Німчук Василь Васильович

Німчук Василь Васильович

доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії української мови (з 1986 р.), директор Інституту української мови НАН України (1998 – 2008 рр.);лауреат Державної премії АН УРСР імені І.Я.Франка (1985 р.), Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка в галузі науки (2003 р.), нагороджений ювілейною медаллю П.Й.Шафарика Кошицького університету (Словаччина) (1995 р.).

Коло наукових зацікавлень: палеославістика, історія української мови, слов’янська ономастика, українська діалектологія та глотогенез, історія українського мовознавства, проблеми українського правопису, українське джерелознавство та археографія.

Серед наукового доробку – понад 500 наукових праць.

Основні праці:

Історія української мови. Словотвір. Частина 1. Іменник (Співавтор П.І. Білоусенко). – Запоріжжя – Київ: ЗНУ, 2013. – 82 с.

Український «Отче наш»: Хрестоматія перекладів (Співавтор Н. Пуряєва). – К.: Грані-Т, 2013. – 228 с.

Ukrajinski dijalektalni prijevodi Svetoga pisma // Zakarpats’ka Ukrajina: povijest-tradicija-identitet / Zbornik radova (prijevod s ukrajinskoga). Prired. Jevgenij Paščenko. – Zagreb, 2013. – C. 265–279.

Давньоукраїнський напис із Дорогичина // Храм і люди. – Зб. Статей до 90-річчя з дня народження С.О. Висоцького. – К., 2013. – С. 138–142.

Епіграфія гаманця, гіпотетично належного угорського королеві Іштвану І (Святому) // Hungaro-Ruthenica VI. Szeged, 2012. – S. 147.

Про сучасну українську тлумачну лексикографію // Українська мова. 2012. – № 3. – С. 3 – 30.

Українська ономастична комісія: сьогодення і перспективи // Повідомлення Української ономастичної комісії… – 2012. – Нова серія. – Вип. 1(16). – С. 6–13.

Дещо про авгментацію і деавгментацію // Українознавчі студії. – Ів.-Франківськ, 2007–2008. – №8–9. – С. 24–33.

Смотрицький Г. Ключ Царства Небесного / В.В. Німчук (підготовка до видання, мовознавче дослідження), В.М. Мойсієнко (підготовка до видання). – Житомир, 2005. – 121 с.

Походження української мови // Етнічна та етнокультурна історія України. У 3 т. – К.: Наук. думка, 2005. – Т. 1. – Кн. 2. – С. 351–468.

Українські переклади Святого Письма // Das Ukrainische als Kirchensprache. Українська мова в Церквах. – Wien, 2005. – С. 15–64.

Із нових спостережень до теми: «Слово о полку Ігоревім» і народна мова (влъци грозу въсрожать; дятлове тектомъ путь… кажуть) // Верховина: Збірник наукових праць на пошану професора О. Мишанича з нагоди його 70-річчя. – Дрогобич: Коло, 2003. – С. 193–198.

Проблема карпатоукраинско-южнославянских параллелей // 13Mednarodni slavistični kongres. Ljubljana, 15–21. Avgusta 2003. Zbornik povzetkov. 1. del: Jezikoslovje. – Ljubljana, 2003. – С. 276.

Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV – XVIII ст. У 2 кн. / В.В. Німчук, Г.I. Лиса (підготували до видання). –К., Нью-Йорк, 2002. – Кн. 1. – 512 с.; 2003. – Кн. 2. – 512 с.

Доля проекту новітньої редакції «Українського правопису» // Проблеми унормування української мови: Матеріали розширеного засідання координаційної ради «Українська мова». – Київ, Херсон, 2003. – С. 4–24.

Тимченко Є. – основоположник української наукової історичної лексикографії // Є. Тимченко. Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV – XVIII ст. У 2 кн. / В.В. Німчук, Г.І. Лиса (підготували до видання). – К., Нью-Йорк, 2002–2003. – Кн. 1. – С. 5–13.

