Напрями досліджень

Від початку заснування відділу науковці працювали в межах відомчих і цільових тем:

  • «Соціолінгвістичні аспекти вивчення української мови»;
  • «Міжнародний досвід мовного планування й українська перспектива»;
  • «Українська мовна особистість: комунікативні, етноментальні, соціопсихологічні аспекти мовного існування»;
  • «Сучасний український ідіолект: соціокомунікативні аспекти репрезентації».

Пріоритетний напрям роботи відділу – функціональна соціолінгвістика, українське усне розмовне мовлення, комунікативна лінгвістика. Зокрема науково-дослідна діяльність відділу зорієнтована в таких аспектах:

  • Мовна ситуація в Україні. Зокрема, в колі зацікавлень співробітників відділу перебуває вивчення питання соціокомунікативних аспектів українсько-російської двомовності.
  • Українська мовна особистість (зокрема комунікативні, етноментальні, соціопсихологічні аспекти). Дослідники використовують функціональний методологічний підхід для вивчення реальних процесів комунікації, різноманітної дискурсивної діяльності людини “тут і тепер”. Ця робота розгорталася у таких напрямках, як українська лінгвогендерологія, комунікативні стилі різногендерних суб’єктів мовної діяльності, мовна особистість політика, вплив російської та англійської мов на українську мовну особистість, мовна особистість підлітка: екстралінгвальні та лінгвальні чинники формування, мовні настанови в комунікативній діяльності білінгва, мовна особистість перекладача.
  • Жаргонологія.
  • Сучасні українські ідіолекти. Предметом аналізу є продукти функціонування української мови в різних соціальних прошарках, регіонах, середовищах, комунікативних ситуаціях.

Починаючи з 2011 року співробітники відділу працювали над плановою темою «Мовний побут сучасного українського міста» (виконавці: Соколова С.О., завідувач відділу; Труб В.М., Масенко Л.Т., Данилевська О.М., Руда О.Г., Гонтар М.О.). Мета дослідження полягала в системному дослідженні мовного побуту столиці України – міста Києва – в аспекті усної та писемної вербальної репрезентації на прикладі аналізу сукупності соціолектів, актуальних для соціальної інфраструктури міста, та лінгвосеміотичного простору столиці та інших українських міст.

Тему «Територіальні та соціокультурні умови функціонування української мови в Україні» у групі соціолінгвістики відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики виконували з І кв. 2016 року до ІV кв. 2020 року. Основна мета виконаного дослідження – на основі вивчення дискурсивних практик мешканців різних регіонів України дослідити реальну картину функціонування української мови в різних сферах вжитку (державне управління, освіта, наука, виробнича діяльність, мас-медіа, реклама, охорона здоров’я, торгівля та ін.) та розробити науково обґрунтовані й територіально адаптовані рекомендації щодо його розширення.

У межах виконання науково-дослідної роботи працівники відділу розробили соціолінгвістичні анкети та впровадили їх у всеукраїнському масштабі з метою виявлення соціокомунікативних, психолінгвістичних, вербалізованих психосенсорних стратегій та вербальної й невербальної поведінки, констант мовної свідомості українського етносу.

У 2021 році наукова група розпочала роботу над темою «Українська мова як державна у взаємодії з іншими мовами України». Мета дослідження – встановити та проаналізувати головні причини, які гальмують повноформатне вдержавлення української мови на всій території України. Виконавці теми скеровані на дослідження процесів адаптації представників неукраїнськомовних спільнот до розширення функцій державної мови та відповідні зміни в їхній мовній свідомості на матеріалі анкетування, інтерв’ювання, відтворення мовних біографій, записів усного мовлення тощо.

У відділі створюється фонд аудіо-, відеозаписів усно-розмовної мови в побутовій сфері та радіотелевізійному просторі.

Наукові досягнення співробітників відділу соціолінгвістики репрезентовано в опублікованих:

монографіях:
Ставицька Л. О. Арго, жаргон, сленг: Соціяльна диференціяція української мови. – К.: Критика, 2005. – 2005. – 464 с.;
Зарецький О. В. Офіційний та альтернативний дискурси. 1950-80-ті роки в УРСР. – К., Інститут української мови НАН України, 2008. – 444 с.;
Труб В. М. Особливості семантичної інтерпретації лексики і висловлення (цільові, модальні, темпорально-просторові та оцінні аспекти): Монографія. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. – 324 с.;
Данилевська О. М. Мова в революції та революція в мові: мовна політика Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР. – К.: Інститут української мови НАН України, 2009. – 176 с.;
Руда О. Г. Комунікативні девіації в умовах українсько-російського білінгвізму. – К.: Інститут української мови НАН України, 2009. – 198 с.;
Руда О. Г. Мовне питання як об’єкт маніпулятивних стратегій у сучасному українському політичному дискурсі: монографія. – К.: Інститут української мови НАН України, 2012. – 232 с.;
Ставицька Л. О. Гендер: мова, свідомість, комунікація. – К.: Інститут української мови НАН України, 2015. – 440 с.;
Масенко Л. Т. Мова радянського тоталітаризму. – К.: ТОВ «Видавництво “Кліо”», 2017. – 240 с.;
Масенко Л. Т. Суржик: між мовою і «язиком». – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2011. – 135 с.
Масенко Л. Т. Суржик: між мовою і язиком. Друге видання, зі змінами і доповненнями. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2019. – 232 с.;
Данилевська О. М. Українська мова в українській школі на початку ХХІ століття: соціолінгвістичні нариси. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2019. – 360 с.;
Масенко Л. Т. Конфлікт мов та ідентичностей у пострадянській Україні. – К.: ТОВ «Видавництво “Кліо”», 2020. – 176 с.;

збірниках наукових праць:
Українсько-російська двомовність. Лінгвосоціокультурні аспекти» Зб. наук. пр. / Ін-т укр. мови НАН України. Відділ соціолінгвістики; за заг. ред. Л.Ставицької. – К.: Унів. вид-во Пульсари, 2007. – 200 с.;
Соціолінгвістичні студії; за заг. ред. Л. О. Ставицької. – К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2010. – 288 с.;

словниках:
Ленець К. В., Ставицька Л. О. Короткий російсько-український словник контрастивної лексики. – К.: Довіра, 2002. – 284 с.;
Ставицька Л. О. Короткий словник жаргонної лексики української мови. – К.: Критика, 2003. – 464 с.;
Ставицька Л. О. Український жаргон. Словник. – К.: Критика, 2005. – 496 с.;
Ставицька Л. О. Українська мова без табу. Словник. – К.: Критика, 2008. – 454 с.;

підручниках і посібниках для загальноосвітніх навчальних закладів:
Данилевська О. М. Українська мова: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: УОВЦ «Оріон», 2016. – 288 с.;
Данилевська О. М. Українська мова: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. –
К.: УОВЦ «Оріон», 2017. – 306 с.;
Данилевська О. М. Українська мова. 9 клас. Зошит для тематичного контролю: навчальний посібник. – К.: УОВЦ «Оріон», 2017. – 128 с.;

численних статтях у наукових виданнях, зокрема колективних:
Соколова С.О., Данилевська О.М. Мовна ситуація в школах України // Українська мова. – 2018. – № 3. – С. 3–27.
Соколова С.О., Залізняк Г.М. Особливості сучасної мовної ситуації України у дзеркалі соціології та соціолінгвістики // Українська мова. – 2018. – № 2. – С. 3–19.