Карпенко Ольга Петрівна

Карпенко Ольга Петрівна, доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник, звання старшого наукового співробітника з 1994.
Кандидатська дисертація: «Структура та генезис гідронімів Нижньої Правобережної
Наддніпрянщини», 1986.
Докторська дисертація: «Гідронімія Центрального Полісся на загальнослов’янському тлі», 1996.
Коло наукових інтересів: ономастика, етимологія, етногенетичні проблеми.

Основні наукові праці:

1. Назви річок Нижньої Правобережної Наддніпрянщини К.: Наук. думка, 1989.
2. Київське Полісся. К.: Наук. думка, 1989 (у співавторстві).
3. Лексичний раритет центральнополіського топонімікону // Мовознавство, 1990. №5.
4. Ономастика України першого тисячоліття нашої ери. К.: Наук. думка, 1992 (у співавторстві).
5. Відбиття праслов’янської лексики в поліській гідронімії // Мовознавство, 1992. №4. С. 26–32.
6. Ономастика України та етногенез східних слов’ян. К., 1998 (у співавторстві).
7. Гідронімні етимології: Тясмин // Восточноукраинский лингвистический сборник. Донецк, 1999. Вып. 5. С. 52–59.
8. Ономастика Полісся. К., 1999 (у співавторстві).
9. Гідронімікон Центрального Полісся. К., “Кий”, 2003. 318 с.
10. Словник мікрогідронімів України, К., 2004 (у співавторстві).
11. Етимологічні спостереження над східнослов’янським балагáн / болагáн // Студії з ономастики та етимології. 2005. К., 2005. С. 176–189.
12. Топонім Балчуг: до проблеми етимології // Студії з ономастики та етимології. 2006 / Відп. ред. О.П. Карпенко. К., 2006. С. 51-60.
13. Історична ойконімія Житомирщини // Студії з ономастики та етимології. 2007 / Відп. ред. В.П. Шульгач. К., 2007. С. 126-132.
14. Старожитня гідронімія Центрального Полісся в загальнослов’янському аспекті // Слов’янські обрії. К., 2008. С. 239-263. Передрук: // Мовознавство. 2008. № 2-3. С. 77-90.
15. Из праславянской ойконимии Полесья // Київська старовина. 2009. № 4. С. 76-79.
16. Старожитності Житомирщини XV–XVI ст. (на матеріалі ойконімії) // Мовознавство. 2010. № 1. С. 37–44.
17. З ойконімії Житомирщини (історико-лінгвістичний аспект) // Вісник Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Філологія. Вип. XXIX-XXXI. Івано-Франківськ, 2011. С. 94–97.
18. Деякі фонетичні зміни в гідронімах і ойконімах Житомирщини // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012. / Відп. ред. О.П. Карпенко, В.П. Шульгач. К., 2012. С. 92–99.
19. Этимологические заметки по болгарской антропонимии // Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 13: Ма-ли Междунар. научн. конф. «Славянска и балканска ономастика» (Велико Търново, 13-15 септември 2012 г.). Велико Терново, 2013. С. 636–645.
20. Історико-етимологічні розвідки з ойконімії Кіровоградщини // Студії з ономастики та етимології. 2014 / Відп. ред. В.П. Шульгач. К., 2014. С. 14–25.
21. З української ойконімії Київщини: етимологічні коментарі // Записки з ономастики: зб. наук. праць / відп. ред. О.Ю. Карпенко. Одеса, 2015. Вип. 18. С. 273–285.
22. Терміни в ойконімії Центрального Полісся // Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри: зб. наук. праць / Відп. ред. Л.В. Малевич. Рівне, 2016. С. 184–187.
23. З української ойконімії Житомирщини: етимологічні коментарі // Вісник Львівського університету: Серія філологічна. – Львів, 2017. – Вип. 64. – Ч. II. – С. 1-9.
24. З української ойконімії Київщини: етимологічін коментарі. II // Наукові записки Тернопільсьского національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Терпопіль, 2017. – Вип. 1 (27). – С. 154-159.