Діалектні словники

 1. Авдеева М.Т. Словарь украинских говоров Воронежской области: в 2 т. – Воронеж: ИПЦ ВГУ.– Т. 1: А–М. – 2008. – 228 с.; Т. 2: Н‑Я. – 2012. – 307 с.
 2. Анохина В.В., Никончук Н.В. Полесская терминология пчеловодства // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв.ред. Н.И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 320‑365.
 3. Аркушин Г.Л. Мисливська лексика західнополіського говору. (Матеріали до «Лексичного атласу української мови») // Дослідження з української діалектології: зб. наук. праць / Редкол.: П. Ю. Гриценко (відп. ред.) та ін. – К.: Наукова думка, 1991. – С. 181–225.
 4. Аркушин Г.Л. Силенські фразеологізми // АркушинГ.Л. Силенська гуторка. – Луцьк: Вежа, 1996. – С. 134‑146.
 5. Аркушин Г.Л. Сказав, як два зв’язав: Народні вислови та загадки із Західного Полісся і західної частини Волині. – Луцьк; Люблін, 2003. – 177 с.
 6. Аркушин Г.Л. Словник арґотизмів мови сліпців-жебраків Західного Полісся // Slavia Orientalis. – P. XIV. – № 2.– Kraków, 1996. – S. 267–
 7. Аркушин Г.Л. Словник західнополіських говірок: в 2 т. Т. 1. А–Н. – Луцьк: Вежа, 2000. – XXIV+ 354 с.
 8. Аркушин Г.Л. Словник західнополіських говірок : у 2 т. Т. 2. О–Я. – Луцьк: Вежа, 2000. – 456 с.
 9. Аркушин Г.Л. Словник західнополіських говірок. А–Я. – Вид. 2-ге переробл., випр. і доп. – Луцьк, 2016. – XXIV+ 648 с.
 10. АркушинГ.Л. Словник евфемізмів, уживаних у говірках та молодіжному жаргоні Західного Полісся і західної частини Волині. ‑ Луцьк; Люблін, 2005. – 198 с.
 11. Аркушин Г.Л. Словник луцьких жаргонізмів і сленгізмів – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 272 с.
 12. Аркушин Г.Л. Словник семантичних діалектизмів Західного Полісся // Поліська дома. Фольклорно-діалектологічний збірник / Упоряд. В. Давидюка і Г.Аркушина. – Вип. 1. – Луцьк: РВВ Волин. обл. упр. по пресі, 1991. – С. 113‑185.
 13. АркушинГ.Л. Словничок діалектизмів // Аркушин Г. Силенська гуторка. – Луцьк: Вежа, 1996. – С. 57‑133.
 14. Астаф’єва М., Воронич Г. Словник гуцульських говірок Річки та Яворова: у 4-х томах. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014. – Кн. 1: А‑Ж. – 2014. – 516 с.
 15. Бандрівський Д.Г. Матеріали до діалектного словника Бориславського і суміжних районів Львівської області // Дослідження і матеріали з української мови / Відп. ред.: І. П. Крип’якевич, АН Української РСР, Ін-т суспільних наук. – К. : Вид-во АН УРСР, 1959. – Т. – 1961. – С. 3–14.
 16. БевкаО. Словник-пам’ятник. Діалектний словник села Поляни Мараморошського комітату. – Ніредьгаза, 2004. – 178 с.
 17. БейлинаД.А. Материалы для полесского ботанического словаря // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. Н.И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 415–438.
 18. Бережняк В. Лексика східнополіських гончарів // Український діалектологічний збірник: Книга 3. Пам’яті Тетяни Назарової / Упоряд., ред., передм. П.Ю. Гриценко; Редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра, 1997. – С. 359–368.
 19. БерезовськаГ.Г. Словник назв одягу та взуття у східноподільських говірках. – Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2010. – 348 с.
 20. Берлізов А.А. Лексика рибальства українських говорів Нижнього Подністров’я. ‑ Чернігів: ЧДПІ, 1959. – 84 с. – (Наукові записки Чернігівського педагогічного інституту. – Чернігів: ЧДПІ, 1959. – Т. ІV. – Вип. 4).
 21. Бичко З.М. Наддністрянські говірки. Короткий словник. – Тернопіль, 2005. – 80 с.
 22. БичкоЗ.М. Словник діалектної лексики с. Грабовець Стрийського району Львівської області. Матеріали до вивчення курсу «Українська діалектологія». – Львів : ЛДУ, 1992. – 27 c.
 23. Бігуняк А., Гойсак О. Лемківський словничок. – Тернопіль, 1997. – 46 с. [Електронний ресурс]. ‑ Режим доступу: http://www.lemko.org/lemko2/slovnyk.html.
 24. Бідношия Ю. Діалектні тексти з Шевченкового краю // Наукові записки Міжнародної асоціації україністів. Вип. 5 / [голов. ред. Г. Скрипник] ; МАУ, НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. – К., 2013. – С. 334-440.
 25. Борис Л.М. Реєстр назв їжі та напоїв у буковинських говірках : дод. до дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02. 01 – «Українська мова» / Людмила Миколаївна Борис. – Чернівці: Рута, 2015. – 75 с.
 26. Брилінський Д. Словник подільських говірок. – Хмельницький: РВВ, 1991. – 116 с.
 27. Буґера І. Лемківський словничок: Доповнення до словничка М. Приймака // Рідна мова. – Варшава, 1938. – Ч. 3. – С. 139‑143.
 28. Вакалюк Я. Назви захворювань овець і кіз / упор. Г. Дидик-Меуш // Діалектологічні студії. 1: Мова в часі і просторі / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2003. ‑ С. 304‑310.
 29. Вархол Н. Словник народних ботанічних назв // Вархол Н. Рослини в народних повірʼях русинів-українців Пряшівщини. – Пряшів; Едмонт: Вид-во «EXCO s.r.o.», 2002. – C. 111‑144.
