Колишні співробітники

БІДНОШИЯ Юрій Іванович

у відділі діалектології з 1991 р. до 1995 р. працював старшим лаборантом, 1995–1996 рр. – аспірант відділу діалектології. У 2004 поновився в аспірантурі у відділі діалектології Інституту української мови НАНУ і з 2006 до 2012 рр. працював в Інституті на посаді молодшого наукового співробітника.

Основні праці:

 • Говірки Чорнобильської зони: Тексти / Упоряд: Гриценко П. Ю. та інші. К.: Довіра, 1996 (співавтор).
 • Говірка села Машеве Чорнобильського району. – К.: Довіра, 2003 – Ч. 1: Тексти / Уклад.: Ю. І. Бідношия, Л.В.Дика та ін.
 • Говірка села Машеве Чорнобильського району. – К.: Довіра, 2003 – Ч. 3: Матеріали до Лексичного атласу української мови / Уклад.: Ю. І. Бідношия та ін.
 • Говірка села Машеве Чорнобильського району. 4. Матеріали до Поліського етнолінгвістичного атласу / уклад.: Бідношия Ю. І. та ін. – К.: Довіра, 2005.
 • Говірки Бориспільщини: Сучасні діалектні тексти та пам’ятки мови. – К.: Інститут української мови НАНУ, 2008. – 480 с. (у співавторстві з Л.В. Дикою).

ВАРЧЕНКО Іван Олексійович

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник; у відділі діалектології працював з 1953 р. до 1981 р.

Варченко І.О. досліджував проблеми української діалектології та лінгвогеографії, зокрема фонетики і фонології середньонаддніпрянського діалекту; брав участь у підготовці емпіричної бази Атласу української мови; здійснив ряд експедицій у різні регіони України; координував роботу кафедр вузів України що­до обстеження говірок за програмою Атласу української мови, брав участь у розробленні засад картографування мовного матеріалу, розробив методику статистичної оцінки діалектних даних.

Основні праці:

 • Атлас української мови. – Т. 1. – К., 1984 (автор 42 карт та коментарів до них, написав розділ вступу “Фонетична транскрипція. Матеріали АУМ”; упорядкував мережу та виготовив бланківку-основу 1 та 3 томів атласу); т. 3. – К., 2001 (член редакційної колегії; автор 12 карт та коментарів до них І частини, 20 карт та коментарів до них ІІ частини).
 • Лубенські говірки і діалектна суміжність (Фонетичні риси протягом трьох століть). – К., 1963.
 • Фонетичні контакти східнослов’янських мов у лінгвогеографічному висвітленні // Праці ХІІ Республіканської діалектологічної наради. – К., 1970. – С. 184–194.

ВОРОНИЧ Ганна Василівна

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник; у відділі діалектології працювала з 1980 р. до 2001 р.

Основні праці:

 • Східнополісько-закарпатські граматичні ізоглоси. – К., 1991.
 • Генеза середньонаддніпрянського говору в лінгвогеографічному аспекті. – К., 2000.
 • Говірка села Машеве Чорнобильського району. 2. Тексти/ уклад.: Воронич Г. В., Москаленко Л. А., Пономар Л. Г. – К.: Довіра, 2003.
 • Говірка села Машеве Чорнобильського району. Матеріали до Лексичного атласу української мови/ Укл. Ю.І.Бідношия, Г.В.Воронич, Л.В.Дика, Л.А.Москаленко, Л.Г.Пономар. – К., 2003.

ДОВГОПОЛ Ніна Федорівна

молодший науковий співробітник, у відділі діалектології працювала з 1955 р. до 1981 р.; брала участь у підготовці емпіричної бази Атласу української мови та української частини Загальнослов’янського лінгвістичного атласу.

Основні праці:

 • Атлас української мови. – Т. 1. – К., 1984; Т. 3. – К., 2001 (співавтор).
 • Поліська нижньонаддеснянська говірка с. Пухівки // Діалектологічний бюлетень. – Вип. ІХ. – К., 1961. – С. 85–96.
 • Говори української мови. Збірник текстів. – К., 1977 (співупорядник).

ДИКА Людмила Василівна

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник; у відділі діалектології працювала з 1991 р. до 2008 р., з 2001 до 2008 – учений секретар відділу діалектології. Дика Л.В. досліджує український діалектний словотвір, чорнобильські та бориспільські говірки.

