Сніжко Наталія Володимирівна

Сніжко Наталія Володимирівна,

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України.

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-3664-7079
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=REe5ndEAAAAJ
e-mail: natasnow@ukr.net
Коло наукових зацікавлень:

лексикологія, лексикографія, ідеографія, семасіологія, історія української мови, інтегральне лексикографічне моделювання українського мовомислення.

Дисертація: «Моделювання динаміки системно-структурних відношень українських назв знарядь праці» (1990).
Освіта:
  • Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні, наукове стажування (1987 – 1989)
  • Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка (1978 – 1982)

Основні публікації:

  • Колективні монографії

Динаміка лексичної та фразеологічної систем української мови в лексикографічному відображенні: монографія / Відп. ред. І. С. Гнатюк. Київ, Інститут української мови, 2021. С.  99–117. URL: https://iul-nasu.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/monografia_dynamika.pdf

Лексикографічна парадигма ХХІ ст.: теорія і методологія. До 100-ліття від дня народження Леоніда Сидоровича Паламарчука: монографія / відп. ред. Є. А. Карпіловська; техн. ред. Ю. О. Цигвінцева. Київ: Інститут української мови НАН України, 2023 [Електронне видання].

  • Словники

Словник української мови в 11 томах. Додатковий том: у 2-х кн. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. Кн. 2: С. 310–360; 562–575.

Український лексикон кінця ХVІІІ – початку ХХІ ст.: словник-індекс: у 3-х томах.  Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. Т. 1: С. 1–207; 485–641;  Т. 3: С. 9–79; 682-688.

Словник мови творчих особистостей України другої половини ХХ – початку ХХІ століття / З.Г. Козирєва, Л.В. Мовчун, І.А. Самойлова, Н.В. Сніжко, О.М. Тищенко, Т.В. Цимбалюк-Скопненко, Л.І. Дідун; Наук. ред. Є.А. Карпіловська і З.Г. Козирєва. Київ: Інститут української мови НАН України, 2022. 787 с. (Олесь Гончар). URL: https://drive.google.com/file/d/1klVhz0Ogn2KNsi_wVzQs1kXdnwRY-_uf/view

  • Статті

Концепції новітніх тлумачних словників української мови та проблеми металексикографії. Українська мова. 2022. № 3. С. 3–24.

Лексичне ядро української мови у новітніх тлумачних словниках та мовній картині світу українців. International scientific innovations in human life. Proceeding of the 12th International scientific and practical conference. Manchester, United Kindom. 2022. Pp. 787–797. URL: sci-conf.com.ua

Українські цінності й чесноти в сучасному лексикографічному відтворенні. Лексикографічний бюлетень. Зб. наук. праць / Відп. ред. Є.А. Карпіловська. Вип. 30. К., 2021. С. 53–63.

Традиції та інновації тлумачної лексикографії в Україні. Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. Vancouver, Canada, 2021. 704–712. URL: sci-conf.com.ua

Словник мови творчих особистостей України про гуманізм, духовність, людинознавство. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філологія»,  № 88 (2021). С. 60–66.

Краса й гармонія Божого світу в художньо-образній системі Олеся Гончара (словникові матеріали). Лексикографічний бюлетень. Зб. наук. праць / Відп. ред. Є.А. Карпіловська. Вип. 30. Київ, 2021. С.136–145.

Словник мови творчих особистостей: Українське Відродження, полілог культур, модерне лексикографування. Лексикографічний бюлетень. Зб. наук. праць / Відп. ред. Є.А. Карпіловська. Вип. 29. Київ, 2020. С. 59–71.

Інновації лексикографічного опису українського світосприймання. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філологія»,  № 87 (2020). С. 26–31.

Тенденції оновлення лексикону та джерельної бази сучасної академічної лексикографії. Галактика Слова. Київ, Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. С. 123–136.

Гармонія українського світосприймання та лексикографування. У пошуках гармонії мови. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. С. 345–355.

Національні та загальнолюдські культурні цінності у «Словнику мови творчої особистості». Національна ідентичність в мові і культурі: зб. наук. праць. Київ, 2020. С. 163–168.

