Соколова Світлана Олегівна

Соколова Світлана Олегівна

доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник
Керівник наукової групи соціолінгвістики відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України. Член Міжнародних комісій з аспектології та з соціолінгвістики при Міжнародному комітеті славістів. Член Наукової ради «Українська мова» при Інституті української мови НАН України.

Коло наукових зацікавлень:

соціолінгвістика, порівняльне дослідження близькоспоріднених мов, морфологія, префіксальний словотвір, аспектологія, граматична лексикографія

Освіта

 • Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР, аспірантура (1979 – 1983);
 • Сімферопольський державний університет (1975 – 1977);
 • Томський державний університет (1972 – 1974).

У 1979 р. вступила до аспірантури Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України (відділ російської мови). У 1983 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Працювала у відділі російської мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України (1983–1986) на посаді молодшого наукового співробітника та у секторі наукової термінології (1986–1991) на посаді старшого наукового співробітника. З 1991 р. – старший науковий співробітник відділу історії та граматики, який з 1992 р. увійшов до складу новоствореного Інституту української мови НАН України. У вересні 2004 р. захистила докторську дисертацію «Префіксальні дієслова у системі міжрівневих мотиваційних  відношень». З 2005 р. – провідний науковий співробітник відділу граматики Інституту української мови НАНУ. З вересня 2010 р. – завідувач відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України.

Публікації:

Монографії:

Колективні монографії:

 • - Украинско-русское двуязычие: Социолингвистический аспект. Київ: Наукова думка, 1988 (Грамматическая характеристика в социолингвистическом аспекте устной русской речи украинцев: Морфологические особенности);
 • - Національні та інтернаціональні компоненти в сучасних терміносистемах. Київ: Наукова думка, 1993 (Інтернаціональні та національні компоненти у словотвірній структурі сучасного науково-технічного терміна);
 • - Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017 (Категорія родів дієслівної дії).

Словники:

 • - Словарь языка русских произведений Т.Г. Шевченко. Т.2. Приложение № 4. Київ: Наукова думка, 1986.

Основні статті:

 1. Видовые оппозиции в русском и украинском языках: сопоставительное изучение. Труды аспектологического семинара МГУ им. М.В. Ломоносова. Вып. 4. Москва, С. 166–175.
 2. Роди дієслівної дії з неодноморфемними способами вираження у сучасній українській мові. Ucrainica II. Současná ukrainistika. Problémy jazyka, literatury a kultury: Sborníc článků. 1. Část. Olomouc, 2006. S. 65–70.
 3. Фреймова структура українського дієслова та її відображення засобами інших мов. Ukrainica III: Současná ukrajinistika: problémy jazyka, literatury a rultury. 1.část: Sborník článků 3.Olomoucké Simpozium ukrajinistů 28–30 srpna Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc, 2008. С.71–76. 
 4. Формально-семантичне варіювання слів та системність лексики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Зб. наук. праць. Вип. 4. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. С. 205–214.
 5. Аспектуальні ланцюжки в українській мові порівняно з російською та німецькою. Українська мова. 2010. № 1. С. 16–31. Доступ: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37668/02-Sokolova.pdf?sequence=1
 6. Поліпрефіксація як засіб вираження множинності в сучасній українській мові порівняно з російською та білоруською. Категории глагольной множественности в славянских и неславянских языках в синхронии и диахронии: Сборник статей. Охрид, 2011. С. 86–93.
 7. Роди дієслівної дії у структурі категорії аспектуальності. Життя – у слові. Зб. наук. праць на пошану академіка В.М. усанівського. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. С. 230–237.
 8. Мовна ситуація Києва: погляд зовні. Українська мова. 2012. № 4. С. 3–17. 
 9. Міжмовна асиметрія як джерело інтерференції. Наукові записки НаУКМА: Філологічні науки, 2012. Том 137. С. 137–141. Доступ: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/1962/Sokolova_Mizhmovna_asymetriia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 10. Аспектуальні особливості слов’янських мов у художньому перекладі. Українська мова. 2012. № 1. С. 3–17. (співавт. О.Л. Ачилова).
 11. О.М.Соколов. Наука и жизнь. Олег Михайлович Соколов (к 85-летию со дня рождения) : Материалы 3-й Международной научной конференции «Лингвистические чтения памяти професора О.М.Соколова» 16-17 февраля 2012 года. – Саки: ЧП «Предприятие Феникс», 2012. С. 13-21. 
 12. Типи мовної поведінки в сучасному слов’янському білінгвальному мегаполісі. Українські обрії: доповіді XV Міжнародного з’їзду славістів. Вип. 6, ч. 1. Мовознавство. С. 173–196 (співавтори: Труб В., Масенко Л., Данилевська О., Руда О.). 
 13. Основні типи мовної поведінки киян (за даними анкетування). Українська мова. 2013. № 2. С.38–55. 
 14. Фазовий характер видового протиставлення в сучасній українській мові. Лінгвістичні студії: зб. наук. праць. Донецьк: ДонНУ, 2013, вип. 26. С. 53–60. Доступ: https://7d309531-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/lsfiles2627/home/26/26_III_6.pdf?attachauth=ANoY7cpzILBr6RP4nhTyAgGyFIp9HWOnRbWYWYnJholvjZAfIGbUM1jz2Q-xWrTRdifcalbL7UQ73gDL8ya3m2qf5TWCdb57N4zRLqe6ewqVTGx4t9_03G9f_gC9kIwLfnU06sbwNsQ5i-discQevV3K3XYCqTL7R3eMU70nFo9Xi3vSEzPj9y8N3MFWPjPtxJtLe5kxZPyD8DQZEQql58mfKO0QeKKFwzzLCn19DjMQCsLftFhtLAE%3D&attredirects=0
 15. Художній переклад як зона прояву соціокультурної та власне мовної асиметрії. STUDIA UCRAINICA VARSOVIENSIA: UNIWERSYTET WARSZAWSKI KATEDRA UKRAINISTYKI. 1. Warszawa, С. 251–267. Доступ: http://www.ukraina.uw.edu.pl/sites/default/files/pliki/SUV%201%20-%20całość.pdf.
 16. Семантическая асимметрия близкородственных языков в зеркале интерференции. Dialog kultur. Języki wschodniosłowiańskie w kontakcie z polszczyzną i innymi językami europejskimi:Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.– Bydgoszcz – Symferopol, 2013. – С. 73–90. Доступ: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/wp-content/uploads/2015/01/dialog_spis_tresci.pdf.
 17. Право на екологію мови як одне з мовних прав. Мовні права в сучасному світі (Збірник наукових праць). Ужгород, 2014. С. 163–175.
