Желєзняк Ірина Михайлівна

 

Желєзняк Ірина Михайлівна (25.04.1932 – 24.06.2020), доктор філологічних наук, вчене звання професора з 2001р.
Кандидатська дисертація: «Словотвірна система сербохорватської антропонімії ранньоісторичного періоду XII-XV ст.», 1970 р.; докторська дисертація «Середньонаддніпрянське Правобережжя та етногенез слов’ян (на матеріалі гідронімії)», 1988 р.
Наукові інтереси: проблеми історичної антропонімії, гідронімії, ойконімії, етимологічні аспекти власних назв, етно- й глототтгенетичні проблеми українського народу.
Автор понад 150 публікацій, з-поміж яких найважливіші такі:
Очерк сербохорватского антропонимического словообразования (суффиксальная система сербохорватской антропонимии ХІІ-ХV вв.). – К., 1969.
Рось і етнолінгвістичні процеси Середньонаддніпрянського Правобережжя. – К., 1987.
Словник гідронімів України. – К., 1979 (у співавторстві).
Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. – К., 1985 (у співавторстві).
Київське Полісся (етнолінгвістичне дослідження). – К., 1989 (у співавторстві).
Ономастика України першого тисячоліття нашої ери. К., 1992 (у співавторстві).
Балто-славянское языковое взаимодействие в топонимии Среднего Поднепровья // XII Międzynarodowy kongres sławistów. Kraków 27.VIII-2.IX. 1998. Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo. – Warszawa, 1998. – C. 3-17.
Ономастика України та етногенез східних слов’ян – К., 1998 (у співавторстві).
Ономастика Полісся. – К., 1999 (у співавторстві).
Гідронімікон Правобережної України та проблема слов’янської прабатьківщини // Мовознавство. – 2008. – № 2-3. – С. 40-49.
Желєзняк І.М. Слов’янська антропоніміка (вибрані статті) / Відп. ред. В.П. Шульгач. К., 2011. 288 с.
Желєзняк І.М. Київський топонімікон / Відп. ред. В.П. Шульгач. К., 2014. 224 с.