Іваненко Олександр Володимирович

Іваненко Олександр Володимирович, кандидат філологічних наук, науковий співробітник; 2006 р. захистив дисертацію «Походження назв населених пунктів Сумської області» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.
Коло наукових проблем: ономастика, етимологія, етнолінгвістика.
Https://nas.academia.edu/АлександрВладимировичИваненко.

Автор понад 90 публікацій:
1. Іваненко О.В. Сумські Локні на слов’янському тлі // Мова у слов’янському культурному просторі. – Умань, 2002. – С. 100-101.
2. Іваненко О. Про походження назв населених пунктів Сумської області // Культура слова / Відп. ред. С.Я. Єрмоленко. – К., 2002. – Вип. 61. – С. 67-69.
3. Іваненко О.В. Антропонімія з основою Хот- у назвах населених пунктів України (на слов’янському фоні) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. – Тернопіль, 2003. – Вип. 1. – Ч. 2. – С. 88-90.
4. Іваненко О.В. Ойконім Суми: до питання про етимологію назви // Вісник Уманського педуніверситету: Філологія (мовознавство). – К., 2004. – С. 95-98.
5. Іваненко О.В. До походження двох українських прізвищ // Актуальні питання антропоніміки: Зб. м-лів наук. читань пам’яті Ю.К. Редька / Відп. ред. І.В. Єфименко. – К., 2005. – С. 89-96.
6. Іваненко О.В. Відапелятивна ойконімія Сумщини // Традиційне і нове у вивченні власних імен: Тези доп. Міжнар. ономастичної конф. (13-16 жовтня 2005 р.). – Донецьк; Горлівка; Святогірськ, 2005. – С. 86-88.
7. Іваненко О.В. Хроніка // Мовознавство. – 2005. – № 1. – С. 90-91.
8. Іваненко О.В. Географічна термінологія в топонімії Сумщини // Студії з ономастики та етимології. 2006 / Відп. ред. О.П. Карпенко. – К., 2006. – С. 27-41.
9. Іваненко О.В. [Рец. на:] Попов С.А. Ойконимия Воронежской области в системе лингвокраеведческих дисциплин: Воронеж: Изд. Дом Алейниковых, 2003. 285 с. // Студії з ономастики та етимології. 2006 / Відп. ред. О.П. Карпенко. – К., 2006. – С. 209-217.
10. Іваненко О.В. Походження назв населених пунктів Сумської області: Автореф. дис. … канд. філол. наук. – К., 2006.
11. Іваненко О.В. До походження топонімів Вадень, Лемень, Обертень та їх апелятивних основ (спроба семантичної реконструкції) // Актуальные вопросы славянской ономастики: Материалы ІІІ Международной научной конференции (6-7 октября 2006 г.). – Гомель, 2006. – С. 60-68.
12. Іваненко О.В. Відантропонімна ойконімія Сумщини (фрагмент історико-етимологічного словника) // Студії з ономастики та етимології. 2007 / Відп. ред. В.П. Шульгач. – К.: Пульсари, 2007. – С. 110-120.
13. Іваненко О.В. Хроніка // Мовознавство. – 2007. – № 3. – С. 96.
14. Іваненко О.В. З Чернігівської мікротопонімії // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 354-355: Слов’янська філологія. – Чернівці, 2007. – С. 160-162.
15. Иваненко А. Реализация псл. *bar- в апеллятивной и проприальной лексике // www.lki.lt/TEZESVanago2007.pdf.
16. Іваненко О. Хроніка // Мовознавство. – 2007. – № 3. – С. 93-94 [у співавторстві з І. Єфименко].
17. Иваненко А.В. Реализация псл. *sed- : *sod- в апеллятивной и проприальной лексике // Международная конференция «Северное Причерноморье: к глубинам славянской культуры» (V Чтения памяти академіка О.Н. Трубачева), Алупка, 25-30 сентября 2008 г. / Материалы конференции. – Киев; М., 2008. – С. 48-52.
https://www.academia.edu/28744743/А._В._Иваненко._РЕАЛИЗАЦИЯ_ПСЛ._SĚD-_SОD-_В_АПЕЛЛЯТИВНОЙ_И_ПРОПРИАЛЬНОЙ_ЛЕКСИКЕ
18. Іваненко О.В. Зі слов’янської ономастики: // Дослідження з ономастики. Зб. наук. пр. пам’яті Олексія Сильвестровича Стрижака / Відп. ред. І.М. Желєзняк – К.: Пульсари, 2008. – С. 57-69.
19. Іваненко О. Реалізація псл. *seb- : *sob- в характеристиці особи (етимологічний нарис) // Випуск 8: Ювілей / [упоряд. і відп. ред. С. Пахомова, Я. Джоґаник]. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2008. – С. 161-168.
20. Іваненко О.В. Діалектні варіанти топонімів Сумщини // Материалы по русско-славянскому языкознанию: Международный сборник научных трудов / Под ред. Г.Ф. Ковалева. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2008. – Вып. 29: В 2 ч. – Ч. 1. – С. 174-180.
