Лінгвогеографічні джерела

Аркушин Г. Атлас західнополіських фаунономенів – Луцьк: РВВ “Вежа” Волинського національного ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 322 с.

Аркушин Г. Атлас мисливської лексики Західного Полісся. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волинського національного ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 410 с.

Атлас української мови: У 3-х т.:

 • Т. 1. Полісся, Наддніпрянщина і суміжні землі / Ред. колегія: Закревська Я.В., Залеський А.М., Марчук Н.Й. (секретар), Матвіяс І.Г. (голова), Назарова Т.В., Прилипко Н.П. / Ред. тому І.Г. Матвіяс. – К.: Наук. думка, 1984. – 520 с.;
 • Т. 2. Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі / Бандрівський Д.Г., Григорчук Л.М., Жилко Ф.Т., Закревська Я.В., Залеський А.М., Назарова Т.В., Онишкевич М.М., Приступа П.І. / Відп. ред. Я.В. Закревська. – К.: Наук. думка, 1988. – 520 с.;
 • Т. 3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі / Варченко І.О., Довгопол С.Ф., Закревська Я.В., Залеський А.М., Малахівська О.А., Марчук Н.Й., Матвіяс І.Г., Назарова Т.В., Прилипко Н.П. / Відп. ред. А.М. Залеський, І.Г. Матвіяс. – К.: Наук. думка, 2001. – 272 с.

Ващенко В.С. З історії та географії діалектних слів: Матеріали до вивчення лексики говорів середньої та нижньої Наддніпрянщини: Назустріч V Міжнародному з’їздові славістів. – Х.: Видавництво Харківського Ордена Трудового Червоного Прапора державного у-ту імені О.М. Горького, 1962. – 176 с.: карти

Ващенко В.С. Лінгвістична географія Наддніпрянщини. Лексичні матеріали. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський держ. ун-т ім. 300–річчя возз’єднання України з Росією, 1968. – 158 с.: табл., карти

Ганудель З. Лінгвістичний атлас українських говорів Східної Словаччини:

 • Т. І. Назви страв, посуду і кухонного начиння. – Братислава: Словацьке педагогічне видавництво в Братіславі, відділ української літератури в Пряшеві, 1984. – 211 с.;
 • Т. ІІ. Ткацька лексика. – Братислава: Словацьке педагогічне видавництво в Братіславі, відділ української літератури в Пряшеві, 1989. – 183 с.;
 • Т. III. Назви будівництва і транспорту. – Прешов: Словацьке педагогічне видавництво в Братіславі, відділ української літератури в Пряшеві, 2001.– 216 с.

Ганцов В.М. Діялектологічна класифікація українських говорів. – К.: Друкарня Української Академії Наук, 1923. – 67 с. + 1 карта.

Герман К.Ф. Атлас українських говірок Північної Буковини: У 2-х т.:

 • Т. 1: Фонетика. Фонологія. – Чернівці: Час, 1995. – 410 с.;
 • Т. 2. Словозміна. Службові слова. – Чернівці: Прут, 1998. – 215 с.

Глуховцева К.Д. Лінгвістичний атлас лексики народного побуту українських східнослобожанських говірок / Відп. ред. П.Ю. Гриценко. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 183 с.

Глуховцева К.Д. Динаміка українських східнослобожанських говірок: монографія. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – 592 с.: карти

Глуховцева К.Д. Динаміка українських східнослобожанських говірок: Дис… д-ра філол. наук: 10.02.01; НАН України; Ін-т укр. мови. – К., 2006. – 410 арк. + арк. 411–569 дод.: карт.

Гороф’янюк І. Ботанічна лексика центральноподільських говірок: Матеріали до Лексичного атласу української / Відп. ред. П.Ю. Гриценко. – Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2012. – 304 с.: карти

Дзендзелiвський Й.О. Лiнгвiстичний атлас украïнських народних говорiв Закарпатськоï областi УРСР (Лексика). Частина І – ІІІ. – Ужгород: Вид-во Ужгород. держ. ун-ту, 1958, 1960, 1993.

Діалектологическая карта русскаго языка въ Европѣ / Составлена членами Московской Діалектологической Комиссіи, состоящей при Отдѣленіи русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ: Н.Н. Дурново, Н.Н. Соколовымъ и Д.Н. Ушаковымъ. Исполнена членомъ И.Р.Г. О-ва И.П. Поддубнымъ. – Изданые Императорскаго русскаго географическаго общества. – Петроградъ, 1914; Передруковано в: Атлас української мови: У 3-х т. – Т. 3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі. – К.: Наук. думка, 2001. – Х.