Основні праці:

 • Говірки Чорнорбильської зони. Тексти / Упоряд. П.Ю.Гриценко, Н.П.Прилипко, О.А.Малахівська, Л.А.Москаленко, Л.Г.Анісімова, Ю.І.Бідношия, С.П.Гриценко, Л.В.Дика, М.В.Поістогова, Л.В.Рябець. – К., 1996. – 358 с.
 • Говірка села Машеве Чорнобильського району. Частина перша / Укл. Ю.І.Бідношия, Л.В.Дика. – К., 2003. – 460 с.
 • Говірка села Машеве Чорнобильського району. Матеріали до Лексичного атласу української мови/ Укл. Ю.І.Бідношия, Г.В.Воронич, Л.В.Дика, Л.А.Москаленко, Л.Г.Пономар. – К., 2003.
 • Форма люде в українських говірках // Західнополіський діалект у загальноукраїнському та всеслов’янському контекстах. – Вип. 4. – Луцьк, 2007. – С. 89 – 96.
 • До питання про функціонування суфіксів -ище, -исько в говірках української мови // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Зб. наук. праць. – Вип. 3. Кн. 2. – К., 2008. – С. 45–51.
 • Говірки Бориспільщини: Сучасні діалектні тексти та пам’ятки мови. – К.: Інститут української мови НАНУ, 2008. – 480 с. (у співавторстві з Ю.І. Бідношиєю).

ЖЕЛЕЗНЯК Микола Григорович

кандидат філологічних наук, у відділі діалектології працював молодшим науковим співробітником з 1987 р. до 1990 р.

Основні праці:

 • Деякі особливості та результати міжрівневої взаємодії у східнополіських говірках української мови // Семасіологія і словотвір. – К., 1989. – С. 179–184.
 • Семантико-синтаксичні особливості складних прийменників в українських говірках // Мовознавство. – 1989. – № 6. – С. 27–34.
 • Синтаксеми для вираження приблизної кількості в українських східнополіських говірках // Дослідження з української діалектології. – К., 1991. – С. 53–61.

ЖИЛКО Федот Трохимович

доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу діалектології з 1950 р. до 1973 р.

Жилко Ф.Т. досліджував теоретичні проблеми української діалектології та лінгвогеографії, фонології і фонетики української мови; уклав карту українських говорів (1955), хрестоматію “Говори української мови” (К., 1977); підготував програму з української діалектології для вищих навчальних закладів, розробив новаторську концепцію, проспект Атласу української мови, визначив теоретичні засади картографічної презентації мовних явищ, підготував Програму для збирання матеріалів до Атласу української мови (у співавторстві). Жилко Ф.Т. упродовж 1948–1973 рр. керував створенням Атласу української мови.

Основні праці:

 • Атлас української мови. – Т. 1. – К., 1981 ( автор 41 карти та коментарів до них); т. 2. – К., 1988 (автор 20 карт та коментарів до них); т. 3. – К., 2001 (член редакційної колегії). Жилко Ф.Т. брав участь у створенні теоретичної та емпіричної бази Атласу, координував діалектологічні дослідження в Україні.
 • Некоторые вопросы картографирования в национальных атласах славянских языков // Советское славяноведение. – М., 1975. – № 3.
 • Проблемы региональных атласов славянских языков // Советское славяноведение. – 1976. – № 3.
 • Ареальні системи української мови // Мовознавство. – 1990. – № 4.
 • Нариси з діалектології української мови. – К., 1955; 2-е видання – К., 1966.

ЗАЛЕСЬКИЙ Антін Миколайович

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник; у відділі діалектології працював з 1968 р. до 1989 р. Залеський А.М. вивчав проблеми типології діалектних фонологічних систем, історичної фонетики української мови, її лінгвістичної географії. брав участь у підготовці емпіричної бази Атласу української мови, здійснив записи діалектного мовлення багатьох українських говірок, керував підготовкою і був співукладачем книги діалектних текстів “Говори української мови” (К., 1977).

Основні праці:

 • Атлас української мови. – Т. 1. – К., 1981 (член редакційної колегії, автор 26 карт та коментарів до них); т. 2. – К., 1988; (член редакційної колегії, автор 16 карт та коментарів до них); т. 3. – К., 2001 (член редакційної колегії; редактор тому; автор 12 карт та коментарів до них; написав вступ до 3-го тому Атласу української мови).
 • Вокалізм південно-західних говорів української мови. – К., 1973.
 • Фонологическое описание говора для ОЛА // Совещание по ОЛА. Тезисы докладов. – Воронеж, 1974. – С. 37–41.
 • Говірки Київського Полісся // Київське Полісся (етнографічне дослідження). – К., 1989. – С. 41–75.