21. Іваненко О.В. Відантропонімна ойконімія Чернігівщини (фрагмент історико-етимологічного словника) // Студії з ономастики та етимології. 2008 / Відп. ред. О.П. Карпенко. – К.: Пульсари, 2008. – С. 61-70.
https://www.academia.edu/28843496/Іваненко_О.В._Відантропонімна_ойконімія_Чернігівщини_фрагмент_історико-етимологічного_словника_Студії_з_ономастики_та_етимології._2008_Відп._ред._О.П._Карпенко._К._Пульсари_2008._С._61-70
22. Іваненко О. Хроніка // Мовознавство. – 2008. – № 6. – С. 89-90.
23. Іваненко О.В. Реалізація псл. *sed- : *sod- в апелятивній і пропріальній лексиці // Київська старовина. – 2008. – № 6. – С. 106-118.
24. Іваненко О.В. Реалізація псл. *seb- : *sob- в апелятивній і пропріальній лексиці // Studia slovakistica. Випуск 9: Ономастика. Антропоніміка: зб. наук. ст; [упоряд. і відп. ред.: С. Пахомова, Я. Джоґаник]. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2009. – С. 33-36.
25. Іваненко О.В. З ойконімії Чернігівщини. 1-6 // Студії з ономастики та етимології. 2009 / Відп. ред. В.П. Шульгач. – К.: Довіра, 2009. – С. 38-42.
https://www.academia.edu/28843522/Іваненко_О.В._З_ойконімії_Чернігівщини._1-6_Студії_з_ономастики_та_етимології._2009_Відп._ред._В.П._Шульгач._К._Довіра_2009._С._38-42
26. Іваненко О.В. [Рец. на]: Ковалёв Г.Ф. Микротопонимия Воронежской области: Словарь. – Воронеж: Артефакт, 2007. – Т. І. – 408 с. // Студії з ономастики та етимології. 2009 / Відп. ред. В.П. Шульгач. – К.: Довіра, 2009. – С. 287-291.
27. Іваненко А.В. Славянские древности. Демонология. І (потвора, поторóча, потéрчá, пóтрать) // Этнолингвистика. Ономастика. Этимология: материалы междунар. науч. конф. Екатеринбург, 8-12 сентября 2009 г. / Под ред. Е.Л. Березович. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2009. – С. 97-98.
28. Іваненко О.В. Реалізація іє. *sue- / *suо- в слов’янському етномовному континуумі (етимологічний нарис) // Мовознавство. – 2009. – № 5. – С. 53-59.
29. Іваненко О.В. Етимологічні нотатки (рос. діал. семать, сямать) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 195-200.
30. Іваненко О.В. Народ скаже – як завяже! // Культура слова / Відп. ред. С.Я. Єрмоленко. – К., 2009. – Вип. 71. – С. 137-141.
31. Іваненко О.В. З ойконімії Чернігівщини. 7 // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство: Тези доповідей Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених. Київ, 21-21 квітня 2010 року. – К.: «Спейс-Інформ»; ФОП Гудименко, 2010. – С. 14-16.
https://www.academia.edu/28885901/Іваненко_О.В._З_ойконімії_Чернігівщини._7_Українська_мова_у_ХХІ_столітті_традиції_і_новаторство_Тези_доповідей_Всеукраїнського_лінгвістичного_форуму_молодих_учених._Київ_21-21_квітня_2010_року._К._Спейс-Інформ_ФОП_Гудименко_2010._С._14-16
32. Іваненко О.В. К происхождению гидронима Сейм // Сб. науч. работ Язык и традиционная культура русского Северо-Запада. Сборник статей памяти Лидии Яковлевны Петровой / Редкол.: В.Л. Васильев (редактор-составитель), А.В. Жуков, Н.Н. Вихрова. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2010. – С. 158-168.
33. Іваненко О.В. Хроніка // Мовознавство. – 2010. – № 2-3. – С. 210-211 [у співавторстві з І.В. Єфименко].
34. Слов’янські старожитності. Демонологія ІІ (мавка = навка?) // Київська старовина. – 2010. – № 3. – С. 170-178.
35. Слов’янські старожитності. Демонологія. III (блр. Вазила, Кумельган) // Волинь. Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. Житомир, 2010. № 22 (I). С. 234-242.
36. Іваненко О.В. Про річку Ахтыр та місто Ахтырку // Студії з ономастики та етимології. 2010 / Відп. ред. І.В. Єфименко. Луцьк: Терен. – С. 62-87.
37. Іваненко О.В. Українська ойконімія в юридичних документах доби Гетьманщини // Центральноукраїнський правничий часопис Кіровоградського юридичного нституту ХНУВС. – 2010. – № 3 – С.204-208.
38. Іваненко О.В. З ойконімії Чернігівщини. 8 // Studia linguistica et juridica: Доповіді міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми мови і права: історія та сучасність» (Кіровоград 8-9 грудня 2010р.). – Кіровоград, 2010. – 143-145.
