С. 380–385. (серія: “Бібліотечка “Часи козацькі”).
 • 81. Про деякі особливості твірних основ у прізвищах Львівщини (Базарко, Мойко, Терлецький) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія / Гол. ред. М. Номачі; Голова ред. ради Н. Венжинович; Ред. колегія: З. Адамія, А. Архангельська, В. Барчан, Н. Бедзір, А. Берегсасі та ін. – Ужгород: ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2021. – Вип. 1 (45). – С. 527–534.
 • 82. [Рец. на:] Корнієнко І.А. Матеріали до словника антропонімів Північного Причорномор’я (м. Очаків, с. Куцуруб, с. Чорноморка). – Миколаїв: Іліон, 2017. – 320 с. // Студії з ономастики та етимології. 2019–2020 / Відп. ред. В.П. Шульгач. – К.: [б. в.], 2021. – С. 320–323.
 • 83. [Рец. на:] Шахоўская С.У. Беларуская анамастычная лексікаграфія: фарміраванне, сучасны стан, вектары развіцця / Навук. рэд. П.А. Міхайлава. – Мінск: Красная звезда, 2012. – 258 с. // Студії з ономастики та етимології. 2019–2020 / Відп. ред. В.П. Шульгач. – К.: [б. в.], 2021. – С. 323–327.
 • 84. До етимології ойконіма Терло // Сучасныя праблемы анамастыкі: Зборнік навуковых артыкулаў. Да 85-годдзя з дня нараджэння В.П. Лемцюговай / Навук. рэд. І.Л. Капылоў. – Мінск: Беларуская навука, 2022. – Вып. 1. – С. 355–357.
 • 85. До походження українських антропонімів (на матеріалі “Реєстру Війська Запорозького 1649 року”). ХVІ // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. праць. Присвячується захисникам України, гідним нащадкам славного козацького роду / Ред. колегія: О.М. Титова (Відп. ред.), С.О. Біляєва, Т.М. Зоць, Л.І. Виногродська, В.М. Гоменюк, С.Ю. Зозуля та ін. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2022. – Вип. 31. – С. 273–280. (серія: “Бібліотечка “Часи козацькі”).
 • 86. Лінгвістичний коментар до деяких прізвищ Рожищенського району Волинської області // Минуле і сучасне Волині та Полісся: місто Рожище в історії України та Волині: Науковий збірник. Матеріали LXXII Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 700-річчю першої писемної згадки про місто (м. Рожище, 8–9 грудня 2022 р.) / Упоряд.: Г. Бондаренко, В. Малиновський, C. Чибирак. – Луцьк: ФОП Іванюк В.П., 2022. – Вип. 72. – С. 166–170.
 • 87. Про походження прізвищ Вергун, Гуняк та Скрипець у Львівській області // Студії з ономастики та етимології. 2021–2022 / Відп. ред. В.П. Шульгач. – К.: [Б. в.], 2022. – С. 211–216.
 • 88. [Рец. на:] Габорак М.М. Село на нашій Україні… (до 395-ліття першої письмової згадки про Текучу). – Івано-Франківськ: Місто, 2021. – 168 с. // Студії з ономастики та етимології. 2021–2022 / Відп. ред. В.П. Шульгач. – К.: [Б. в.], 2022. – С. 271–273.
 • 89. До походження українських антропонімів (на матеріалі “Реєстру Війська Запорозького 1649 року”). ХVІІ // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. праць. Присвячується захисникам України, гідним нащадкам славного козацького роду / Ред. колегія: О.М. Титова (відп. ред.), С.О. Біляєва, Л.І. Виногродська, В.М. Гоменюк, А.О. Горькова та ін. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2023. – Вип. 32. – С. 211–217 (серія “Бібліотечка “Часи козацькі”).
 • 90. До походження українських антропонімів (на матеріалі “Реєстру Війська Запорозького 1649 року”). ХVІІІ // Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика: Зб. наук. праць / Голова редколегії Н.В. Подлевська; відп. за вип. Н.М. Торчинська. – Хмельницький: Хмельницьк. нац. ун-т, 2023. – Вип. 14. – С. 215–227.
 • 91. Лінгвістичний коментар до деяких прізвищ Володимирського району Волинської області // Історія, культура та освіта Волині у науковій спадщині Олександра Цинкаловського: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження вченого (26 квітня 2023 року, м. Луцьк) / Упоряд.: О.Й. Дем’янюк, А.М. Силюк. – Луцьк: Волинський ІППО, 2023. – С. 278–284.
 • 92. Про походження деяких ойконімів Попаснянського району Луганської області (матеріали до історико-етимологічного словника ойконімів України) // Поділля. Філологічні студії: Електронний збірник наукових праць / Гол. ред. М.М. Торчинський. – Хмельницький, 2023. – Вип. 16. – Т. ІІ. – С. 132–145. Режим доступу: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13898