 30. ВархолН., Івченко А. Фразеологічний словник лемківських говірок Східної Словаччини. – Братіслава: Словацьке педагогічне вид-во; Пряшів: Відділ української літератури, 1990. – 160 с.
 31. Ващенко В.С. З історії та географії діалектних слів. Матеріали до вивчення лексики говорів середньої та нижньої Наддніпрянщини.– Харків: Вид-во ХДІ ім. О.М. Горького, 1962. – 176 с.
 32. Ващенко В.С. Лінгвістична географія Наддніпрянщини. Лексичні матеріали / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1968. – 158 с.
 33. Ващенко В.С. Словник полтавських говорів. – Харків: Вид-во ХДІ ім. О.М. Горького, 1960. – Вип. 1. – 107 с.
 34. Ващенко В.С., Поповський А.М. Українізми в російських народних говорах: Словник-покажчик. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1994. – 97 с.
 35. Веремійчик І.М. Короткий словник сільськогосподарської, побутової та ремісничої лексики // Традиційні знаряддя праці, промисли і ремесла на Волині. – Луцьк, 1995. – С. 118‑221.
 36. Верхратський І. Знадоби до словаря южноруського. ‑ Львів, 1877. – 88 с.
 37. Верхратський І. Нові знадоби номенклятури і термінольоґії природописної, народної, збирані між людьми // Збірник математично-природописної лікарської секції НТШ. – Львів, 1908. – Т. – С. 13‑23.
 38. Верхратський І. Початки до уложення номенклятури и терминологиі природописноі, народноі и замітка о волосьюмъ-павуку. – Львівъ: Въ печатні М. Ф. Поремби, 1864. – Т. 1. – 18 с.
 39. Верхратський І. Початки до уложення номенклятури и терминологиі природописноі, народноі. – Львівъ: Зъ друкарні Ставропигийського Институту. ‑ Т. 2. – 1869. – 40 с.; Т. 3. – 1869. – 23 с.; Т. 4. – 1872. – 23 с.; Т. 5. – 1872. – 40 с.; Т. 6. – 1879. – 24 с.
 40. Верхратский І. Словарець // Верхратський І. Говір батюків. – Львів: З друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка, 1912. – С. 251‑305.
 41. Верхратский І. Словарець // Верхратський І. Про говір галицьких лемків. – Львів: З печатні Наукового Товариства імені Шевченка, 1902. – С. 388 – 487.
 42. Верхратський І. Словарчик // Верхратський І. Про говор долівский / Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. ХХХV–ХХХVІ. – Львів, 1900. – С. 94–127.
 43. Вешторт Г.Ф. Названия пищи в говорах Полесья // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. Н.И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 366‑415.
 44. Вікторіна О.М. Матеріали до фразеологічного словника Кіровоградщини (фітофразеологізми) // Наукові записки. Серія: філологічні науки (мовознавство): у 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 89. – Ч. 3. – С. 31–36.
 45. Вікторіна О.М. Матеріали до фразеологічного словника Кіровоградщини (соматичні фразеологізми) // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць / Відп. ред. Г. І. Мартинова; МОУ України; Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. ‑ Вип. 11. – С. 59–66.
 46. Вікторіна О.М. Словник лексики та фразеології народної медицини й лікувальної магії Кіровоградщини. – Кіровоград: Центрально-Українське вид-во, 2006. – 436 с.
 47. ВладимирскаяН.Г. Полесская терминология ткачества // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. Н. И.Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 193‑281.
 48. ВыгоннаяЛ.Т. Полесская земледельческая терминология // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. Н. И.Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 93‑130.
 49. Гнатишак Ю. Слова з Болехова / Співавтори-лексикографи: Оксана Сімович, Наталія Хобзей, Тетяна Ястремська. – Львів; Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАН України, 2017. – 636 с.
 50. Говірка села Машеве Чорнобильського району / Уклад.: Ю.І. Бідношия, Г.В. Воронич, Л.В. Дика, Л.А. Москаленко, Л.Г. Пономар: Ч. 3. Матеріали до Лексичного атласу української мови. – К.: Довіра, 2003. – 226 с. Ч. 4. Матеріали до Поліського етнолінгвістичного атласу. – К.: Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій, 2005. – 704 с.
 51. ГоловацькийЯ. Ф. Матеріялы для словаря Малорусского нарѣчія, собраные въ Галиціи и вь Сѣверовосточной Венгрии // Науковий збірник музею української культури у Свиднику. ‑ Пряшів, 1982. ‑ Т. 10. – С. 351‑612.
 52. Голянич М.І. Мовний портрет села Тюдів. Словник. У 2-х т. Том 1. А – М. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2018. – 1000 с.
 53. ГорбачО. Діялектний словник села Бродина, повіту Радівці (Румунія) // Горбач О. Зібрані статті VIII: Історія мови. Діялектологія. Лексикологія / Фотопередрук. – Мюнхен, 1997.– С. 136‑275.
 54. Горбач О. Діялектний словник села Красний Брід бл. Меджилаборець (Пряшівщина) // Горбач О. Південнолемківська говірка й діалектний словник с. Красний Брід бл. Меджилаборець (Пряшівщина) / Український вільний університет. ‑ Мюнхен, 1973. – С. 1–95. ‑ (Матеріяли до української діялектології. – Вип. 2).
 55. Горбач О. Діялектний словник села Поляни над р.Русковою (Румунія) // Горбач О. Зібрані статті VIII: Історія мови. Діялектологія. Лексикологія / Фотопередрук. – Мюнхен, 1997.– С. 279–322.
 56. Горбач О. Південна буковинсько-покутська говірка с. Милемовець бл. Радовець. Словник // Горбач О. Зібрані статті VIII: Історія мови. Діялектологія. Лексикологія / Фотопередрук. – Мюнхен, 1997.– С.328–373.
