Програма кандидатського іспиту

Інститут української мови > Аспірантура > Програма кандидатського іспиту

Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 10.02.01 — українська мова

 1. Сучасна українська літературна мова
 2. Історія української літературної мови
 3. Історична граматика української мови
 4. Українська діалектологія
 5. Основна література

Адреса:

Україна, Київ 01001
вул. Грушевського, 4

Телефони:
+380 (44) 279-18-85
+380 (44) 279-56-19 (факс)

Електронна адреса:
ukrmov@gmail.com

Сучасна українська літературна мова

 1. Фонологічна система української літературної мови. Фонема і звук. Вокалізм. Консонантизм. Сегментні й суперсегментні одиниці.
 2. Звукові процеси в українській мові. Типи чергувань (з історичними коментарями). Морфонологія та морфотактика.
 3. Український алфавіт і графіка (з історичними коментарями). Український правопис, його історія.
 4. Слово як основна одиниця мови. Типи лексичних значень слів. Лексико-семантична система мови.
 5. Лексика української мови з погляду її походження. Джерела поповнення лексичного складу української літературної мови. Міжмовні контакти української мови.
 6. Активний і пасивний склад лексики української мови.
 7. Типи словників сучасної української мови.
 8. Історія української лексикографії. Динаміка української лексикографії останніх трьох десятиріч.
 9. Фразеологія української мови (категорійні ознаки фразеологізму, типи класифікацій, джерела формування).
 10. Українська фразеографія.
 11. Морфеміка. Морфема і морф. Морфемна будова слова. Підходи до морфемного аналізу слова.
 12. Словотвір і словотворення. Словотвірний аналіз слова. Одиниці словотвірної системи мови.
 13. Словотвірний тип. Поняття продуктивності та регулярності в словотворенні.
 14. Типи словотвірної мотивації. Поняття множинної словотвірної мотивації.
 15. Осново- і формантоцентричний підходи до аналізу похідної лексики. Словотвірний ряд і словотвірне гніздо.
 16. Способи словотворення в українській мові.
 17. Морфемні та словотвірні словники.
 18. Принципи класифікацій частин мови; характеристика відомих класифікацій.
 19. Проблема лінгвістичного статусу прийменника, сполучника й частки в сучасному українському мовознавстві.
 20. Граматичні категорії частиномовних класів слів у сучасній українській мові.
 21. Відмінкова система української мови. Семантико-синтаксичні функції відмінків.
 22. Словосполучення. Види синтаксичного зв’язку в словосполученні. Синтаксичні відношення і способи їхнього вираження.
 23. Речення як основна синтаксична одиниця-конструкція. Типи двоскладних й односкладних речень.
 24. Вчення про члени речення. Класифікації членів речення.
 25. Складне речення. Принципи класифікації складних речень.
 26. Актуальне членування речення. Особливості тема-рематичного членування речення в українській мові.
 27. Текст як об’єкт лінгвістичного вивчення. Синтаксис тексту.
 28. Функціональні стилі сучасної української літературної мови. Лексичні, фразеологічні, фонетичні, граматичні, словотвірні засоби стилістики. Евфонія.
 29. Норма і кодифікація. Типи літературних норм. Специфіка норми української літературної мови.
 30. Історична змінність літературної норми: лексичний, граматичний, стилістичний рівень.
 31. Нормативна і стилістична лексикографія.
 32. Літературна мова та її диференційні ознаки. Мова художньої літератури, літературна мова, літературний стандарт.
 33. Національна культура і мова.
 34. Мовна особистість письменника як національний і соціокультурний феномен.
 35. Основні поняття культури мови.
 36. Соціолінгвістика як галузь мовознавства, її предмет і завдання.
 37. Соціальні діалекти української мови: класифікація, характеристика.
 38. Напрями й методи сучасних соціолінгвістичних досліджень.
 39. Мовна політика і мовна ситуація в Україні (1991-2014 рр.).
 40. Термінознавство як наукова дисципліна. Основні напрями досліджень сучасного термінознавства.
 41. Українська термінографія. Типи галузевих словників. Термінологічні банки даних.
 42. Ономастика як наука про власні назви. Основні класи онімів (ойконімія, гідронімія, антропонімія та ін.).
 43. Ономастична лексикографія.
 44. Зв’язок ономастики з іншими розділами лінгвістики.
 45. Завдання, методи і прийоми лінгвістичних досліджень.