Метамова словника мови творчих особистостей України: традиції та інновації. Eurasian scientific congress. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. Pp. 271–277. URL: sci-conf.com.ua

Нова лексикографічна парадигма знань про Українське національне Відродження. Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 310-316. URL: sci-conf.com.ua

Лексикографічний опис художньо-образної системи письменника у «Словнику мови творчої особистості». Лексикографічний бюлетень. Зб. наук. праць / Відп. ред. Є.А. Карпіловська. Вип. 28. К., 2019. С. 70–80.

Оновлений український лексикон у сучасній тлумачній лексикографії. Світ мови – світ у мові: матеріали V Міжнародної наукової конференції / За заг. ред. Ю.В. Кравцової. – Київ: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2019. С. 180–183.

Систематизування стійких сполучень слів у тлумачних словниках сучасної української мови. The 7th International youth conference «Perspectives of science and education». SLOWO \ WORD, NewYork, USA, 2019. Рр. 397–404. URL: sci-conf.com.ua

Українська тлумачна лексикографія як основа системного вивчення розвитку мови і суспільства. Наукові записки. Вип. 175. Серія: Філологічні науки. Кропивницький : Видавництво «КОД», 2019. С. 76–80.

Олесь Гончар: концептосфера «Україна і світ». Національна ідентичність в мові і культурі: зб. наук. праць / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. Київ : Талком, 2018. С. 174–181.

Ідеографічне систематизування українського неолексикону (за матеріалами нових тлумачних словників). Лексикографічний бюлетень. Зб. наук. праць / Відп. ред. Є.А. Карпіловська. Вип. 27. К., 2018. С. 30–42.

Українські духовні цінності у мовотворчості Олеся Гончара (словникові матеріали). Лексикографічний бюлетень. Зб. наук. праць / Відп. ред. Є.А. Карпіловська. Вип. 27. К., 2018. С. 116–129.

Інтегральні засади сучасних українських лексиконів. The 5th International conference “Science and society”. Hamilton, Canada, 2018. C. 1205–1215.

Семантизація та тлумачення нової лексики в сучасній українській лексикографії. Perspectives of science and education. Proceedings of the 4th international youth conference. SLOWO\WORD, New York, USA. 2018, С. 388–395. URL: sci-conf.com.ua

Мовна та концептуальна картини світу Олеся Гончара в сучасній макропарадигмі знань. The 8th International conference “Science and society. Hamilton, Canada, 2018, C. 470–479. URL: sci-conf.com.ua

Концептуальні домінанти мовосвіту Олеся Гончара. Культура слова, вип. 88, 2018. С. 164–173.

Неолексикон Олеся Гончара: лексикологічний та лексикографічний виміри. Українська мова. 2017. № 2. С. 109–120.

Український мовосвіт ХVІІІ – ХХІ століття: проблеми інтегрального лексикографічного моделювання. Система і структура східнослов’янських мов : зб. наук. праць / редкол. : Ю.В. Кравцова (відп. ред.) [та ін.]; Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, вип. 12, 2017, С. 73–84.

Структура та призначення «Неолексикона Олеся Гончара». Лексикографічний бюлетень. Зб. наук. праць / Відп. ред. Є.А. Карпіловська. Вип. 26. К., 2017. С. 48–57.

Найменування осіб жіночої статі у сучасній українській мові: поради до нормативного вживання. Лексикографічний бюлетень. Зб. наук. праць / Відп. ред. Є.А. Карпіловська. Вип. 26. К., 2017. С. 174–175.

Нова джерельна база української лексикографії в системі інтегральних лінгвістичних досліджень. Людина. Комп’ютер. Комунікація: зб. наук. праць / за ред. проф. О.П. Левченко. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. С. 47–52.

Мовно-естетичні й неографічні здобутки філологів Рівненщини (Рецензія на: Максимчук В.В. Словотворчість сучасних поетів Рівненщини : монографія / В.В. Максимчук ; за ред. Г.М. Вокальчук. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. 386 с. Українська мова. 2017. № 1. С. 140–144.

Особливості українського мовомислення та світосприймання в інтегральному лексикографічному відтворенні. Мова. Свідомість. Концепт : зб. наук. статей / відп. ред. О.Г. Хомчак. Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. Вип. 7. С. 158– 163.