 57. Горбач О. Словник говірки села Негостина (Румунія) [опрацювала і підготувала до друку Н. Хобзей] // Діалектологічні студії. 3: Збірник пам’яті Ярослави Закревської. – Львів: Інститут українознавства ім.І. Крипʼякевича НАНУ, Вид-во М.П. Коць, 2003. – С. 422‑453.
 58. Горбач О. Словник діялектної лексики північно-наддністрянської говірки сіл Романів, Підсоснів, Підберезівці й Лагодів // Горбач О. Північно-наддністрянська говірка й діялектний словник с.Романів Львівської області / Відбитка з «Наукових записок» Українського технічно-господарського ін-ту в Мюнхені, т. VII (X), 1965. – Мюнхен, 1965. ‑ С. 22‑103.
 59. Горбач О. Словник північно-підляської говірки села Добровода близько Гайнівки (Польща) [опрацювали і підготували до друку Н. Хобзей, О. Тріль] // Діалектологічні студії. 3: Збірник пам’яті Ярослави Закревської. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, Вид-во М. П. Коць, 2003. – С. 454‑488.
 60. Гороф’янюк І. В. Ботанічна лексика центральноподільських говірок: Матеріали до Лексичного атласу української мови / Відп. ред. П.Ю. Гриценко. – Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2012. – 304 с.
 61. Гороф’янюк І.В. Ботанічна лексика центральноподільських говірок: структурна організація та ареалогія. Додаток Б. Індексний блок. – Вінниця: ТВОРИ, 2020. –С. 330–498.
 62. Гоцкій І.А. Бойковскій словарец // Временник Ставропигійского Института с місяцесловом на обыкновенный 1895 числящій 365 дней / Издан под редакціею М.М.К. [М.М. Клемертович]. – Львов: Ин-т Ставропиг. Тип. Ставропиг. ин-та, [1894]. – XXXIII; [1895]. – XVII; [1896]. – XVII; [1898]. – XLVIII. – С. 128–132; [1901]. – XLVIII; [1902]. – XXXIV.
 63. ГримашевичГ.І. Словник назв одягу та взуття середньополіських і суміжних говірок. – Житомир: Північноукраїнський діалектологічний центр Житомирського державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2002. – 184 с.
 64. Гримашевич Г. І. Словничок поліських назв одягу (назви спідниць) // Назви одягу та взуття правобережного Полісся. – Житомир, 1999. – С. 158‑176.
 65. Грицак М.А. Матеріали до Словника українських говірок Закарпатської області. Вип. 1: А–Б / За ред. П.Ю. Гриценка. – К.: КММ, 2017. – 381 с.
 66. Грицак М. Скарби гуцульського говору: Росішка (вівчарство в текстах). – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. – 320 с. ‑ (Серія «Діалектологічна скриня»).
 67. Грищенко П. Материалы до диалектного фразеологического словаря украинского Полесья (село Лучанки Овручского района Житомирской области) // Труды Самаркандского университета. ‑ Вып. 272. Вопросы фразеологии. – Самарканд, 1975. – № 8. ‑ С. 162‑177.
 68. Громко Т.В., Лучик В.В., ПолярушТ.І. Словник народних географічних термінів Кіровоградщини / Відп. ред. В. В.Лучик; НАН України, Український мовно-інформаційний фонд. – К.; Кіровоград: РВГІЦ КДПУ, 1999. – 224 с.
 69. Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові: Словник: У 2 т. / відповідальний редактор В. Ґрещук. Т. 1 – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2019. – 584с.
 70. Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові: Словник: У 2 т. / відповідальний редактор В. Ґрещук. Т. 2. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2020.
 71. Гуцульські говірки: короткий словник / Уклад.: Г. Гузар, Я. Закревська, У. Єдлінська та ін.; відп. ред. Я. Закревська. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1997. – 232 с.
 72. Данилюк О.К. Словник народних географічних термінів Волині / Відп. ред. І.М.Желєзняк. – Луцьк: Надстир’я, 1997. – 108 с.
 73. ДзендзелівськийЙ.О. Практичний словник семантичних діалектизмів Закарпаття. На допомогу вчителям Закарпатської області. ‑ Ужгород, 1958. – 48 с.
 74. ДзендзелівськийЙ.О. Словник специфічної лексики говірок нижнього Подністров’я // Лексикографічний бюлетень. – Вип. 6. ‑ 1958. – С. 36‑54.
 75. ДзендзелівськийЙ.О. Традиційна лексика говірки села Залісся Кобринського району на Берестейщині // Полісся: етнікос, традиції, культура / Ред. В. Давидюк – Луцьк: Вежа, 1997. – С. 200‑210.
 76. Дидик-Меуш Г. Мокряни. Говірка маминого села. Словник. – Львів: Піраміда, 2021. – 288 с.
 77. Діалектологічно-фольклорні матеріали говірки с. Южинець Кіцманського району Чернівецької області: наук-попул. вид. / уклад. О.В. Піцик, В.В. Ковач, Н.О. Руснак, Ю.М. Руснак, Є.Д. Квітень. – Чернівці, 2019. – 336 с.
 78. Доброльожа Г. М. Ідеографічний словник поліських народних порівнянь з компаративними об’єктами – назвами тварин. – К.: Волинь, 1997. – 53с.
 79. Доброльожа Г.М. Красне слово – як золотий ключ: Постійні народні порівняння в говірках Середнього Полісся та суміжних територій. – Житомир: Волинь, 2003. – 160 с.
 80. Доброльожа Г.М. Фразеологічний словник говірок Житомирщини. – Житомир: ПП Туловський, 2010. – 404 с.