Історія української літературної мови

 1. Українська мова серед інших слов’янських мов. Концепції походження української мови.
 2. Виникнення і розвиток літературної мови у східних слов’ян. Питання походження східнослов’янської писемності.
 3. Генеалогічна і структурно-типологічна класифікації мов. Українська мова з цього погляду.
 4. Праслов’янська мова. Слов’янські мови, їхнє групування. Східнослов’янські спільні фонетичні риси.
 5. Давньоукраїнська мова (Х — ХІІІ ст.). Сфери її функціонування.
 6. Проблема давньоруської мови.
 7. Проблема диглосії в давніх східних слов’ян.
 8. Пам’ятки української мови Х — ХІІІ ст.
 9. Стилі давньоукраїнської мови.
 10. Пам’ятки української мови ХIV — ХVІ ст.
 11. Стилі української мови ХIV — ХVІ ст.
 12. Сфери функціонування української мови в ХIV — ХVІ ст.
 13. Пам’ятки української мови ХVІІ ст.
 14. Стилі української мови ХVІІ ст.
 15. Сфери функціонування української мови в ХVІІ ст.
 16. Церковнослов’янська мова в Україні ХIV — ХVІІ ст.
 17. Граматики церковнослов’янської мови в Україні ХVI — ХVІІ ст.
 18. Староукраїнські словники.
 19. Новоукраїнські орфографічні системи ХІХ — ХХ ст.
 20. Т.Г. Шевченко в історії української літературної мови.
 21. Старослов’янська та церковнослов’янська мови на різних етапах історії мови.
 22. Історія української літературної мови; проблеми її періодизації. Розвиток типів староукраїнської та нової української літературної мови.
 23. Мовна ситуація в Україні в XVI — XVIII ст.
 24. Українська літературна мова першої половини XIX ст.
 25. Історія української мови як державної мови України. Українська мова в XX ст.
 26. Історія української літературної мови на західних землях України.
 27. Українська мова за межами України.
 28. Історія вивчення української мови.

Історична граматика української мови

 1. Історія фонетичної системи української мови.
 2. Закон відкритого складу. Новозакриті склади.
 3. Історія ѣ в українській мові.
 4. Історія звука ы та старого і в українській мові.
 5. Наслідки занепаду редукованих звуків.
 6. Історичні зміни в морфемній структурі слова.
 7. Давньоукраїнське відмінювання за праосновами.
 8. Історія формування відмін іменників.
 9. Історія категорій і форм іменника в українській мові.
 10. Співвідношення між типами відмін давньоукраїнської мови та сучасної української.
 11. Історичні зміни форм і категорій прикметника в українській мові.
 12. Історія форм займенника в українській мові.
 13. Історія форм числівника в українській мові.
 14. Розвиток граматичних категорій дієслова в історії української мови.
 15. Давньоукраїнська система минулих часів.
 16. Формування засобів вираження майбутнього часу в українській мові.
 17. Формування засобів вираження теперішнього часу в українській мові.
 18. Шляхи розвитку прислівникової системи української мови.
 19. Історія прийменникової системи.
 20. Історія сполучників.

