Кислюк Лариса Павлівна

Кислюк Лариса Павлівна,

доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України. Учений секретар та член Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів. Член Наукової ради «Українська мова» при Інституті української мови НАН України. Учений секретар та член спеціалізованої вченої ради Д26.173.01 Інституту української мови НАН України.

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-3766-3305
e-mail: larysa.kysliuk@gmail.com
Коло наукових зацікавлень:

лексикологія, семантика, лексикографія та дериватологія сучасної української мови, сучасна словотвірна номінація української мови, неологія та неографія, інноваційні процеси в сучасній українській мові, прикладна та структурно-математична лінгвістика.

Докторська дисертація «Словотвірна номінація в сучасній українській мові: система – узус – ідіолект» (диплом доктора філологічних наук за спеціальністю «Українська мова», 2018)
Кандидатська дисертація «Словотвірний потенціал запозичень у сучасній українській літературній мові (на матеріалі англійських та німецьких запозичень)» (диплом кандидата філологічних наук зі спеціальності «Загальне мовознавство», 2000)
Освіта:
 • Інститут української мови Національної академії наук України, докторантура (2011 – 2012)
 • Інститут мовознавства імені О.О.Потебні Національної академії наук України, докторантура (2009 – 2011)
 • Інститут мовознавства імені О.О.Потебні Національної академії наук України, аспірантура (1994 – 1998)
 • Київський університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Українська мова та література», диплом з відзнакою (1989 – 1993)

 

Основні публікації
 • Індивідуальні монографії
 1. Кислюк Л. Сучасна українська словотвірна номінація: ресурси та тенденції розвитку: Монографія Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. ‑ 424 с. https://chtyvo.org.ua/authors/Kysliuk_Larysa/Slovotvirna_nominatsiia_v_suchasnii_ukrainskii_movi_systema__uzus__idiolekt/ 

 

 • Монографії у співавторстві
 1. Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А., Кислюк Л. П., Романюк Ю. В. Українська мова в контексті сучасної славістики: Монографія /; Відп. ред. Є. А. Карпіловська. – Київ: Інститут української мови НАНУ, 2019. – 660 с. (С. 533 – 638), (електронне видання), режим доступу: https://r2u.org.ua/data/other/Ukr.mova_v_konteksti_suchasnoi_slavistyky(2019).pdf
 2. Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П., Клименко Н.Ф., Критська В.І., Пуздирєва Т.К., Романюк Ю.В. Вплив суспільних змін на розвиток української мови: Монографія. Відп. ред. Є. А. Карпіловська. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 444 с. (С.343 – 426).
 3. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі. Монографія. – Київ: Вид-во Дмитра Бураго – 2008. – 336 с. (С. 227-279). https://chtyvo.org.ua/authors/Kysliuk_Larysa/Dynamichni_protsesy_v_suchasnomu_ukrainskomu_leksykoni/

 

 • Колективні монографії
 1. Лексикографічна парадигма ХХІ ст.: теорія і методологія. До 100-ліття від дня народження Леоніда Сидоровича Паламарчука: монографія / відп. ред. Є. А. Карпіловська; техн. ред. Ю. О. Цигвінцева. Київ: Інститут української мови НАН України, 2023. 596 с. (С. 422 – 435) [Електронне видання] URL: https://drive.google.com/file/d/1Z2Ry28VVZHWUCbK1LBQ9BwglsboD9y0F/view?usp=sharing

 

 • Словники
 1. Карпіловська Є. А., Кислюк Л. П., Клименко Н. Ф., Критська В. І., Пуздирєва Т. К., Романюк Ю. В. Активні ресурси сучасної української номінації: Ідеографічний словник нової лексики. Відп. ред. Є. А. Карпіловська. – Київ: ТОВ «КММ», 2013. – 416 с. http://www.komm.ltd.ua/images/NovaLeksyka.pdf
 2. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П. Шкільний словотвірний словник сучасної української мови: 15 600 слів у складі 127 гнізд. – К.: Наук. думка, 2005. – 264 с. – (Словники України).

