Цимбалюк-Скопненко Тетяна Василівна

Цимбалюк-Скопненко Тетяна Василівна,

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України.

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8029-6654
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4_Jc4XIAAAAJ&hl=uk
Коло наукових зацікавлень:

проблеми лексикології, лексикографії, фразеології, фразеографії української мови, зокрема питання індивідуального авторського стилю в художніх перекладах

 Дисертація: «Зіставно-типологічна характеристика фразеологічних одиниць (на матеріалі роману М. Сервантеса «Дон Кіхот» у перекладі Миколи Лукаша)» (1997)
Освіта:
 • Київський педагогічний інститут іноземних мов (1984)
Основні публікації

 

 • Колективні монографії
 1. Лексикографічна парадигма ХХІ ст.: теорія і методологія. До 100-ліття від дня народження Леоніда Сидоровича Паламарчука: монографія / відп. ред. Є. А. Карпіловська; техн. ред. Ю. О. Цигвінцева. Київ: Інститут української мови НАН України, 2023 [Електронне видання].
 2. Динаміка сучасного українського лексикону і стандартизація лексикографічної діяльності (у загальномовних словниках) // Динаміка лексико-фразеологічної систем української мови в лексикографічному відображенні. К., 2021. URL: https://iul-nasu.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/monografia_dynamika.pdf

 

 • Словники
 1. Сучасний словник іншомовних слів [Текст] : близько 20 тисяч слів і словосполучень / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; [уклад.: О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк ; відп. ред. Г. П. Півторак. Київ: Довіра, 2006. 790 с.
 2. Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст.: словник-індекс. У 3 т. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017.
 3. Словник української мови в 11 томах. Додатковий том: у 2 кн. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017.
 4. Словник мови творчих особистостей України другої половини ХХ – початку ХХІ століття / З. Г. Козирєва, Л. В. Мовчун, І. А. Самойлова, Н. В. Сніжко, О. М. Тищенко, Т. В. Цимбалюк-Скопненко, Л. І. Дідун; Наук. ред. Є. А. Карпіловська і З. Г. Козирєва. Київ: Інститут української мови НАН України, 2022. 787 с.[Електронне видання] URL: https://drive.google.com/file/d/1klVhz0Ogn2KNsi_wVzQs1kXdnwRY-_uf/view

 

 • Статті
 1. Фраземна норма та джерела української фразеології. Культура слова. № 89, 2018, с. 189-195.
 2. Дже­рела фразео­логії ідіостилю Ми­коли Лу­каша крізь призму його карто­теки. Україн­ська мова. № 1, 2019,  с. 126-137.
 3. Фра­зеографія та лекси­ко­графія: дивер­генція в термінології. Терміно­логічний вісник. № 5, 2019, с. 359-365.
 4. Фразеологічна синонімія в мові художніх перекладів Миколи Лукаша: джерела та реалізація. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті Л. Булаховського: Зб. наук. праць. Вип. 31, 2019,  с. 110-123.
 5. Незамк­нені струк­тури фразео­логічних одиниць як об’єкт фразео­графічного опису. У пошуках гармонії мови. До 80-ліття від дня народ­ження Н. Ф. Клименко, 2020, с. 408-413.