ІЩЕНКО Олександр Сергійович

кандидат філологічних наук, науковий співробітник; у відділі діалектології працював з 2008 р. до 2015 р.

Основні праці:

КАЦІМОН Ольга Анатоліївна

кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник; у відділі діалектології працювала з 2012 р. до 2014 р.

Основні праці:

 • Загальні уваги до граматик української мови С. Смаль-Стоцького і Ф. Ґартнера (1893, 1907, 1914 рр.) // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна” /Відп. за випуск Ковальчук І. В. – Острог: Видавництво „Острозька академія”. – 2013. – Вип. 5. – С. 142–145.
 • „Граматика української мови” (1921) В. Сімовича як джерело діалекто­логічних студій // Мовознавчий вісник: Зб. наук. пр. / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси, 2013. – Вип. 16–17. – С. 75–82.
 • Ідеологічні конотації запозиченої лексики в український словниках слів іншомовного походження // Діалог славістів на початку ХХІ століття: Тези доповідей учасників Міжнародного наукового симпозіуму (Клуж-Напока, Румунія, 24–26 травня 2013 р.). – Cluj-Napoca, 2013. – С. 32–33.
 • Становлення і розвиток українського мовознавства на Буковині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Функциональная лингвистика: сб. науч. работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч. ред. А. Н. Рудяков. – № 5. – Симферополь, 2013. – С. 159–162.

МАЛАХІВСЬКА Ольга Антонівна

науковий співробітник відділу діалектології; у відділі діалектології працювала з 1991 р. до 2010 р.; брала участь у підготовці емпіричної бази Атласу української мови, української частини Загальнослов’янського лінгвістичного атласу та створенні українського діалектного фонофонду. За індивідуальною програмою обстежила східнополіський діалект.

Основні праці:

 • Лексика середньополіських говірок як об’єкт ономасіологічного вивчення. Назви рослин. Злакові. Назви городніх рослин. // Говірки Чорнобильської зони. Системний опис. К.: Довіра, 1999. – С.109–134, 262–270.
 • Засідання Міжнародної комісії Загальнослов’янського лінгвістичного атласу в НАН України // Українська мова. – № 1. – 2002. – С. 116–118 (хроніка).
 • Український діалектний фонофонд. – К., 2004 (у співавторстві з Гриценком П.Ю., Поістоговою М.В.).

МАТВІЯС Іван Григорович

доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник; у відділі діалектології працював з 1955 р. до 1987 р., 1976–1987 рр – завідувач сектора діалектології та ономастики. Матвіяс І. Г. брав участь у розробці засад картографування мовного матеріалу,  розробив інструкцію для картографування, здійснив ареалогічну інтерпретацію карт. Вивчає проблеми ареальної диференціації української мови, її відношення до літературної мови; уклав карту діалектного членування українського мовного простору.

Основні праці:

 • Атлас української мови. – Т. 1. – К., 1981 (автор 57 карт та коментарів до них; написав розділи вступу “АУМ – Загальнонаціональний лінгвістичний атлас. Завдання, програма, територія, побудова атласу”, “Зовнішнє оформлення карт. Легенди і коментарі”; підготував список картографованих слів; голова редакційної колегії); т. 2. – К., 1988; (голова редакційної колегії); т. 3. – К., 2001 (автор 45 карт та коментарів до них 1-ої частини, 32 карт та коментарів до них 2-ої частини; написав вступ до 4-ої частини; підготував список картографованих слів у 1-ій і 2-ій частинах; голова редакційної колегії.).
 • Українська літературна мова і територіальні діалекти в їх взаємодії на різних історичних етапах. – К., 1977.
 • Структурні рівні українських говорів. – К., 1985.
 • Українська мова і її говори. – К., 1990.
 • Варіанти літературних мов. – К., 1994.

МАРЧУК Ніна Йосипівна

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник; у відділі діалектології працювала з 1960 р. до 1986 р. Марчук Н.Й. досліджувала проблеми української діалектології та слов’янської лінгвогеографії, граматики української літературної мови; здійснила записи діалектного мовлення у багатьох говірках, брала участь у підготовці емпіричної бази Атласу української мови. З 1977р. – член Міжнародної картографічної групи Загальнослов’янського лінгвістичного атласу, брала участь у засіданнях Міжнародної комісії Загальнослов’янського лінгвістичного атласу.

