Напрями досліджень і основні здобутки

Відділ працює над плановою темою «Тлумачний словник активного типу сучасної української мови». Основна мета  дослідження – визначити стабільну лексичну та фразеологічну основу сучасної української літературної мови, відображену в широкому спектрі її функціональних стилів, та описати її в тлумачному словнику активного типу. Виконання теми заплановано на п’ять років: 2021 рік – випрацювання критеріїв формування реєстру тлумачного словника активного типу сучасної української літературної мови в 4 томах, створення формату статті такого словника, написання інструкції для укладачів та укладення пробного зошита словника; 2022-2025 роки – укладання 4 томів словника.

Основні здобутки:

  1. Підготовка та видання збірника наукових праць “Лексикографічний бюлетень“.
  2. Опубліковано Словник мови творчих особистостей України другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Наук. ред. Є.А. Карпіловська і З.Г. Козирєва; техн. ред. Л.І. Дідун і Ю.О. Цигвінцева; понад 10000 слів, словосполук і висловів. Київ: Інститут української мови НАН України, 2022. 787 с. (Автори: З.Г. Козирєва, Л.В. Мовчун, І.А. Самойлова, Н.В. Сніжко, О.М. Тищенко, Т.В. Цимбалюк-Скопненко, Л.І. Дідун). ISBN 978-966-02-9942-9 (електронне видання).
  3. Організація та проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Лексикографічна парадигма ХХІ ст.: до 100-ліття від дня народження доктора філологічних наук, професора Леоніда Сидоровича Паламарчука» (5-6 вересня, платформа Google Meet, Інститут української мови НАН України).

 

Науковці відділу працюють у межах міжнародних проєктів «Онлайн-бібліографія світового славістичного мовознавства» та «Нові якості та цінності в сучасних слов’янських мовах» у координації з Інститутом славістики ПАН у рамах Угоди про наукове співробітництво між Національною академією наук України та Польською Академією наук (координатор від української сторони – д.ф.н., проф. Є.А. Карпіловська, від польської сторони – д-р П. Ковальський). Перший проєкт спрямовано на розбудову міжнародної інформаційно-пошукової системи Isybislaw, яка містить національномовні модулі бібліографії з різних галузей славістичного мовознавства. Другий проєкт спрямовано на вивчення тенденцій оновлення словникового запасу, граматичного ладу та комунікативних регістрів сучасної української мови. У паралелях з польською та іншими слов’янськими мовами передбачено виявити тенденції розвитку сучасної української мови, спільні для всіх слов’янських мов, а також встановити  національно та культурно самобутні процеси в сучасній українській мові, зумовлені особливостями суспільно-політичної ситуації в Україні після здобуття нею незалежності і в умовах нинішньої повномасштабної війни з Росією. Цього року в рамах проєктів співробітники відділу взяли участь у Міжнародному науковому семінарі «Wartości i wartościowanie w aktualnym dyskursie społecznym w językach słowiańskich / Цінності та оцінка в сучасному соціальному дискурсі слов’янських мов».

Розпочато роботу над підтемою «Значення національно та культурно маркованої лексики і фразеології для збереження української ідентичності» у межах цільової комплексної програми Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України «Мовний складник української ідентичності». Словниковий фонд української мови є важливим складником культурної та історичної пам’яті українського народу, а отже, вивчення самобутньої, національно та культурно маркованої лексики і фразеології відкриває важливі перспективи для встановлення й обґрунтування мовного складника української ідентичності. Підготовлено до друку серію статей та заплановано написати розділ у колективній монографії з широкого кола проблем, пов’язаних з вивченням національно та культурно маркованих лексичних і фразеологічних одиниць різних типів та їхнього лексикографічного моделювання, зокрема опису в тлумачному словнику активного типу, над укладанням якого працюють співробітники відділу.