Хрестоматії українських діалектних текстів

Аркушин Г.Л. Голоси з Берестейщини : тексти. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 536 с. + 1 електрон. оптич. двосторон. диск (DVD).

Аркушин Г.Л. Голоси з Волинського Полісся : тексти. – Луцьк: РВВ “Вежа” ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 542 с. + 2 електрон. оптич. диски (CD-ROM).

Аркушин Г. Голоси з Підляшшя (Тексти). – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 536 с.

Бандрівський Д.Г. Додаток. Записи суцільних текстів // Бандрівський Д.Г. Говірки Підбузького району Львівської області. – К.: Видавництво Академії Наук Української РСР, 1960. – С. 98–102.

Березовська Г.Г., Кривошея І.І., Тищенко Т.М. та ін. Тексти // Говірки історичної Уманщини та суміжних земель / За ред. Т.М. Тищенко. – Умань: РВЦ “Софія”, 2008. – С. 81–246.

Бідношия Ю.І., Дика Л.В. Говірки Бориспільщини: Сучасні діалектні тексти та пам’ятки мови. – Київ: Інститут української мови НАНУ, 2008. – 480 с.

Бідношия Ю. Діалектні тексти зі села Криворівня Верховинського р-ну Івано-Франківської обл. // Діалектологічні студії. 5: Фонетика, морфологія, словотвір / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2005. – С. 327–331.

Буковинські говірки: хрестоматія діалектних текстів / Укл. Руснак Н., Гуйванюк Н., Бузинська В. – Чернівці: Рута, 2006. – 384 с.

Верхратский Іван. Взорцї бесїди галицких Лемків // Про говор галицких лемків. – Львів, 1902. – С. 164–387.

Верхратський Іван. Взорцї бесїди батюків // Говір батюків. – Львів, 1912. – С. 87–250.

Говірка села Машеве Чорнобильського району. Тексти. – Частина перша / Укладачі Ю.І. Бідношия, Л.В. Дика. – К., 2003. – 456 с.; частина друга / Укладачі Г.В. Воронич, Л.А. Москаленко, Л.Г. Пономар. – К., 2003. – 608 с.

Говірки Західної Полтавщини. Збірник діалектних текстів (з додатком CD “Говірки Західної Полтавщини”) / Упорядник Г.І. Мартинова. – Черкаси, 2012. – 324 с.

Говірки південно-західного наріччя української мови. Збірник текстів / Упорядник Н.М. Глібчук. – Львів, 2000. – 156 с.

Говірки Південної Київщини. Збірник діалектних текстів (з додатком CD “Говірки Південної Київщини”) / Упорядники: Г.І. Мартинова, З.М. Денисенко, Т.В. Щербина. – Черкаси, 2008. – 369 с.

Говірки Східної Слобожанщини: збірник діалектних текстів: навч. посіб. / Упоряд. В.В. Лєснова; за заг. ред. П.Ю. Гриценка; Держ. закл. “Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ: Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 304 с.

Говірки Черкащини. Збірник діалектних текстів (з додатком CD “Говірки Черкащини”) / Упорядники: Г.І. Мартинова, Т.В. Щербина, А.А. Таран. – Черкаси, 2013. – 881 с.

Говірки Чорнобильської зони. Тексти / Упорядники П.Ю. Гриценко, Н.П. Прилипко, О.А. Малахівська, Л.А. Москаленко, Л.Г. Анісімова, Ю.Б. Бідношия, С.П. Гриценко, Л.В. Дика, М.В. Поістогова, Л.В. Рябець. – К., 1996. – 358 с.

Говори української мови: Збірник текстів / Упорядники С.Ф. Довгопол, А.М. Залеський, Н.П. Прилипко. – К., 1977. – 590 с.

Горбач О. Із записів південногуцульської говірки с. Бродина, пов. Радівці (Rădăúţi). Весілля // Український діалектологічний збірник: Книга 3. Пам’яті Тетяни Назарової / Упоряд., ред., передм. П.Ю. Гриценка; Редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред) та ін. – К.: Довіра, 1997. – С. 302–306.