Основні праці:

 • Атлас української мови. – Т. 1. – К., 1981 (відповідальний секретар редакційної колегії; автор 28 карт та коментарів до них; упорядкувала алфавітний покажчик до списку населених пунктів); т. 2. – К., 1988; (відповідальний секретар редакційної колегії); т. 3. – К., 2001 (член редакційної колегії; автор 26 карт та коментарів до них 1-ї частини; 24 карт та коментарів до них 2-ї частини).
 • Типи дієвідмінювання в українських поліських говорах // Структура українських говорів. – К., 1982.
 • Система дієслівної словозміни // Фонетична, морфологічна і лексична система українських говорів. – К., 1983.
 • Принципи і способи номінації ожини (Rubus caesinsz) в говорах слов’янських мов // Структурні рівні українських говорів. – К., 1983.
 • Дієслова на позначення крику тварин у говорах слов’янських мов // Лексика української мови в її зв’язках з сусідніми слов’янськими і неслов’янськими мовами. Тези доповідей. – Ужгород, 1982.

МИХАЙЛЕНКО Владислав Миколайович

кандидат філологічних наук, у відділі діалектології працював молодшим науковим співробітником з 2001 р. до 2003 р.; досліджує середньонаддніпрянсько-поліське діалектне суміжжя.

Основні праці:

 • Динаміка рефлексації *е на території середньонад дніпрянсь­ко-поліського діалектного суміжжя за 50-т років XX ст. // Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – № 7. – Житомир, 2001. – С. 12–20.
 • Динаміка рефлексації *о в наголошеному складі на території середньонаддніпрянсько-поліського діалектного суміжжя // Вісник Луганського держпедуніверситету імені Тараса Шевченка. – Луганськ. – 2001. – № 12. – С. 61–67.
 • Динаміка середньонаддніпрянсько-поліського діалектного суміжжя у світлі ізофон: Автореферат дисертації … канд. філолог. наук (спеціальність 10.02.01 – українська мова). – Київ, 2002.

МОГИЛА Оксана Андріївна

кандидат філологічних наук, у відділі діалектології працювала науковим співробітником з 1976 р. до 1987 р.; досліджує діалектну лексику в загальнослов’янському контексті.

Основні праці:

 • Міфологічні мотиви у метеорологічній лексиці українських говорів // Українське мовознавство. – Вип. 20. – К., 1993.
 • Українсько-польські лексико-семантичні паралелі в метеорологічній лексиці української мови // Slavia orientalis. Roczn. XLIV. № 2. – Kraków, 1995.

МОСКАЛЕНКО Лілія Анатоліївна

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник; у відділі діалектології працювала до 1999 р.; досліджує діалектну лексику.

Основні праці:

 • Говірка села Машеве Чорнобильського району. 2. Тексти/ уклад.: Воронич Г. В., Москаленко Л. А., Пономар Л. Г. – К.: Довіра, 2003.
 • Говірка села Машеве Чорнобильського району. Матеріали до Лексичного атласу української мови/ Укл. Ю.І.Бідношия, Г.В.Воронич, Л.В.Дика, Л.А.Москаленко, Л.Г.Пономар. – К., 2003.

НАЗАРОВА Тетяна Вікторівна

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник; у відділі діалектології працювала з 1957 р., у 1973 р. – 1976 р. керувала групою діалектології. Назарова Т.В. брала участь у розробленні концепції та підготовці емпіричної бази Атласу української мови, здійснила записи діалектного мовлення багатьох українських говірок. Розробила принципи синтезу інформації про фонетичні й фонологічні рівні українських діалектів, підготувала узагальнювальні карти про структуру вокалізму і консонантизму в українських діалектах.

Основні праці:

 • Атлас української мови. – Т. 1. – К., 1981 (автор 64 карт та коментарів до них; написала розділи вступу “Лінгвогеографічні дослідження в українському мовознавстві”, “Засади картографування АУМ”, “Типологія карт АУМ”; член редакційної колегії); т. 2. – К., 1988; (автор 1 карти та коментарю до неї; член редакційної колегії); т. 3. – К., 2001 (автор 14 карт та коментарів до них 1-ї частини, 45 карт та коментарів до них 2-ї частини, 50 карт та коментарів до них 3-ї частини; написала вступ та підготувала список картографованих слів до 3-ї частини; член редакційної колегії).
 • Українські говірки на Далекому Сході // Мовознавство. – 1967. – № 2.
 • Современное состояние и перспективы развития украинской диалектологии // Вопросы языкознания. – К., 1968. – № 5.
 • Лінгвістичний атлас Нижньої Прип’яті. – К., 1985.