Українська діалектологія

 1. Наголошений і ненаголошений вокалізм у говорах української мови.
 2. Фонологія українських говорів.
 3. Рефлекси ѣ, *е, *о, *і в говорах української мови.
 4. Українські діалектологічні атласи та словники: засади створення, призначення, особливості.
 5. Діалектна основа української літературної мови. Діалектний фонофонд.
 6. Особливості карпатської групи говорів української мови.
 7. Говори української мови, їх класифікація (з історичними коментарями).
 8. Особливості північних говорів української мови.
 9. Особливості південно-східних говорів української мови.
 10. Особливості південно-західних говорів української мови.
 11. Граматика українських говорів.
 12. Лексика українських говорів.
 13. Методи дослідження українських діалектів. Лінгвістична географія. Діалектна текстографія.
 14. Діалектне членування української мовної території (з історією питання).

Основна література

 • Авксентьєв Л.Г. Сучасна українська мова: Фразеологія. – Х., 1988.
 • Арполенко Г.П., Городенська К.Г., Щербатюк Г.Х.  Числівник української мови. – К., 1980.
 • Атлас української мови: – К., 1984 – Т.1; 1988. – Т.2.
 • Багмут А.Й. Інтонаційна будова простого розповідного речення в слов’янських мовах. – К. 1970.
 • Бевзенко С.П. Історія українського мовознавства. – К., 1991.
 • Бевзенко С.П. Українська діалектологія. – К., 1980.
 • Безпалько О.П., Бойчук М.К., Жовтобрюх М.А., Самійленко С.П., Тараненко І.Й. Історична граматика української мови / Вид. 2-ге – К., 1962.
 • Безпояско О.К., Городенська К.Г. Морфеміка української мови. –К., 1987.
 • Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. Морфологія. – К., 1993.
 • Борковский В.И. Синтаксис древнерусских грамот. Простое предложение. – Львов, 1949.
 • Борковский В.И. Синтаксис древнерусских грамот. Сложное предложение. – М., 1958.
 • Брахнов В.М. Явища асиміляції в консонантизмі  української мови.  – К., 1970.
 • Бровченко Т.О. Словесний наголос в сучасній українській мові. (Експериментальне дослідження). – К., 1969.
 • Булахов М.Г. Восточнословянские языковеды. – Минск, 1976. – Т.1; 1977. – Т.2; 1978. – Т.3.
 • Булаховський Л.А. Вибрані праці: В 5 – ти томах.
 • Булаховський Л.А. Питання походження української мови. – К., 1956.
 • Ващенко В.С. Мова Тараса Шевченка. – Харків, 1963.
 • Веселовська З.М. Наголос у східнослов’янських  мовах початкової доби формування російської, української та білоруської націй (кінець XIV –  поч. XVIII століть). – Харків, 1970.
 • Винницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. – К., 1984.
 • Виноградов В.В. Русский язык. – М., 1977.
 • Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис. – К., 1993.
 • Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. – К., 1993.
 • Вихованець І.Р. Система відмінків української мови. – К., 1987.
 • Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К., 1988.
 • Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Семантико-синтаксична структура речення. – К., 1983.
 • Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов. – К.,1996.
 • Гнатюк Г.М.  Дієприкметник у сучасній українській літературній мові. – К., 1982.
 • Горбач О. Вибрані праці. –  Мюнхен. – Т. 1 – 8.
 • Горецький П.Й. Історія української лексикографії. – К., 1963.
 • Гриценко П.Ю. Ареальне варіювання лексики. – К., 1990.
 • Гриценко П.Ю. Моделювання системи діалектної лексики. – К., 1984.
 • Грищенко А.П. Прикметник  в українській мові. – К.,1978.
 • Грищенко А.П. Складносурядне речення в сучасній українській літературній мові. – К., 1969.
 • Гумецька Л.Л. Нарис словотворчої системи української актової мови XIV – XV ст. – К., 1958.
