Карпіловська Євгенія Анатоліївна

Карпіловська Євгенія Анатоліївна,

доктор філологічних наук, професор, завідувачка відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України. Член Комісії зі слов’янського словотворення, Комісії із соціолінгвістики та Комісії з лінгвістичної бібліографії при Міжнародному комітеті славістів. Член Українського комітету славістів. Член Наукової ради «Українська мова» при Інституті української мови НАН України.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1921-9021
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205558113
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=xzW3uCEAAAAJ&hl=uk&oi=ao
e-mail: karpilovska@gmail.com

 

Коло наукових зацікавлень:

українська та слов’янська морфеміка, дериватологія, лексикологія та лексикографія, структурна, прикладна та комп’ютерна лінгвістика, зокрема створення лінгвістичних баз даних та укладання комп’ютерних словників.

 

Кандидатська дисертація: “Конструювання дієслівних зон словотвірних гнізд (на матеріалі українських дієслів звучання» (1987).
Докторська дисертація: «Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови: будова та реалізація» (2000).

 

Освіта:
  • Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР (нині – НАН України), аспірантура (1981 – 1985)
  • Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (1974 – 1979)

 

Основні публікації:
  • Індивідуальні монографії

1. Карпіловська Є.А. Конструювання складних словотворчих одиниць. Київ: Наукова думка, 1990.

2. Карпіловська Є.А. Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови: будова та реалізація. Київ: Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, 1999.

 

  • Монографії у співавторстві

1. Н.Ф.Клименко, Є.А.Карпіловська. Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови. Київ Інститут мовознавства ім.О.О. Потебні НАН України, 1998

2. Н.Ф.Клименко, Є.А.Карпіловська, Л.П.Кислюк. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі, Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008.

3. Н.Ф. Клименко, Є.А.Карпіловська, Л.П. Кислюк, Ю.В. Романюк. Українська мова в контексті сучасної славістики. Київ: Інститут української мови НАН України, 2019 (електронне видання). Режим доступу:і r2u.org.ua/data/other/Ukr.mova_v_konteksti_suchasnoi_slavistyky(2019).pdf

 

  • Колективні монографії

1.М.М. Пещак, Н.Ф.Клименко, І.Ф.Савченко, Є.А.Карпіловська. Лексична семантика в системi “людина-машина”, Київ: Наукова думка, 1986.

2. Word-Formation: An International Handbook of the Languages of Europe / Ed. by Peter O.Müller, Ingeborg Ohnheiser, Susan Olsen, Franz Rainer. – Berlin/Boston: De Gruyter Mouton, 2016. – Vol. 4,

3. Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк, Н.Ф. Клименко, В.І. Критська, Т.К. Пуздирєва, Ю.В. Романюк. Вплив суспільних змін на розвиток української мови. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017.

4. Generacija Interneta /The Internet Generation, Zagreb – Rijeka: Hrvatska Sveućiliśna Naklada, 2021, ured, D.Stolac, Anastazija Vlastelić,

5. Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej, pod red. P.Kowalskiego. – Warszawa; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2021,. URI: https://hdl.handle.net/20.500.12528/1927 (Web of Science) https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1927

6. Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online, Editor-in-Chief Marc L. Greenberg. Consulted online on 15 November 2021 http://dx.doi.org.nukweb.nuk.uni-lj.si/10.1163/2589-6229_ESLO_COM_033679  First published online: 2021.

7. Лексикографічна парадигма ХХІ ст.: теорія і методологія. До 100-ліття від дня народження Леоніда Сидоровича Паламарчука: монографія / відп. ред. Є. А. Карпіловська; техн. ред. Ю. О. Цигвінцева. Київ: Інститут української мови НАН України, 2023 [Електронне видання].

 

  • Словники

1. Карпіловська Є.А. Кореневий гніздовий словник української мови: Гнізда слів з вершинами – омографічними коренями. Київ:: «Українська енциклопедія» ім.М.П. Бажана, 2002.

2. Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська, В.С. Карпіловський, Т.І. Недозим. Словник афіксальних морфем української мови. Київ: Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, 1998.

3. Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк. Шкільний словотвірний словник сучасної української мови. Київ: Наукова думка, 2005.

4. Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк, Н.Ф. Клименко, В.І. Критська, Т.К. Пуздирєва, Ю.В. Романюк. Активні ресурси сучасної української номінації: Ідеографічний словник нової лексики. Київ: ТОВ «КММ», 2013.

 

  • Підручники та посібники

1.Ю.А.Жлуктенко, Е.А.Карпиловская, В.И.Ярмак. Изучаем украинский язык: Самоучитель. Київ: Либiдь, 1991 /1-е вид./, 1992 /2-е вид./, 1996 /3-є вид., випр. та доп.)/, 2004 /4-е вид., Москва, вид-во „Муравей”, випр. та доп.+аудіокурс/.

2. И.Р.Выхованец, Е.А.Карпиловская, Н.Ф.Клименко. Изучаем украинский язык: Расширенный курс. Київ: Либiдь, 1993,/1-е вид./; 1996 /2-е вид./

3. Є.А. Карпіловська, Л.О. Тарновецька. Укpаїнська лiтеpатуpа XI-XYIII ст.: Хpестоматiя з коментаpями. Чернівці: Прут, 1997.

4. Вступ до комп’ютерної лінгвістики: Основи комп’ютерної лінгвістики. Лінгвістичні комп’ютерні інтелектуальні систем. Донецьк: Юго-Восток, 2003.

5. Вступ до прикладної лінгвістики: Комп’ютерна лінгвістика. Донецьк: ДонНУ, 2006.

 

  • Статті

1. Карпіловська Є.А. Роль картотеки «портретів слів» в укладанні словників нового покоління // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, Warszawa, SOW, 2017, т.52, с.93-109. Режим доступу: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sfps/article/view/sfps.2017.005 (Scopus, Web of Science).

2. Карпіловська Є.А. Мова без «гострих кутів» (Політкоректність у реаліях української мови та культури) // Культура слова. – 2017. – Вип.86. – С. 156-165.

3. Карпіловська Є.А. Здобутки академічної структурної і математичної лінгвістики у моделюванні українського слова // Українська мова, 2019, № 1. – С. 18-35.

4. Карпіловська Є.А. Комп’ютерний морфемно-словотвірний фонд української мови: підсумки та перспективи // У пошуках гармонії мови. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020, с. 264-273..

5. Карпіловська Є.А. Словотвірна компонента у метамові тлумачних словників // Галактика Слова. Галині Макарівні Гнатюк. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020, с.252-262. – Серія «Не все сплива рікою часу…».

6. Карпіловська Є.А. Слов’янська морфеміка у зіставному вивченні // Języki słowiańskie dzis: w kręu kategorii, striktur i procesów. Pod red. J.L.Banasiaka, A.Kiklewicza, J.Mazurkiewicz-Sułkowskiej. Warszawa-Łódź: Wyd. Uniw. Łódzkiego, 2021, s.195-207..

7. Карпіловська Є.А. “Голоси минулого” в сучасній українській фразеології // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія, 2020. Вип.1 (43). С. 134–138.

8. Карпіловська Є.А. Підходи до опису інновацій у сучасній українській неографії // Jужнословенски филолог, Белград, Књ. 76, св. 2 (2020), стр. 105–125.

9. Карпіловська Є.А. Оказіоналізми в когнітивному просторі мови // Prace Filologiczne, t. LXXVI,  Варшава, 2021, s.231-243. Доступ: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pf/article/view/856/687.

10. Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П., Романюк Ю.В. Формально-семантична стратифікація та функціонально-стильова диференціація в українській мові початку ХХІ ст. // Українська мова, 2021, № 4, С. 24-48.