 

 • Статті
 1. Кислюк Л. Відображення змін у функціонуванні та семантиці термінів у тлумачному словнику активного типу. Термінологічний вісник: Збірник наукових праць / Відп. ред. І.А. Казимирова. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2023. Вип. 7. C. 63-72. https://termvisnyk.iul-nasu.org.ua/wp-content/uploads/sites/11/2023/06/8.pdf
 2. Кислюк Л. Рекомендації щодо усунення суперечностей і прогалин у чинному правописі слів іншомовного походження. Українська мова. 2023, №2, с. 84 – 100 (разом із Є.А. Карпіловською). https://ukrmova.iul-nasu.org.ua/en/https-ukrmova-iul-nasu-org-ua-https-ukrmova-iul-nasu-org-ua-vypusky-zhurnalu-html-html-html-html/2023-2/zhurnal-ukrayinska-mova-2-86-2023.html
 3. Кислюк Л. Роль активних моделей словотворення в збереженні типологічних рис української номінації // Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie neologizácia. Editori: Martin Ološtiak Ľudmila Liptáková Klaudia Bednárová-Gibová, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2022, сс. 275-286 http://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak26/subor/9788055529561.pdf
 4. Кислюк Л. Оказіональне словотворення як ресурс сучасної української комунікації. Лексикографічний бюлетень. Зб. наук. праць / Відпов. ред. Є.А. Карпіловська. – Вип. 31. – Київ, 2022, с. 52-61. https://iul-nasu.org.ua/wp-content/uploads/2023/06/Lb_31_maket.pdf
 5. Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П., Романюк Ю.В. Формально-семантична стратифікація та функціонально-стильова диференціація в українській мові початку ХХІ ст. // Українська мова, 2021, № 4 (80), стор.24-48. doi.org/10.15407/ukrmova2021.04.024
 6. Кислюк Л. Вияв тенденції інтернаціоналізації у сучасній різностильовій українській лексиці. // Prace Filologiczne, tom LXXVI (76), 2021, s. 305-319. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pf/issue/view/56
 7. Кислюк Л. Термін у тлумачному словнику активного типу // Термінологічний вісник, Вип.6, 2021, стор. 179-188. https://termvisnyk.iul-nasu.org.ua/zbirnyky-naukovyh-prats.html
 8. Кислюк Л. Нові тенденції у творенні складних іменників за працями Ніни Федорівни Клименко // У пошуках гармонії мови. До 80-ліття від дня народження члена-кореспондента Національної академії наук України, доктора філологічних наук, професора Ніни Федорівни Клименко / Упоряд. Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк, Ю.В. Романюк, А.О. Савенко. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – С.274-281.
 9. Кислюк Л. Узуальне й оказіональне словотворення в різностильовій мовній практиці // Українська мова. 2020. № 2 (74). С. 31 – 44. http://doi.org/10/15407/ukrmova2020/02/031.
 10. Кислюк Л. Похідне слово у системі категорій пояснювального словника // Славянская дэрыватаграфія / А.А. Лукашанец [нав. рэд.] / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі; Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа; Беларускі камітэт славістаў; Камісія па славянскім словаўтварэнні пры Міжнародным камітэце славістаў. – Мінск: Права і эканоміка, 2020. – С. 151-161.
 11. Кислюк Л. Функціонування неологізмів і оказіоналізмів зі сфери інформатики й інтернет-комунікації в сучасній українській мові (рос.) // Forum Lingwistyczne, nr. 7, 2020. S. 33 – 44. https://doi.org/10.31261/FL.2020.07.03
 12. Кислюк Л. Термін в авторській публіцистиці // Термінологічний вісник: Збірник наукових праць / Відп. ред. Л. В. Туровська. Київ: Інститут української мови НАНУ, 2019. – Вип. 5. – С. 163-170. https://iul-nasu.org.ua/pdf/termvisnik/terv_2019_5_23.pdf
 13. Кислюк Л. Розбудова парадигматики лінгвістичної термінології в інформаційно-пошуковій системі iSybislaw: погляд користувача // Z zagadnień informacji naukowej, terminoznawstwa i językoznawstwa. Redakcja tomu: dr Paweł Kowalski Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 2018, s. 181–190. Tom 144 serii „Prace Slawistyczne. Slavica” https://ispan.waw.pl/ireteslaw/bitstream/handle/20.500.12528/1064/Pawel_Kowalski_%28red%29_Z_zagadnien_informacji_naukowej_terminoznawstwa_i_jezykoznawstwa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 14. Кислюк Л. Словотвірні моделі універбації в сучасних текстах і словниках української мови // Univerbacija / Univerbizacija u slavenskim jezicima . Zbornik radova [Elektronski izvor] / Osamnaesta Međunarodna naučna konferencija Komisije za tvorbu riječi Međunarodnog komiteta slavista Univerbacija / Univerbizacija u slavenskim jezicima, Sarajevo, 4-7. aprila 2017; urednica Amela Šehović. – El. knjiga. – Sarajevo: Slavistički komitet. 2018. https://slavistickikomitet.ba/Univerbacija/Univerbizacijauslavenskimjezicima.pdf