39. Iваненко О. Реализация и.-е. *stā- : *stə-, *stе- : *stо- в апеллятивной и проприальной лексике (этимологическая мозаика) // Състояние и проблеми на българската ономастика (доклади от Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината от рождението на проф. Людвиг Селимски). – Велико Търново: Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», 2010. – Т. 11. – С. 404-414.
https://www.academia.edu/29392136/Iваненко_О._Реализация_и.-е._stā-_stə-_stе-_stо-_в_апеллятивной_и_проприальной_лексике_этимологическая_мозаика_Състояние_и_проблеми_на_българската_ономастика._Велико_Търново_2010._Т._11._С._404-414
40. Иваненко А.В. Боги войны у древних индоевропейцев // Современная славистика и научное наследие С.Б. Бернштейна: Тезисы докладов Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного слависта д.ф.н., проф. С.Б. Бернштейна (15-17 марта 2011 года, г. Москва) / Глав. ред. А.Ф. Журавлев, Н.Е. Ананьева. – М.: ООО «Пробел-2000», 2011. – С. 211-214.
https://www.academia.edu/29393197/Иваненко_А.В._Боги_войны_у_древних_индоевропейцев_Современная_славистика_и_научное_наследие_С.Б._Бернштейна_Тезисы_докладов_Международной_научной_конференции_…_15-17_марта_2011_года_г._Москва_Глав._ред._А.Ф._Журавлев_Н.Е._Ананьева._М._2011._С._211-214
41. Іваненко О. З ойконімії Чернігівщини // Вісник Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Філологія. – Вип. XXIX-XXXI. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 108-113.
42. Іваненко О.В. Компонент *Rad-/*radъ в апелятивній та пропріальній лексиці // Пересопницьке Євангеліє та рукописна традиція в історії і сьогоденні слов’янської культури. Тези Міжнар. наук. конференції «Слов’янознавство XXI століття: тенденції інтеграції і диференціації» (Київ, 24-26 травня 2011 р.). – К., 2011. – С. 84-86.
43. Иваненко А.В. Реализация псл. *bar- в апеллятивной и проприальной лексике // Baltų onomastikos tyrimai 2: [straipsnių rinkinys / sudarė Grasilda Blaženė, Alma Ragauskaitė; redaktorių kolegija: Laimutis bilkis … [et al.]. – Vilnius: Letuvių kalbos institutas, 2011. – 128-143.
44. Іваненко О.В. Реалізація іє. *sed- : *sod- в апелятивній та пропріальній лексиці // Мовознавство. – 2011. – № 6. – С. 77-86.
https://www.academia.edu/33286144/Ivanenko_A.V._The_IE._sed-_sod-_in_appellative_and_proprial_lexic_realization_Іваненко_О.В._Реалізація_іє._sed-_sod-_в_апелятивній_та_пропріальній_лексиці_Мовознавство._2011._6._С._77-86
45. Іваненко О.В. Слов’янські міфосвіти (укр. відійти у [далекі] зáсвіти та ін.) I // Українська лексикографія в загальнослов’янському контексті: теорія, практика, типологія (м. Київ, Інститут української мови, 12-13 травня 2011 р.) / Відпов. ред. І.С. Гнатюк. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – С. 179-185.
https://www.academia.edu/28885753/Іваненко_О.В._Слов_янські_міфосвіти_укр._відійти_у_далекі_зáсвіти_та_ін._I_Українська_лексикографія_в_загальнослов_янському_контексті_теорія_практика_типологія_Відпов._ред._І.С._Гнатюк._К._Видавничий_дім_Дмитра_Бураго_2011._С._179-185
46. Іваненко О.В. До походження антропоніма *Обѣчь (етимологічна розвідка) // Rossica olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. – Olomouc, 2011. – Vol. l. – Num. 2 S. 139-142.
47. Иваненко А.В. Славянские древности. Демонология (псл. *ǫpyrь, *upyrь) // Традиції слов’янської писемності і культури: трансформації в XXI столітті. Тези Міжнародної наукової конференції 24-25 травня 2012 року. – К., 2012. – Ч. 1. – С. 56-59.
48. Иваненко А.В. Басаврюк // Северное Причерноморье: к истокам славянской культуры. VІІ чтения памяти академика О.Н. Трубачева (Феодосия, 10-15 сентября 2012 г.). Материалы конференции / Ред. А.К. Шапошников.. – Киев; Москва; Феодосия. – М., 2012. – С. 33-37.
49. Іваненко О.В. Слов’янські старожитності. Демонологія. IV (псл. *kukumora, *kykymora) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2012. – Вип. 56. – Ч. І. – С. 250-256.