Горбач О. Народні пісні з с. Бродина // Горбач О. Зібрані статті VIII. Історія мови. Діялектологія. Лексикологія. Фотопередрук. – Мюнхен, 1997. – С. 252–274.

Горбач О. Тексти // Горбач О. Зібрані статті VIII. Історія мови. Діялектологія. Лексикологія. Фотопередрук. – Мюнхен, 1997. – С. 238–250, С. 373–374.

Гримашевич Г. Одяг і взуття Житомирщини в повір’ях та обрядах // Діалектологічні студії. 9. Запозичення та інтерференція / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2010. – С. 564–579.

Гура А.В., Терновская О.А., Толстая С.М. Материалы к полесскому этнолингвистическому атласу // Полесский этнолингвистический сборник. Материалы и исследования. – М.: “Наука”, 1983. – С. 54–153.

Дурново Н. Хрестоматия по малорусской диалектологии. Пособие при преподавании русского языка в высших учебных заведениях. С приложением карты. – М., 1913. – 77 с.

Жегуц І. Вибрані тексти з гуцульського говору в Закарпатті. – Мюнхен, 2001. – 47 с.

Жилко Ф.Т. Записи говірок української мови // Жилко Ф.Т. Нариси з діалектології української мови. – К.: Радянська школа, 1966. – С. 214–299.

Зразки діалектного мовлення гуцулів // Гуцульщина. Лінгівстичні етюди / АН України. Ін-т суспільних наук; Редкол.: Я. Закревська (відп. ред.) та ін. – К.: Наук. думка, 1991. – С. 271–289.

Зразки мови // Пшепюрська-Овчаренко М. Мова українців Надсяння. – Перемишль, 2007. – С. 153–183, 263–266.

Курило О. Матеріяли до української діалектології та фольклористики. – К.: Друкарня Всеукр. АН, 1928. – 135 с.

Лесюк М. Тексти // Лесюк М. Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Коломийського району). – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2008. – С. 206–326.

Миголинець О. Українські закарпатські говірки. Збірник текстів. – Ужгород, 2002. – 64 с.

Николаев С.Л., Толстая М.Н. Словарь карпатоукраинского торуньского говора: с грамматическим очерком и образцами текстов. – М., 2001. – С. 217 – 229 с.

Павлюк М., Робчук І. Українські говори Румунії. – Едмонтон–Львів–Нью-Йорк–Торонто: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2003. – 784 с.

“Палає пам’яті свіча. Вогонь – не згас”: Хрестоматія діалектних текстів очевидців Голодоморів / Упорядник І.В. Гороф’янюк. – Вінниця: ПП “ТД «Едельвейс і К»”, 2014. – 148 с., диск DVD.

Панькевич І.А. Взірці бесіди // Панькевич І.А. Українські говори Підкарпатської Русі і суміжних областей. – Прага, 1938. – С. 411–546.

Пащенко В.М. Південно-західна макросистема діалектних систем української мови: хрестом. з метод. реком. для практ. занять з укр. діалектології, етнолінгвістики, етнографії та фольклору / В.М. Пащенко, В.М. Бережняк. – Ніжин: Ніжин. держ. ун-т ім. М.В. Гоголя, 2005. – 68 с.

Пащенко В.М. Південно-східна макросистема діалектних систем української мови: хрестом. з метод. реком. для практ. занять з укр. діалектології, етнолінгвістики, етнографії та фольклору / В.М. Пащенко, В.М. Бережняк. – Ніжин: Ніжин. держ. ун-т ім. М.В. Гоголя, 2005. – 68 с.

Пащенко В.М. Поліська макросистема діалектних мікросистем української мови: хрестом. з метод. реком. для практ. занять з укр. діалектології, етнолінгвістики, етнографії та фольклору / В.М. Пащенко, В.М. Бережняк. – Ніжин: Ніжин. держ. ун-т ім. М.В. Гоголя, 2005. – 62 с.

