Шановні відвідувачі! Сайт працює в тестовому режимі
Шановні відвідувачі! Сайт працює в тестовому режимі

Напрями досліджень

Робота у відділі ведеться у таких напрямах:

1. Теоретичний

Передбачає написання наукових статей, монографій із проблем сучасного термінознавства, зокрема семантичної структури, природи та генези терміна, когнітивних механізмів термінотворення й формування наукових понять, шляхів поповнення галузевих терміносистем, а також систематизації, упорядкування та стандартизації наукової термінології. У зв’язку з цим стають актуальними дослідження основних етапів (періодів) становлення термінологічних когнітосфер, що дає можливість з’ясувати час появи тих чи тих галузей знань, простежити історію розвитку різних терміносистем, процес номінації спеціальних понять, лексико-семантичні та структурно-граматичні особливості термінів.

У відділі досліджується термінологія: мистецтвознавча (В. Л. Іващенко), біологічна (Л. О. Симоненко), геологічна (М. П. Годована), військова (Л. В. Туровська, Н. О. Яценко), лінгвістична (І. А. Казимирова), юридична, зокрема термінологія кримінального права (Л. М. Василькова), авіаційна (Л. А. Халіновська); вивчається проблема історії термінотворення та термінографічного опрацювання спеціальної лексики (О. А. Іванова). В. Л. Іващенко у контексті загальнотеоретичних проблем когнітивної лінгвістики й термінознавства розробляє теоретичні положення нового напряму лінгвістичних досліджень – когнітивної термінології.

Теоретичні здобутки співробітників відділу знайшли відображення в монографіях: Симоненко Л. О. “Формування української біологічної термінології” (К., 1991); Туровська Л. В. “Військові звання та посади в Україні: історико-генетичний аспект вивчення української військової термінології” (К., 2005); Іващенко В. Л. “Концептуальна репрезентація фрагментів знання в науково-мистецькій картині світу (на матеріалі української мистецтвознавчої термінології)” (К., 2006); Яценко Н. О. “Формування назв військового одягу в українській мові” (К., 2009).

Опубліковано низку статей з актуальних питань термінознавства та термінографічної практики в Україні.

В. Л. Іващенко працює над міжвідділівським проектом – монографією “Енантіосемія в концептопросторі української мови” (у співпраці з Т. О. Федоренко, к.філол.н., с.наук.сп. відділу лексикології та лексикографії).

2. Практичний

Передбачає укладання та редагування галузевих словників. Уперше в українській лексикографії побачив світ “Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина” (за ред. Л. О. Симоненко, 1996), “Українсько-російський словник наукової термінології” (укладачі: М. П. Годована, В. С. Марченко, О. І. Нечитайло, Л. О. Симоненко, Є. Д. Турчин, Л. К. Часник, Н. І. Шило; заг. ред. Л. О. Симоненко, 2004). Новітня лексика знайшла відображення в “Словнику нових слів і значень” (укладачі Л. В. Туровська, Л. М. Василькова, ред.-лексикограф Л. О. Симоненко, 2009). У відділі вийшли також “Словник назв професій за видом діяльності” (укл. М. П. Годована, ред. Л. В. Туровська, 2009) та “Словник української біологічної термінології” (укладачі: Л. М. Василькова, М. П. Годована, Л. В. Туровська, Н. О. Яценко; ред. Л. О. Симоненко, 2012).

Сьогодні співробітники відділу працюють над створенням:; “Ідеографічного словника термінів кобзарського мистецтва” (В. Л. Іващенко); “Словника лінгвістичних термінів” (І. А. Казимирова).

Загалом у відділі відредаговано понад 20 словників, серед них 16 з різних галузей знань: “Російсько-український будівельний словник” (1994), “Російсько-український словник для працівників цукрової промисловості” (1996), “Тлумачний словник з енергетики” (1999), “Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з екології” (2000), “Словник-довідник термінів судової медицини” (2001), “Англо-український та українсько-англійський словник зварювальної термінології” (2005), “Словник термінів інформаційних систем і технологій” (2008) – ред.-лексикограф Л. О. Симоненко; “Ілюстрований медичний словник Дорланда” у 2-х томах (українсько-англійський та українсько-англійський, співредактори Л. О. Симоненко, Л. В. Туровська, 2003, 2007).

3. Координація роботи з проблем наукової термінології

У відділі рецензують плани-проспекти докторських та кандидатських дисертацій, підручників, навчальних посібників, наукових праць, Державних стандартів на терміни та визначення. Співробітники відділу виступають опонентами на захистах докторських та кандидатських дисертацій, керують науковою роботою аспірантів. У відділі захистили кандидатські дисертації: Л. В. Мурашко (Туровська) (“Українська військова лексика в її історичному розвитку”, 1997), М. В. Сташко (“Формування та розвиток української бібліотечно-бібліографічної термінології”, 1999), Н. В. Місник (“Формування української медичної клінічної термінології”, 2002), Н. О. Яценко (“Назви військової форми одягу в українській мові”, 2007), І. А. Ярошевич (“Українська морфологічна термінологія ХХ – поч. ХХІ ст.”, 2008), С. М. Локайчук (“Сучасна українська археологічна термінологія” (структурно-семантичний аспект, 2009), О. В. Чорна (“Українська термінологія податкової сфери: структура, функціонування, формування”, 2009), М. О. Гонтар (“Українська терміносистема журналістики ІІ пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.”, 2011) – науковий керівник Л. О. Симоненко; О. М. Тур (“Українська термінологія землеустрою та кадастру”, 2009) – науковий керівник Л. В. Туровська.

Сьогодні над проблемами наукової термінології і термінографії, а також когнітивними механізмами термінотворення та концептуалізації наукового простору в його тісній взаємодії із загальномовним континуумом працюють аспіранти: Н. Г. Лозова (Сушко) (“Назви суб’єктів культурної діяльності в когнітивно-семасіологічному просторі української мови”), Н. А. Ляшук (“Явище лексичної і концептуальної багатозначності лінгвістичних термінів в українській мові”) – науковий керівник В. Л. Іващенко); О. О. Коляденко (“Концепт СТРАХ в українській мовній картині світу”) – науковий керівник І. А. Казимирова.