Співпраця

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 Науковці відділу стилістики та культури мови виступили співвиконавцями започаткованого у 90-х роках ХХ ст. Комісією з розвитку слов’янських літературних мов Міжнародного комітету славістів проекту Najnowsze dzieje języków słowiańskich (координатор С. Ґайда; Ополе, Польща). Виконане колективне дослідження «Українська мова» за ред. С. Я. Єрмоленко (1999 р.) пропонує цінний фактичний матеріал для зіставного вивчення історії розвитку слов’янських літературних мов. Об’єкт наукового аналізу – активні процеси в сучасній літературній мові, функціонування лексичних, словотвірних, морфологічних, синтаксичних, стилістичних норм літературної мови.
Окреслені напрями  наукових студій актуалізовано в сучасних проєктах з Інститутом полоністики і культурознавства в Ополе (Польща). Зокрема співробітники відділу стилістики та культури мови взяли участь у Міжнародній конференції «Стиль і пам’ять» (Ополе, 2018), де оприлюднили свої напрацювання в доповідях: С.Я. Єрмоленко «Пам̕̕̕ять у лінгвокультурній моделі художнього тексту», С.П. Бибик «Історична стилістика – інструмент дослідження культурної пам’яті слова»; Г.М. Сюта «Цитатний тезаурус – словник пам’яті»; Т.А. Коць «Газетний текст як фрагмент національної пам’яті»; Н.О. Мех «Письменники-мовотворці і культурна пам’ять слова»; А.Ю. Ганжа «Декодування документального кінотексту і соціокультурна пам’ять».
Інший вагомий напрям міжнародного співробітництва відділу стилістики та культури мови – з україністами Університету ім. Ф. Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка). Координатор – доктор філологічних наук, професор кафедри славістики Університету ім. Ф. Палацького А.М. Архангельська. У тісній співпраці з колегами було  організовано VIII (2016 р.) та ХІХ (2018 р.) Оломоуцькі симпозіуми україністів Середньої і Східної Європи; вийшли друком колективні монографії «ХХ – ХХІ століття: жанрово-стильові й лінгвістичні метаморфози в українській мови та літературі» (2016); «Інтертекстуальність та інтермедіальність у просторі української мови, літератури та культури» (2018).
Серед перспектив – координація спільних досліджень, публікацій та проведення наукових заходів з Інститутом україністики Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі.
Співробітники наукової групи співпрацюють із багатьма науковими, педагогічними установами України, зокрема, Інститутом вищої освіти АПН України, Національним науково-дослідним інститутом українознавства, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова, Національним університетом «Острозька академія», Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка, Кам’янець-Подільським національним університетом ім. Івана Огієнка.