50. Иваненко А.В. Славянские мифомиры. ІІ (псл. *navъ, *nava, *navь, *navъka, *naviti) // Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство (Збірник наукових праць до 90-річчя з дня народження). – К.: Видавничий дім митра Бураго, 2012. – С. 122-137.
https://www.academia.edu/34051834/Ivanenko_A.V._There_Slavic_Myth_Worls._II._Иваненко_А.В._Славянские_мифомиры._ІІ_псл._navъ_nava_navь_navъka_naviti_Академік_Олександр_Савич_Мельничук_і_сучасне_мовознавство_Збірник_наукових_праць_до_90-річчя_з_дня_народження_._К._Видавничий_дім_Дмитра_Бураго_2012._С._122-137
51. Иваненко А.В. Славянские древности. Теонимия (псл. *Ord(o)gostь / *Rad(o)gostь) // Этнолингвистика. Ономастика. Этимология: Материалы Междунар. науч. конф. Екатеринбург, 8-12 сентября 2012 г. / Под ред. Е.Л. Березович. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012. – С. 183-185.
52. Іваненко О.В. Хроніка // Мовознавство. – 2012. – № 6. – С. 93-94 [у співавторстві з І.В. Єфименко].
53. Иваненко А.В. Басаврюк // Северное Причерноморье: к истокам славянской культуры. VІІ Чтения памяти академика О.Н. Трубачева (Феодосия, 10-15 сентября 2012 г.). Материалы конференции / Ред. А.К. Шапошников. – Киев; Москва; Феодосия. – М., 2012. – С. 67-83. [Ссылка на статью: А.В. Иваненко. Басаврюк. // Северное Причерноморье: к истокам славянской культуры. Сборник научных статей. М. – К. – Феодосия: Национальная Академия наук Украины; Российская Академия наук; Фонд академика О. Н. Трубачева «Славянский мир», 2012. – С. 70-87. https://www.academia.edu/28745019/Иваненко_А.В._БАСАВРЮК
Покликання на статтю: [https://uk.wikipedia.org/wiki/Басаврюк].
54. Іваненко О.В. До походження антропоніма *Обѣчь (етимологічна розвідка) // Studia juridica et linguistica. 2012-2013: Зб. наук. праць / Відп. ред. О.І. Іліаді. – Кіровоград: КІРоЛ, 2013. – С. 49-53.
https://www.academia.edu/34051865/Ivanenko_O.V._Slavonic_mithology_in_the_O.O._Potebnya_creativity._Іваненко_О.В._Слов_янська_міфологія_у_творчості_О.О._Потебні_Наукова_спадщина_О.О._Потебні_у_слов_янському_культурному_просторі_Зб._наук._праць_Відп._ред._В.Ю._Франчук_К._Видавничий_дім_Дмитра_Бураго_2013._С._75-87
55. Іваненко О.В. Слов’янська міфологія у творчості О.О. Потебні // Наукова спадщина О.О. Потебні у слов’янському культурному просторі: Зб. наук. праць / Відп. ред. В.Ю. Франчук – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 75-87.
https://www.academia.edu/34051865/Ivanenko_O.V._Slavonic_mithology_in_the_O.O._Potebnya_creativity._Іваненко_О.В._Слов_янська_міфологія_у_творчості_О.О._Потебні_Наукова_спадщина_О.О._Потебні_у_слов_янському_культурному_просторі_Зб._наук._праць_Відп._ред._В.Ю._Франчук_К._Видавничий_дім_Дмитра_Бураго_2013._С._75-87
56. Іваненко О.В. Про Радогоста й Радогощ // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Зб. наук. праць / Гол. ред. М.Є. Скиба. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – Вип. 6. – Ч. 3. – С. 94-104.
https://www.academia.edu/38345723/ivanenko_radogost_internet.pdf
57. Іваненко О.В. Українська ономастика: бібліографічний покажчик / Відп. ред. С.О. Вербич. – К., 2013 (Співавтори: С.О. Вербич, І.В. Єфименко, І.М. Желєзняк та ін.). – 364 с.
58. Иваненко А.В. Славянские древности. Демонология (с.-х. вjедогоња: семантика образа и этимологическая интерпретация) // Функциональная лингвистика. – Симферополь, 2013. – № 5. – С. 139-143.
https://www.academia.edu/29592631/Ivanenko_A.V._There_Slavonic_antiquities._Daemonology_Иваненко_А.В._Славянские_древности._Демонология_с.-х._вjедогоња_семантика_образа_и_этимологическая_интерпретация_Функциональная_лингвистика._Симферополь_2013._5._С._139-143
59. А.В. Иваненко. К этимологии псл. *kǫpati // Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии // Материалы Международной научной конференции 26-28 ноября 2013 года / Ред. колл. М.Л. Ремнёва, К.В. Никифоров, Н.Е. Ананьева, О.А. Ржанникова, Г.Е. Кедрова, Е.В. Тимонина, О.В. Александрова, К.В. Лифанов, Е.Н. Ковтун, А.Г. Шешкен, В.Ф. Васильева, А.И. Изотов. – М.: МАКС Пресс, 2013. – С. 121-124.
https://www.academia.edu/28883328/Иваненко_А.В._К_этимологии_псл._kǫpati_Славянские_языки_и_литературы_в_синхронии_и_диахронии_Материалы_Международной_научной_конференции_26-28_ноября_2013_года_Ред._колл._М.Л._Ремнёва_К.В._Никифоров_Н.Е._Ананьева._М._МАКС_Пресс_2013._С._121-124
60. Иваненко А.В. Феодосия // Северное Причерноморье: к истокам славянской культуры. VІІІ чтения памяти академика О.Н. Трубачева (Феодосия, 17-19 сентября 2014 г.). Материалы / Ред. А.К. Шапошников. – Киев; Москва; Феодосия. – М., 2014. – С. 28-33.
