Напрями досліджень і основні здобутки

Відділ працює над плановою темою «Тлумачний словник активного типу сучасної української мови». Основна мета пропонованого лексикологічного й лексикографічного дослідження – визначити стабільну лексичну та фразеологічну основу сучасної української літературної мови, відображену в широкому спектрі її функціональних стилів, та описати її в тлумачному словнику активного типу. Методи дослідження: описовий метод, метод компонентного аналізу семантики, трансформаційний метод, дефініційний метод, метод перифразування. Виконання дослідження, спрямованого на встановлення лексичної та фразеологічної основи сучасної української літературної мови за критеріями стабільності та активності уживання у мовній практиці лексичних і фразеологічних одиниць зумовлене необхідністю створення тлумачного словника активного типу сучасної української літературної мови. В українській лексикографії на сьогодні відсутній словник з реєстром обсягом 100 тис. стабільних й активно вживаних у різних сферах і стилях лексичних і фразеологічних одиниць, описаних із зорієнтуванням на їхнє вживання у загальній мовній практиці. Одержані внаслідок виконання пропонованої теми реєстр і лексикографічні засоби його опису прислужаться для укладання інших загальномовних, галузевих і навчальних словників української мови ХХІ  ст. Розв’язання поставлених теоретичних і практичних завдань пов’язане зі з’ясуванням стану лексичної і фразеологічної систем сучасної української мови, які відповідають їхньому сучасному функціонуванню у загальномовній практиці, необхідні для навчання української мови як рідної та іноземної на різних рівнях освіти та закладають надійну науково обґрунтовану основу для створення нових словників української мови різного типу та призначення. Виконання теми заплановано на п’ять років: 2021 рік – випрацювання критеріїв формування реєстру тлумачного словника активного типу сучасної української літературної мови в 4 томах, створення формату статті такого словника, написання інструкції для укладачів та укладення пробного зошита словника; 2022-2025 роки – укладання 4 томів словника.

Основні здобутки:

  1. Підготовка та видання збірника наукових праць “Лексикографічний бюлетень“.
  2. Опубліковано Лексикографічна парадигма ХХІ ст.: теорія і методологія. До 100-ліття від дня народження Леоніда Сидоровича Паламарчука: монографія / відп. ред. Є. А. Карпіловська; техн. ред. Ю. О. Цигвінцева. Київ: Інститут української мови НАН України, 2023. 596 с. [Електронне видання]
  3. Опубліковано Словник мови творчих особистостей України другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Наук. ред. Є.А. Карпіловська і З.Г. Козирєва; техн. ред. Л.І. Дідун і Ю.О. Цигвінцева; понад 10000 слів, словосполук і висловів. Київ: Інститут української мови НАН України, 2022. 787 с. (Автори: З.Г. Козирєва, Л.В. Мовчун, І.А. Самойлова, Н.В. Сніжко, О.М. Тищенко, Т.В. Цимбалюк-Скопненко, Л.І. Дідун). ISBN 978-966-02-9942-9 (електронне видання).
  4. Організація та проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Лексикографічна парадигма ХХІ ст.: до 100-ліття від дня народження доктора філологічних наук, професора Леоніда Сидоровича Паламарчука» (5-6 вересня, платформа Google Meet, Інститут української мови НАН України).

 

Науковці відділу працюють у межах міжнародних проєктів «Онлайн-бібліографія світового славістичного мовознавства» та «Нові якості та цінності в сучасних слов’янських мовах» у координації з Інститутом славістики ПАН у рамах Угоди про наукове співробітництво між Національною академією наук України та Польською Академією наук (координатор від української сторони – д.ф.н., проф. Є.А. Карпіловська, від польської сторони – д-р П. Ковальський). Перший проєкт спрямовано на розбудову міжнародної інформаційно-пошукової системи Isybislaw, яка містить національномовні модулі бібліографії з різних галузей славістичного мовознавства. Другий проєкт спрямовано на вивчення тенденцій оновлення словникового запасу, граматичного ладу та комунікативних регістрів сучасної української мови. У паралелях з польською та іншими слов’янськими мовами передбачено виявити тенденції розвитку сучасної української мови, спільні для всіх слов’янських мов, а також встановити  національно та культурно самобутні процеси в сучасній українській мові, зумовлені особливостями суспільно-політичної ситуації в Україні після здобуття нею незалежності і в умовах нинішньої повномасштабної війни з Росією. Цього року в рамах проєктів співробітники відділу взяли участь у Міжнародному науковому семінарі «Wartości i wartościowanie w aktualnym dyskursie społecznym w językach słowiańskich / Цінності та оцінка в сучасному соціальному дискурсі слов’янських мов».

Розпочато роботу над підтемою «Значення національно та культурно маркованої лексики і фразеології для збереження української ідентичності» у межах цільової комплексної програми Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України «Мовний складник української ідентичності». Словниковий фонд української мови є важливим складником культурної та історичної пам’яті українського народу, а отже, вивчення самобутньої, національно та культурно маркованої лексики і фразеології відкриває важливі перспективи для встановлення й обґрунтування мовного складника української ідентичності. Підготовлено до друку серію статей та заплановано написати розділ у колективній монографії з широкого кола проблем, пов’язаних з вивченням національно та культурно маркованих лексичних і фразеологічних одиниць різних типів та їхнього лексикографічного моделювання, зокрема опису в тлумачному словнику активного типу, над укладанням якого працюють співробітники відділу.