 81. Доленко М.Т. Материалы для словаря диалектических фразеологизмов Подолья // Труды Самаркандского университета. – Вып. 272. Вопросы фразеологии. – Самарканд, 1975. – № 8. – С. 131–161.
 82. Дорошенко І.С. Матеріали до словника діалектної лексики Сумщини // Діалектологічний бюлетень. – 1962. – Вип. 9. – С. 101–
 83. Дорошенко Л. Словник будівельної лексики східнополіського діалекту / Рец. П.Ю. Гриценко, В.В. Герман. – Суми: Сум. ДПУ, 2006. – 248 с.
 84. Дуда І. Лемківський словник. 26000 слів. ‑ Тернопіль: Астон, 2009. ‑ 376 с.
 85. ЄвтушокО.М. Короткий словник говірок Рівненщини // Вивчення говірок Рівненщини. – Рівне, 1997. – С. 38–138.
 86. ЖеґуцІ. Матеріали до гуцульського говору в Закарпатті: Говірка с. Берлибаш (Костилівка) Рахівського району у 30-х рр. Словник із додатками. ‑ Мюнхен, 1999. – 96 с.
 87. Жеґуц І., Піпаш Ю. Словник гуцульського говору в Закарпатті. – Мюнхен, 2001. – 180 с.
 88. ЗеленькоА.С. Словник специфічної лексики с. Чайкиного Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл. // Методичні вказівки з діалектології української мови. ‑ Луганськ, 1990. ‑ С. 40‑53.
 89. ЗеленькоА.С., Сенчук І.В., Середа Ф.Я. Словник східнополіського говору // Методичні вказівки з діалектології української мови (та матеріали до словника східнополіського говору). – Луганськ : ЛДПІ, 1990. – С. 5–40.
 90. Івченко А. Матеріали до фразеологічного словника Харківщини // Збірник Харківського історико-філологічного товариства: Нова серія. – Харків: Око, 1993. – Т. 1. – С. 153–162.
 91. Івченко А., Вархол Н. Фразеологічний словник лемківських говірок Східної Словаччини (додаток) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства: Нова серія. – Харків: Око, 1993. – Т. 2. – С. 145–148.
 92. Карпенко В., Волкова О., Карпенко О., Капустіна Т. Словник діалектизмів, запозичень та застарілих слів в українській мові. – К.: Видавець Карпенко В.М., 2012. – 284 с.
 93. Кірілкова Н. В. Матеріали до фразеологічного словника південноволинських говірок. – Рівне; Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – 128 с.
 94. КірілковаН. В. Словник волинських фразеологізмів. – Рівне; Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – 192 с.
 95. КобринськийП. Матеріяли до словаря, зôбрани вь Космачѣ окр. Коломыйского // Вечерницѣ. – Л., 1863. – Річник 2.
 96. Коваленко Н.Д. Лексикографічний опис фразем західноподільських говірок // Діалектологічні студії. 4: Школи, постаті, проблеми / Відп. ред. П.Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАН України, 2004. ‑ С. 379‑
 97. Коваленко Н.Д. Матеріали до словника фразем західноподільських говірок // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. праць. Вип. 4. Українське і слов’янське мовознавство. Міжнар. конф. на честь 80-річчя професора Йосипа Дзендзелівського. – Ужгород, 2001. – С. 253–257.
 98. Коваленко Н.Д. Слова з язика, як бджоли з вулика. Матеріали до словника народних порівнянь подільських і волинських говірок Хмельниччини: навч. посіб. – Камʼянець-Подільський: ПП Буйницький, 2011. – 144 с.
 99. Коваленко Н.Д. Фразеологізми в ідіостилі Анатолія Свидницького. Словник. – Кам’янець-Подільський. – 2019. – 360 с.
 100. Коваленко Н.Д. Фразеологічний словник подільських і суміжних говірок. – Кам’янець-Подільський. – 2019. – 412 с.
 101. Козій Н. Говірка містечка Олешичі на Любачівщині [упорядкувала і підготувала до друку Л. Хомчак] // Діалектологічні студії. 7: Традиції і модерн / Відп. ред. П.Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2008. ‑ С. 208‑ 219.
 102. Коковський Ф. До словника назов народніх одягів // Рідна мова. – Варшава, 1933. – Ч. 3. – С. 111–112.
 103. Коковський Ф. Лемківські слова // Рідна мова. – Варшава, 1933. – Ч. 7. – С. 249–250.
 104. Коковський Ф. Доповнення до «Лемківського словничка» М. Приймака // Рідна мова. – Варшава, 1935. – Ч. 2. – С. 74–76.
 105. КолісникІ.С. Місцева хліборобська лексика буковинських говірок. – Діалектологічний бюлетень. – 1961. ‑ Вип. 8. – С. 64–71.
 106. Конобродська В. Номінація поліського поховального обряду.І // Український діалектологічний збірник: Книга 3. Пам’яті Тетяни Назарової / Упоряд., ред., передм. П.Ю. Гриценко; Редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра, 1997. – С. 428‑458.
 107. КореньН.Д., Шушкевич М.С. Полесская строительная терминология (хата и хозяйственные постройки) // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. Н.И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 131–161.
 108. Корзонюк М.М. Матеріали до словника західноволинських говірок // Українська діалектна лексика. – К.: Наукова думка, 1987. – С. 62–267.
 109. Краєвська Г. Народновиробнича термінологія центральноподільських говірок: матеріали до Лексичного атласу української мови / відп. Ред. П.Ю. Гриценко. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. – 204 с.
 110. Крашеніннікова Т.В. Короткий словник діалектизмів українських літературних казок ХІХ століття / Дніпропетровськ. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2008. – 48 с.
 111. Куриленко В.М. Лексика тваринництва поліських говорів. – Суми: Мрія, 1991. – 87 с.
 112. Кухаренко Я. Вівці і чабани в Чорноморці. Чабанський словарь // Основа. – 1862. ‑ Кн. 5. – С. 29–39.