НИКОНЧУК Олександр Миколайович

кандидат філологічних наук, у відділі діалектології працював науковим співробітником з 1987 р. до 1991 р.; досліджував діалектну лексику Середнього Полісся.

Основні праці:

 • Транспортна лексика Правобережного Полісся в системі східнослов’янських мов. – К., 1990 (у співавторстві).
 • Будівельна лексика Правобережного Полісся в лексико-семантичній системі східнослов’янських мов. – К., 1990 (у співавторстві).
 • Ендемічна лексика Житомирщини: методологічні рекомендації для вчителів. – Житомир, 1989 (у співавторстві).

НІБАК Інна Анатоліївна

у відділі діалектології працювала молодшим науковим співробітником з 2007 р. до 2012 р.

Основні праці:

 • Архаїчні елементи в обрядовій лексиці середньозакарпатських говірок (на матеріалі говірок Свалявщини) // Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 119–121.
 • Зі спостережень над обрядовою лексикою середньозакарпатських говірок (на матеріалі говірок Свалявщини) // Студії з україністики. Збірник наукових праць. Випуск XII. – Київ, 2012. – С. 202–212.
 • Концепт «смерть» в среднезакарпатских говорах Свалявщины // Актуальные проблемы русской диалектологии: Тезисы докладов Международной конференции 27–28 октября 2012 г. – М.: Институт русского языка им. В. В.  Виноградова РАН, 2012. – С. 125–127.

ПОНОМАР Людмила Григорівна

у відділі діалектології працювала молодшим науковим співробітником до 1997 р.

Основні праці:

 • Народний одяг Правобережного Полісся середини ХІХ – середини ХХ століть (Історико-етнографічний атлас. Словник). – К.: Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, 2008.
 • Говірка села Машеве Чорнобильського району. 2. Тексти/ уклад.: Воронич Г. В., Москаленко Л. А., Пономар Л. Г. – К.: Довіра, 2003.

ПРИЛИПКО Надія Павлівна

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник; у відділі діалектології працювала з 1961 р. до 1999 р. Опрацьовувала проблеми української діалектології та лінгвогеографії, брала участь у підготовці емпіричної бази Атласу української мови, української частини Загальнослов’янського лінгвістичного атласу та створенні українського діалектного фонофонду; узагальнила матеріали та теоретичні висновки Атласу української мови у розділах колективних монографій та низці статей; вона є співукладачем книги діалектних текстів

Основні праці:

 • Атлас української мови. – Т. 1. – К., 1981 (автор 26 карт та коментарів до них; член редакційної колегії); т. 2. – К., 1988; (член редакційної колегії); т. 3. – К., 2001 (автор 16 карт та коментарів до них 1-ї частини, 10 карт та коментарів до них 2-ї частини; упорядкувала списки населених пунктів мережі 1 і 2-ї частин та алфавітний покажчик до них; відповідальний секретар редакційної колегії).
 • Вигуки, якими кличуть та відганяють свійських птахів (ареальна характеристика та генеза) // Українська діалектна лексика. – К., 1987.
 • Із спостережень над структурою та словозміною прикметників: ступені порівняння. Словозміна числівників. Структура і ґенеза прислівників. До характеристики складу й прийомів творення вигуків // Говірки Чорнобильської зони. Системний опис. – К., 1999.

СИМОНЕНКО Ігор Володимирович

кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник; у відділі діалектології працював з 2012 р. до 2018 р. Основні праці:

 • Творення присвійних прикметників у східнополіському діалекті / Ігор Володимирович Симоненко / Діалекти у синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст [тези доповідей Міжнародної наукової конференції]. – К., 2014. – С. 438-441.
 • Східнополіські ад’єктиви у «Словнику поліських говорів» П.С. Лисенка / Ігор Володимирович Симоненко // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Філологічні науки: Кн. 2. – Ніжин, 2013. – С. 235-237.

СІРУК Олена Борисівна

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник; у відділі діалектології працювала з 2008 р. до 2010 р.