Тлумачення непояснених слів // Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV – XVIII ст. У 2 кн. / В.В. Німчук, Г.І. Лиса (підготували до видання). – К., Нью-Йорк, 2002–2003. – Кн. 1–2.

Аглютинація в лексичному словотворенні // Актуальні проблеми українського словотвору. – Ів.-Франківськ: Плай, 2002. – С. 7–13.

До проблеми розмежування [українських і білоруських пам’яток] // Пам’ятки України. – 2002. – № 3–4. – С. 170–188.

Дoтопонімії «Слова о полку Ігоревім» (Немига, Дунай) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Збірник наукових праць пам’яті Кирила Галаса. – Ужгород, 2002. – Вип. 6. – С. 123–129.

Нариси з історії українського словотворення (суфікс -иця). – Київ–Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – 206 с. (співавтор П.І. Білоусенко).

Про проект 1999 р. нової редакції українського правопису // Довідник з українського правопису. Видання 4-е, доповнене. –К., 2002. – С. 96–117.

Проблеми українського правопису XX – початку XXI ст. – Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, 2002. – 116 с.

Проект змін в українському правописі // Мовознавство: Доповіді та повідомлення IV Міжнародного конгресу україністів. – К.: Пульсари, 2002. – С. 9–17.

Священное Писание на украинском языке // Роль переводов Библии в становлении и развитии славянских литературных языков. – М., 2002. – С. 39–69.

Євсевієве євангеліє 1283 р. як пам’ятка української мови // Євсевієве євангеліє / В.В. Німчук., Г.А. Арполенко, З.Г. Козирєва, Г.І. Лиса, K.С. Симонова, Г.X. Щербатюк (підготували до видання). – K., КСУ, 2001. – С. 4–38.

Українські діалектні переклади Св. Письма // Українське і слов’янське мовознавство: Міжнародна конференція на честь 80-річчя професора Й. Дзендзелівського. – Ужгород, 2001, – С. 383–389.

Походження та історія назви «Січ». – Запоріжжя: РА «Тандем – У», 1999. – 84 с.

Уцерковлення новоукраїнської літературної мови (Правеслав’я) // XII Міжнародний з’їзд славістів: історія, джерелознавство, культурологія та етнологія слов’янських народів: Доповіді. – К., 1998. – С. 87–110.

Київський псалтир 1397 р. – пам’ятка північного діалекту української мови // Український діалектологічний збірник. Пам’яті Тетяни Назарової. – К.: Довіра, 1997. – Кн. 3. – С. 218–230.

Періодизація як напрямок дослідження генези та історії української мови // Мовознавство. – 1997. – № 6. – С. 3–14.

Південні давньоруські говори – основа української мови // Історія української мови: Хрестоматія. – К.: Наук. думка, 1996. – С. 257–269.

Аспекти дослідження етноглотогенезу українців // Пам’ятки писемності східнослов’янськими мовами XI– XVII століть. Матеріали наукової конференції пам’яті Л.П. Жуковської. – К., 1995. – Вин. 2. – С. 69–83.

Правила видання пам’яток, писаних українською мовою та церковнослов’янською української редакції (проект). – К., 1995. – Ч. 1. – 34 с.

Проблема українського діалектогенезу // Проблеми сучасноїареалогії. –К.: Наук. думка, 1994. – С. 25–47.

Словник гідронімії України (басейн Дунаю: (додаток)) // Ономастика України першого тисячоліття нашої ери. – K.: Наук. думка, 1992. – С. 263–264.

Українська мова – linguasacra: священна. До історії й сучасного стану конфесійних мов в Україні // Слово. – 1992. – № 18. – С. 5; № 19. – С. 6; № 22. – С. 6.

Балканський мовний союз та українські діалекти // Розвиток Духовної культури слов’янських народів. Збірник наукових праць. – К.: Наук. думка, 1991. – С. 4–30.