 113. Лесів М. Словник діалектизмів // Лесів М. Українські говірки у Польщі. – Варшава: Український дім, 1997. – С. 414–425.
 114. Лесюк М. Із ковалівського лексикону // Лесюк М. Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Колмийського району). – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2008. – С. 85–128.
 115. ЛесюкМ. Словник мови художніх творів Василя Стефаника (фрагмент – літери Г, Ґ, Д, Е, Є, Ж, З). – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2021. – 384 с.
 116. ЛєсноваВ.В. Матеріали до словника говірок Східної Слобожанщини: Людина та її риси. – Луганськ: Шлях, 1999. – 76 с.
 117. Лєснова В.В. Матеріали до словника українських східнослобожанських говірок: риси людини // Лєснова В.В. Номінація рис людини в українських східнослобожанських говірках: монографія. – Луганськ: Альма-матер, 2004. – С. 124–192.
 118. Лєснова В.В. Словник оцінних номенів людини в українських діалектах / За заг. ред. П.Ю. Гриценка. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 304 с.
 119. Лизанець П.М. Словник місцевих діалектизмів // Лизанець П.М. Українські південнокарпатські говірки. Затисся Виноградівського району Закарпатської області. – Ужгород: Карпати, 2008. – С. 251‑330.
 120. Лысенко П.С. Словарь диалектной лексики северной Житомирщины // Славянская лексикография и лексикология. – М., 1966. – С. 5‑60.
 121. Лисенко П.С. Словник діалектної лексики Середнього і Східного Полісся. – К.: АН УРСР, 1961. – 72 с.
 122. Лисенко П.С. Словник поліських говорів. – К.: Наукова думка, 1974. – 260 с.
 123. Лисенко П.С. Словник специфічної лексики правобережної Черкащини // Лексикографічний бюлетень. – Вип. 6. – К., 1958. – С. 5‑21.
 124. Магрицька І. Словник весільної лексики українських східнослобожанських говірок (Луганська область). – Луганськ: Знання, 2003. – 172 с.
 125. Мартинова Г., Щербина Т. Словник середньонаддніпрянських говірок. – Черкаси: Видавець Чабанко Ю.А, 2020. – 492 с.
 126. Масленникова Л.И. Из полесской терминологии транспорта // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. Н.И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 161–193.
 127. Матейко К. Український народний одяг. Етнографічний словник. К.: Наукова думка, 1996. – 196 с.
 128. Матеріали до словника буковинських говірок. – Чернівці, 1971–1979. – Вип. 1–6.
 129. Матеріали до словника подільського говору / Упор. І. В. Горофʼянюк. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 202. – 461 с.
 130. Матіїв М. Словник говірок центральної Бойківщини / Відп. ред. В.В. Німчук. – К.; Сімферополь: Ната, 2013. – 602 с.
 131. Мацюк З.С. Із народу не викинеш: діалектний словник фразеологізмів. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – 134 с.
 132. Мацюк З. Що сільце, то нове слівце : слов. фразеологізмів Західного Полісся. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 476 с.
 133. Мацюк З. Говорити як медок варити: словник фразеологізмів Західного Полісся та суміжних територій. – Луцьк: Вежа-Друк, 2020. – 688 с.
 134. Мельничук О.С. Словник специфічної лексики говірки села Писарівки (Кодимського району Одеської області) // Лексикографічний бюлетень. – К., 1952. – Вип. 2. – С. 67–99.
 135. Миголинець О.Ф.Ботанічна лексика українських говорів Закарпатської області. Назви дерев та кущів // Молодь – Україні: Наукові записки молодих учених Ужгородського державного університету. – Ужгород, 1995. – Т. 5– – С. 262–279.
 136. Миголинець О.Ф. Ботанічна лексика українських говорів Закарпатської області. Назви дикоростучих травʼянистих рослин (Матеріали до «Лексичного атласу української мови») // Молодь – Україні: Наукові записки молодих учених Ужгородського державного університету. – Ужгород, 1994. – Т. 4. – С. 215–255.
 137. МиголинецьО.Ф. Назви грибів в українських говірках Закарпатської області (Матеріали до «Лексичного атласу української мови») // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія філологічна. – Ужгород: УжДУ, 1995. – Вип. 1. – С. 33–37.
 138. Мілєва І.В. Матеріали до евфемістичного фразеологічного словника східнослобожанських і східностепових говірок. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – 127 с.
 139. Москаленко А.А. Словник діалектизмів українських говірок Одеської області. – Одеса : Вид-во Одес. пед. ін-ту, 1958. – 78 с.
 140. Неґрич М. Скарби гуцульського говору: Березови. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. – 224 с. ‑ (Серія «Діалектологічна скриня»).
 141. Николаев С.Л., Толстая М.Н. Словарь карпатоукраинского торуньского говора: с грамматическим очерком и образцами текстов. – Москва, 2001. – 232с.
 142. Никончук Н.В. Из лексики полесского села Листвин // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря. – М.: Наука, 1968. – С. 79‑92.
 143. Никончук М.В. Матеріали до лексичного атласу української мови (Правобережне Полісся) / Відп. ред. А.М. Залеський; рец.: М.М. Богдан, Н.Й. Марчук. – К.: Наукова думка, 1979. – 316 с.
 144. Никончук Н.В.Полесские названия птиц // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. Н.И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 439‑471.
 145. Никончук М.В. Сільськогосподарська лексика правобережного Полісся / Відп. ред. А.М. Залеський; рец.: П.Ю. Гриценко, П.Ф. Романюк. – К.: Наукова думка, 1985. – 312 с.
 146. Никончук М.В., Никончук О.М. Будівельна лексика правобережного Полісся в лексико-семантичній системі східнословʼянських мов. – Житомир: РВВ облполіграфвидаву, 1990. – 369 с.