Діалектологічна карта східнослов’янських мов / Уклав Жилко Ф.Т. // Жилко Ф.Т. Нариси з діалектології української мови. – К.: Державне учбово-педагогічне видавництво “Радянська школа”, 1955.

Діялектологічна карта України / Уклав Ганцов В.М. // Ганцов В.М. Діялектологічна класифікація українських говорів. – К.: Друкарня Української Академії Наук, 1923. Передруковано в: Атлас української мови: У 3-х т. – Т. 3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі. – К.: Наук. думка, 2001. – VІ.

Дурново Н.Н., Соколов Н.Н., Ушаков Д.Н. Опыт диалектологической карты русского языка в Европе с приложением очерка русской диалектологии // Труды Московской диалектологической комиссии. – Вып. 5. – М., 1915.

Євтушок О.М. Атлас будівельної лексики Західного Полісся. – Рівне: Державне редакційно-видавниче підприємство, 1993. – 134 с.

Зілинський І. Географія української мови і сумежних земель // Географія українських і сумежних земель / Опрац. і зред. В. Кубійович. – Lwów; Kraków, 1938.

Зілинський І. Карта українських говорів з поясненнями в українській, польській та французькій мові [Варшава, 1933 р.] // Архів Ягеллонського університету. Фонд ІІ 619. – Спр. “Spis prac dr Jana Ziłyńskiego”. – арк. ненумер.. Передруковано в: Атлас української мови: У 3-х т. – Т. 3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі. – К.: Наук. думка, 2001. – VІІ.

Карпатский диалектологический атлас / Бернштейн С.Б., Иллич-Свитыч В.М., Клепикова Г.П., Попова Т.В., Усачева В.В. – М.: Наука, 1967. – Т. 1. – 271 с.; Т. 2. – 220 с.

Карта говорів української мови / Уклав І. Матвіяс // Атлас української мови: У 3-х т. – Т. 1. Полісся, Наддніпрянщина і суміжні землі. – К.: Наук. думка, 1984. – ІХ; Т. ІІ. Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі. – К.: Наук. думка, 1988. – С. 110; Т. 3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі. – К.: Наук. думка, 2001. – ІХ.

Карта говорів української мови / Уклав Ф.Т. Жилко // Жилко Ф.Т. Нариси з діалектології української мови. – К.: Державне учбово-педагогічне видавництво “Радянська школа”, 1955. Передруковано в: Атлас української мови: У 3-х т. – Т. 3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі. – К.: Наук. думка, 2001. – VIII.

Карта українських говорів (за І. Зілинським і Ф. Жилком) // Енциклопедія Українознавства (Перевидання в Україні) / Гол. Ред. проф. д-р В. Кубійович. – Т. 2. – Львів: Молоде життя, 1993. – С. 525. – (Наукове товариство ім. Шевченка).

Карта южно-русскихъ нарѣчий и говоровъ [Сост. въ 1871 году] / Уклав К.П. Михальчук // Михальчук К.П. Наречия, поднаречия и говоры Южной России в связи c наречиями Галичины // Труды этногр.-стат. экспедиции в Западнорус. край. – Т. 7. – Вып. 1. – СПб., 1872. Передруковано в: Атлас української мови: У 3–х т. – Т. 3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі. – К.: Наук. думка, 2001. – V.

Коць-Григорчук Л. Лінгвістично-географічне дослідження українського діялектного простору. – Нью-Йорк–Львів: Наукове товариство ім. Шевченка в Америці. – 267 с.: карти

Куриленко В.М. Атлас лексики тваринництва у поліських діалектах / Відп. ред. П.Ю. Гриценко. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. – 260 с.

Куриленко В.М., Приймак В.В. Східне Полісся (лінгвістичний та історико-археологічний аспекти): монографія. – Полтава; Глухів: ГДПУ, 2007. – 76с.

Латта В. Атлас украïнських говорів Схiдноï Словаччини / Упоряд. З. Ганудель, І. Ріпка, М. Сополига. – Bratislava: Словацьке педагогічне вид-во, 1991. – 552 с.

