Єфименко Ірина Вадимівна

Єфименко Ірина Вадимівна, кандидат філологічних наук; 2001 р. захистила кандидатську дисертацію «Українські прізвищеві назви XVI ст.» (спеціальність 10.02.01 – українська мова). Звання старшого наукового співробітника з 2011 р.

Коло наукових інтересів пов’язане з українською / слов’янською антропонімією та етимологією. Автор 140 публікацій, найважливіші з яких:

1. Праслов’янська лексична спадщина в українських прізвищевих назвах ХVІ ст. // Мовознавство. – 1999. – № 4-5. – С. 34-41.
2. З історії виникнення та розвитку українських прізвищевих назв // Мовознавство. – 2001. – № 5. – С. 75-88.
3. Українські прізвищеві назви XVI ст. – Київ, 2003. – 167 с.
4. Про традиції називання по батькові в східних слов’ян // Linguistica slavica. – К., 2002. – С. 33-49.
5. Историческая антропонимия Новгородской земли (По материалам «Новгородских записных кабальных книг») // Сельская Россия: прошлое и настоящее. Доклады и сообщения девятой российской науч.-практич. конф. (Москва, декабрь, 2004). – М., 2004. – Вып. 3. – С. 464-465.
6. Антропонімія Карпат і суміжних територій // Студії з ономастики та етимології. 2004 / Відп. ред. О.П. Карпенко. – К., 2004. – С. 64-73.
7. Архаичная антропонимия Мозырщины (на материале «Описания Мозырского замка 1552 г.») // Надзённыя праблемы лексікалогіі і анамастыкі славянскіх моў / Адк. рэд. А.В. Солахаў, В.В. Шур. – Мазыр, 2006. – С. 158-161.
8. Способи найменування жінки в східнослов’янських писемних пам’ятках XVII ст. // Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze / Pod red. A. Cieslikowej, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek. – Kraków, 2007. – S. 189-202.
9. Українсько-чеські антропонімні паралелі (на матеріалі сучасних українських та чеських прізвищ) // Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. 1. část. Sbornik článků IV Olomouckeho sympoziuma ukrajinistů 28-30 srpna 2008. – Olomouc, 2008. – S. 213-216.
10. Спільні етимони в основах українських і російських антропонімів (на матеріалі писемних пам’яток XV-XVII ст.) // Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi. – Zielona Góra, 2008. – S. 337-342.
11. Ойконімія Херсонщини в історико-етимологічному аспекті (загальні уваги) // Українська мова. – 2011. – № 4. – С. 9-21.
12. К этимологии восточнославянских судостроительных терминов // Научные чтения, посвященные В.В. Мартынову: сб. научн. трудов в 2-х ч. / Отв. ред. Г.А. Цыхун. – Минск, 2016. – Ч. I. – Вып. 4. – С. 112-114.
13. Східнослов’янська лексика на позначення плотів (етимологічний коментар) // Студії з етимології та ономастики. 2015-2016 / Відп. ред. О.П. Карпенко. – К., 2017. – С. 220-229.
14. Ойконімікон Донеччини (становлення та розвиток) // Українська мова. 2018. − № 3. – С. 106-119.
15. Специфика позднего ойконимикона юга Украины (на материале Николаевской и Херсонской областей) // Ономастика Поволжья: материалы XVII Международной научной конференции (Великий Новгород, 17-20 сентября 2019 г.) / Под ред. В.Л. Васильева. − С. 199-204.
16. О некоторых наименованиях водных транспортных средств в белорусских диалектных словарях (этимологические заметки) // Скарынавы запаветы і сучаснасць: да 95-годдзя з дня народжэння прафесара У.В. Анічэнкі: матэрыялы міжнар. навук. канферэнцыі / Гал. рэд. А.М. Воінава. Гомель, 2019. С. 91-95.