 147. Никончук М.В., Никончук О.М. Ендемічна лексика Житомирщини. Методичні рекомендації для вчителів. – Житомир, 1989. – 272 с.
 148. Никончук М.В., НикончукО.М. Транспортна лексика Правобережного Полісся в системі східнослов’янських мов / Відп. ред. П.Ю. Гриценко. – К.: Наукова думка, 1990. – 292 с.
 149. Никончук М., НикончукО., Доброльожа Г., Гримашевич Г. Назви одягу та взуття правобережного Полісся / Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Я. Франка; Відп. ред. В. Мойсієнко. – Житомир, 1998. – 230 с.
 150. НикончукМ., Никончук О., Мойсієнко В. Поліська лексика народної медицини та лікувальної магії. – Житомир: Полісся, 2001. – 148 с.
 151. Огієнко І. Словник місцевих слів, в літературній мові не вживаних. – Жовква: Друкарня отців Василіян, 1934. – 155 с.
 152. Огоновський И. Слова з Гуцульщини // Правда. – Львів, 1879. – Вип. 1 (січень). – С. 52–56.
 153. Омельковець Р. Словник ботанічної лексики західнополіських говірок. – Луцьк, 2016. – 220 с.
 154. ОмельченкоЗ.Л., Клименко Н.Б. Матеріали до словника східностепових українських говірок. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2006. – 114 с.
 155. ОнишкевичМ.Й. Словник бойківських говірок: в 2 ч. – К.: Наукова думка, 1984.
 156. Осадча-Яната Н. Українські народні назви рослин. – Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, – 173 с.
 157. ОсташН. Словник діалектної лексики переселенців із Холмщини // Діалектологічні студії. 4: Школи, постаті, проблеми / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАН України, 2004. – С. 355–378.
 158. Осташ Р., Осташ Л. Словник говірки села Стриганці Тисменицького району Івано-Франківської області // Діалектологічні студії. 9: Запозичення та інтерференція / Відп. ред. П.Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2010. – С. 346–410.
 159. Паламарчук Л.С. Словник специфічної лексики говірки с. Мусіївка Вчорайшенського району Житомирської області // Лексикографічний бюлетень. – 1958. – Вип. – С. 22–35.
 160. Панцьо С.Є. Матеріали до словника лемківських говірок (дієслівна лексика). – Тернопіль, 1997. – Ч. 1. – 56 с.
 161. Панцьо С.Є. Матеріали до словника лемківських говірок (дієслівна лексика).– Тернопіль: Джура, 2009. – 108 с.
 162. ПиртейП.С. Короткий словник лемківських говірок / Упоряд. і підгот. до друку Є.Д. Турчин. – Івано-Франківськ: Сіверсія МВ, 2004. – 326 с.
 163. Пиртей П.С. Словник лемківської говірки: Матеріали до словника. – Legnica; Wrocław, 2001. – 345 с.
 164. ПіпашЮ., Галас Б. Матеріали до словника гуцульських говірок: Косівська Поляна і Росішка Рахівського району Закарпатської області. – Ужгород, 2005. – 266 с.
 165. ПошивайлоО. Ілюстрований словник народної гончарської термінології Лівобережної України. Гетьманщина. – Опішня: Українське народознавство, 1993. – 280 с.
 166. Приймак І.І. До особливостей місцевої лексики північно-західних районів Сумської області. (Матеріали до словника українських говорів). – Нова Каховка: Вид-во Херсон. пед. ун-ту, 1957. – 24 с.
 167. Приймак М. Лемківський словничок // Рідна мова. – Варшава, 1934. – Ч. 10. – С. 450; Ч. 11. – С. 495‑498.
 168. Пшеп’юрська М. Надсянський говір. Слівник // Пшепюрська-Овчаренко М. Мова українців Надсяння / Зібрав і до друку підготував В. Пилипович. – Перемишль: Перемиський відділ ОУП, 2007. – С. 184–210. – («Перемиська бібліотека» Перемиського відділу Об’єднання українців у Польщі. – Т. ХІ).
 169. Рабій-Карпинська С. Діялектні матеріяли зібрані за Квестіонаром для збирання матеріялу для Мовного Атласу Галичини та за Діялектологічним квестіонаром 1931 року // Рабій-Карпинська С. Бойківські говірки. Збірник статей / Вступ та редакція М. Лесів; зібрав і до друку підготував В. Пилипович. – Перемишль, 2011. – С.120–158. – («Перемиська бібліотека» Перемиського відділу Об’єднання українців у Польщі. – Т. ХVIIІ).
 170. РоговичъА.Г. Опыть словаря народныхъ названій растеній Юго-Западной России. – К.: Университетъ,  – 54 с.
 171. Романюк П.Ф. Лексика весільного обряду правобережного Полісся: Матеріали до «Лексичного атласу української мови» // Дослідження з української діалектології. – К., 1991. – С. 225‑251.
 172. СабадошІ.В. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району. – Ужгород: Ліра, 2008. – 408 с.
 173. СабадошІ.В. Лісосплавна лексика українських говорів Карпат // Український діалектологічний збірник: Книга 3. Пам’яті Тетяни Назарової / Упоряд., ред., передм. П.Ю. Гриценко; Редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра, 1997. – С. 343‑398.
 174. СабадошІ.В. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району. – Ужгород: Ліра, 2008. – 480 с.
 175. Сагаровський А.А. Матеріали до діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини). – Вип. 1 (А–Обʼясняться). – Харків: ОВВ НМЦ ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 296с.
 176. Свенцицкій И.С. Слова, уживанныи в Косовском и Коломыйском повітах // Временник Ставропигійского Института с місяцесловом на обыкновенный год 1899, числящій365 дней / Издан под редакціею М.М.К. [М.М. Клемертович]. – Львов: Ин-т Ставропиг. Тип. Ставропиг. ин-та. Управитель тип. І. Греняк, [1898]. – XLVIII. – С. 138–140.
