Вербич Святослав Олексійович

Вербич Святослав Олексійович, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник; 2017 р. захистив дисертацію «Гідронімія Наддністрянщини: склад, будова, особливості становлення» на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук (спеціальність 10.02.01 – українська мова). Звання старшого наукового співробітника з 2011 р.

Коло фахових інтересів: етимологія і гідронімія; етимологія і оронімія; етимологія та ойконімія; етимологія і антропонімія.

Найважливіші публікації:

1. Верхньодністерський гідронімікон у контексті прикарпатсько-хорватських топонімних зв’язків // Мовознавство. – 1997. – №1. – С. 66–73.
2. Антропонімія як джерело мовно-історичної інформації // М-ли Міжнар. славіст. конф. пам. проф. К. Трофимовича (Львів, ківітень 1998 р.). – Львів, 1998. – Т. І., – С. 28–31.
3. Українське Черхава і макендонське Črcha на слов’янському тлі // Зборник матице српске за филологиjу и лингвистику. – Нови Сад, 1998. – Вип. ХІ/1. – С. 47–50.
4. Слов’яно-балтські зв’язки на фоні прикарпатської гідронімії // Записки з ономастики: Зб. наук. праць / Відп. ред. Ю.О. Карпенка. – Одеса, 1999. – Вип. І. – С. 7–14.
5. З оронімії Прикарпаття (етимологічна характеристика) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Зб. пам. К. Галаса / Відп. ред. М.І. Сюсько. – Ужгород, 2002. – Вип. 6. – С. 90–95.
6. З гідронімії Середнього Дністра: Бакота, Мурафа // Актуальные вопросы славянской ономастики: М-лы ІІ Междунар. научн. конф. (Гомель, 11-12 ноября, 2004 г.). – Гомель, 2004. – С. 25–30.
7. Особові назви козаків Нової Запорозької Січі: етимологічний коментар // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць / Відп. ред. Г.І. Мартинова. – Черкаси, 2006. – С. 32–35.
8. Ойконіми Прикарпаття з етимологічно непрозорими твірними основами // Студії з ономастики та етимології. 2007 / Відп. ред. В.П. Шульгач. – К., 2007. – С. 33–40.
9. Гідронімія басейну Верхнього Дністра. Етимологічний словник-довідник. – К., 2007.
10. Гідронімія басейну Середнього Дністра. Етимологічний словник. – К., 2009.
11. Гідроніми Унава, Унява та споріднені назви на карті Європи // Мовознавство. – 2011. – № 1. – С. 79–83.
12. Етимологічні студії з Подільської мікротопонімії // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012. / Відп. ред. О.П. Карпенко, В.П. Шульгач. – К., 2012. – С. 51–60.
13. Гідронімія басейну Нижнього Дністра. Етимологічний словник. Луцьк, 2013. – 155 с.
14. Ойконімія Вінниччини в історико-етимологічному аспекті (фрагмент 2) // Студії з ономастики та етимології. 2014 / відп. ред. В.П. Шульгач. – К., 2014. – С. 3–13.
15. Гідронімія полікультурного ареалу: труднощі етимології // Записки з ономастики: зб. наук. праць / Відп. ред. О.Ю. Карпенко. – Одеса, 2015. – Вип. 18. – С. 84–95.
16. Слов’янсько-східнороманська взаємодія в гідронімії басейну Дністра: оригінальні назви та структурно адаптовані утворення // Linguistica. – Ljubljana, 2015. – T. LV. – С. 115–129.
17. Ойконімікон України: минуле й сьогодення // Мовознавство. – 2016. – № 1. – С. 31–54.
18. Болгарська гідронімія Нижньої Наддністрянщини і прилеглих територій (структурно-семантичний аспект) // Състояние и проблеми на българската ономастика: М-ли от Междунар. научн. конф. «Ролята на ономастиката при изследването на историята и съвременното състояние на българския и другите славянски и балкански езици» (Велико Търново, 26–27 юни 2014 г.). – Велико Търново, 2016. – Т. 14. – С. 244–255.
19. Лексикографічне опрацювання українського топонімікону: традиції та сучасність // Українська лексикографія та лексикологія: проблеми, завдання: М-ли пленуму Наукової ради НАН України «Українська мова». – К., 2017. – С. 94–110.
20. Гідронімія басейну Дністра: монографія. – Луцьк, 2017.
21. Кельтська гідронімія в басейні Дністра // Мовознавство. – 2018. – №5. – С. 32–42.
22. Назви поселень Чернівеччини: історико-етимологічний словник. − Чернівці: Букрек, 2019. − 208 с.