Напрями досліджень

Основними напрямками досліджень у відділі є питання теорії, історії, функціонально-стильової та жанрової диференціації літературної мови — важливого чинника розвитку національної культури. Зокрема, увагу науковців привертають народнорозмовні джерела формування і розвитку літературної мови (дослідження І. Г. Матвіяса, С. П. Бибик).

Нові соціальні умови функціонування національної мови зумовлюють активізацію лексико-семантичних, словотвірних процесів, пов’язаних з іншомовними запозиченнями, адаптацією їх до системи української мови. Ці процеси насамперед відбиваються в мові сучасних ЗМІ (Т. А. Коць), а також у нових комунікативних сферах (С. Г. Чемеркін).

У відділі досліджують цілісну систему функціональних стилів сучасної літературної мови (художнього, публіцистичного, наукового, офіційно-ділового, розмовного, сакрального). Зокрема, вивчення мови художньої літератури як одного з визначальних функціональних стилів, а також індивідуального стилю письменника проектується на стилістичні параметри нової української літературної мови в концептуально-знаковому і часовому вимірі. Саме такий підхід застосовано до аналізу індивідуальної мовної картини світу у її зв’язку зі світоглядом автора, внеском письменника в розвиток літературної мови, роллю художніх текстів як мовно-естетичних знаків національної культури (розвідки С. Я. Єрмоленко — про мову І. Котляревського, Т. Шевченка, Лесі Українки, М. Рильського та ін., Н. М. Сологуб — про мовотворчість Олеся Гончара, Яра Славутича, Івана Багряного, Г. М. Сюти — про поетичний дискурс у контексті інтертекстуальності, Н. О. Мех — про концепт «логос», «розум» в українській мовній картині світу).

Культура мови як галузь свідомого впливу й лінгвістичного оцінювання мовної практики безпосередньо пов’язана зі сферою термінотворення, кодифікацією термінів у галузевих і загальномовних словниках. Одним із важливих завдань у роботі відділу є надання письмових та усних консультацій з культури мови у зв’язку з активними процесами в сучасній мовній практиці, явищами, які потребують нормалізації та кодифікації. Відповідаючи на практичні потреби, співробітники підготували видання: «Культура мови на щодень» (вип. 1, 1998 р.; вип. 2, 2000 р.), «Довідник з культури мови» (2005 р.).

Пріоритетними напрямками роботи відділу є вироблення нових підходів до навчально-освітньої політики у державі, створення нового покоління підручників, посібників для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів (С. Я. Єрмоленко).

У відділі здійснюється координація досліджень із теорії, історії літературної мови, історичної та функціональної стилістики, лінгвопоетики. На засіданнях відділу обговорюються докторські та кандидатські дисертації з названих проблем.