Книга Київського підкоморського суду (1584 – 1644) / В.В. Німчук (характеристика мовних особливостей пам’ятки – С. 36–56; підгот. тексту пам’ятки до вид. – С. 57–293), Г.В. Боряк, Т.Ю. Гирич, Л.З. Гісцова, В.М. Кравченко, Г.С. Сергійчук, В.В. Страшко, Н.М. Яковенко (підготували до видання). – K.: Наук. думка, 1991. – 344 с.

Походження й розвиток мови української народності // Українська народність: нариси соціально-економічної і етно-політичної історії. – К.: Наук. думка, 1990. – С. 190–223.

Про графіку та правопис як елементи етнічної культури: історія ґ (До 60-річчя «Українського правопису») // Мовознавство. – 1990. – № 6. – С. 3–10.

Лексика пам’яток XI – XIII ст. як свідчення народної основи давньоруської літературної мови // Жанри і стилі в історії української літературної мови. – K.: Наук. думка, 1989. – С. 5–56.

Карпатоукраинско-южнославянские языковые паралледили и тождества (история и перспективы проблемы) //Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования: Сборник научных трудов. – М.: Наука, 1988. – С. 294–313.

Балканський мовний союз і південно-західні українські діалекти // IX Республіканська славістична конференція. Великий Жовтень і розвиток духовної культури слов’янських народів. Тези доповідей і повідомлень. – Одеса, 1987. – Вип. 1. – С. 112–114.

Лексика й фразеологія «Слова о полку Ігоревім» із погляду сучасної діалектології // Мовознавство. – 1987. – № 6. – С. 24–31.

Мовознавство на Україні в XIV – XVII ст. – К.: Наук. думка, 1985. – 224 с.

«Слово о полку Игореве» / Підготовка давньоруського тексту й коментарі В.В. Німчука. – К.: Дніпро, 1985. – 176 с.

Виступ на засіданні Міжнародної комісії з лінгвістичної термінології при Міжнародному комітеті славістів // Славянская лингвистическая терминология. – К.: Наук. думка, 1984. – С. 144–145.

Київські глаголичні листки. Найдавніша пам’ятка слов’янської писемності / Підготовка факсимільного видання, дослідження пам’ятки В.В. Німчука. – K.: Наук. думка, 1983. – 141 с. +4 с. +14 с.

Основен систем и терминологии на словенската ономастика. – Скопjе, 1983. – 413 с. (співавтори Ф. Безлай, М. Бирила, В. Бланар та ін.).

Праслов’янська лексика. Лексика давньоруської мови // Історія української мови. Лексика. Фразеологія. – К.: Наук. думка, 1983, С. 15–163.

Синтаксичні функції прийменників // Історія української мови. Синтаксис. – K.: Наук. думка, 1983. – С. 131–230.

Співвідношення функцій давньоруської і старослов’янської мов у Київській Русі (XI – XIII ст.) // Слов’янське мовознавство. – K.: Наук. думка, 1983. – С. 185–210 (співавтор В.М. Русанівський).

Початки літературних мов Київської Русі // Мовознавство. – 1982. – № 2. – С. 21–32.

Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст. / Підготоовка частини текстів, вступне дослідження В.В. Німчука [С. 5–23, С. 24–112] (у співавторстві з К.С. Симоновою). – К.: Наук. думка, 1981. – 316 с.

Лаврентій Зизаній. Граматика словенська / Підготовка факсимільного видання та дослідження пам’ятки В.В. Німчука. К.: Наук. думка, 1980. – 55 с. – 179 с.

Староукраїнська лексикографія в її зв’язках з російською та білоруською. – К.: Наук. думка, 1980. – 304 с.

Мелетій Смотрицький. Граматика / Підготовка факсимільного видання та дослідження пам’ятки В.В. Німчука. – K.: Наук. думка, 1979. – 111 с. +492 с.

Словник гідронімів України. – K.: Наук. думка, 1979. – 781 с. (співавтори І.М. Железняк, А.П. Корепанова, Л.Т. Масенко, А.П. Непокупний, Є.С. Отін, О.С. Стрижак, К.К. Цілуйко).

