Шульгач Віктор Петрович

Шульгач Віктор Петрович, доктор філологічних наук, звання старшого наукового співробітника з 1996 р.
Кандидатська дисертація «Давньоруська гідронімія басейну р. Стир» (1990 р.), докторська дисертація «Праслов’янський гідронімний фонд межиріччя Західного Бугу і Стиру» (1998 р.).
Автор близько 300 праць, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях, зокрема:

1. Ономастика України І тисячоліття нашої ери. – К., 1992 (у співавторстві).
2. Гідронімія басейну Стиру. – К., 1993.
3. Праслов’янський гідронімний фонд (фрагмент реконструкції). – К., 1998.
4. Ономастика України та етногенез східних слов’ян. – К., 1998 (у співавторстві).
5. Ономастика Полісся. – К., 1999 (у співавторстві).
6. Ойконімія Волині: Етимологічний словник-довідник. – К., 2001.
7. Словник мікрогідронімів України. – К., 2004 (у співавторстві).
8. Нариси з праслов’янської антропонімії. – К., 2008. − Ч I..
9. Старожитня гідронімія України і праслов’янський ономастичний континуум // Мовознавство. – 2008. – № 2-3. – С. 50-61.
10. Болг. диал. КЪН в славянском апеллятивном и проприальном контексте // Балканско езикознание. – 2009. – Т. XVIII. № 1-2. – С. 51-59.
11. Фрагмент праслов’янського антропонімного фонду (похідні з коренем *Mъrd-) // Състояние и проблеми на българската ономастика. Велико Търново, 2010. Т. 11. С. 326–338.
12. Лексико-словотвірна мікросистема з коренем *Měz- (на матеріалі антропонімії) // Життя – у слові: Збірник наукових праць на пошану академіка В.М. Русанівського (1931–2007) / Відп. ред. В.Г. Скляренко. К., 2011. С. 139–143.
13. Про один із випадків делабіалізації у слов’янських мовах (лексична система L’ud-Lid-) // Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav: Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja: Zbornik referatov z mednarodnega znanstvenega simpozija v Ljubljani, 16.–18. septembra 2010 / Uredili M. Furlan in A. Šivic-Dular. Ljubljana, 2012. S. 241–250.
14. Палеотопонимия Украины и праславянский ономастический фонд // XV Міжнародны з’езд славістаў (Мінск, Беларусь, 20–27 жніўня 2013 г.): Тэзісы дакладаў: У 2 т. Т. 1: Мовазнаўства / Рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) і інш. Мінск, 2013. С. 223.
15. Нариси з праслов’янської антропонімії. – К., 2015. – Ч. ІІ.
16. Нариси з праслов’янської антропонімії. – К., 2016. – Ч. ІІІ..
17. Нариси з праслов’янської антропонімії. – К., 2017. – Ч. IV.
18. Нариси з праслов’янської антропонімії. – К., 2018. – Ч. V.
19. Нариси з праслов’янської антропонімії. − К., 2019. ­ Ч. VI.