Напрями досліджень

  1. Теоретичний

Написання наукових статей, монографій із проблем сучасного термінознавства, зокрема семантичної структури, природи та генези терміна, когнітивних механізмів термінотворення й формування наукових понять, шляхів поповнення галузевих терміносистем, а також систематизування, упорядкування та стандартизування наукової термінології. У зв’язку з цим стають актуальними дослідження основних етапів (періодів) становлення термінологічних когнітосфер, що дає можливість з’ясувати час появи тих чи тих галузей знань, простежити історію розвитку різних терміносистем, процесів номінації спеціальних понять, лексико-семантичні та структурно-граматичні особливості термінів.

У групі досліджують: військову (Н. О. Яценко), лінгвістичну (І. Ю. Шкіцька, І. А. Казимирова, О. І. Васецька, О. О. Коляденко), психологічну (О. О. Коляденко) термінологію.

Теоретичні здобутки співробітників групи знайшли відображення в монографіях: Симоненко Л. О. «Формування української біологічної термінології» (К., 1991); Туровська Л. В. «Військові звання та посади в Україні: історико-генетичний аспект вивчення української військової термінології» (К., 2005 р.); Яценко Н. О. «Формування назв військового одягу в українській мові» (К., 2009 р.); Халіновська Л. А. «Українська авіаційна термінологія: формування і функціонування» (К., 2017 р.); Чернобров Ю. А. «Історія синтаксичних термінів української мови: ХІХ – перша половина ХХ ст.» (К., 2019 р.).

  1. Практичний

Укладання та редагування галузевих словників: «Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина» (за ред. Л. О. Симоненко; К., 1996 р.), «Українсько-російський словник наукової термінології» (укладачі: М. П. Годована, В. С. Марченко, О. І. Нечитайло, Л. О. Симоненко, Є. Д. Турчин, Л. К. Часник, Н. І. Шило; заг. ред. Л. О. Симоненко; К., 2004 р.). Новітня лексика знайшла відображення у виданні «Нові слова та значення. Словник» (укладачі Л. В. Туровська, Л. М. Василькова, ред.-лексикограф Л. О. Симоненко; 2009 р.). У відділі вийшли також «Словник назв професій за видом діяльності» (укл. М. П. Годована, ред. Л. В. Туровська; К., 2009 р.) та «Словник української біологічної термінології» (укладачі: Л. М. Василькова, М. П. Годована, Л. В. Туровська, Н. О. Яценко; ред. Л. О. Симоненко; К., 2012 р.), «Слов’янське термінознавство: бібліографічний покажчик» (укладачі: І. А. Казимирова, Л. В. Туровська, Н. О. Яценко; Луцьк, 2016 р.), «Покажчик українських авіаційних термінів» (укладач Л. А. Халіновська; 2016 р., електронний варіант).

Сьогодні співробітники групи завершують роботу над «Словником української суспільно-політичної лексики доби Незалежності України» (Л. В. Туровська, Н. О. Яценко, Л. А. Халіновська, О. І. Васецька; редактор – І. А. Казимирова), монографії «Динаміка складу, семантики, функцій української суспільно-політичної термінології кінця ХХ – початку ХХІ ст.» (Л. В. Туровська, І. А. Казимирова, Н. О. Яценко, Л. А. Халіновська, О. О. Коляденко). Розпочато роботу над укладанням «Історичного словника лінгвістичних термінів» (усі співробітники групи).

Загалом відредаговано понад 20 різногалузевих словників: «Російсько-український будівельний словник» (К., 1994 р.), «Російсько-український словник для працівників цукрової промисловості» (К., 1996 р.), «Тлумачний словник з енергетики» (К., 1999 р.), «Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з екології» (Х., 2000 р.), «Словник-довідник термінів судової медицини» (К., 2001 р.), «Англо-український та українсько-англійський словник зварювальної термінології» (К., 2005 р.), «Словник термінів інформаційних систем і технологій» (К., 2008 р.) – ред.-лексикограф Л. О. Симоненко; «Ілюстрований медичний словник Дорланда» у 2-х томах (українсько-англійський та українсько-англійський, співредактори Л. О. Симоненко, Л. В. Туровська; Л., 2003, 2007 р.).