Лизанець П.М. Атлас лексичних мадярізмів та їх відповідників в українських говорах Закарпатської області УРСР. – Ужгород, 1976. – 328 с.

Мапа надсянського говору // Пшепюрська-Овчаренко М. Мова українців Надсяння / Вступ та редакція М. Лесів. Зібрав і до друку підготував В. Пилипович. – Перемишль: Перемиська бібліотека, 2007. – С. 211 – 212.

Мартинова Г.І. Лінгвістична географія Правобережної Черкащини. – Черкаси: Відлуння, 2000. – 265 с.: карти.

Межі Бойківщини [карта] / Уклав Зілинський І. // Зілинський І. Границі бойківського говору // Літопис Бойківщини. – Самбір, 1938. – Ч. 10. – С. 92–99; Передруковано в: Рабій-Карпинська С. Бойківські говірки. Збірник статей / Вступ та редакція М. Лесів; зібрав і до друку підготував В. Пилипович. – Перемишль: Перемиська бібліотека, 2011. – арк. ненумер.

Михальчук К.П. Наречия, поднаречия и говоры Южной России в связи c наречиями Галичины // Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западнорусский край. Юго-Западный отдел. – Т. 7. – Вып. 2. – СПб., 1877. – С. 453–512.

Назарова Т.В. Лiнгвiстичний атлас Нижньоï Прип’ятi. – К.: Наук. думка, 1985. – 136 с.

Никончук М.В. Лексичний атлас Правобережного Полісся. – К.; Житомир: Держ. картограф. фабрика, 1994. – 221 с.

Общекарпатский диалектологический атлас:

 • Вступительный выпуск. – Скопjе: МАНУ, 1987. – 184 с.;
 • Выпуск 1 / Отв. ред. чл.-кор. Академии наук МССР Р.Я. Удлер. – Кишинёв: Штиинца, 1989. – 196 с.
 • Выпуск 2. – М.: Наука, 1994. – 241 с.;
 • Выпуск 3 / Отв. ред. Я. Ригер. – Warszawa: Res Publica Press, 1991 – 184 s.
 • Выпуск 4 / Отв. ред. Я. Закревская. –Л.: Інститут українознавства, 1993. – 182 с.;
 • Выпуск 5 / Отв. ред. I. Ripka. – Bratislava: Издательство Словацкой академии наук, 1997. – 226 с.;
 • Выпуск 6 / Отв. ред. Л. Балог. – Budapest: Издательство Тинта, 2001. – 214 с.;
 • Выпуск 7 / Отв. ред. Д. Петрович. – Белград, Нови сад, 2003. – 188 с.;
 • Указатели / Под ред. Януша А. Ригера. – Kraków, 2012. – 213 s.

Общеславянский лингвистический атлас:

Серия фонетико-грамматическая

 • Выпуск 1. Рефлексы *ě / Под общ. ред. В. В. Иванова. – Белград, 1988. – 164 с.
 • Выпуск 2а. Рефлексы *ę / Гл. ред. В. В. Иванов. – М.: Наука, 1990. – 176 с.
 • Выпуск 2б. Рефлексы *ǫ. – Wrocław; Warszawa; Kraków, 1990. – 125 с.
 • Выпуск 3. Рефлексы *ьr, *ъr, *ьl, *ъl / Под ред. Я. Басары и др. – Warszawa, 1994. – 164 с.
 • Выпуск 4а. Рефлексы *ъ, *ь / Отв. ред. Д. Брозович. – Загреб, 2006. – 162 с.
 • Выпуск 4б. Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные. – Скопjе, 2003. – 148 с.
 • Выпуск 5. Рефлексы *о / Отв. ред. Т.И. Вендина, Л.Э. Калнынь. – М.: ИРЯ РАН, 2008. – 161 с.
 • Выпуск 6. Рефлексы *e / Отв. ред. Т.И. Вендина, Л.Э. Калнынь. – М.: ИРЯ РАН, 2011. – 183 с.