61. Иваненко А.В. Об одном термине подсечно-огневого земледелия (блр. диал. купала, купайла) // Наукові записки. – Випуск 133. – Серія: Філологічні науки (мовознавство): Folia linguistica comparativa. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Випуск 133. – С. 74-80.
https://www.academia.edu/28884475/Иваненко_А.В._Об_одном_термине_подсечно-огневого_земледелия_блр._диал._купала_купайла_Наукові_записки._Випуск_133._Серія_Філологічні_науки_мовознавство_Folia_linguistica_comparativa._Кіровоград_РВВ_КДПУ_ім._В._Винниченка_2014._Випуск_133._С._74-80
62. Иваненко А.В. Реализация праслав. *lix- в славянской диалектной лексике // Славянская диалектная лексикография: Материалы конференции / Отв. ред. О.Н. Крылова. – СПб.: Нестор-История, 2014. – С. 60-61.

63. Іваненко О.В. Купала: еволюція образу в еволюціях слова // Ватрослав Ягич і проблеми слов’янознавства: Зб. наук. праць / Відп. ред. В.Ю. Франчук. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – С. 60-77.
https://www.academia.edu/34051977/Ivanenko_O.V._Kupala_The_image_evolutions_in_evolutions_of_the_words._Іваненко_О.В._Купала_еволюція_образу_в_еволюціях_слова_Ватрослав_Ягич_і_проблеми_слов_янознавства_Зб._наук._праць_Відп._ред._В.Ю._Франчук._К._Видавничий_дім_Дмитра_Бураго_2015._С._60-77
64. Іваненко О.В. До походження назви Крим // Нові дослідження пам’яток козацької доби. Зб. наук. ст. Присвячується 100-річчю від дня народження Д.Я. Телєгіна. – К., 2015. – Вип. 24. – 435-444.
https://www.academia.edu/29387232/Ivanenko_A.V._Towards_the_origin_of_the_Krimea_name_Іваненко_О.В._До_походження_назви_Крим_Нові_дослідження_пам_яток_козацької_доби._Зб._наук._ст._Присвячується_100-річчю_від_дня_народження_І.К._Свєшнікова._К._2015._Вип._24._435-444
65. Іваненко О. В. Слов’янські міфосвіти (до етимології сакрального терміна псл. *rajь) // Термінологічний вісник / Зб. наук. пр. / Відп. ред. В.Л. Іващенко. : У 2-х ч. – К.: Інститут української мови НАНУ, 2015. – Вип. 3(2). – С. 217-231.
https://www.academia.edu/28882684/Іваненко_О._В._Слов_янські_міфосвіти_до_етимології_сакрального_терміна_псл._rajь_Термінологічний_вісник_Зб._наук._пр._Відп._ред._В.Л._Іващенко._У_2-х_ч._К._Інститут_української_мови_НАНУ_2015._Вип._3_2_._С._217-231
66. Иваненко А.В. Ярило и Яровит: к вопросу о словообразовании теонимов // Славянская мифология и этнолингвистика: сб. наук. статей Отв. ред В.И. Коваль. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – С. 92-96.
https://www.academia.edu/28843676/Иваненко_А.В._Ярило_и_Яровит_к_вопросу_о_словообразовании_теонимов_Славянская_мифология_и_этнолингвистика_сб._наук._статей_Отв._ред_В.И._Коваль._Гомель_ГГУ_им._Ф._Скорины_2015._С._92-96
67. Іваненко О.В. Грецькі легенди Криму: скелі Адалари (спроба семантичної реконструкції міфологічних сюжетів) // Реквием филологический. Памяти Е.С. Отина. Кн. 1. Сборник научных трудов / Гуманитарный центр «Азбука». – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2015. – C. 120-134.
https://www.academia.edu/29712654/Іваненко_О.В._Грецькі_легенди_Криму_скелі_Адалари_спроба_семантичної_реконструкції_міфологічних_сюжетів_Реквием_филологический._Памяти_Е._С._Отина._Кн._1._Сборник_научных_трудов_Гуманитарный_центр_Азбука_._К._Издательский_дом_Дмитрия_Бураго_2015._C._120-134.