Перспективи розвитку української академічної лексикографії. Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium : сб. науч. материалов / Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культ., языка и лит-ры, Ин-т языкознания им. Якуба Коласа ; редкол.: И.Л. Копылов (гл. ред.) [и др.]. Минск : Четыре четверти, 2017, С. 76–80.

Українська ідеографія: історія, сучасний стан та перспективи. Українська мова. 2016. № 3. С. 28–43.

Структурна, функціональна й хронологічна параметризація лексики у зведеному словнику, тезаурусі та електронній картотеці. Українська мова. 2016.  № 4. С. 90–105.

Історія українського мовомислення в інтегрально-ідеографічному вимірі. Сучасна українська нація: мова, історія, культура. Львів: Друкарня АНМУ імені Данила Галицького, 2016. С. 57–59.

Проблеми, здобутки і перспективи інтегрального дослідження розвитку лексики української мови. Лексикографічний бюлетень : зб. наук. праць / Відп. ред. І. С. Гнатюк. Київ, 2016. Вип. 24. С. 56–70.

Ідеографічна група ЛЮДИНА в українській мові другої половини ХХ ст. (структурно-функціональний та аксіологічний аспекти). Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: пам’яті Леоніда Булаховського. Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. 2016. вип. 29. С.120–129.

Інтегральне лексикографічне відтворення традицій благодіяння, добротворення та богошанування (за «Лексиконом словенороським» П. Беринди та «Зведеним словником лексики української мови кінця ХVІІІ– поч. ХХІ ст.». Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : зб. наук. праць / наук. ред. Бунчук Б.І. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. Вип. : 782 : Слов’янська філологія. С. 142–148.

Зведений словник лексики української мови: джерела і засади укладання. Культура слова. Вип. 83. Київ, Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. С. 90–99.

Динамізм та поліфункційність мови в тезаурусному відтворенні. Лінгвостилістичні студії / [редкол. : С.К. Богдан (голов. ред.) та ін.].  Вип. 2. Луцьк: Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. С. 173–179.

Зведений словник лексики української мови кінця ХVІІІ – поч. ХХІ ст. в інтегральних дослідженнях та компаративістиці. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: пам’яті Леоніда Булаховського. Київ, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2015. Вип. 27. С. 174–185.

Сучасні українські «мислеквіти» в лексикографічному доробку Анатолія Нелюби (Рецензія на: «Словотворчість незалежної України. 1991–2011: Словник» / Укладач А. Нелюба. Х.: Харківське історико-філологічне товариство, 2012. 608 с.). Лексикографічний бюлетень. Зб. наук. праць / Відп. ред. І.С. Гнатюк. Вип. 23. Київ: Видавничий дім Д. Бураго, 2014. С. 113–117.

Новий академічний інтегральний словник у системі знань про українське мовомислення (Рецензія на: Активні ресурси сучасної української номінації: Ідеографічний словник нової лексики; Відп. ред. Є.А. Карпіловська. Київ: ТОВ «КММ», 2014. 416 с.). Українська мова. 2014. №3. С. 123–132.

Динаміка лексико-граматичної системи української мови кінця ХVІІІ – поч. ХХІ ст. (напрями та перспективи інтегрального лексикографічного моделювання). Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). вип. 126. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. С. 242–248.

Історія слова та мовних змін у зведеному словнику лексики української мови кінця ХVІІІ – поч. ХХ ст. Слово во времени и пространстве. Минск : БГПУ, 2014. С. 97 – 101.

Системний підхід до вивчення динаміки лексичного складу української мови кінця ХVІІІ – поч. ХХІ ст. Українська мова. 2013. №3. С. 110–127.

«Словарь української мови» за ред. Б.Д. Грінченка в інтегральному моделюванні розвитку лексики та лексикографії. Лексикографічний бюлетень. Зб. наук. праць / Відп. ред. І.С. Гнатюк. Вип. 22. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. С. 19–30.

Проблеми сучасної інтегральної лексикографії. Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium : сб. науч. тр. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: Л.В. Рычкова (гл. ред.), Т. Ройтер, В.В. Дубичинский [и др.] Гродно: ГрГУ, 2013. С. 26–29.

Сакральна лексика в загальномовному тезаурусі. Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 659: Романо-слов’янський дискурс. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. С. 67–74.