Основні праці:

 • Загальномовний і спеціалізований тезауруси: порівняльний аналіз // Українське мовознавство: Міжвідомчий науковий збірник. – Вип. 39. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. – С. 100 – 107.
 • Non-Technical Computer Thesaurus versus Specialized Computer Thesaurus // Metalanguage and Encoding Scheme Design for Digital Lexicography. Innovative Solutions for Lexical Entry Design in Slavic Lexicography. MONDILEX Third Open Workshop. Bratislava, L’.Štúr Institute of Linguistics, 2009, pp. 177–182.
 • Загальномовний і спеціалізований тезауруси: порівняльний аналіз // Українське мовознавство: Міжвідомчий науковий збірник. – Вип. 39. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. – С. 100 – 107.

ТУРЧИН Євгенія Дем’янівна

кандидат філологічних наук, науковий співробітник; у відділі діалектології працювала з 1991 до 1993 р., досліджувала діалектну лексику.

Основні праці:

 • Словник села Тилич на Лемківщині. – Львів, 2011.

ФРАНКО Зіновія Тарасівна

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник.

Автор понад 200 наукових, публіцистичних праць. Найповніше проявила себе як франкознавець, ономаст, знавець історії української літературної мови, лінгвостиліст. Здійснила попереднє редагування і підготовку до видання «Словника бойківських говірок» М.Й. Онишкевича.

Основні праці:

 • Засоби мовної майстерності лірики Т.Шевченка періоду заслання // Джерела мовної майстерності Т.Г.Шевченка. – К., 1964. – С. 76-98.
 • У спектрі засобів майстерності філософських поем Каменяра // Українське літературознавство: Іван Франко. Статті і матеріали. – К., 1969. – Вип. 7. – С. 91–98.
 • Системно-ареальна характеристика гідронімів України // Мовознавство. – 1978. – № 5. – С. 41–47.
 • Відбиття діалектних рис в українській гідронімії // Структура українських говорів / Відп. ред І.Г. Матвіяс. – К., 1982. – С. 192–199.
 • Франко як мовознавець // Мовознавство. – 1986. – № 4. – С. 33–41.
 • Варіантність чи територіальна відмінність української літературної мови // Українська історична та діалектна лексика: Зб. наук. праць. – К., 1995. – Вип. 2. – С. 169–178.

Про неї:

Зеновія Франко (1925–1991): Статті. Спогади. Матеріали. – Львів, 2003. – 368 с.

ХОЛОДЬОН Олена Миколаївна

кандидат філологічних наук, у відділі діалектології працювала молодшим науковим співробітником від 2012 до  2021 р.

Основні праці:

ЧЕМЕРКІН Сергій Григорович

кандидат філологічних наук, у відділі діалектології працював молодшим науковим співробітником до 1996 р.

Основні праці:

 • Проблема норми у нелінійній організації тексту в інтернет-комунікації // Соціолінгвістичні студії. – К., 2010. – С. 197–200.
 • Нелінійна організація тексту в Інтернеті: стан і перспективи // Сьогодення українського мовного середовища. Вип. 2. – К., 2010. – С. 153–157.
 • До питання про порушення мовної норми в Інтернеті // Наукові записки. Серія «Філологічна». Вип. 17. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2010. – С. 405–410.
 • Матеріали до словника нових слів і значень (слова з прикладкою Інтернет) // Лексикографічний бюлетень. – 2009. – Вип. 18. – С. 191–212.

ЧЕШКО ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА

аспірантка відділу, молодший науковий співробітник до 2016 р.

Основні праці:

 • Квантитативні прислівники в говірках Чернігівської області // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г.В. Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя. – 2013. – Книга – с. 248-250.
 • Локативні прислівники у східнополіських говірках // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. Ред. Проф. Г.В. Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя. – 2014. – Книга 4
 • Прислівники на позначення понять ‘доба’, ‘рік’ в східнополіському говорі // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур:  Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. Випуск 24. – К.: Освіта України, 2014. – с. 199-205.
 • Ступенювання прислівників у східнополіських говірках // Мова і культара. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т.2. – С. 334-340.
 • Лексико-семантическая структура наречий с деминутивными суффиксами в восточнополесском диалекте// Язык и личность: различные аспекты исследования: материалы Междунар. науч. конф. молодых ученых, Саранск, 9-12 октября 2014 г. / редкол.: О.Л. Арискина, Е.А. Дрянгина [и др.]. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2014. – 416 с. – С. 398-403.
 • Наречия, производные от имен числительных, в украинском восточнополесском диалекте // Славянский альманах 2015. Вып. 3– 4. — М.: Индрик, 2015. – С. 402-409.