68. Іваненко О.В. Гурзуф // Нові дослідження пам’яток козацької доби. Зб. наук. ст. Присвячується 100-річчю від дня народження І.К. Свєшнікова. – К., 2016. – Вип. 25. – 449-455.
https://www.academia.edu/29387561/Іваненко_О.В._Гурзуф_Нові_дослідження_пам_яток_козацької_доби._Зб._наук._ст._Присвячується_100-річчю_від_дня_народження_І.К._Свєшнікова._К._2016._Вип._25._449-455
69. Иваненко А.В. К этимологии псл. *korčunъ (опыт семантической реконструкции термина) // Међунарони научни симпозиjум «Словенска терминология данас» (11-13 маj 2016 година). Београд. Книга сажитана. – Београд, 2016. – С. 33. Електронна публікація. Режим доступу: term-in.net/upload/ibloc/1f5/knjiga-rezimea-slovenska-terminologija.pdf.
70. Іваненко О.В. Семантична історія слова. Нотатки на полях книги // Мовознавство. – 2016. – № 5. – С. 58-71.
71. Іваненко О.В. Назви поселень Сумщини. Історико-етимологічний словник. К., 2016. – 330 с. (електронне видання) // https://www.academia.edu/34749813/Назви_поселень_Сум-щини.pdf.
72. Иваненко А.В. Славянские древности. Бадняк // Научные чтения, посвященные Виктору Владимировичу Мартынову: сб. науч. трудов. Вып. IV. Минск, 2016. – С. 115-122.
73. Іваненко О.В. Імена кіммерійських вождів: Sandakšatru (лінгвістичний коментар) // Студії з ономастики та етимології. 2016-2017 / Відп. ред. О.П. Карпенко. К., 2017. – С. 71-88.
https://www.academia.edu/32679240/Ivanenko_O.V._The_Cimmerian_chieves_names_Sandakšatru_a_linguistic_commentary_О.В._Іваненко._Імена_кіммерійських_вождів_Sandakšatru_лінгвістичний_коментар_Студії_з_ономастики_та_етимології._2016-2017_Відп._ред._О.П._Карпенко._К._2017._С._71-88
74. Іваненко О. Догрецькі назви Таврики. Παντικάπαιον і Παντικάπης // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. праць / Відп. ред. О.М. Титова. К., 2017. – С. 413-421.
https://www.academia.edu/34782124/The_Pregrecian_names_of_Taurica_Догрецькі_назви_Таврики
75. Иваненко А.В. Славянская теонимия. Руевит (этимологические штрихи к портрету божества) // Спадшчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукування: зб. навуковых артыкулаў: у 2 ч. / Гл. рєд. А.М. Ермакова. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017. – С. 83-88.
https://www.academia.edu/35378824/Иваненко_А.В._Славянская_теонимия._Руевит_этимологические_штрихи_к_портрету_божества_Спадчына_Скарыны_да_500-годдзя_беларускага_кнігадрукавання_зб._навуковых_артыкулаў_у_2_ч._Ч._2_рэдкал._А._М._Ермакова_гал._рэд._і_інш._._Гомель_ГДУ_імя_Ф._Скарыны._С._83-88
76. Іваненко О.В. Праслов’янський соціальний термін *čelověkъ (етимологічний нарис) // Віктор Іванович Григорович: життя й наукова спадщина (До 200-річчя від дня народження): Зб. наук. праць. – К., 2017. – С. 62-83.
https://www.academia.edu/35379257/Ivanenko_О.V._The_Protoslavonic_social_term_čelověkъ_etymologic_sketch_Іваненко_О.В._Праслов_янський_соціальний_термін_čelověkъ_етимологічний_нарис_Віктор_Іванович_Григорович_життя_і_наукова_спадщина_До_200-річчя_від_дня_народження_Зб._наук._праць._К._2017._С._62-83
77. Иваненко А.В. ΘEODOSΊA (к вопросу о типологии номинации ойконима) // Наукові записки. – Випуск 160. – Серія: Філологічні науки: Studia semasiologica. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 46-70. ISBN 966-8089-24-3.
https://www.academia.edu/35436875/Ivanenko_A.V._ΘEODOSΊA_towards_the_typology_of_the_oiconym_nomination_Иваненко_А.В._ΘEODOSΊA_к_вопросу_о_типологии_номинации_ойконима_Наукові_записки._Випуск_160._Серія_Філологічні_науки_Studia_semasiologica._Кропивницький_РВВ_ЦДПУ_ім._В._Винниченка_2017._С._46-70
78. Іваненко О.В. Назви поселень Сумщини. Історико-етимологічний словник. К.: КММ, 2017. – 336 с.
https://www.academia.edu/39199587/Іваненко_О.В._НАЗВИ_ПОСЕЛЕНЬ_СУМЩИНИ._ІСТОРИКО-ЕТИМОЛОГІЧНИЙ_СЛОВНИК._К._КММ_2017._336_с
79. Іваненко О.В. Вечір проти Івана Купала, або чому цвіте папороть? // Українська мова на осі часу. Василеві Васильвису Німчукові / Упоряд. Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва. – К.: КММ, 2017. – С. 80-91.