 15. Кислюк Л. Узуальне й оказіональне в авторських новотворах назв осіб // Культура слова. Збірник наукових праць. Випуск 89. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – С. 208-217. https://ks.iul-nasu.org.ua/vypusky-zhurnalu/2018-2/zbirnyk-kultura-slova-89-2018/uzualne-j-okazionalne-v-avtorskyh-novotvorah-nazv-osib.html
 16. Кислюк Л. Вияв специфіки українського словотвору в нових похідних іменниках // Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 2017. – Вип. 64. – Ч.І. – С. 88-95. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/issue/view/368
 17. Кислюк Л. Освоєння англізмів в українській інтернет-комунікації // Термінологічний вісник: Збірник наукових праць / Відп. ред. Л.В.Туровська. – К.: Інститут української мови НАНУ, 2017. – Вип. 4. – С. 245-252. https://termvisnyk.iul-nasu.org.ua/zbirnyky-naukovyh-prats/2017-2/zbirnyk-terminologichnyj-visnyk-vypusk-4.html
 18. Кислюк Л. П. Особливості актуалізації словотворчих ресурсів в українській інтернет-комунікації // Wortbildung und Internet.Tošović, Branko, Wonisch, Arno (Hg./ред./ur.). Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Kommission für Wortbildung beim Internationalen Slawistenkomitee. 2016. – S. 185–194.
 19. Кислюк Л. П. Підходи до вивчення нової похідної лексики // Współczesne językoznawstwo słowiańskie: teoria i metodologia badań, Т. I «Słowotwórstwo». Red. Naukowy Elena Koriakowcewa. – Siedlce, Polska, 2016. – S. 53–62.
 20. Кислюк Л. П. Прагматичний потенціал демінутивів у публіцистичних та художніх текстах // Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga / Диминутивы в славянских языках: форма и роль / Diminutives in Slavic Languages: Form and Role. – Uredila / Editor Irena Stramljič Breznik. – Maribor, Bielsko-Biała, Budapest, Kansas, Praha. V Mariboru : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in knjizevnosti, Filozofska fakulteta, 2015. – С. 148–158 (Knjižna zbirka Zora; 113).
 21. Кислюк Л. П. Вплив авторитетних українських видань на формування сучасного обличчя української літературної мови // Тенденції розвитку української лексики та граматики. Ч.ІІ., За ред. І.Кононенко І.Митнік, С.Романюк. Видавнича серія кафедри україністики Варшавського ун-ту та Прикарпатського нац. ун-ту ім.В.Стефаника «W kregu jezyka, literatury і kultury», Варшава-Івано-Франківськ, 2015. – С. 26–37.
 22. Кислюк Л. П. Підходи до вивчення семантики похідного слова: українська дериватологічна школа в порівнянні з іншими слов’янськими // Slavische Wortbildung im Vergleich. Theoretische und pragmatische Aspekte. Swetlana Mengel (Hg.): LIT-Verlag Dr. W Hopf, Berlin 2014 (Slavica Varia Halensia, Bd. 12). – S. 47–59.
 23. Кислюк Л. П. Вплив аналогії на активність словотвірних моделей // Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2013. – Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. –Verlag Otto Sagner, München – Berlin, 2014. – С. 72–79.
 24. Кислюк Л. П. Сучасна словотвірна норма української мови: мовна практика та кодифікація // Українська мова. Науково-теоретичний журнал Інституту української мови НАН України. – К., 2012. – №1. – С. 52–66.
 25. Кислюк Л. П. Динаміка словотвірної норми: тенденція націоналізації // Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti jazyka, literatúry a kultúry. Zost. Jarmila Kredátusová. Acta facultatis Philosophicae Prešoviensis. Prešov: Filozofická fakulta, 2012. – С. 193–208.
 26. Кислюк Л. П. Диференціація словотворчих ресурсів у сучасній українській номінації. // Зборник радова «Творба речи и њени ресурси у словенским jезицима». – Србиjа, Београд: Филолошки факультет универзитета у Београду, 2012. – С. 109–120.
Гранти:
 • Участь в Українській позаштатній стипендіальній програмі для вчених Університету Індіани (США) (IU-Ukraine Nonresidential Scholars Program at Indiana University (IU) (з 15.09.2022 по 30.08.2023).
 • Оцифрування Архівної картотеки Інституту української мови НАН України як словникових матеріалів академічного «Російсько-українського словника 1924–1933рр. за ред. А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова», виконавиця проєкту, 2018, Український культурний фонд, грант № 1109.