 • Дзендзелівський Й.О. Конспект лекцій з курсу української діалектології. – Ч.І. Фонетика. – Ужгород, 1965.
 • Дорошенко С.І. Складні сполучникові конструкції в сучасній українській мові. – Х., 1980.
 • Дудик П.С. Синтаксис сучасного українського розмовного літературного мовлення (Просте речення, еквівалентне речення). – К., 1973.
 • Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності. – К., 1999.
 • Єрмоленко С.Я. Фольклор і літературна мова. – К., 1987.
 • Жанри і стилі в історії української мови. – К., 1989.
 • Жилко Ф.Т. Нариси з діалектології української мови. – К., 1966.
 • Житецький П.Г. Вибрані праці. – К., 1987.
 • Жлуктенко Ю.О. Українська мова на лінгвістичній карті Канади. – К., 1990.
 • Жовтобрюх М.А. Мова української періодичної преси. Кінець XIX  початок XX ст. – К., 1970.
 • Жовтобрюх М.А. Мова української преси до середини дев’яностих років XIX ст. – К., 1963.
 • Жовтобрюх М.А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918 – 1941). – К., 1991.
 • Жовтобрюх М.А., Волох О.Т., Слинько І.І. Історична граматика  української мови. – К., 1980.
 • Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Морфологія. – Донецьк, 1996.
 • Залеський А.М. Вокалізм південно-західних говорів української мови. – К., 1973.
 • Іваницька Н.Л. Двоскладне речення в українській мові. – К., 1986.
 • Історія української мови:  Лексика і фразеологія. – К., 1983.
 • Історія української мови:  Морфологія. – К., 1978.
 • Історія української мови:  Синтаксис. – К., 1983.
 • Історія української мови: Фонетика. – К., 1979.
 • Їжакевич Г.П. Українсько-російські мовні зв’язки радянського періоду. – К., 1969.
 • Калнынь Л.Є.Опыт моделирования системы украинского диалектного языка. – М., 1973.
 • Керницький М.І. Система словозміни в українській мові. На матеріалі пам’яток XVI ст. – К., 1967.
 • Клименко Н.Ф. Основни морфеміки сучасної української мови.                                                         – К., 1998.
 • Клименко Н.Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові. – К., 1984.
 • Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А. Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови.— К. 1998.
 • Кобилянський Б.В.  Діалект і літературна мова. – К., 1960.
 • Ковалик І.І. Вчення про словотвір.  – Львів, 1958 – 1960. – Вип.1–2.
 • Ковалик І.І. Питання слов’янського іменного словотвору. – Львів, 1968. – Ч.1.
 • Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту. – К., 1967.
 • Коломієць В. Т. Розвиток лексики слов’янських мов у післявоєнний період. – К., 1973.
 • Кримський А.Е. Украинская грамматика. – М., 1907. –  т. 1;1908. – Т.2. ч.1.
 • Культура української мови. Довідник. – К., 1990.
 • Курс історії української літературної мови. – К., 1958. – Т.1; 1962. –Т.2.
 • Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови. Морфологія. – К., 1961. – Ч.1; 1964. Ч.2.
 • Лисиченко Л.А. Лексикологія сучасної української мови. – Х., 1977.
 • Матвіяс І.Г. Варіанти української літературної мови. – К., 1998.
 • Матвіяс І.Г. Іменник в українській мові. – К., 1974.
 • Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори. – К., 1990.
 • Матеріали про розвиток мов в Українській РСР – К., 1991.
 • Мельничук О.С. Розвиток структури слов’янського речення. – К., 1966.
 • Мовознавство на Україні за п’ятдесят років. – К., 1967.
 • Морфологібудова української мови. – К., 1975.
 • Москаленко А.А. Історія українського правопису. –  Одеса, 1958.
 • Москаленко А.А. Нарис історії української лексикографії. – К., 1961.
 • Німчук В.В. Мовознавство в Україні в 14 – 17 ст. – К., 1985.
