Дідун Лілія Іванівна

Дідун Лілія Іванівна,

кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5061-8138
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=T00z5usAAAAJ
Коло наукових зацікавлень:

теоретичні та практичні питання лексикології та лексикографії, фразеологія

Дисертація: «Фразеологізми із семантикою інтенсивності в сучасній українській літературній мові» (2016).
Освіта:
  • Інститут української мови НАН України, аспірантура (2010 – 2013)
  • Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (2002 – 2008)

 

Основні публікації
  • Індивідуальні монографії

Дідун Л.І. Фразеологізми із семантикою інтенсивності в сучасній українській літературній мові. Київ: Наукова думка, 2019. 231 с.

  • Монографії у співавторстві

1.Динаміка лексичної та фразеологічної систем української мови в лексикографічному відображенні: монографія / Відп. ред. І. С. Гнатюк. Київ, Інститут української мови, 2021. С. 139 – 145 [Електронне видання] URL: https://iul-nasu.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/monografia_dynamika.pdf

2. Лексикографічна парадигма ХХІ ст.: теорія і методологія. До 100-ліття від дня народження Леоніда Сидоровича Паламарчука: монографія / відп. ред. Є. А. Карпіловська; техн. ред. Ю. О. Цигвінцева. Київ: Інститут української мови НАН України, 2023 [Електронне видання].

  • Словники

1. Словник української мови в 11 томах. Додатковий том: у 2-х кн. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017.

2. Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст.: cловник-індекс: у 3-х т. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017.

3. Словник мови творчих особистостей України другої половини ХХ – початку ХХІ століття / З. Г. Козирєва, Л. В. Мовчун, І. А. Самойлова, Н. В. Сніжко, О. М. Тищенко, Т. В. Цимбалюк-Скопненко, Л. І. Дідун; Наук. ред. Є. А. Карпіловська і З. Г. Козирєва. Київ: Інститут української мови НАН України, 2022. – 787 с. (Григір Тютюнник). [Електронне видання] URL: https://drive.google.com/file/d/1klVhz0Ogn2KNsi_wVzQs1kXdnwRY-_uf/view

  • Статті

1. Дідун Л.І. Прецедентні висловлювання в сучасній українській періодиці. Ніжинська історико-філологічна школа: минуле, сьогодення, майбутнє. Ніжин, 2008. С. 33–35.

2. Дідун Л.І. Функціонування прецедентних висловлювань у ролі заголовків газетних статей. Українська мова у XXI столітті: традиції і новаторство. Київ, 2010. С. 211–212.

3. Дідун Л.І. Інтенсивність як градуйована семантична категорія. Волинь філологічна: текст і контекст. Лінгвостилістика XXI століття: стан і перспективи: зб. наук. пр. Луцьк, 2013. Вип. 15. С. 84–92.

4. Дідун Л.І. Фразеологізми із семантикою інтенсивності у «Словарі української мови» за ред. Б. Д. Грінченка. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: збірник наукових праць. Вип. 24. Київ, 2014. С. 39–45.

5. Дідун Л.І. Особливості виявлення семантики інтенсивності через наскрізний чинник у фразеологізмах зі спільним компонентом на фіксованому місці. Лексикографічний бюлетень. Зб. наук. праць. Вип. 25. Київ, 2016. С. 13–21.

6. Дідун Л.І. Термін інтенсивність у лінгвістичних дослідженнях. Термінологічний вісник. Збірник наукових праць. Київ, 2019. Вип. 5. С. 77–83

7. Дідун Л.І. Мовна палітра творів Григора Тютюнника у «Словнику мови творчої особистості ХХ – поч. ХХІ ст.». Лексикографічний бюлетень. Зб. наук. праць. Вип. 29. Київ, 2020. С. 82–96.

8. Дідун Л.І. Фразеологізми на позначення людини в творах Григора Тютюнника. У пошуках гармонії мови. До 80-ліття від дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора Ніни Федорівни Клименко. Київ, 2020. С. 250–256.

9. Дідун Л.І. Фразеологізми із семантикою інтенсивності у творах Григора Тютюнника. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Ужгород, 2020. Вип. 1. С. 116–120.

10. Дідун Л.І. Національно-культурні особливості фразеологізмів з творів Григора Тютюнника. Лексикографічний бюлетень. Зб. наук. праць. Вип. 30. Київ, 2021. С. 89–98.