 177. Сизько А.Т. Словник діалектної лексики говірки с. Кишеньок Кобеляцького р-ну Полтавської обл. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровськ. ун-ту, 1981. – 44 с.
 178. Сизько А.Т. Словник діалектної лексики говірок сіл південно-східної Полтавщини: навч. посіб. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1990. – 100 с.
 179. Сікорська З., Шевцова В., Шутова Л. Словник діалектної лексики Луганщини / За ред. З.С.Сікорської. – К.: Шлях, 2002. – 224 с.
 180. Сімович О. Словник вербальних символів: Барвінок // Діалектологічні студії. 9: Запозичення та інтерференція / Відп. ред. П.Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2010. – С. 554–557.
 181. Сімович О. Словник вербальних символів: Верба. Вишня. Рожа. Сосна. Тополя. Хліб. Черемшина. Явір // Діалектологічні студії. 8: Говори південно-західного наріччя / Відп. ред. П.Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2009. – С. 238–
 182. Сімович О. Словник вербальних символів: Дуб. Береза. // Діалектологічні студії. 7: Традиції і модерн / Відп. ред. П.Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2008. – С. 335–348.
 183. Сімович О. Словник вербальних символів: Калина // Діалектологічні студії. 5: Фонетика, морфологія, словотвір / Відп. ред. П.Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2005. – С. 287–298.
 184. Словник буковинських говірок / заг. ред. Н.В. Гуйванюк.– Чернівці: Рута, 2005. – 688 с.
 185. Словник гуцульських говірок (Літера «Б») // Гуцульщина. Лінгвістичні етюди / Редкол.: Я. Закревська (відп. ред.) таін. – К.: Наукова думка, 1991. – С. 90–270.
 186. Словник прикметникового лексикону лемківських говірок / уклад. С. Панцьо, Н. Лісняк. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2015. – 231 с.
 187. Словник українських говірок Бузько-Інгульського межиріччя / Л.С. Спанатій, А.П. Супрун, М.Ф. Тимченко, В.П. Токар; за загальною редакцією Л.С. Спанатій; науковий редактор П.Ю. Гриценко. – Миколаїв: Іліон, 2018. – 875 с.
 188. Словник українських говірок Карпатського регіону: пояснення та походження слів / укладач Д.П. Савчук; передмова М.Д. Павлюка. – К ; Косів: Писаний Камінь, 2012. – 154 с.
 189. Словник українських говорів Одещини / Гол. ред. О.І.Бондар. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2011. – 224 с.
 190. Словник українських східнослобожанських говірок / К. Глуховцева, В. Лєскова, І. Ніколаєнко та ін. – Луганськ: Вид-во ЛДПУ імені  Тараса Шевченка, 2002. – 234 с.
 191. СоколовскаяА.С. Полесские названия одежды и обуви // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. Н.И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 281‑320.
 192. Словник рідковживаних слів // Говірки історичної Уманщини та суміжних земель: монографія / Г.Г. Березовська, І.І. Кривошея, Т.М. Тищенко та ін.; за ред. Т.М.Тищенко. – Умань: РВЦ «Софія», 2008. – С. 247–259.
 193. Список діялектних слів, словакізмів та богемізмів // Розповіді з Підкарпаття: Українські говірки Східної Словаччини / Упоряд. О. Лешка, Р. Шішкова, М. Мушинка. – New-York, Praha, Київ: Euroslavica, 1998. – С. 314–320.
 194. Ступінська Г.Ф., Битківська В.Я. Фразеологічний словник лемківських говірок. –Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 472 с.
 195. Терновська Т. Ковальська лексика українських говорів // Український діалектологічний збірник: Книга 3. Пам’яті Тетяни Назарової / упоряд., ред., передм. П.Ю. Гриценко; Редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра, 1997. – С. 399–427.
 196. Тищенко Т. Лексика бджільництва Східного Поділля: Словник. – Умань: РВЦ «Софія», 2008. – 88 с.
 197. Тищенко Т. Лексика на позначення бджіл у говірках Східного Поділля (матеріали до «Лексичного атласу української мови») // Діалектологічні студії. 7. Традиції і модерн / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2008. – С. 323‑334.
 198. ТищенкоТ.М. Рибальська лексика східноподільських говірок // Студії з діалектології. Матеріали і дослідження / Відп. ред. П.Ю. Гриценко. Вип.  – К.: КММ, 2017. – С. 210 – 226.
 199. Тищенко Т.М. Східноподільський родинний обряд: лексикографічний і текстовий опис. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 390 с.
 200. Турчин Є.Д. Словник села Тилич на Лемківщині. – Львів: Українська академія друкарства, 2011. – 384 с.
 201. Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу. – 5-е вид., перероб. й доп. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – 348 с.
 202. Ужченко Д.В. Словник жаргонних фразеологізмів Східної Слобожанщини: Матеріали. – Луганськ, 2009. ‑248 с.
 203. Фразеологізми та паремії Чернівеччини: матеріали до словника / уклад. Г. Кузь, Н. Руснак, М. Скаб, Л. Томусяк. – Чернівці, 2017. – 352 с.
 204. Франко І. Галицько-руські народні приповідки. – Т. 1–3. – Львів, 1901–1910.
 205. Хібеба Н. Весільна лексика бойківського говору: матеріали до словника // Діалектологічні студії. 5: Фонетика, морфологія, словотвір / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів, 2005. – С. 299–308.
 206. Хібеба Н. Весільна лексика бойківського говору: матеріали до словника // Діалектологічні студії. 5: Фонетика, морфологія, словотвір / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2005. – С. 298–308.
 207. Хобзей Н. Гуцульська міфологія: Етнолінгвістичний словник. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2002. – 216 с.