Серия лексико-словообразовательная

 • Выпуск 1. Животный мир / Гл. ред Р.И. Аванесов. – М.: Наука, 1988. – 188 с.
 • Выпуск 2. Животноводство / Под ред. Я. Басары и др. – Warszawa, 2000. – 192 с.
 • Выпуск 3. Растительный мир / Гл. ред. А.И. Подлужный. – Минск, 2000. – 162 с.
 • Выпуск 4. Сельское хозяйство / Под ред. А. Ференчиковой и др. – Братислава, 2012. – 266 с.
 • Выпуск 6. Домашнее хозяйство и приготовление пищи / Отв. ред. Т.И. Вендина. – М.: ИРЯ РАН, 2007. – 192 с.
 • Выпуск 8. Профессии и общественная жизнь / Под ред. Я. Басары и Я. Сятковского. – Warszawa, 2003. – 192 с.
 • Выпуск 9. Человек / Под ред. Я. Сятковского и Я. Ваняковой. – Kraków, 2009. – 218 с.

Омельковець Р.С. Атлас західнополіських назв лікарських рослин. – Луцьк: Вежа, 2003. – 132 с.

Омельковець Р.С. Номінація лікарський рослин в українському західнополіському говорі: дис… канд. філол. наук: 10.02.01. – Луцьк, 2004. – 480 с.

Онишкевич М.М. Атлас надсянського говору (рукопис; зберігається у автора)

Зінчук Р.С. Атлас словозміни іменників у західнополіських говірках. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т філол. та журналістики, Ономаст.-діалектол. центр, 2010. – 162 с.

Сабадош І.В. Атлас ботанічної лексики української мови. – Ужгород: Ужгородський держ. ун-т, 1999. – 103 с.

Скорофатова А.О. Атлас назв корисних рослин в українських східнослобожанських говірках. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 316 с.

Тищенко Т.М. Атлас сільськогосподарської лексики подільсько-середньонаддніпрянської межі // Подільсько-середньонаддніпрянське суміжжя у світлі ізоглос: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. – К., 2003 (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова).

Чирук Л. Атлас ентомологічної лексики Західного Полісся. – Луцьк: РВВ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – 150 с.

Щербина Т. Ареалогія середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя. – Черкаси: Видавець Андрощук П.С., 2009. – 348 с.: карти.

Щербина Т.В. Середньонаддніпрянсько-степове діалектне порубіжжя у світлі ізоглос: дис… канд. філол. наук: 10.02.01. – Інститут української мови НАН України. – К., 2003. – 341 с.

Rieger J. A Lexical Atlas of the Hutsul Dialects of the Ukrainian Language / Compiled and Edited from the Fieldnotes of Jan Janów and His Students by Janusz A. Rieger. – Warszaw: Semper, 1996. – 390 s.

Atlas gwar bojkowskich / Pod kier. J. Riegera. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź: PAN, 1980 –1991. – T. I–VII.

Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. – Wrocław etc. – T. I / Red. S. Glinka, A. Obrębska-Jabłońska, J. Siatkowski, 1980. – 230 s.; T. II. – 1989; T. III. – Wrocław 1980–1993; [Т. IV w przygotowaniu]; Т. V, Cz. 1–4 / Red. I. Maryniakowa (kolejna część w przygotowaniu). – Warszawa, 1995–2002.

Atlas Linguarum Europae:

 • Atlas Linguarum Europae: Introduction, Assen: Van Gorcum, 1975.
 • Atlas Linguarum Europae: Premier Questionnaire, Assen: Van Gorcum, 1976.
 • Atlas Linguarum Europae: Second Questionnaire, Assen: Van Gorcum, 1979.
 • Atlas Linguarum Europae, volume I: premier fascicule, cartes et commentaires, Assen: Van Gorcum, 1983.
 • Atlas Linguarum Europae, volume I: deuxième fascicule, cartes et commentaires, Assen / Maastricht: Van Gorcum, 1986.
 • Atlas Linguarum Europae, volume I: troisième fascicule, cartes et commentaires, Assen: Van Gorcum, 1988.

Czyżewski F. Atlas gwar polskich i ukraińskich okolic Włodawy / Prace Slawistyczne UMCS. Nr. 3. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1986. – 230 s.

Karpacki atlas dialektologiczny. Indeksy / Рod red. Janusza A. Riegera. – Kraków: Instytut jęz. polskiego PAN, 2012. – 213 s.

Rieger J. Indeks wyrazów do Atlasu językowego dawnej Łemkowszczyzny Z. Stiebera. – Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1966. – 14 s.

Stiеber Z. Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny. Z. I – VII. – Łódź, 1956–1964.

Tarnacki J. Studia porównawcze nad geografią wyrazów (Polesie – Mazowsze). – Warszawa: Fundusz Kult. Narodowej, 1939. – 101 s. + 95 tabl.