 • Німчук В.В. Походження мови  української народності // Українська народність: нариси соціально-економічної і етнополітичної історії. – К., 1990.
 • Німчук В.В. Староукраїнська лексикографія в її зв’язках з російською та білоруською. – К., 1980.
 • Огієнко І. Історія української літературної мови. – К., 1995.
 • Ожоган В.М. Займенникові слова у граматичній структурі сучасної української мови. – К. 1997.
 • Павлюк М.В. Основні етапи розвитку українського мовознавства дожовтневого періоду. – Одеса, 1978.
 • Паламарчук Л.С. Українська радянська лексикографія. – К., 1978.
 • Панькевич І. Українські говори Підкарпатської Русі і суміжних областей.  – Прага, 1938.
 • Перебийніс В.С. Кількісні та якісні характеристики системи фонем сучасної української літературної мови. – К., 1970.
 • Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. – К., 1976.
 • Півторак Г.П. Українці: звідки ми і наша мова. – К., 1993.
 • Півторак Г.П. Формування та діалектна диференціація давньоруської мови. – К., 1988.
 • Плющ П.П. Історія української літературної мови. – К., 1971.
 • Потебня А.А. Из записок  по русской грамматике. – М., 1958. – Т. І – ІІ; 1968. – Т. ІІІ; Л., 1941. ­– Т. ІV.
 • Потебня А.А. Ударение. – 1973.
 • Прокопова Л.І. Приголосні фонеми сучасної української  літературної мови. Експериментально-фонетичне дослідження. – К., 1980.
 • Розвиток мовознавства в УРСР в 1967–1977 рр. – К., 1980.
 • Русанівський В.М. Джерела розвитку східнослов’янських літературних мов. – К., 1985.
 • Русанівський В.М. Структура лексичної і граматичної семантики. – К., 1988.
 • Русанівський В.М. Структура українського дієслова. – К.,1971.
 • Самійленко О.П. Нариси з історичної морфології української мови. – К., 1964. –  Ч.І; 1970 – Ч.ІІ.
 • Синтаксис словосполучення простого речення. – К., 1975.
 • Скляренко В.Г. Нариси з історичної акцентології української мови. – К., 1983.
 • Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. – К., 1973.
 • Слинько І.І. Історичний синтаксис української мови. – К., 1973.
 • Словотвір сучасної української літературної мови. – К., 1979.
 • Сологуб Н.М. Мовний світ Олеся Гочара. – К., 1991.
 • Ставицька Л.О. Естетика слова в українській поезії 10-30 рр. ХХ ст. – К., 2000.
 • Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К., 1997.
 • Сучасна українська літературна мова:  Вступ. Фонетика. – К., 1969.
 • Сучасна українська літературна мова:  Лексика і фразеологія. – К., 1973.
 • Сучасна українська літературна мова:  Морфологія. – К., 1969.
 • Сучасна українська літературна мова:  Синтаксис. –К., 1972.
 • Сучасна українська літературна мова:  Стилістика. – К., 1973.
 • Тараненко А.А. Языковая семантика в ее динамических аспектах. – К., 1989.
 • Теоретичні проблеми лінгвістичної стилістики. – К., 1972.
 • Тоцька Н.І. Голосні фонеми української літературної мови. – К., 1973.
 • Українська мова /Наук. ред. С.Я.Єрмоленко. – Оpole, 1999.
 • Українська мова як державна в Україні /Відп. ред. К.Г.Городенська. – К., 1999.
 • Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. – Л., 1972.
 • Чапленко В. Історія української літературної мови. – Нью-Йорк, 1970.
 • Чередниченко І.Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. – К.. 1967.
 • Шевельов Ю. Галичина в історії формування української літературної мови. – Львів, 1996.
 • Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття. – 1987.
 • Шило Г.Ф. Південно-західні говори УРСР на північ від Дністра. – Львів, 1957.
 • Шульжук К.Ф. Багатокомпонентні складні речення в українській мові. – К., 1986.
 • Шульжук К.Ф. Складне речення в українській мові. –  К., 1989.