 208. Хобзей Н., СімовичО., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. Гуцульські світи. Лексикон. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крипʼякепива НАН України, 2013. – 668 с. – (Серія «Діалектологічна скриня»).
 209. Хобзей Н., Сімович О., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. Лексикон львівський: поважно і на жарт. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крипʼякевича НАН України, 2009. – 672 с. ‑ (Серія «Діалектологічна скриня»).
 210. Хобзей Н., Сімович О., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. Лексикон львівський: поважно і на жарт. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2019. – 896 с.
 211. Хомчак Л. Матеріали до етнолінгвістичного словника родинної обрядовості Надсяння: родильний обряд // Діалектологічні студії. 8: Говори південно-західного наріччя / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2009. – С. 199–237.
 212. Чабаненко В. Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини: в 4 т. – Запоріжжя: Запоріз. держ. ун-т, 1992.
 213. Чабаненко В. Фразеологічний словник говірок Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2001. – 200 с.
 214. ЧерепановаЕ.А. Народная географическая терминология Черниговско-Сумского Полесья. – Сумы: СГПИ им. А.С. Макаренка, 1984. – 276 с.
 215. Шевченко Є. Народна деревообробка в Україні: Словник народної термінології. – К.: Артанія, 1997. – 312 с.: іл.
 216. Шило Г.Ф. Наддністрянський реґіональний словник. – Львів; Нью-Йорк: Ін-т мовознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Наукове товариство ім. Т. Шевченка в Америці, 2008. – 288 с. – (Серія «Діалектологічна скриня»).
 217. ЮрченкоА.С., Ройзензон Л.И., Ройзензон С.И. Украинский диалектный словарь Харьковской области (фрагмент словаря) // Труды Самаркандского университета. – Вип. 272. Вопросы фразеологии. – 1975. – № 8. – С. 192–
 218. Юрченко О.С., Івченко А.О. Словник стійких народних порівнянь. – Харків: Основа, 1993. – 175 с. – Попередні публікації: Юрченко О. С., Івченко А. О. Словник стійких народних порівнянь // Прапор. – 1988. – № 9. – С. 167‑174; 1989. ‑ № 2. – С. 175–180; 1989. – № 8. – С. 175‑184; 1989. – № 12. – С. 169‑175; 1990. – № 8. – С. 173‑180; 1990. – № 10. – С. 164–172; 1990. – № 12. – С. 166–173; Березіль. – 1991. – № 4. – С. 177–183; 1991. – № 11. – С. 172–179.
 219. Ястремська Т. Словник лексики пастухування гуцульського говору // ЯстремськаТ. Традиційне гуцульське пастухування. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАН України, 2008. – С. 272–343. – (Серія «Діалектологічна скриня»).
 220. Bronikowska R. Dawne słownictwo zachodniołemkowskiej gwary Szczawnika koło Krynicy // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Рolsce: Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / Pod kierunkiem J. Riegera. – Warszawa, 2002. – S. 17‑64.
 221. Domoradz K. Słownictwo wsi Żernica na pograniczu łemkowsko-bojkowskim // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Рolsce: Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / Pod kierunkiem J. Riegera. – Warszawa, 2002. – S. 65–106.
 222. GregorowiczJ. Słownik wyrazów huculskich // Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego. – Kraków, 1880. – T.  – S. 26–35.
 223. Janów J. Słownik huculski / Opracował i przygotował do druku J. Rieger. – Kraków: DWN, 2001. – 292 s.
 224. Janów J. Słowniczek huculski sprzed stulecia. – Lwów, 1937. – 42 s. / Odbitka ze Sprawozdań Towarzystwa Naukowego we Lwowie. – R. XVI. – Z. 3. – S.1–12.
 225. Kudryk А. Słowniczek wsi Lubliniec Stary koło Cieszanowa // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Рolsce: Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / Pod kierunkiem J. Riegera. – Warszawa, 2002. – S. 335‑366.
 226. Lewicka U. Słownictwo wsi Terka na pograniczu łemkowsko-bojkowskim // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Рolsce: Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / Pod kierunkiem J. Riegera. – Warszawa, 2002. – S. 107‑180.
 227. Onyszkanycz-Kowalska М. Słowniczek gwary łemkowskiej Jawornika i Rzepedzi // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Рolsce: Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / Pod kierunkiem J. – Warszawa, 2002. – S. 181–207.
 228. Rieger J. Ze słownictwa gwar nadsańskich (na podstawie zapisów Stefana Hrabca) // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Рolsce: Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / Pod kierunkiem J. – Warszawa, 2002. – S. 323–334.
 229. Rigier J. Słownictwo i nazewnictwo Łemkowskie.– Warszawa: Wydawnictwo naukowe «Semper», 1995. – 256 s.
 230. Rudolf-Ziółkowska Е. Dawne słownictwo pogranicza bojkowsko-łemkowskiego // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Рolsce: Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / Pod kierunkiem J. Riegera. – Warszawa, 2002. – S.209–322.
 231. Słownictwo gwarowe przesiedleńców z Ukrainy : słownik porównawczy kilku wsi w Tarnopolskiem, dir. J. Rieger; composed on the basis of material collected under the direction of Władysław Paryl by Katarzyna Czarnecka, Dorota Kowalska, Elżbieta Rudolf-Ziółkowska. – Kraków: Lexis, 2007. – 304
 232. Studia nad dialektologią ukraińską i polską (z materiałów B. Katedry jezyków ruskich UJ) / Oprac. i przygot. do druku Mieczysław Karaś. – Kraków: Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1975. – 244s. – (Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace językoznawcze, zesz. 44.).
 233. Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Рolsce: Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / Pod kierunkiem J. Riegera. – Warszawa, 2002. – 440s.

 

Деякі рукописні словники зберігаються в авторів або в різних установах.