 18. Фреймовая структура аспектуальних цепочек: к проблеме национальной специфіки. Типология вида / аспекта: проблемы, поиски, решения: сборник научных статей. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2014. С. 128–145.
 19. Параметри українсько-російського та російсько-українського білінгвізму за суб’єктивною та об’єктивною оцінкою (на матеріалі анкетування студентів-журналістів східного регіону). Мовний простір граматики: актуальні студії: Збірник наукових праць на честь 60-річчя чл.-кор. НАН України Анатолія Загнітка. – Донецьк: ДонНУ, 2014. С. 353–358. Доступ: http://mova.dn.ua/images/stories/studii/maket_iuviley2014.pdf.
 20. Мова засобів масової комунікації очима майбутніх журналістів. Українська мова. № 3. 2014. С. 71–83. 
 21. Полілінгвальний мовний ландшафт міста в сприйнятті киян. Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 48. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2014. С. 406–414. 
 22. Об’єктивні та суб’єктивні критерії оцінювання білінгвізму: вплив територіального чинника. Типологія та функції мовних одиниць: наук. журн. На пошану чл.-кор. НАН України Івана Романовича Вихованця. Луцьк: Східноєвроп. Нац. ун-т ім. Лесі Українки. № 2 (4). 2015. С. 218–229.Доступ: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/7096/1/218-229.pdf
 23. Проявление аспектуальных особенностей восточнославянских языков при переводе. Глагольный вид: грамматическое значение и контекст / Verbal Aspect: gramatіcal Meaning and Context (Die Welt der Slaven: Sammelbande – Сборники). Под ред. Рoзанны Бенакьо. Munchen, Berlin, Washington: Verlag Otto Sagner, 2015. S. 11–20.
 24. Особливості мовної поведінки українськомовних киян. Ukrainica VII: Současná ukrajinistika: problémy jazyka, literatury a kultury. (Sborník příspěvků z mezinárodní conference VIII.Olomoucké Simpozium ukrajinistů střední a východní Evropy 25-27 srpna 2016). Univerzita Palackйho v Olomouci. 2016. S.340.
 25. Аспектуальная парадигма базового глагола как его классификационный признак. Scando-Slavica. Vol. 62. Issue 2016. Р. 79 – 99 (https://doi.org/10.1080/00806765.2016.1179453). 
 26. Слов’янське словотворення у порівнянні: теоретичні і прагматичні аспекти: Рецензія на книгу «Slavische Wortbildung im Vergleich: Theoretische und pragmatische Aspekte» / Slavica Varia Halensia / Band 12 / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg / Svetlana Mengel (Hg.). – Berlin: LIT VERLAG Dr. W.Hopf, 2014. 681 S. Українська мова. № 2. 2016. С. 145– Доступ: https://iul-nasu.org.ua/pdf/ukrmova/UkrMova_2_16.pdf.
 27. Вплив контактної мови: джерело помилок чи джерело збагачення. Українська мова. № 3. 2016. С. 17– 27. 
 28. Засоби масової комунікації в мовному бутті держави. Культура слова. Вип. 84. 2016. С. 143– Доступ: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/122949/18-Sokolova.pdf?sequence=1
 29. Критерії визначення типу білінгвізму за близької спорідненості мов. Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch. (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v cykle Slovanské jazyky v sociolingvistickom ponímaní Komisie pre sociolingvistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov, konanej 5–6.09.2016v Banskej Bystrici). 2017. S.155–164.
 30. Порівняльне дослідження української та російської мов і проблеми соціолінгвістики. Українська мова. № 1. 2017. С. 42–54. (DOI:org/10.15407/ukrmova2017.01). Доступ: https://ukrmova.iul-nasu.org.ua/vypusky-zhurnalu/2017-2/zhurnal-ukrayinska-mova-1-61-2017.html
 31. Регіональні особливості взаємодії мовних кодів за двомовного спілкування. Українська мова. № 3. 2017. С. 25–39.( DOI: org/10.15407/ukrmova2017.03). Доступ: https://ukrmova.iul-nasu.org.ua/vypusky-zhurnalu/2017-2/zhurnal-ukrayinska-mova-3-63-2017.html
 32. Культура мови і соціолінгвістика: точки перетину в сучасній Україні. Культура слова. Вип. 87. 2017. С. 30–38. Доступ: https://iul-nasu.org.ua/pdf/kulturaslova/87/3-ks_87.pdf