Карпато-балканські лексичні паралелі в писемних пам’ятках // Проблема дослідження діалектної лексики і фразеології української мови. (Тези доповідей). – Ужгород, 1978.– С. 47–49.

Прислівник. Прийменник. Частка. Вигук // Історія української мови. Морфологія / C.П. Бевзенко, А.П. Грищенко, Т.Б. Лукінова, В.В. Німчук та ін. –K.: Наук. думка, 1978. – С. 342–448; С. 466–515.

Буквар Івана Федорова / Підготовка тексту й післямова В.В. Німчука. – К.: Дніпро, 1975. – С. 1–81+82–96.

«Лексикон латинський» Є. Славинецького. «Лексикон славено-латинський» Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського / Підготовка текстів пам’яток, коментарів, вступне дослідження В.В. Німчука. – К.: Наук. думка, 1973. – 541 с.

Українська частина праці «Základní soustavaaterminologieslovariské onomastiky» // ZpravodajMístopisné Komise ČSAV. – Praha, 1973. – Roč. XIV, č. 1. – S. 30–242.

«Граматика» О. Павловського й мовознавчі праці П. Білецького-Носенка. // З історії української мови. До 150-річчя «Граматики» О. Павловського. – К.: Наук. думка, 1972. – С. 77–85.

Видання пам’яток української мови // Вісник АН УРСР. – 1971. – № 1. – С. 69–71.

Словотвір прислівників іменникового (без прийменників) походження в закарпатських говірках // Праці XII Республіканської діалектологічної наради. – К.: Наук. думка, 1971. – С. 263–273.

Морфологія. Фонетика // Гідронімічний атлас України. (Проспект). – К.: Наук. думка, 1967. – С. 26–30.

«Слово о полку Ігоревім» і народна мова // Мовознавство. – 1967. – № 4. – С. 79–81.

Фонетична транскрипція і транслітерація//Гідронімічний атлас України. (Проспект). – К.: Наук. думка, 1967. – С. 32–35.

Білецький-Носенко П. Словник української мови / Підготовка до видання, передмова В.В. Німчука. – К.: Наук. думка, 1966. – 423 с.

Українська ономастична термінологія // Повідомлення Української ономастичної комісії. – К.: Наук. думка, 1966. – Вип. 1. – С. 24–43.

Мова «Урбару» – першої друкованої пам’ятки закарпатського діалекту української мови // XII Республіканська діалектологічна нарада. Тези доповідей. – К., 1965. – С. 28–30.

Словотвір прислівників прикметникового походження в закарпатських говірках // Територіальні діалекти і власні назви. – К.: Наук. думка, 1965. – С. 69–79.

«Лексис» Л. Зизанія. «Синоніма словенороська» / Підготовка текстів пам’яток і вступні статті В.В Німчука. – К.: Наук. думка, 1964. – 203 с.

Питання про стильову диференціацію в діалектах // Питання стилістики української мови в її взаємозв’язку з іншими слов’янськими мовами. Тези доповідей міжвузівської наукової конференції. – Чернівці, 1963. – С. 32–33.

Словообразование именных частей речи в закарпатских верхнеприборжавских говорах: автореф. дис. … к. филол. наук. – К.: Изд-во АН УССР, 1962. – 17 с.

Питання про зв’язки закарпатських українських говорів з південнослов’янськими мовами // Тези доповідей V Міжвузівської республіканської славістичної конференції. – Ужгород, 1962. – С. 91-93.

Про необхідність вивчення топоніміки у зв’язку з народними говорами // Питання топоніміки та ономастики. Матеріали І Республіканської наради з питань топоніміки та ономастики. – К.: Вид-во АН УРСР, 1962. – С. 45–53.

Лексикон словенороський Памва Беринди / Підготовка тексту і вступна стаття В.В. Німчука. – К.: Вид-во АН УРСР, 1961. – XL+272 с.