https://www.academia.edu/36348013/Ivanenko_O.V._THE_IVAN_KUPALA_EVE_OR_WHY_DOES_FERN_BLOSSOM_Іваненко_О.В._ВЕЧІР_ПРОТИ_ІВАНА_КУПАЛА_АБО_ЧОМУ_ЦВІТЕ_ПАПОРОТЬ_Українська_мова_на_осі_часу._Василеві_Васильовичу_Німчукові_Упоряд._Г.В._Воронич_Н.В._Пуряєва._К._КММ_2017._С._80-91
80. Иваненко А.В. К проблеме этимологической интерпретации индоарийской гидронимии Северного Причерноморья: *mermada : *mermоda // Индоевропейское языкознание и классическая филология-XXII (чтения прамяти И.М. Тронского). Материалы Международной конференции, проходившей 18-120 июня 2018 г. / Отв. редактор Н.Н. Казанский. Первый полутом (с. 1-794). – СПб.: Наука, 2018. – С. 528-539.
https://www.academia.edu/36798380/Иваненко_А.В._К_проблеме_этимологической_интерпретации_индоарийской_гидронимии_Северного_Причерноморья_mermada_mermоda
81. Іваненко О. Із кримських етимологій: Кайгадор – Provato – Киїк-Атлама // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. праць / Відп. ред. О.М. Титова. – К., 2018. – Вип. 27. – С. 341-345.
https://www.academia.edu/37173574/Іваненко_О._Із_кримських_етимологій_Кайгадор_Provato_Киїк-Атлама_Нові_дослідження_пам_яток_козацької_доби_в_Україні_Зб._наук._праць_Відп._ред._О.М._Титова._К._2018._Вип._27._С._341-345
82. Иваненко А.В. Теонимия древних славян в индоевропейском контесте // XVI међународни конгрес слависта. (Београд 20–27. VIII 2018). Тезе и резимеи. У два тома / Главни и одговорни уредник проф. Др Бошко Сувајџић. Приредили доц. др Далибор Соколовић, Mср Стефан Милошевићю. – Т. 1. Језик. – Београд, 2018. – С. 245.
https://www.academia.edu/37269874/Ivanenko_Knjiga-Rezimea-1-jezicki-MKS.pdf
83. Іваненко О.В. Теонімія давніх слов’ян в індоєвропейському контесті (до питання про слов’яно-грецькі етимологічні зв’язки) // Слов’янські обрії: доп. укр. учасн. XVI Міжнар. з’їзду славістів (м. Белград, Сербія, 20-27 серп. 2018 р.) / Гол. ред. кол. О. Онищенко. – К., 2018. – Вип. 9. – С. 67-79.
https://www.academia.edu/37652733/Ivanenko_O.V._Slavonic_Theonymy_in_Indo-European_Context_Towards_Slavonic_and_greek_Etymological_Ties_Слов_янські_обрії_доп._укр._учасн._XVI_Міжнар._з_їзду_славістів_м._Белград_Сербія_20-27_серп._2018_р._Гол._ред._кол._О._Онищенко._К._2018.._Вип._9._С._67-79._In_Ukrainian
84. Іваненко О. Круглий стіл «Лексика і фразеологія «Слова о полку Ігоревім» в етимологічному висвітленні» // Слово і час. – 2018. – № 10. – С. 120-124. https://www.academia.edu/38306623/Ivanenko_Slovo_o_polku_Igorevom_Kruglyj_stol_internet_pdf
https://www.academia.edu/38306623/Ivanenko_Slovo_o_polku_Igorevom_Kruglyj_stol_internet.pdf
85. Иваненко А.В. Киммерийская тьма и Temarunda Плиния // Восточная Европа в древности и средневековье. Ранние этапы урбанизации. – М., 2019. – С. 97-102. https://www.academia.edu/38919958/The_Cimmerian_Darkness_and_the_Plinys_Temarunda_Иваненко_А_В_Киммерийская_тьма_и_Temarunda_Плиния_XXХI_Чтения_памяти_члена_корреспондента_АН_СССР_В_Т_Пашуто_Восточная_Европа_в_древности_и_средневековье_Ранние_этапы_урбанизации_Материалы_конференции_М_ИВИ_РАН_2019_С_97_102
https://www.academia.edu/38919958/The_Cimmerian_Darkness_and_the_Plinys_Temarunda_Иваненко_А.В._Киммерийская_тьма_и_Temarunda_Плиния_XXХI_Чтения_памяти_члена-корреспондента_АН_СССР_В.Т._Пашуто_Восточная_Европа_в_древности_и_средневековье._Ранние_этапы_урбанизации_._Материалы_конференции._М._ИВИ_РАН_2019._С._97-102.