 33. Дослідження мовної ситуації як міждисциплінарна та міжвідомча проблема. Українська мова. № 1. 2018. С. 3-16.(DOI: org/10.15407/ukrmova2018.01). Доступ: https://ukrmova.iul-nasu.org.ua/vypusky-zhurnalu/2018-2/zhurnal-ukrayinska-mova-1-65-2018.html
 34. Особливості сучасної мовної ситуації України у дзеркалі соціології та соціолінгвістики. Українська мова. № 2. 2018. С. 3–19. (Співавт. Г.М. Залізняк). (DOI: org/10.15407/ukrmova2018.02). Доступ: https://ukrmova.iul-nasu.org.ua/vypusky-zhurnalu/2018-2/zhurnal-ukrayinska-mova-2-66-2018.html
 35. Мовна ситуація в школах України. Українська мова. № 3. 2018. С. 3–27 (Співавт. О.М. Данилевська). (DOI: org/10.15407/ukrmova2018.03). Доступ: https://ukrmova.iul-nasu.org.ua/vypusky-zhurnalu/2018-2/zhurnal-ukrayinska-mova-3-67-2018.html.
 36. Особенности некоторых видо-временных форм в украинском и русском языках (на материале художественных переводов). La relation Temps/Aspekt: approaches typologique et contrastive. Ed. Tatiana Milliaressi. Université Charles-de-Gaulle – Lille2018. S.107–112. 
 37. Територіальні та соціокультурні аспекти функціонування сучасних слов’янських мов як державних Слов’янські обрії. Вип. 9: Доп. укр. учасн. XVI Міжнар. з’їзду славістів (м. Белград, Сербія, 20–27 серп. 2018 р.). 2018. C.145–169 (Cпівавтори О.М.Данилевська, О.Г. Руда). 
 38. Українська мова як державна: теорія і практика. ІХ Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. Збірник наукових статей (До 150-річчя Національної академії України). С. 97–111. Доступ: http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/zbirnyky/2018/mov.pdf
 39. Дослідження мовної ситуації і питання національної безпеки. Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ. Матеріали міжнародної конференції (м. Львів, 22–23 листопада 2018 року). За ред. Галини Мацюк. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. С. 103–104. Доступ: https://www.ispc.org.ua/wp-content/uploads/2019/01/Conf_11-2018.pdf
 40. Актуальні проблеми сучасної української соціолінгвістики. Українська мова. № 1. 2019. С. 36–44. (DOI:org/10.15407/ukrmova2019.01). Доступ: https://iul-nasu.org.ua/pdf/ukrmova/1_19/5.pdf https://iul-nasu.org.ua/pdf/ukrmova/1_19/5.pdf.
 41. Перші підсумки міжнародного проекту: досвід і здобутки. Українська мова. № 3. 2019. 52–66. (DOI:org/10.15407/ukrmova2019.03). Доступ: https://iul-nasu.org.ua/pdf/ukrmova/3_19/7.pdf.
 42. Мова» і «язык»: інтерференція чи мовна концептуалізація? У просторі культури мови і стилю. Київ, 2019. С. 263–271.
 43. Мовна поведінка українськомовних українців: ситуаційні особливості. На сторожі слова. Збірник наукових праць на пошану професора Василя Грещука. Івано-Франківськ, С. 353–365.
 44. Українська мова в офіційній сфері: проблеми і перспективи. Мовне законодавство і мовна політика: Україна, Європа, світ (Збірник наукових праць). Київ, 2019. Доступ: http://www.inmo.org.ua/assets/files/2020/Movne%20zakonodavstvo%20i%20movna%20polityka.pdf
 45. Аспектуальна симетрія та асиметрія в українській та російській мовах. Language: Codification. Competence. Communication. № 2(3). 2020. 33-46. Доступ: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2169
 46. Вплив середовища на мовну поведінку білінгва. У пошуках гармонії мови. До 80-ліття з дня народження члена-кореспондента Національної академії наук України, доктора філологічних наук, професора Н.Ф. Клименко. Київ, 2020. С. 356–366. Доступ: http://iml.basnet.by/files/files/KSS/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D.%D0%A4.%201.pdf#page=356.
 47. Bilingual communication in Ukraine: regional features. Discourse and Practice of Bilingualism. Contemporary Ukraine and Russia / Tatarstan. (Interdisziplinäre Studien zum östlichen Europa Schriftenreihe des Gießener Zentrums Östliches Europa). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, S. 137–156. 
 48. Аспектуальна симетрія та асиметрія в українській і російській мовах. Language: Codificanion. Competence. Communication. 2020. № 2(3). С. 33–46 (DOI: 10.24025/2707-0573.2(3).2020.219185). Доступ: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/2169/1/33-46_Соколова%202%283%29.pdf.