Північно-східна Слобожанщина (Новопсковський, Біолводський, Міловський райони Луганської області). Матеріали фольклорно-діалектологічних експедицій / Упорядники І.В. Магрицька, В.Ф. Семистяга, З.С. Сікорська, М.Г. Чорнописький, В.О. Шевцова. – Львів, 2002. – 254 с.

Полесские заговоры (в записях 1970 – 1990 гг.). – М.: Индрик, 2003. – 752 с. (Традиционная духовная культура славян. Публикация текстов).

Приступа П.І. Тексти // Приступа П.І. Говірки Брюховицького району Львівської області. – К.: Видавництво Академії Наук Української РСР, 1957. – С. 114–133.

Розповіді з Підкарпаття: Українські говірки Східної Словаччини / Упоряд. О. Лешка, Р. Шішкова, М. Мушинка. – New-York, Praha, Київ: Euroslavica, 1998. – 321 с.

Романина І. Діалектні тексти про чуда з Наддністрянщини // Діалектологічні студії. 9. Запозичення та інтерференція / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2010. – С. 558–562.

Сабадош І. Додатки. Тексти, записані у говірці села Сокирниця Хустського району // Сабадош І. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району. – Ужгород: Ліра, 2008. – С. 430–476.

Сватівщина. Матеріали фольклорно-діалектологічних експедицій / Упорядники К.Д. Глуховцева, Є.С. Дзюба, В.С. Курило, І.О. Ніколаєнко, В.В. Просін, З.С. Сікорська, В.О. Шевцова. – Луганськ, 1998. – 134 с.

Скопненко О.І. Тексти // Берестейсько-пинські говірки: генеза і сучасний стан (історико-фонетичний нарис). – Київ, 2001. – С. 154–172.

Старобільщина. Матеріали фольклорно-діалектологічних експедицій / Упорядники К.Д. Глуховцева, В.С. Курило, В.В. Лєснова, О.А. Міхно, І.О. Ніколаєнко, З.С. Сікорська, В.О. Шевцова. – Луганськ, 2000. – 128 с.

Східнослобожанські українські говірки. Нататки до мовного портрета переселенців з Лемківщини: Науково-навчальний посібник / За заг. ред. К.Д. Глуховцевої. – Луганськ, 2006 – 110 с.

Тищенко Т.М. Східнополіський родинний обряд: лексикографічний і текстовий опис. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2014. – 390 с.

Українські говірки південно-західного наріччя. Тексти / Упор. Н.М. Глібчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 235 с.

Українські закарпатські говірки: Тексти / Упоряд. та передм. О.Ф. Миголинець, О.Д. Пискач. – Ужгород: Ліра, 2004. – 400 с.

Хібеба Н. Повір’я та звичаї бойківського весілля. 2. // Діалектологічні студії. 9. Запозичення та інтерференція / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2010. – С. 548–553.

Хобзей Н. У просторах воєнного часу. Про Першу світову війну в записах для “Атласу української мови”. Додатки // Українська мова в Галичині: історичний вимір / Відп. ред. Я. Ісаєвич, М. Мозер, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011 (Серія “Історія мови”). – С. 286–306.

Черенкова А.Д. Переходные украинско-русские говоры // Воронежские диалектные тексты как источник для изучения русского национального язика, истории и культуры народа. Учебное пособие. – Воронеж: Полиграф, 2009. – С. 294–307. – (Прил.: CD “Видеоиллюстрации к текстам”).

Шелемех В. Діалектні тексти про страви з Надсяння // Діалектологічні студії. 8: Говори південно-західного наріччя / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2009. – С. 315–332.

Шило Г.Ф. Тексти // Шило Г.Ф. Південно-західні говори УРСР на північ від Дністра. – Львів, 1957. – С. 207–227.

Ястремська Т. Полонинське пастухування Гуцульщини в текстах // Ястремська Т. Традиційне гуцульське пастухування. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008 (Серія “Діалектологічна скриня”). – С. 217–271.