Категоризація знань про світ і мову в інтегральних лексикографічних системах. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Вип. 36–37. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету, 2012. С. 28–32.

Тлумачний словник як скарбниця знань про мову, світ та духовність у площині інтегрального моделювання. Українська і слов’янська тлумачна та перекладна лексикографія. Леонідові Сидоровичу Паламарчукові / Інститут української мови; відп. ред. І.С. Гнатюк. Київ: КММ, 2012. С. 282–290.

Способи відображення системності лексики та мовної картини світу в ідеографічному тезаурусі. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): Вип. 95. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. С. 551–556.

Актуальні проблеми системного дослідження лексики. Українська лексикографія в загальнослов’янському контексті: теорія, практика, типологія / Інститут української мови; відп. ред. І.С. Гнатюк. К, 2011. С. 532–543.

Динаміка концептів та структурні зміни лексики в «Ідеографічному словнику української мови». / Н.В. Сніжко, М.Д. Сніжко. Людина. Комп’ютер. Комунікація:  Зб. наук. праць / За ред. Ф.С. Бацевича. Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2010. С. 292–297.

Сучасна лексикографія і мовна концептуалізація світу. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Зб. наук. праць / Наук. ред. Бунчук Б.І. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. С. 288–292.

Моделі багатозначності українських іменників (за матеріалами тлумачної лексикографії). Лексикографічний бюлетень: Зб. наук. праць / Відп. ред. І.С. Гнатюк. Вип. 19. Київ, 2010. С. 83–93.

«Ідеографічний тезаурус» як інформаційно-довідкова система при вивченні закономірностей структурно-функціональної організації лексики / Н.В. Сніжко, М.Д. Сніжко / Мовознавство. 1996. № 4–5. С. 28–34.

Предметно-виробнича лексика в лексикографічних працях Є. Тимченка. Українська історична та діалектна лексика: Зб. наук. праць, вип. 3. Львів, 1996. С. 137–141.

Проблеми становлення і розвитку виробничої термінології в українській лексикографії. Постаті та ідеї. З історії мовознавства в Україні. Київ: Наукова думка, 1995. С.119–124.

Ідеографічний тезаурус як модель лексико-семантичної системи (за наслідками автоматизованого аналізу українських іменників). Мовознавство. 1995. № 6. С. 28–34.

Автоматизована система класифікації лінгвістичних об’єктів / Н.В. Сніжко, М.Д. Сніжко / Проблеми українізації компютерів. Львів, 1993. С. 69–73.

До проблеми автоматизованого формування ідеографічних класів українських іменників / Н.В. Сніжко, М.Д. Сніжко / Проблеми українізації компютерів. Львів, 1992. С.76–77.

Традиційне і нове в українському науково-виробничому термінотворенні. Проблеми української науково-технічної термінології. Львів, 1992. С. 154–156.

Автоматизований аналіз складних слів української мови / Н.В. Сніжко, М.Д. Сніжко / Сучасні аспекти дослідження граматики української мови і лінгвометодичні основи викладання шкільного курсу. Полтава, 1992. С.15–17.

Наголошування складних слів. Культура слова, вип. 41, 1991. С. 43–47.

Лексико-семантичні засоби образної мови І. Франка. Іван Франко і національне відродження. Львів, 1991. С. 151–153.

Мова сучасної поезії для дітей як засіб трудового та естетичного виховання. Мова в системі початкового навчання. Полтава, 1991. С. 146–147.

Развитие структуры лексико-семантического поля «орудия производства» в украинском языке. Актуальные проблемы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. Ч. 1. Днепропетровск, 1988. С. 143–144.

Структура лексико-семантичної групи приладів в українській мові.   Семасіологія і словотвір: Зб. наук. праць. Київ: Наукова думка, 1989. С.117–121.

Відображення розвитку матеріальної культури українського народу у виробничій термінології. Мова і духовність нації. Львів, 1989. С.72–73.

Стилистическое использование вариантов фразеологических единиц в художественных произведениях Н.В. Гоголя / Н.В. Варава, Н.И. Степаненко / Тезисы докладов Вторых Гоголевских чтений. посвященных 175-летию со дня рождения писателя. Полтава, 1984. С. 157–158.