86. Иваненко А.В. Циркумпонтийский этнонимикон (этимологические штрихи к портрету абиев) // Индоевропейское языкознание и классическая филология-XXIIІ (чтения прамяти И.М. Тронского). Материалы Международной конференции, проходившей 24-26 июня 2019 г. / Отв. редактор Н.Н. Казанский. – СПб.: Наука, 2019. – С. 370-383. https://www.academia.edu/39597573/Иваненко_А_В_Циркумпонтийский_этнонимикон_этимологические_штрихи_к_портрету_абиев_Индоевропейское_языкознание_и_классическая_филология_XXIIІ_чтения_прамяти_И_М_Тронского_Мат_Междунар_конф_проходившей_24_26_июня_2019_г_Отв_ред_Н_Н_Казанский_СПб_Наука_2019_С_370_383
87. Ivanenko, Alexandr V. Towards the PSl. *Stribogъ origin // New researches on the religion and mythology of the Pagan Slavs / Ed. by Patrice Lajoye. − Caen: Lingva, 2019. P. 25-32. https://www.academia.edu/39781329/Ivanenko_Alexandr_V_Towards_the_PSl_Stribogъ_origin_New_researches_on_the_religion_and_mythology_of_the_Pagan_Slavs_Ed_by_Patrice_Lajoye_Caen_Lingva_2019_P_25_32
88. Иваненко А.В. Греческие легенды Крыма: Ифигения, Дракон и Парфеница // Ономастика Поволжья: Материалы XVII Международной конференции (Великий Новгород, 17-20 сентября 2019 года) / Под ред. В.Л. Васильева. – Великий Новгород, 2019. – С. 210-216.
89. Иваненко А. В. Славянская теонимия: Святовит // Этнолингвистика. Ономастика. Этимология: материалы IV Междунар. науч. конф. Екатеринбург, 9–13 сентября 2019 г. [редкол.: Е. Л. Березович (отв. ред.) и др.]. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. – С. 136-139. https://www.academia.edu/67537287/Славянская_теонимия_Святовит
90. Иваненко А.В. Еще раз о скифах-абиях // Восточная Европа в древности и средневековье. Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР Владимира Терентьевича Пашуто. Выпуск XXХII. Сравнительные исследования социокультурных практик / Отв. ред. Е.А. Мельникова. – М., 2020. – С. 97-101. https://www.academia.edu/42257994/Ivanenko_A_V_One_more_time_on_Skythai_Abioi
91. Иваненко А.В. Циркумпонтийский этнонимикон. ІІ (Ἀγαυóι = Σαῖοι = Παραλάται = Σκύϑαι = Σκóλοτοι?) // Индоевропейское языкознание и классическая филология-XXIIІ (чтения прамяти И.М. Тронского). Материалы Международной конференции, проходившей 22-24 июня 2020 г. / Отв. редактор Н.Н. Казанский. – СПб.: Наука, 2020. – С. 86-106. https://www.academia.edu/43350281/The_Circumpontic_region_ethnonymicon_II_Ἀγαυóι_Σα_ῖοι_Παραλάται_Σκ_ύθαι_Σκóλοτοι_Индоевропейское_языкознание_и_классическая_филология_XXIIІ_чтения_памяти_И_М_Тронского_Мат_лы_Междунар_конф_проходившей_22_24_июня_2020_г_Отв_ред_Н_Н_Казанский_СПб_2020_С_86_106
92. Іваненко О. В. Полеміка О. О. Потебні і П. О. Лавровського в світлі сучасної етимології (плуга, баднякъ, божич, бесѣда) // Петро Олексійович Лавровський : наукова і науково-критична спадщина (до 190-річчя від дня народження): Зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 170-183. https://www.academia.edu/44732377/Іваненко_О_В_Полеміка_О_О_Потебні_і_П_О_Лавровського_в_світлі_сучасної_етимології_плуга_баднякъ_божич_бесѣда_

93. Іваненко О.В. Із топонімії Таврійського півострова. Перекоп ­ Армянськ // Українська мова. 2020. ­ № 4. С. 72-88. https://www.academia.edu/45057162/Іваненко_О_В_Із_топонімії_Таврійського_півострова_Перекоп_Армянськ_Українська_мова_2020_4_С_72_88
94. Пiдгот. до друку: Потебня А. А. Ответ П. А. Лавровскому на «Разбор исследования «О мифическом значении некоторых поверий и обрядов» (фрагменти). Підготовка тексту В.Ю. Франчук, О.В. Іваненка, Т.В. Зарубенко // Петро Олексійович Лавровський: наукова і науково-критична спадщина (до 190-річчя від дня народження) : Зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 288-297. https://www.academia.edu/44732444/Потебня_А_А_Ответ_П_А_Лавровскому_на_Разбор_исследования_О_мифическом_значении_некоторых_поверий_и_обрядов_фрагменти_Підготовка_тексту_В_Ю_Франчук_О_В_Іваненка_Т_В_Зарубенко
95. Иваненко А.В. К семантической реконструкции культурного термина др.-инд. godhma, godhuma // Известия СОИГСИ. 2021. № 39 (78). С. 83-92. https://www.academia.edu/45670768/Towards_the_cultural_term_sanskr_godhūma_godhuma_semantic_reconstruction_К_семантической_реконструкции_культурного_термина_др_инд_godhūma_godhuma.