Ananiewa N. Tekst z Szaróweczki na Podolu // Studia nad Polszczyzną Kresową / wydawnictwo ciągłe, pod red. J. Riegera. – T. VIII. – Warszawa, 1995.

Arkuszyn H., Rieger J. Teksty gwarowe ze wsi Szczedrohir na Polesiu // Studia nad Polszczyzną Kresową / wydawnictwo ciągłe, pod red. J. Riegera. – T. XII. – Warszawa, 2010.

Bronikowska R. O czarach, urokach i bosorkach. Teksty z Łemkowszczyzny // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce. Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / red. J. Rieger. – Warszawa, 2002.

Cechosz I. Teksty z Gródka Podolskiego // Studia nad Polszczyzną Kresową/ wydawnictwo ciągłe, pod red. J. Riegera. – T. VIII.– Warszawa, 1995.

Cechosz I. Teksty z Oleszkowców koło Gródka Podolskiego // Studia nad Polszczyzną Kresową / wydawnictwo ciągłe, pod red. J. Riegera . – T. VIII. – Warszawa, 1995.

Czyżewski F., Warchoł S. Polskie i ukraińskie teksty gwarowe ze wshodniej Lubelszczyny. Rozprawy Slawistyczne. 9. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1998. – 496 s.

Dzięgiel E. Teksty z Hałuszczyńców pod Tarnopolem // Studia nad Polszczyzną Kresową / wydawnictwo ciągłe, pod red. J. Riegera. – T. VIII. – Warszawa, 1995.

Dzięgiel E. Teksty ze Żwańca nad Dniestrem // Studia nad Polszczyzną Kresową / wydawnictwo ciągłe, pod red. J. Riegera. – T. VIII. – Warszawa, 1995.

Golachowska E. Teksty z Tarnorudy nad Zbruczem // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce. Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / red. J. Rieger. – Warszawa, 2002.

Krasowska H., Rieger J. Teksty z Bukowiny: przykład języka młodej inteligencji // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce. Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / red. J. Rieger. – Warszawa, 2002.

Krasowska H., Rieger J. Teksty z Panki na Bukowinie // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce. Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / red. J. Rieger. – Warszawa, 2002.

Kuraszkiewicz W. Zarys dialektologii wschodniosłowiańskiej z wyborem tekstów gwarowych. – Wydanie drugie zmienione i rozszerzone. – Warszawa: PAN, 1963. – 167 s. + VI map.

Mazur H., Rieger J. Teksty z Obertyna na Pokuciu // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce. Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / red. Janusz Rieger. – Warszawa, 2002.

Paňkevič In. Chrestomatie ukrajjnskych textů ze současńe a staré ukrajinské literatury s přilohou ukázek z historické mluvnice a dialectologie. Praha. Státní ped. nakladatelstvi, 1954.

Pociłujko O. Tekstyze Starego Skałatui Połupanówki pod Tarnopolem z komentarzem językowym // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce. Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / red. J. Rieger. – Warszawa, 2002.

Rieger J., Nepop L. Teksty z Burtyna koło Połonnego z komentarzem językowym // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce. Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / red. J. Rieger. – Warszawa, 2002.

Rudnyćkyj J. B. Dialektische Texte // Lemberger ukrainische Stadtmundart (Znesinnja). – Wiesbaden: Harrassowitz, 1993. – S. 97–111.

Smierczko A., Cechosz I. Teksty z Lublan koło Sambora // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce. Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / red. J. Rieger. – Warszawa, 2002.

Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym / Praca zbiorowa pod red. A. Obrębskiej-Jabłońskiej. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 225 s.

Warchol S., Czyżewski F. Polskie i ukraińskie teksty gwarowe ze wschodniej Lubelszczyzny. – Lublin, 1998. – 498 s.

Wolska J. Teksty z Niwnej koło Dowbysza (z komentarzem językowym) // Studia nad Polszczyzną Kresową / wydawnictwo ciągłe, pod red. J. Riegera. – Т. VIII. – Warszawa, 1995.